Skip to main content

Full text of "Epistolae mixtae ex variis Europae locis ab anno 1537 ad 1556 scriptae : nunc primum a patribus Societatis Jesu in lucem editae"

See other formats


MONUMENTA HISTÓRICA SOCIETATIS JESU 

A PATRIBUS EJUSDEM SOCIETATIS NUNC PRLMUM EDITA EPISTOLAE MIXTAE 


EPISTOLAR MIXTAE EX VARIIS EUROPAE LOCIS AB ANNO 1537 AD 1556 SCRIPTAE NUNC PRIMUM A PATRIBUS SOCIETATIS JESU IN LUCEM EDITAE TOMUS QUINTUS 

(1555-1556) 
¿> 


I P' MATRITI 

EXCUDEBAT R. FORTANET 

via dicta «de la Libertad, 29» 

1 90 1 AD LECTOREM Quod multorum jamdiu expetebatur votis, benigne lector, 
ut Epistolarum Mixtarum corpus ad edita Chronici Patris Joan- 
nis Alphonsi de Polanco volumina adjungeretur, id tándem, 
postremo hoc edito volumine, quod quintum est hujusce seriei, 
conficitur atque completur. Hoc enim epístolas, quae ex diver- 
sis Europae locis Romam missae a sociis fuere ad finem usque 
1556, exhibet. Visum autem est non deberé nos ad posteriora 
témpora excurrere, cum ñeque Polanco in suo Chronico^ ñeque 
Litterae duadrimestres (quae opera arctissimo vinculo cum 
nostris epistolis continentur atque unum quodam modo con- 
flant), ultra illius anni occasum progrediantur. 

Jam, praesens volumen in duas potissimum partes dispesci- 
tur, quarum altera quidem epístolas continet a mense Octobri 
1555 ad finem 1556; altera vero, quam supplementum totius 
operis mérito dixeris, monumenta complectitur, partim olim 
praetermissa, partim nuper inventa, quae tamen ad idem argu- 
mentum tempusque, a nobis initio praefixum, referuntur. Hu- 
jus vero supplementi causa dúplex est. Nam in tanto epistola- 
rum numero fieri non poterat quin plures, quas penes nos ha- 
bebamus, epistolae in scriniis delitescerent, praesertim si illae 
scriptionis die carerent , nec cui tempori tribuendae essent pru- 
denti conjectura, nisi reliquis ómnibus conspectis, perspicere 
possemus. Praeterea, quae altera supplementi causa est, novis 
accessionibus viri plures etiam nostrarum epistolarum thesau- 
rum locupletavere. Etenim hoc usuvenire scimus, ut evulgatis 
ab aliquo litteris, recordentur homines, qui easdem legunt , se 
etiam in tabulariis suis r^posita habere monumenta, quae de 
ea aut simili re agant. Quod cum in re nostra contigisset, AD LECTOREM plures, qui scripta habebant, quae ad epístolas, a nobis mixtas 
usitato nomine appellatas, jure ac mérito referuntur, haec pro 
sua humanitate nobiscum communicaverunt. 

Hinc quam amplam cum ad hanc, tum ad alias nostrorum 
monumentorum partes, supellectilem comparaverimus, dum 
publicas ac privatas in Hispania ac Lusitania, in Gallia et Bel- 
gio, in Italia denique ac Germania bibliothecas exploraremus, 
necesse non est ut pluribus dicamus; neque enim id nos vendí- 
tare decet. Illud certe aequum est, ut tam nostratibus quam 
exteris gratias, quam possumus máximas, referamus, cum ob 
scripta commodata nobis, tum etiam, quod longe majus est, ob 
eorum sapientissima consilia, quibus usi et adjuti sumus, Quod 
si eorum virorum, de nostris monumentis optime meritorum, 
modestia prohibet plura a nobis dici, condonabunt saltem Patres 
Franciscus Ehrle, Petrus Tacchi Venturi, Ángelus Manganotti 
et Joannes Baptista Van Meurs, si ipsorum nomina in hoc loco, 
ad gratum animum significandum, exstare voluerimus. 

Sed ad epistolarum argumenta gradum faciamus. 

I. 

Epistolae a mense Octobri 1555 ad i Januarii 1556. 

Sunt numero 38. ínter quas speciali mentione dignae censen- 
tur, quae sequuntur. 

BononiensiSy 19 Oct. a Francisco Palmio data, in qua de rebus 
domesticis, de pueris, Societatis scholas frequentantibus, de vi- 
tiis, quae in civitate grassantur, quaeque corrigi deberent, agitur. 

Mamertina P. Hieronymi Domenech, provinciae siculae prae- 
positi, 20 Dec. scripta, in qua multa de collegiis ac sociis totius 
provinciae, multaque de Joanne de Vega ac hujus liberis ex- 
ponuntur. 

Morbenienses j 17 et 18 Nov., quibus Societatis alumni ad 
excolendam illam rempublicam postulantur. 

Colomensis, 27 Oct, qua docemur civitatis cónsules rem ca- 
tholicam fortiter, adversus crescentes haereticorum Ímpetus, 
tueri; amícos autem Societatis, ut haec stabile ac proprium Co- 
loníae domícilium habeat, efflagitare. AD LECTOREM Lovaniensis, 30 Oct., in qua Adriaenssens statum ac con- 
ditionem sodalium, ad rem familiarem quod attinet, exponit. 

Fiennensis, 3 Nov., in qua P. Nicolaus de Lanoy de Socie- 
tatis gymnasiis, Pragae atque Ingolstadii instituendis, de misero 
religionis statu \n Austria, de Maximiliano, rege Bohemiae, 
novatoribus morem gerente, denique de Bto. Canisio aliisque 
sociis ad Ignatium scribit. 

Hispanorum epistolae hujus temporis plures habentur. — 
Exagitata nuper fuerat Societas saevissima tempestate Caesar- 
augustae, usque adeo, ut socii, solum verteré compulsi, Pedro- 
lam, oppidum comitum de Rivagorza, Francisci Borgiae fra- 
trum, confugerint. Doluere id optimi quique, atque in primis 
Joanna princeps, quae pro fratre suo, Philippo II, clavum rei 
publicae tenebat. Rerum seriem universam epistolae in supe- 
riore volumine contentae satis superque explicant, motum scili- 
cet adversariorum Societatis, nostrorum abitum ex urbe, et, 
agente omni nisu Joanna, ipsorum in suas aedes plenam hono- 
ris reversionem. Cum vero Ínter alia edixisset princeps, ut anti- 
stitis vicarius. Lupus Marco, abbas verulensis, qui inimicorum 
Societatis caput esse ferebatur, ad curiam accederet, rationem 
de factis redditurus, idque ille máxime reformidans, moras ex 
moris trahens, exsequi in dies cunctaretur, Aragoniae proregi 
Joanna, 28 Oct., verbis gravissimis scripsit, jubens Lupum 
Marco Vallisoletum sine ulla tergiversatione adire, sese de re 
tota purgaturum. — Sodales autem, etsi máximo honore Caesar- 
augustam revocati fuerant, et in adjuvandis proximis bene tem- 
pus et operam collocabant, non tamen omnino pace ac tranquil- 
lítate eos ea in urbe frui docent caesaraugustanae sociorum litte- 
rae et responsio ad Übellos quosdam contra Societatem ibidem 
sparsos, i Nov. 

Aliam, multo laetiorem, faciem ostendunt litterae a P. Fran- 
cisco de Villanueva diversis ex locis missae. Nam. 

Placentinaey 15 Oct., et vallisoletanae^ 20 Nov., incrementa 
collegii, quod magnificus Gutierrius de Vargas, episcopus, regio 
sumptu Placentiae moüebatur; conchensis vero, 31 Dec, acta 
cum Alphonso Ramírez de Vergara, Societatem ingredi cogi- 
tante, explicant. 

Compluíensis epístola Patris Emmanuelis Lopes, 23 Oct., de AD LECTOREM collegio, quod siguntini cives in sua urbe poneré jam tune tem- 
poris volebant, diligenter agit. 

Septimancenses litterae Joannis Mosquera de Molina, magnae 
aiíctoritatis viri, atque aliae Patris Petri Domenech, 30 Nov., de 
constabilienda domo, de animorum fructu ex nostrorum in ea 
commoratione percepto, disserunt. 

Murcianae in primis laudandae antistitis Stephani de Almeida, 
collegii conditoris, 1 Oct., quibus eximia animi demissione se 
collegiumque suum Ignatio commendat; et Patris Joannis Btae. 
de Barma, qui plura cum de coilegio murciano, tum de univer- 
sa Aragoniae provincia, quam susceperat moderandam, tradit, 
23 Nov. 

Cordubenses denique baeticae Societatis provinciae statum de- 
clarant, cui praepositus renuntiatus est P. Bartholomaeus de 
Bustamante. Hic, 30 Oct. et 30 Nov., cursum nostrarum re- 
rum Cordubae (ubi tirocinium illius provinciae initio constitu- 
tum est), Hispali, Montuliae paucis perstringit, plura próximo 
anno dicturus. Ad cognoscendas item res Societatis in Hispania 
conferunt litterae Patris Antonii de Córdoba, i Nov. datae. 

E Portugallia Pater Mirón, 15 Oct., initium scholarum nar- 
rat, eloquentissima Perpiniani oratione in regio conimbricensi 
gymnasio factum, quod adstantium gratulationes comitatae 
sunt. — Ipse autem, regendae provinciae magistratu functus, 
tractanda gubernacula Michaeli de Torres commisit, qui in Por- 
tugalliam arcessitus, ut esset reginae a confessionibus, utrumque 
munus obire jussus ab Ignatio est. Quid autem de se judicet 
Torres, deque provincia sibi tradita, aperit suis litteris, 4 Nov. 

Alia praeterea exstat olisiponensis epistola, sive sacrae inquisi- 
tionis testificatio de Societate Jesu, 19 Oct., a Petro Alvarez 
de Paredes subscripta. Haec porro una e multis est, quae, ro- 
gante Ignatio, Romam ex diversis ac dissitis Europae partibus 
missae sunt, ut eisdem Societas adversus notissimum parisiensis 
academiae decretum, si opus esset, posset suo tempore uti. 

Atque haec de epistolis anni 1555, quae in hoc volumine 
habentur. AD LECTOREM 9 

II. 

Epistolae anni 1556. 

Numerantur plus minusve 160. Eae, máxima ex parte, So- 
cietatis progressioneSy^nonnumquam etiam casus adversos, saepe 
populorum civiumque vota, collegia aut stationem sociorum de- 
poscentium, exprimunt. ccVna in Italia» inquit Orlandinus, «ut 
omittam minus nobiles ciuitates ac populos, Brixienses, Areti- 
ni, Asculani... Callienses, Spoletini... tendebant supplices ma- 
nus, et prolixe omnia poHicebantur: quibus tamen saLisfactum 
non est, partim ob Sociorum paucitatem, partim quod stabat 
Ignatio, quantum liceret, Collegia non instituere, vbi iustum 
familiae corpus haberi non posset. Amerinis tamen in Vmbria, 
ac Senensibus in Hetruria... fuit aliquid indulgendum» ^ Porro 
litterae, quibus haec vota significantur, infra reperiuntur, nunc 
primum a nobis editae, suntque asculanae^ 13 Jul.; callienses, 
17 Maj.; spoletinae^ 23 Nov.; amerinae^ 23, 29 Sept.; senenses^ 
II Mart., 23 Apr. — Quibus adjungendae sunt iterum morbe- 
nienses^ 16 Mart. 

E litteris vero sociorum, qui oppida Italiae sacris excursioni- 
bus lustrabant, pra.tter /auretands y 27 Jan., 13, 31 Jul. datas, 
praecipua memoria dignae sunt illae, quas P. Emmanuel Gomes 
de Montemayor, lusitanus, scripsit, i, 18, 23 Aug., quibus 
fructus abunde collectos narrat; necnon quas Fulvius Andro- 
tius, Meldulam cum Joanne Ignatio in gratiam Leonelli Pió di 
Carpi missus, Ignatio, Polanco ac Lainio dedit, 4, 31 Maj.; 15, 
17, 30 Jul.; 5, II, 25 Sept.; 6, 24 Oct.; quo tempore ((ingenti 
relicto apud summos et Ínfimos desiderio sui, Senas translatus 
est, ad nascentis ibidem Collegij firmamentum» ^ 

Ludovicus autem de Coudreto, florentinis sodalibus praefe- 
ctus, Aretium, Cortonam finitimasque urbes peragrat ab amicis 
invitatus, magno animorum lucro, adeo ut eo permoti cives So- 
cietatem apud ipsos consistentem vellent, 22 Febr. — Longiores * Hisí. Soc. yes. p. I, lib. xvi, n. 3. 
2 Hisí, Soc. yes., 1. c, n. 13, 10 AD LECTOREM nimis essemus, si omnium epistolarum argumenta percurrere 
vellemus. Neque vero id admodum necesse est, cum statim 
ipsae epistolae exhibeantur; v. g. ex perusinis, 2 Febr., 6, 

20 Sept.; ex^orentiniSj 2i, 22 Febr., 7 Mart., 31 Oct., 21 Nov.; 
ex ferrariensibuSj 21 Aug.; ex bononiensibus, 12 Nov. 

Neapolitanae autem, quae plures sunt, varia omnino argu- 
menta tractant. Etenim, 26 Jan., Alphqjisus Samano, episco- 
pus designatus, enixe ab Ignatio poscit in Societatem cooptari; 

21 Mart., Octavianus Cesari, adolescens neapolitanus, in Sicilia 
nostris adjunctus, de quo satis multa in superioribus volumini- 
bus, flagrans nunc etiam Societatis studio, e domo paterna, quo 
invitus migraverat valetudinis reficiendae causa, in neapolitanum 
collegium, laetitia gestiens, se brevi convolaturum dicit; qui ta- 
men, 31 Maj., dejectus e sua sententia, infirmam valetudinem 
causatus, extra Societatis septa et solutus sacramento religionis, 
quo adstrictus fuerat, vivere statuit. — 18 Jun. Hieronymus 
Vignes, turbari res Societatis Neapoli gemina de causa, docet; at 
paulo post, 29jul. ac i Aug., Julius Pavesius et Christophorus 
de Mendoza amplissimum in neapolitana urbe collegium Socie- 
tati committendum primores civitatis decrevisse significant;quae 
res sancti Ignatii obitu intercepta est. 

Sicula provincia florebat in dies magis, eam moderante Hie- 
ronymo Domenech, eidemque máxime faventibus Joanne de 
Vega, prorege, ejusque liberis. Quorum in Societatem prome- 
rita, adeo splendida et multa sunt, ut praetermitti a nobis nullo 
modo possint. De quibus ad hunc locum Orlandinus: (dam ipse 
Prorex advocandae in Siciliam Societatis auctor fuerat, Messa- 
naeque constituendae: Eleonora Osoria, eius vxor, Panormita- 
num Collegium promouendum susceperat: Suerus, horum filius, 
Ferdinandi minor frater, Syracusis (cui ciuitati praeerat) collo- 
carat: amborum germana Isabella, Dux Bibonensis, in oppidum 
suum Bibonam adduxerat. Ergo Ferdinandus quoque facien- 
dum sibi putauit vt Catanam, suam in praefecturam, accerseret. 
Adeo cum viro coniux, cum parentibus filij, interque se fratres 
ac sóror studio erga Societatem Siciliamque certabant» ^ Videan- . 
tur epistolae messanenses, 7 Jan., 19 Febr., 24 Dec; panormi- 1 Hist. Soc. yes., p. I, lib. xvi, n. 18. AD LECTOREM II 

tanae, 24 Nov., 29 Dec; drepanenses^ 30 Nov., 28 Dec; cata- 
nensis, 23 Apr.; bihonenses^ 7, 13 Jun. 

In Germania superiore provincia Spcietatis sub Canisio prae- 
posito constituta est. Quod regendae provinciae munus cum ille 
prae animi demissione refugeret, meritas retulit de suis virtuti- 
bus laudes, 13 Jul.; non tamen onus, humeris impositum ab 
Ignatio, declinare potuit. Gemina collegia condita etiam sunt, 
pragense alterum, alterum ingolstadiense, de quibus videantur 
epistolae, 14 Maj., 24 Oct, 28 Dec. 

Coloniae quoque, cum socii hactenus conductitia domo, nec 
eadem admodum ampia, uterentur, Societati collegium, cui no- 
men «Trium Coronarum)), attributum est. Hinc exstant litterae, 
25 Oct., 5 Nov., I Dec. 

Lovanii praeclare socii rem gesserunt, totisque viribus adla- 
boratum est, a Rivadeneira praecipue, ut Societas Belgio reci- 
peretur. Placuit tándem divinae bonitati sociorum votis, in 
primisque ignatii, annuere. — Sed haec plenius suo loco, cum 
epistolae Rivadeneira, si Deus opem ferat, in lucem mittentur. 
Interea vero videantur infra Adriani Adriaenssens litterae, 
22 Oct., 28 Nov., II, 24, 30 Dec. 

In Gallia etiam, evanescentibus paulatim, quae aditu Societa- 
tem prohibebant, sententiis, in christianissimum regnum nostri 
homines ingressi sunt, ac Billomi coeperünt docere in collegio, 
quod magno studio nec minore liberalitate Societati condebat 
clarissimus Gulielmus du Prat, claromontanus antistes. Qui 
quidem suis ad Violam, sociorum coloniae caput, humanissimis 
litteris eorum sibi adventum gratulatur, necessariaque omnia 
pollicetur, I Aug.; Robertus vero Clayssonius et Hieronymus 
le Bas nobilissimam urbem et circumjacentia oppida, qua ora- 
tionibus habitis ad populum, qua editis vitae exemplis mirifice 
excolunt Societatique conciliant. Etenim ((Hieronymus, mune- 
ribus issiodorensium ciuium cum prudenti humilitate refutatis, 
fragrantissimo Societatis odore in ea vrbe disperso, Claromon- 
tem, xenodochium iterum suo more administraturus, ad aedes 
domini cancellarii reuersus est: cuius quadragesimales conciones 
frequentior auditorum turba exornauit, quam ullius alterius 
ecclesiastae annis antehac viginti quatuor... Quadragesimam 
praeteritam... cum fructu animorum haud poenitendo, et admi- 12 AD LECTOREM 

randa auditorum frequentia, Christo duce, Biliomi peregi [Clays- 
sonius], Ad dominicae passionis enarrationem, quinqué, vt 
mínimum, hominum millia confluxisse feruntur... Non pauci 
vtriusque sexus nobiles ea nocte in hac vrbe concionis gratia 
pernoctarunt. Certe lachrymae atque suspiria internum animi 
afFectum prodebant palam... Montanis incolis, ambertinis, arla- 
censibus, blelensibus caeterisque post ferias D. Johannis Bapti- 
stae, precibus eorum victuni me, atque episcopi imperium cer- 
nens, fidem promissam praestabo. Certe cogor assensum negare 
multorum precibus, vt paucis faciam satis». Haec Clayssonius, 
21 Apr. — Incunabula autem collegii, scholarum ordinem, ma- 
gistrorum numerum, puerorum denique frequentiam tradunt 
epistolae 12, 13 Aug., 11 Nov. 

In Hispaniae provinciis navicula Societatis aestu flatuque se- 
cundissimo provehebatur, non ita tamen ut aliquando, quibus- 
dam in locis, adversis non obluctaretur fluctibus. Et in curia 
quidem, ubi optimates ferme omnes, ac prae cunctis princeps 
Joanna, Societatem amabant suspiciebantque, Mag. Cano ab 
antiquo detrahendi nostratibus more non discedebat, libereque 
admodum de romano pontifice obloquebatur. « Pares^e que el 
bendito» inquit Araoz, 24 Febr., «arbitratur se obsequium 
prestare Deo, en tomar á pechos el contradezir y expugnar á 
la Compañía..., diziendo que el papa puede errar en la aproba- 
ción de las religiones, y que ay muchas religiones aprobadas, 
que son perni^e de la iglesia... No tiene él tanta auctoridad, 
aunque la tenga mucha, que lo que trata de la Compañía me 
dé sombra de pena; sólo la tengo por lo que dizen que trata 
con libertad de la auctoridad del pontífice. El confessor de la 
prin^essa ha advertido al nunzio para que saque esto en limpio, 
spe^ialmente ^ierta plática que hizo en el cabildo de Segouia, 
de la qual quedaron muy alborotados, y es cosa pública, y scri- 
bieron lo que dixo.» Dictis Patris Araoz suffragatur Tablares, 
10 Febr. — Qui quidem agens rursus, 29 Apr., de lectionibus 
Melchioris Cano in epist. Sti. Pauli ad Timotheum e suggestu 
habitis, plurima colligit bona inde in Societatem redundantia, 
quibus enumeratis, concludit: «Dígolq para que V. P. lo mande 
encomendar mucho á Dios, aunque no como á deuoto, pero 
como á bienechor nuestro. El Señor se lo pague con particular AD LECTOREM I3 

gracia y don de interpretar la sagrada scriptura.» Et paucis 
interjectis, subdit: «De otras muchas partes hazen instanzia 
grande por colegios, como es de Sigílenla, de Madrid, de 
Truxillo, de Oropesa, de Ocaña, del obispo de Huesca y de 
otras partes, que por agora no se puede acudir á todos; sy no 
fuese que el Mtro, Cano comentase á leer otra epístola, que 
entonces con fauor del Señor avría sujetos para todos.» 

Ludovicus de Calatayud opprimebatur etiam a suo toletano 
praesule, Siliceo: cdo [he] estado preso en Toledo quasi tres 
meses, y vn día en la cárcel pública con grillos, aviéndome antes 
jntimado mandamjentos con graves censuras y penas pecunja- 
rias para que no vse de la contratación echa con la Compañía», 
22 Jan.; de qua re videantur etiam epistolae 13 Jan., 28 Apr. 

Hispali etiam commotus in Societatem est Ludovicus de la 
Cruz, qui, cum prius eam prolixe dilaudaret, postea, quia id 
non cesserat e sententia, nec, quod laudibus illis cupiebat, con- 
sequebatur, ex amico factus est adversarius, 7 Mart. 

Contra vero carthaginiensis ac placentinus antistites Societa- 
tem omni studio fovebant. Et ille quidem non solum suo Mur- 
ciae collegio magnifice aedificando totus intentas erat, sed no- 
strorum etiam opera, cum in lustranda dioecesi, tum in compo- 
nendis, quae propius ad se spectabant, perpetuo utebatur. 
Ignatio sic erat addictissimus, sic ei fidebat, ut causam hispano- 
rum antistitum apud pontificem máximum eidem vellet'com- 
mendatam, 10 Mart.; Barmam, collegii moderatorem, quem 
suae conscientiae arbitrum delegerat, a quo penderé illum dice- 
res, quasi filium a suo párente. Murcia discedere non est passus; 
nec id tándem concessit, nisi aegre admodum et repetita prece, 
6 Jun., 9, 30 Nov., 14 Dec. — Placentinus autem episcopus nec 
sumptui parcere in collegio exstruendo, nec modum sibi sta- 
tuere in diligenda Societate poterat, i Maj. — Uterque enim 
cum aliam prius tenuissent vivendi rationem, a pristina consue- 
tudine ad immortalia consilia revocati, sanctorum vestigiis in- 
sistebant, et quae a Deo acceperant bona, profusa liberalitate 
in commodum suorum civium largiebantur. Agunt de his epi- 
stolae nostrae saepe. De placentino sic laudata epist. i Maj.: 
((Tiene cada día en su puerta ciento y cinquenta pobres. Paresce 
que va nuestro Señor edificando en él spíritu, como él va edi- 14 AD LECTOREM 

ficando la casa. Esto por estas partes es cosa de grande edifica- 
tión en el obispo de PJacencia: agora dizen sus ouejas que co- 
noscen pastor, etc.» 

Nec his cedebat, ut praetereamus caeteros, clarissimus grana- 
tensis praesul, Petrus Guerrero, «el qual querría que todo su 
arzobispado estuviese lleno de gente de la Compañía», 29 Jan. 
Verbis dici non potest qua charitate socios complecteretur, aedes 
illis pararet, aleret eleemosynis, contra adversarios tueretur. 
Audiatur Bustamante, Baeticae provincialis: «Yo estaua de par- 
tida para Marchena... El señor arzobispo á la sazón cayó enfer- 
mo, y quiso confesarse generalmente conmigo; y pare^iéndome 
que en tal caso la obediencia me mandara esto, me detuue, y le 
confesé y administré el sanctíssimo sacramento de la eucharis- 
tía, diziéndole misa en su casa algunas vezes durante la enfer- 
medad... Dexáuame por testamentario; y diziéndole yo que no 
lo podía ser, replicó que me dexaría nombrado, y que si V. P.* 
no lo tubiese por bien, que en tal caso succederían los demás.» 

30 Mart. — Eo plaudente, cordubense tirocinium Granatam 
translatum est. 

Aliae sociorum epistolae proferuntur. ínter eas habentur 
complutenses^ 25 Mart., 28 Apr., 27 Oct., 26, 30 Nov., 13, 
27 Dec; caesaraugustanae^ 23 Nov., 15 Dec; harcinonenses ^ 
I Oct., 2, 30 Nov., 29 Dec; cordubenses^ 27 Apr., 30 Jun., 

31 Jul., 31 Aug. , 10 Sept., 30 Nov., 31 Dec; hispalenses^ 
27 Nov., 16 Dec; tt granatenses praecipue, 29 Jan., 7, 30 Mart., 
31 Aug., 30 Nov.; quibus cursum rerum suorum collegiorum, 
aliaque ad nostros spectantia, sodales attingunt. 

Paucas numero e Portugallia edimus, quae tamen florentem 
illius provinciae statum Olisipone, Eborae, Conimbricae, ante 
oculos ponunt. Provincialis Michael de Torres, reginae audien- 
dis confessionibus occupatus, non, ut par erat, lusitanae provin- 
ciae domos ac collegia pro officii sui ratione lustrare poterat. Id 
praestitit solerter quidem ac diligenter Ludovicus Gon^alves 
da Cámara, qui cum lectissima sociorum manu Roma visitator 
venerat. Qui admodum gavisus est, cum lusitanos vidit ad 
ampletenda ea, quae Romae fiebant, animo promptissimos, 
7, 20 Apr., 22 Maj., 31 Jul. — Alia praeterea Michaelis de 
Torres editur epistola, 4 Nov., quae de provinciali coacta con- AD LECTOREM I5 

gregatione, deque sociis ad generalem totius Societatis conven- 
tum mittendis, agit. Sed res haec nos compellit: ad tractanda ea, 
quae pro sua magnitudine ad hujus proloquii calcem rejeceramus. 

Igitur 31 Julii mensis Romae beatissimus Pater Ignatius, 
meritis in Deum et in universum hominum genus cumulatus, 
ad vitam nullis morituram saeculis tmnsierat. Nuntiatus illius 
obitus per universam Societatem : Romae vicarius generalis 
electus Lainez. Mandata dantur sociis ut parentur illi, ad quos 
spectat, ad futuram Ignatii successoris electionem. Res in dis- 
sitas provincias sero per tabéllanos delata, Barcinonem 13 Se- 
ptembris pervenit, alio alus diebus. Quinam autem fuerint soda- 
lium post Ignatii obitum sensus, recte declarat Sacchinus hisce 
verbis: «Quamuis tanta percuisi calamitate, nequáquam se or- 
batos ac destitutos crediderunt... Quod sané qui scriptas conti- 
nué litteras post cognitam Ignatij migrationem é prouincijs, ac 
prope domicilijs ómnibus euoluat, animaduertet non Romae 
solúm vsu venisse; sed late vbique terrarum. Omnes enim hunc 
ferme in modum nunciant: Audita Beati Patris abitione, singu- 
lis vulgo Sociorum cum insólito quodam diuinae consolationis 
gustu nouam constantiam accessisse, nouumque ardorem, tum 
ad consectandam serió virtutem, ac prascipué ad vitas formam, 
ab Ignatio traditam, quam diligentissimé conseruandam ; tum 
ad communia Societatis, reique totius christianas procuranda 
commoda. Confidere omnes nunc demum bene Societati fore; 
nunc ejus institutum fixum ratumque mansurum, nunc eidem 
robur ac firmitatem contra quosuis aduersantium Ímpetus affu- 
turam; nunc demum secundo cursu propagatum iri latissime. 
Quo é sensu animorum concordi atque communi licebat sine 
dubio sentiré, Ignatium, quo meliore tum vita fruebatur, eo 
vberiorem, magisque vitalem spiritum, ex augustissimo Christi 
fonte haustum, quasi vegetum caput in membra diíFundere. 
Quod magis deinceps magisque comprobauit rerum euentus» *. 

Haec Sacchini verba, adductis bene rnultis sociorum testimo- 
niis, quae in nostris epistoüs exstant, possemus confirmare. 
Plures enim de eadem re agunt, Verum sufficiat unum in mé- 
dium proferre, Patris Joannis Gesti, qui i Oct. Barcinone * Sacchinus, Hist. Soc. Jes., p. 11, lib. i, n. 35. l6 AD LECTOREM 

Lainio scribit: «A los 13 del mes passado rebebimos la del 
P. Mtro. Polanco por comissión de V. P., en que auisa del 
glorioso tránsito de nuestro Padre, que para nosotros, como 
somos avn muy carnales, ha sido la más triste nueua que se 
nos podía dar, hauiendo tanta razón de nos alegrar y consolar, 
por verle fuera de tan continuos trabaios, y por la certitud que 
nuestro Señor nos da que está en el cielo gozando del premio 
dellos, de donde muy mejor podrá regir y gouernar estos sus 
hijos, que de la tierra, y su grande zelo será allá más eficaz en 
procurar la salud de las almas, que nunca haya sido acá. Y plega 
á nuestro Señor que en esto se muestren todas las marauillas y 
milagros que su diuina magestad en la muerte de algunos santos 
suele manifestar, como ya aquí algunos lo han notado, viendo 
claramente más motión en las almas del Julio acá, que en todo 
el tiempo que la Compañía ha tenido aquí casa. Y se vee que 
esta ciudad cada día se va más preparando para poder hazer 
mucho fruto en ella, porque ya no tenemos aquella contradic- 
tión que teníamos, ni hallamos aquella indignatión que solíamos 
en los más, antes muchos nos muestran mucha beneuolentia 
y amor». 

Id ipsum cum in alus, tum praecipue in recipienda Belgio 
Societate visum est. Sed haec, aliaque id genus, ipsas epistolas 
volutanti jucundiora erunt. 

Igitur de epistolis, in hoc volumine contentis, satis. Liceat 
nunc ad finem totius operis properantibus, huic praefatiunculae 
modum imponere eisdem, quibus in prooemio primi voluminis 
usi sumus, verbis, cum Epistolas Sti. Ignatii et Litteras duadri- 
mestres cum nostris Mixíis compararemus: cdn Ignatii epistolis 
elucent sanctissimi Patriarchae prudentissima consilia, suprema 
ratio, primus agendi motus. Videre est in epistolis mixtis quo 
pacto Fundatoris voluntas in actum deduceretur. Postremo 
litterae quadrimestres fructus ostendunt laetissimos, quos et 
Ignatii gubernatio et filiorum obedientia in Ecclesia Christi 
ferebat. Ubi haec aliaque eorum temporum monumenta edita 
fuerint, speramus primaevae Societatis Jesu historiam solidum 
fundamentum habituram» *. Epist. Mixtae, t. i, pag. 10. 2 OCTOBRIS 1555 17 

f04t 

GASPAR LOARTE 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

GENUA 2 OCTOBRIS I555 *. 

In mediis fluclibus, dum piae lectioni vacat, Loarte caelestes sensus de 
obedientia haurit. — In reliquo vitae curriculo se praepositis obtempera- 
turum esse, dicit, novasque in agendo rationes initurum. 

Jhs. 
Muy Rdo. Padre nuestro in Christo. Fax Christi, etc. Desde 
Florencia escreví (como V. P. me mandó) de lo que hasta en- 
tonces nos avía acaescido por el camino; y ansí aora, obedes- 
ciendo el mesmo mandamiento, diré breuemente lo que desde 
aquella cibdad á esta pasamos. Y fué que, partiéndonos de Flo- 
rencia el domingo en la tarde, venimos á Pisa martes á comer, 
adonde estuvimos todo el miércoles esperando pasaje por mar; 
y ansí yo tuue lugar de hazer el miércoles, lo mismo que el 
miércoles pasado avía hecho. El jueves nos enbarcamos, y es- 
tando en la mar parados, esperando buen tiempo casi todo aquel 
día, quiso nuestro Señor por su misericordia abrirme los ojos, 
estando leyendo un libro de san Juan Clímaco, para que conos- 
ciese lo que nunca abía ansí conoscido en la tierra, de la obe- 
diencia; lo qual si su magestat es seruido de conseruar en mí, lo 
estimo en más que quanto ai en la mar ni en la tierra. Final- 
mente allí se me con vertieron mis angustias pasadas en gozo, y 
entendí más claro que nunca algo del corazón de V. P. para 
comigo en todo lo pasado, lo qual deshizo los nublados de tris- 
teza y desconfianza con que salí de Roma, que aun no eran del 
todo pasados, y vine muy contento y con buen tiempo á esta 
cibdad en 24 horas ciento y veinte millas, adonde fuimos con 
mucha charidad y alegría recebidos de todos, y la mía se dobló 
con las cartas de V. P. que rebebí, adonde entendí por expe- 

1 Ex autographo in vol. F, único folio, n. 35, prius 188. — Adhibuit hanc 
epistolam Polanco, t. v, pag. 113, n. 311, qui non videtur magni faceré 
rem, de qua se Gaspar Loarte accusat, Sic enim exorditur: «Profectus fuerat 
Roma P. Loarte cum aliqua animi afflictione; sed cum Pisis in mari pertúr- 
balo aliquandiu substitisset...» etc. 

Epjstolae Mixtae, tom. V. * 1 8 Epistolar Mixtae — 1042 

rienda algo de lo que en la mar el Señor me dio á conoscer. El 
día siguiente que aquí venimos yo me confesé con el P. don 
Baptista Viola, y le dixe todo lo que en Roma avía pasado á 
mi partida, ansí de mi culpa como de mi penitencia, y todo lo 
demás que V. P. mandó, y él finalmente me dixo que no sabía 
nada de aquello, ni quería mudar nada de lo que estaua orde- 
nado, sino que yo tuviese el oficio de rector, y me avisó de lo 
que conuenía que yo hiziese: lo qual confío en nuestro Señor 
que yo haré muy enteramente, y que no le daré fastidio nin- 
guno, ni á V. P. podrán ir en este caso de mí malas nuevas, 
porque me es, cierto, más gustoso y seguro el obedescer que el 
mandar, puesto caso que lo uno y otro e hecho mal hasta qui; 
mas yo espero que de aquí adelante recedent vetera, et erunt 
noua omnia, para lo qual me serán gran ayuda las oraciones 
de V. P., y ansí las pido con mucha instancia por amor de 
Jesuchristo, el qual guarde á V. P. muchos años, como todos 
avernos menester *. De Genova á dos de Octubre de 1555. 
De V. P. indigno hijo y sieruo en Christo, 

Gaspar Loarte. 

Inscriptio: Jhs. Sol i Patri nostro. 

Alia manu: R."^^ alli 8 del medesimo. 1049 

STEPHANUS DE ALMEYDA 

EPISCOPUS CARTHAGIMENSIS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MURCIA 2 OCTOBRIS I555 ^. 

Cum magna grati dcmissique animi significatione murcianum collegium 
Ignatio commendat, cujus virtutes, Societatemque ab eo conditam, miri- 
fice laudat. 

Muy Rdo. in Xpo. Padre. Algunos días a que tengo deseada 
esta occasión de screuir á V. P. A sido nuestro Señor seruido * Recte suo muñere Patrem Loarte functum esse, Iradit Polanco, t. v, 
pag. lio, 114, n. 301-31 1. Virtutes autem, quibus in tote vitae suae curri- 
culo Gaspar eluxit, enarrant, qui ejus vitam conscripsere Nieremberg, Aie- 
gambe, Tanner aliique, 

2 Ex originan in vol, Epist. diversorum, duplici folio, n. 109, prius 405. 2 OCTOBRIS 1555 ig 

oífrescerla y encaminalla tan grande, que ya no se puede llamar 
occasión, sino obligación. No lo era pequeña la común y general 
que todos tenemos de tener quenta y de seruir á los que con la 
verdad, pureza y diligencia que se deue siruen al Señor y cria- 
dor de todos; mas su diuina bondad a tenido por bien añadirme 
á mí otra muy particular, con me auer dado su fauor y gracia 
para le offres^er en recompensa de los deseruicios causados por 
mi tibieza y negligencia, y para descargo de mi cargo, y ayuda 
de sus redemidos, este pequeño seruicio, que es vn collegio desta 
sancta Compañía, para cuya plantación eligió á V. P. por ins- 
trumento, aviendo entendido el buen odor della, y visto el buen 
exemplo y otras muchas partes con que en nuestros necessitados 
tiempos a illustrado y ayudado al mundo. Ayudada ella del que 
es adjutorium, virtus et refugium nostrum, tengo muy grand 
confianza que, si por manos de V. P. es esta obra offrescida al que 
por todos se offresció en la cruz, será muy accepta á su magestat, 
muy augmentada y muy prosperada; y de la charidad y dones 
que nuestro Señor a puesto en V. P. y esta sancta Compañía, 
que, si con specialidad soy ayudado de sus oraciones y suíFra- 
gios, y encomendado á su magestat, se conseguirá que la abun- 
dancia de deseos que pone en mi ánima sea de biuos y effica^es, 
que los no tales más son para confusión; y que esta obra tenga 
su cumplido y perfecto fin, siendo para amplificación de la gloria 
diuina y prouecho de las almas. Y porque también la tengo de 
que se corresponderá á mi esperanza y deseos, y que V. P. terna 
muy special quenta y memoria con este su collegio, y remitién- 
dome al Padre ^, que dirá la diligencia con que se procede en la 
obra, no digo más en esto, de que en todas vuestras reverencias 
conserue y augmente nuestro Señor el spíritu de verdad, en el 
qual le adoren y agraden de cada día más, y en todos su gracia 
para el cumplimiento de su voluntad. De Murcia dos de Octu- 
bre 1555. A seruitio de V. P., 

St. ^ EPISCOPUS CARTAGINENSIS. * Intellige Joannem Btam. de Barma, qui saepe de murciani collegii 
initiis Sto. Ignatio per illud tempus scripsit, 

2 Stephanus de Almeyda, in cujus ditione, sive dioecesi, murcianum col- 
legium erat. De egregio illo viro mentionem supra fecimus, t. iv, pag. 539, 
681 et seqq. 20 Epistolae Mixtae — 1043 

Inscriptio: ■; Al muy Rdo, señor y Padre en Christo, ef 
P. Mtro. Ignacio de Loyola, prepósito Compañía- 
de Jhs., en Roma, jília manu: R.'^^ á los 30 de Abril. 1043 

MICHAEL SURIAN CAVALLIER 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VENETIIS 3 OCTOBRIS I555 ^. 

De testamento Angelí Suriani, juvenis optimi, in Societate demortui. 

Rdo. Padre. Ho letta vna lettera di V. S. de xxviij del pas- 
sato con merauiglia, et per dir liberamente, con dispiacer', perché- 
hauendo fin qua dal canto nostro mostrata quella maggior 
sinceritá che si possa, non solamente trouar in altri, ma forte 
ancho imaginar', pare che siamo in certo modo accusati da lev 
che manchiamo dal debito nostro, dal qual fin qui, parlando 
humanamente, niuno di noi mai é mancato: onde non ho potuto 
contenermi, che jo non mi sia alquanto rissentito con queV 
Rdi. Padri, che mi portorono la lettera. Et perché forsi V. S. 
non é ben informata del nostro proceder, jo glie ne diró una 
parola. 

Mancato che fu nostro fratello ^ di questa vita, mi fu scritto 
a Vienna, doue jo era allhora ambasciador al serenissimo re di 
romani, il successo della morte, et della pretensione delli vostri- 
Rdi. Padri sopra la robba che era restata; et perché per il vera 
jo non poteua allhora risponder rissoluto, non mi ricordanda 
particolarmente come stesse la volontá di nostro Padre, scrissr 
de qui a questi Rdi., et dissi de la a don Nicolo ^ et al Cani- 
sio *, cosí in confuso, quello che dapoi, ritornato de qui, che sona 
giá alquanti mesi, ho detto chiaro a chi mi venne a parlar per 
nome della S. V. et di quella relligione, cioé che nostro padre 
uoleua che la faculta sua non vscisse delle mani di noi sui 1 Ex original! in vol. F, duplici folio, n. 23, prius 127. 

2 Ángelus Surianus, adolescens optimus, qui in Societate mortem 
obierat. 

3 Nicolaus de Lanoy, viennensis coUegii moderator. 
* Petrus Canisius. 3 OCTOBRIS 1555 21 

íiglioli, et particolarmente che qualunque di noi volesse esser di 
chiesa, non potesse disponer, del la faculta lasciata da lui, in altri 
che in noi sui fratelli, o volesse beneficiar tutti egualmente, o 
luno piú deír altro. Con questa rissolutione non solamente 
mostrai alli vostri Rdi. Padri questa vltima volontá di nostro 
padre, ma anchora ne lasciai a loro la coppia, onde non so 
•come si possa dir che noi siamo manchati. 

Questa volontá mo é si chiara, che non ne puó nascer in noi 
dubbio alcuno, et questo lo dico, non solamente per mió giudi- 
cio, ma anchora per la rissoluta opinione di quelli, che sanno 
piú di me in queste prattiche. Et se quelli di Roma senteno 
altramente, non sapendo jo veder che raggion li moua, che V. S. 
non lo scriue, non posso dir altro, se non che questo é segno 
<:he, ouero non hanno ben intesa la cosa, ouero che le leggi de 
la sonó diuerse dalle nostre, et jo non pensó di douer metter 
in consideratione altre leggi, che quelle che sonó in osseruantia 
a Venetia, le qual in questo caso non hanno niun dubbio. 

Quanto sia a quello che V. S. scriue, che per discargo suo la 
uuol tentar la via contentiosa, per hauer nelle sue mani 1500 
•scudi per dispensar', et altri 500 per far certe schole al suo 
luoco in Padoua, jo non posso dirgli altro, se non che il far 
•questo tentatiuo sta in liberta sua; ma noi, si come quando 
conoscessimo di douer hauer questi oblighi per giusticia o per 
«quita consentiressimo di spontanea volontá nostra a exeguirli, 
et senza far niuna resistenza né in giudicio, né fuori di giudicio, 
cosí, conoscendo che la giusticia non ci puó obbligare, non 
potremo abbandonar la diíFesa della nostra causa; non per con- 
tender con la S. V., la qual hauemo in singolar riuerenza, ma 
perché sotto specie di pietá et di relligione non sia tolto a noi 
et alli figlioli nostri ingiustamente quello che nostro padre, il 
•qual di ció era patrone, ha uoluto lasciarli. 

Nel resto se alcuna cosa ci sará ricordata o da V, S. o da 
altri in che possiamo satisfar a qualche cargo, che forsi potesse 
hauer nostro fratello, si come giá dissi al Rdo. don Nicolo in 
Vienna, concorreremo volontariamente, et di buon animo, et 
con quella prontezza che si conuiene al vero amor fraterno che 
é stato fra noi, et é piú che mai hora, che egli, si come spero, 
é passato a miglior vita. Et se a V. S. o ad altri occorrerá di 22 Epistolae Mixtae — 1044 

darci in ció qualche ricordo, li saremo tenuti di vero obbliga 
di aíTettione, cosi per questo officio, come per lamor che ella 
mostra di hauer portato a nostro fratello mentre era di qua, et 
di portarli anchora. Et senza piu dire, la lasciaremo colla pace 
del signor Dio, raccommandandone alie orationi sue \ Da 
Venetia alii iij d'Ottobre M. D. LV. Buon figliolo di V. S., 

MlCHIEL SURIAN CaUALLIER. 

Inscriptio: Al Rdo. Padre Mro. Ignatio, prepósito genérale 
della congregatione de Jesu, signor mio. 

t04A 

ANDREAS FERNANDEZ 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

LUGDUNO 9 OCTOBRIS I555 '■^. 

Theotonius de Bragan9a Parisiis vult consistere, studiorum ergo. 

Jlis. 

Mui Rdo. em X." Padre. La gracia y amor del Spíritu sancto 
sea sempre en nuestro fauor y aiuda. Amén. Oje, miércoles^ 
9 de Otubre allegamos a León, y aliamos aquí vn correo que 
venía de Portugual, y loego esta tarde se partía para Roma, y 
por él quise screuir á V. R. estos rrenglones, por hazerle saber 
de nosotros. La detriminagión de don Teotonio es esperar por 
aquí por Francia respuesta de las cartas que enbió por el criado 

* Ideo nostri rem urgebant, tum quia existimabat Ignatius, ut scribit 
POLANCO, t. V, pag. 168, n. 487: «se vix posse suae conscientiae satisfa- 
cere, si non peteret executionem testamenti fratris ipsorum et nostri^ 
Angelí»; tum etiam quia ad testamentum patris, quod attinet, «quia non erat 
clericus nec reditus habebat Ángelus... non videbatur eo testamento ligari 
Patri Natali». Quare, cum unice quod justum erat quaereretur, «consulti 
[sunt] dúo advocati a nostris», et res ultra progressa non est, nam hi «si- 
gnificarunt quod prorsus non tenerentur [fratres Angeli] juxta leges Vénetas, 
immo ne legitimae quidem tribilianicae locum esse, et tantum de dote ma- 
terna agi posse». Sed ñeque de hac fuisse actum apud Polanco reperimus. — 
Caeterum Ignatii litteras, quas Surianus memorat, habes jam in lucem editas 
Ínter íllius Cartas, t. v, pag. 410, hispanice vero pag. 333; ubi animad- 
vertes in eisdem, loco cognominis Suriano, scribi quidem Turiano, libra- 
riorum errore. 

2 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 60, prius 329, 330. 9 OCTOBRIS 1555 23 

suio de Milán, como ia en otra tengo scrito \ Si no le uiene en 
las cartas que este correo le traie, las quales ahora es ido á uer, 
y me tenía dicho que podría ser que le uiniese, yo dudo dello, 
y de lo que fuere auisaré á nuestro Padre si lo supiere, y pienso 
que lo sabré, y lo auisaré por lo primero que para allá fuere. 
El intento de don Teotonio es estudiar aquí en París, se sus 
parientes lo vuieren por bien. Oí dizir que dizía él, que aunque 
el rei lo mandase yr á España, que no lo haría. Lo que él me 
tiene dicho á mí es, que tiene scrito, que él se quiere^ aquí 
estudiar, y que para eso lo prouean: y que quando del todo no 
lo pudiere hazer, que se irá á la primauera. Lo que me dixo 
acerca de sus cosas fué , que él auisara á su criado que allá a 
enbiado, que no hablase nada, se la Conpañía no lo hiziese, y 
que, se la Conpañía hablase, que entonces mostrase sus des- 
culpas, que son pareceres de cardenales, y del general de san 
Francisco, y de su secretario, y de otras personas, las quales, 
como diguo, se en sus cosas se hablase por parte de la Conpa- 
ñía, mandaua se mostrasen á la ynfanta, y á sus ermanos, y á 
otras personas. Esto me dixo él por su boca, no me nombrando 
los cardenales, que fueron los de que él lleuaua los pareceres en 
lo que a hecho. Después supe que sus uotos le auían conmu- 
tado á que rezase vn tanto cada semana, y aiunase vn día, ó 
diese vna limosna la semana que no lo ayunase, y que diese 
tantos scudos á la Conpañía. 

Esto es lo que me aora ocurre : de lo demás que ocuriere, 
auisaré á V. R. lo más presto que pudiere. Páreseme que 
daquí á muí pocos días partiremos camino de París. V. R. me 
auise de lo que nuestro Padre manda que yo haga, y mande 
aquí á León el recado á casa de Manuel Rodríguez de Euora, 
portugués, porque yo le dexaré auiso que me lo mande. 

En las oraciones de V. R. me encomiendo. V. R. me en- 
comiende en las de nuestro Padre y de todos. Nuestro Señor 
nos dé su gracia para que sienpre sepamos hazer su santa 
voluntad. De León y del mes de Otubre 9 de 1555. Sieruo 
indigno, 

Amdré Fernández. 

^ Vide epist. 1037, t. iv, pag. 867. 
2 Ms. qiere. 24 Epistolar Mixtae — 1045 

Inscriptio: f Al mui Rdo. en X.° Padre, [el] P. M. Polanco 
[de la] Conpañía de lesú, a Roma. 

Alia manu: 1555. León di Francia. R."^^ alli 25 del medesimo. 1045 

LUDOVICUS DE MENDOZA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

SEGOVIA 10 OCTOBRIS I555 *. 

Urget Mendoza negotium de coUegio Segoviae instituendo, ad quod com- 
mutationem poscit piae cujusdam testatoris voluntatis, a pontífice má- 
ximo faciendam. 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre. Sea siempre la gracia del Spíritu santo en 
nuestras almas. Amén. Esta es tercera sobre suplicar á nuestro 
Padre M. Ygnatio sea contento tratar con su S.'^^'^ que erija vn 
colegio de la Conpañía en Segovia, comutando la voluntad del 
testador, que dexó se hiziese vn hospital para acoger pobres, el 
qual nunca a sido erigido, ni ay tal hospitalidad, sino que de 
Ivij anños que a que murió ei obispo don Juan Arias de Avila, 
obispo de Segovia, los bienes que dexó doctados para este hos- 
pital an andado de mano en mano, y nunca se ve fruto; y eri- 
giendo vn colegio de la Compañía, soy cierto al fundador se le 
hará gran bien, si está en lugar de recebirlo, y á la ciudad de 
Segovia singular merced, porque a muchos anños que en la 
dicha ciudad no ay casa de estudio, donde á lo menos se lea 
gramática, lo qual se haríe dando á la dicha Compañía la doc- 
tación deste dicho hospital, y el lugar donde fué escomen^ado 
á hedificar ^. Vale la doctación deste hospital seiscientas hane- 
gas de pan de renta, y más quarenta, y según entiendo, más de 
cincuenta mil marauedís de censos de renta: y ten el suelo, que 
está en muy gentil lugar, y es grande, y tiene algunas paredes 
de cal y canto, altas vna pica, que es gran principio. Más: que 
haziendo este hedificio, la ciudad dará toda la madera necesa- 
ria; por tanto no es menester dormir sobrello, sino luego poner- 1 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. gr, prius 452, 453. 

2 Vide supra, epist. 1028, t. iv, pag. 837, ubi de hac ipsa re agitur. lO OCTOBRIS 1555 25 

lo por obra. Las otras dos cartas que sobre este negocio tengo 
scriptas, fueron que yo lo moví. 

Agora, después que vyne á esta villa, he tratado con el señor 
Arias Gonzalo, conde de Puño en Rostro, hijo de Pedrarias de 
Avila, sobrino y heredero que fué del sobredicho obispo, don 
Juan Arias de Avila, para que él y otros dos sus sobrinos del 
conde, que se llaman Pedrarias de Auila y don Diego de Rojas, 
sean contentos, y á instancia dellos, como personas que suce- 
dieron en la herencia del dicho obispo, se contenten que 
su S.'^^'* comute la voluntad del dicho obispo, que mandó fun- 
dar el dicho hospital para acoger á pobres, en vn colegio de la 
Compañía, á efeto que la dicha Compañía lea gramática y filo- 
sofía, si le pareciere, en el dicho colegio: y esto attento que en 
la ciudad ay otros hospitales donde acogen pobres. Sobre esto 
scriue el dicho conde á su S.''*'' vna carta, en la qual le suplica 
lo que dicho tengo, y al fin se remite á nuestro Padre, que lo 
relatará á su S.^^** Tanbién scriue á nuestro Padre; pero ase de 
advertir, que en la suplicación que se a de signar desta comu- 
tación y hereción, aunque vaya á suplicación de don Arias Gon- 
zalo, y Pedro Arias de Auila, y don Diego de Rojas, herederos 
de Pedro Arias de Avila, heredero del dicho obispo, fundador 
y doctador del dicho hospital, no an de poner que el papa 
Paulo iij les hizo patrones del dicho hospital, menos á petición 
de la ciudad, sino motu propio y á ynstancia de los dichos. 
Ansímismo adviertan que el dicho obispo, avnque dexó á Pedro 
Arias de Avila, padre del dicho conde, por su vniversal here- 
dero en el hospital, no le nombró por patrón, menos á otro 
alguno. Por tanto el obispo de Segovia, que agora es don Gas- 
par de Zúñiga, se a metido en el dicho hospital, y puesto vn 
mayordomo, y según fama se sirue de toda la renta, sin hedi- 
ficar el hospital, ni acoger pobres. Y attento que a que está sin 
executarse la voluntad del testador, como dicho tengo, cincuenta 
y siete anños, poco menos, y ay gran necesidad de casa para 
estudio, y que se lea saltin gramática; y como bien tiene visto 
y entendido el provecho spiritual que la Compagnia en todas 
partes haze , su S.'*^'' con facilidad lo concederá. Por amor de 
Dios ruego genibus flexis á V. R. lo encarezca, y acuerde ,á 
nuestro Padre, que con toda breuedad lo pida. 26 Epistolar Mixtae — 1046 

Si pareciere que del primer boleo no es bien entre en ello la 
Compañía, á lo menos venga breue dirigido al nuncio, para que 
en nombre de la cámara apostólica tome la possesión de los 
dichos bienes, y ponga de su mano ycónomo que cobre las 
rentas deste hospital, tome cuenta á qualesquier personas que 
ayan tenido la administración dellas, etiamsi fueren obispos, y 
tras esto luego la comutación del hospital en colegio; y pongan 
todas las cláusulas necesarias, y remota qualquier apellación, con 
ynvocación de brachio seglar, ynterdición ab ingressu, etiamsi 
fuere obispo, y entredicho si necesario fuere. Si fuere necesario 
que aya juezez, vengan en Segovia el canónigo Guevara y 
Bartolomé del Hierro, canónigos de Segovia, ó el licenciado 
Realiego y el dicho Guevara, canónigos de Segovia, ó quien allá 
les pareciere. Si allá su S.'*^'^ querrá nombrar ycónomo, nom- 
bren á mí, ó á quien mandaren, que sea más servidor de la 
Conpañía, que no creo le ay ^ 

Con esto ceso besando las manos de nuestro P. Ygnatio y 
de V. m., encomendándome mucho en sus santas oraciones. En 
Segovia X de Otubre 1555. De V. m. servidor, 

Luis DE Mendoza. 

Inscriptio: 7 Al muy Rdo. Padre maestro Juan Polanco, de 
la Conpañía de Jesús, mi señor en X.°, en Roma. 

1046 

JACOBUS MIRÓN 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONIMBRICA 15 OCTOBRIS I555 ^. 

In regio conimbricensi gymnasio initium scholarum Societatis fit eloquen- 

tissima Perpiniani oratione. — Adstantium gratulationes. — Magistrorum 

numerus. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en Christo Padre. La gracia y paz de Christo 
nuestro señor sea siempre en nuestro fauor y ayuda. Ocho días 

* Instantibus Mendozae precibus adduci non potuit Ignatius ut faceret 
quod multi segovienses exoptabant; immo eidem «visum non est expediré 
ut nostri [pii operis commutationem] postuiarent.» Polanco, t, vi, pag. 635, 
n. 2736. 

2 Ex originan in vol. F, duplici folio, n. 140, prius 622. 15 OcroBRis 1555 27 

antes del primero de Octubre nos comentamos ha passar ha 
este coUegio real donde agora estamos, quedando en el collegio 
de arriba, donde hasta hora estuuimos, hasta quarenta herma- 
nos y Padres. Los más son nouicios, y otros son enfermos, y 
otros Padres que oyen de confessión, como dantes, en la yglesia. 
El primero día de Octubre nos entregó el collegio el principal 
passado por mandado de el rey ^, conforme á lo que antes 
estaua concertado, y en el mesmo día á la tarde, por principio 
de nuestras lectiones, hizo vna oración el P. Pedro Perpiñán, á 
la qual combidamos toda la vniuersidad, y doctores, y religio- 
nes, y á la ciudad, y á todos los demás caualleros que pudimos: 
y también el obispo de Coimbra ^ se halló presente con nuestro 
patriharcha ^, que tenemos agora aquá. De manera que fué de 
los mayores concursos y auditorios que hasta ahora vuo en esta 
vniuersidad; y para este efFecto concertamos con tapicería vna 
casa muy grande, que está en este edeficio del rey, y la enrama- 
mos y hinchimos de bancos para se poder assentar todo el audi- 
torio: y siendo la casa muy grande, aun no cabían. Empegó la 
oración después de las tres, y acabó á las cinquo: de manera 
que duraría poco menos de dos horas. Y con esto contentó 
tanto, que aun quisieran que fuera más larga. Y dezía el obispo 
de Coimbra, que le pesaua porque acabó tan presto, y que no 
era possible sino que aquel hombre auía aprendido latín desde 
la teta de su madre, que se lo enseñase. El y todo[s] los que 
estauan presentes estauan attónitos y spantados, diciendo que 
en toda su vida no auían visto oración tan bien hecha. Unos le 
loauan de felicíssima memoria, porque ny erró ni titubeó en 
palaura ninguna hasta el cabo: otros le alabauan de pronuncia- 
ción y actión, que la tuuo en stremo muy buena: otros de las 
cosas que dixo, que fué declarar la intención del rey y nuestra 
en esta mudanza de entregarnos el collegio y nosotros recebirle, 
y quán necessaria era la virtud con las letras. Finalmente fué * Vide in Cartas de San Ignacio, t. v, pag. 562 et seqq. ex Telles, 
Chronica da Companhia, part. 2.* liv. vi, cap. xviii, pag. 581-585, acta, 
quibus regium gymnasium Societati attributum est. In eisdem actis constat 
collegii moderatorem fuisse Didacum de Teve. 

* Joannes Soares, O. S. A. 
' Joannes Xunes Bárrelo. 28 Epistolae Mixtae — 1046 

■ 

tanto, que muchos nos rogauan la hiziéssemos imprimir: y á 
todos contentó también en stremo su stilo: y así, gracias al 
Señor, quedaron los studiantes tan contentos y animados, que 
paresce no deseauan otra cosa, sino oyr ya los maestros de la 
Compañía ^ El día seguiente se hizieron las mudas de las classes, 
y se leyeron las listas, poniendo á cada vno en la classe que le 
competya conforme al examen passado, el qual se hizo antes 
por todo el mes de Setiembre por los maestros passados y los 
nuestros juntamente: y con este repartir de classes se passó toda 
la mañana. A la tarde los maestros concertaron sus decurias, 
y les dieron á componer, para que con esto tuuiesen más noti- 
tia de lo que cada vno sabía, y no se hizo más. El día seguiente 
por la mañana comentaron de propósito las lectiones los maes- 
tros, y con mucha satisfación, gracias al Señor; y procede todo 
con tanta quietud y sosieguo, como [si] toda su vida vuiessen 
deprendido con nosotros. Ayudó también mucho para esta paz 
y quietud la mucha virtud de los maestros passados, que se nos 
mostraron tan amigos y fauorables en esta mudanza, como si 
ellos mismos fueran de la Compañía: y vinieron también á oyr 
á nuestros maestros quando leyan, y fueron tan contentos, que 
no hablauan de otra cosa con todos, sino de quán bien lo 
hazían los de casa; y pienso que se dezía con verdad, porque 
ellos son doctos y hazen bien su ofíicio. De manera que quedó 
toda esta tierra muy bien con nosotros; y según algunos me 
dizen, no sperauan ellos tanto de nos. Gloria sea al Señor por 
todo. Y también nosotros hallamos que es esto más de lo que 
pensáuamos, porque pasaron de mil los studiantes deste collegio, 
poco más ho menos, y quasi todos gente muy limpia, que viene 
de todas partes del reino: spero en nuestro Señor que se ha de 
hazer mucho fructo. 

Acá agora quasi guardamos los statutos que ellos antes tenían, 
hasta que vengan los de Roma, los quales ya mandé á V. P. 1 Oratio haec, quae inscribitur De Societatis Jesu gymnasiis, primum 
locura tenet in editione operum P. Perpiniani, quam adornavit sodalis no- 
ster Petrus Lazeri, Romae MDCCXLix, inveniturque in t. i, pag. 1-45. — 
Epístola autem quadrimestris, quae Mironis epistolae respondet et plenius 
conimbricensia acta complectitur, edita est in Cartas de San Ignacio, 
t. v, pag. 567-581. 15 OCTOBRIS 1555 29 

por muchas vezes, y creo que tamb[i]én yrán por esta, hasta 
tanto que V. P. nos embíe las reglas de vniuersidad nuestras. 
Todauía quitamos algunas cosas, aunque pocas, que no nos pa- 
rescían conuenientes, y gracias al Señor todo se toma muy bien. 

Los que len los cursos son: El P. Maximiano \ el primero; 
el 2.°, el P. Maximiliano ^; el 3.", AíFonseca; el 4.°, Ignatio. Los 
de latín: La i.*, que es la más alta, Cipriano; la 2.% Pedro Per- 
piñán; la 3.", Manuel Álvarez; la 4.', Miguel de Bairros; la 
5.', Alonso Barreto; la 6.", Andrés de Cabrera; la 7.*, Ruy 
Vicente; la 8.% Fernán Caruallo; la 9/, Antonio Delgado; 
la 10.'', Gaspar Álvarez; la 1 1.', que es de 1er y escreuir, Fran- 
cisco Monclaro '. Acerca de lo demás escreuiveré á V. P. por 
otra más de spacio, porque el portador desta está de camino. 

Todos nos encomendamos mucho en las oraciones de V. P. 
De Coimbra á 15 de Octubre de 1555. 

Con esta van la otra vía de las cartas de la India; pero no 
van los statutos. De V. P. indigno hijo en Christo, 

Mirón. 

* Maximianus hic esse videtur P. Georgius Serrano, qui a nostratibus 
philosophiae lector in hac studiorum instauratione dicitur. Sic PoLANCO, t. v, 
pag. 595, n. 1638: «Quartum cursum philosophicum [tradebat] P. Georgius 
Serranus, tertium Petrus de Fonseca, secundum Ignatius Martínez, pri- 
mum ... Martialis Vaz». OrL/^ndini, fízs¿. Soc. Jes. part. i, lib. xv, n. 99: 
«Vniuersae vero Philosophiae [praefecit Mirón] Ignatium Martinium, Pe- 
trum Fonsecam, Georgium Serranum et Martialem Vazium». Quibus con- 
sonant Telles, /. c, cap. xx, pag. 591-592, et Fraxco, Symopsis Anna- 
lium Soc. jfes., An. 1555, n. 19. Jam ab eodam Franco, /. c, An. 1547, n. 8. 
docemur Georgio Serrano inditum fuisse Maximi nomen, cum primus 
lapis collegii conimbricensis demitteretur. Unde fieri commode potuit lapsu 
temporis, ut parva quadam derivatione, qui Maximus vocatus fuit, Maxi- 
mianus appellaretur. 

2 Non immerito judicabis hunc esse Maximilianum Capella, teste 
POLANCO, t. V, pag. 685, n. 161 1: «OportuitP. Sanctam Crucem [Jacobum], 
ut Methymnae Campi aliquando maneret, loco P. Maximiliani Capellae, 
qui ad cursum philosophicum, in coUegio Regis praelegendum, evocaba- 
tur>. Hunc tamen in catalogo magistrorum regii gymnasii non legimus. 

3 Has litteras profecto non viderat Franco, /. c, An, 1555, qui, de ma- 
gistris disserens, memoriae mandavit: «De alus Magistris solum tres inve- 
nio suis expressos nominibus, Cyprianum Soarium pro Rhetoricae prima 
Gymnasio, Petrum Perpinianum pro secundo, pro tertio Emmanuelem 
Alvarum». 30 Epístolas Mixtae — 1047 

t 
Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. 

Ignatio, prepósito general de la Compañía de Jesús, Roma. \ 1049 

FRANCISCUS DE VILLANUEVA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PLACENTIA 15 OCTOBRIS I555 ^ 

Incrementum coUegii placentini. — Fructus perceptus in excolenda civitate. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en X." Padre. Pax X.^ Por vna del P. M." Po- 
lanco de siete de Junio entendimos el aumento que el Señor 
pone en esta su obra en esas partes, especialmente en Roma, y 
tanbién de la nueva eleción y pontífice, lleno de tan grandes 
deseos y santos propósitos para el rremedio desta su yglesia, de 
lo qual todo nos gozamos sumamente, y por todo hazemos 
gracias al Señor, teniendo siempre la particular memoria que 
V. P. manda que se tenga, de pedir á nuestro Señor la conser- 
vación y contino aumento en los sanctos deseos y propósitos 
que su majestad se a dignado dar para remedio de su yglesia á 
su vicario ^ Plega á la su divina bondad merezcamos todos recer 
bir este beneficio tan deseado, por mano de su S.'^^'^ 

Por la gracia del Señor las cosas desta Compañía las lleva 
nuestro Señor en estas partes en contino aumento, especialmente 
en este collegio de Plazencia, donde en lo spiritual por la gra- 
cia del Señor se [ha] hecho mucho fruto en las ánimas, y se 
haze cada día; y así cada día crece el número de los devotos y 
más aprovechados, vnque en común todos sean devotos; cre- 
cen las confesiones y comuniones cada día. 

Aora se pone la letura en este collegio, que será gramática 
y retórica por ogaño, avnque el señor obispo ^ quisiera tanbién 
artes y teología; pero pareciendo que era tenprano, se resuelve 
ogaño el estudio en lo que dixe. La ciudad está muy alegre y 

^ Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 149, prius 660. 

2 Vide Cartas de San Ignacio, t. v, pag. 186, 203, 219 et seqq. 

3 Gutierrius de Vargas et Carvajal, Vide supra, epist. 918, t. iv, 
pag. 495, et POLANCO, t. V, pag, 480, n. 1304 el seqq. 15 OCTOBRIS 1555 31 

regozijada de ver este bien que les a venido. Estamos esperando 
al P. Francisco para comencar á leer ya; las aulas tenemos apa- 
rejadas cinco, y muy buenas, y bien á propósito. El señor obispo, 
para mejor acomodar la obra, a dexado su casa toda, y así en 
ella estamos nosotros, y se lee; y para dar mucha priesa á la 
otra obra material, a tomado vna casa juncto, donde se va á 
bivir. 

En lo material del collegio tenemos ya abiertos buena parte 
de los cimientos, y se commencará á edeficar dentro de quinze 
días: ay todos los materiales al pie de la obra. Oviérase comen- 
tado antes, si no fuera por vn ciudadano, que tenía vn corral ', 
el qual entrava en el edificio, y por tenerle en mucha estima, se 
procurava que se tasase; y como era menester términos de jus- 
ticia, avíase de dilatar. Llamándole vn día el señor obispo para 
que se le diese, y que él daría cédula firmada de su nombre, de 
Je pagar lo que dixesen dos hombres, no quiso, y fuese él y la 
mujer en rromería á nuestra señora de Francia, que es vna 
ermita devota cerca de Salamanca, y en el camino toman tantas 
congoxas á su muger vna noche, que dize que se muere, si no 
buelve á dar el corral al señor obispo, de la manera que su se- 
ñoría lo quisiese, y así fué forjado [á] dexar á su muger en vn 
mesón, y bolver á dar el corral al señor obispo. Los que le co- 
nocen y en ello le avían hablado, anlo tenido por milagro el 
medio que nuestro Señor tomó, y así se comentará luego; y 
si nuestro Señor da vida al señor obispo, tiene gran deseo de 
darla hecha en tres años. 

En lo de la doctación, venido el P. Francisco, á quien esta- 
mos esperando, se dará borden cómo luego se asienten los ne- 
gocios, porque de todas partes se desea; y según me dize el 
señor obispo, por parecer del P. Francisco se [ha] dilatado, 
esperando si el emperador venía á Castilla. 

El P. Francisco creo está al presente en Alcalá, adonde se 
avía de ver con el doctor Vergara. Su Rev.*^'^ avía deseado, yo 
me hallase allí al presente; pero como se busca el contento del 
obispo, no se podiendo aver, no e y do: creo su Rev.*^'* lo de- 
xará todo llano, plaziendo al Señor. ^ Ms. saepe coral. 32 Epistolae Mixtae — 1048 

Algunos Padres y hermanos emos tenido enfermos: al pre- 
sente tenemos al P. Dionisio *, que es vno de los letores: está 
quartanario. Tanbién tenemos otros dos hermanos enfermos. 
Los demás están buenos, y todos somos diez y seys. Esperamos 
otros quatro, que serán veinte de asiento, por aora, todos los 
que ay. Por aora aquí proceden bien en el Señor, y con deseos 
grandes del aprovechamiento suyo spiritual. Ocúpanse en espi- 
tales, confesiones, hazer pazes: otros en predicar, y tanbién 
otros en mortificaciones, en las quales no menos exemplo se da 
que en lo demás. 

Nuestro Señor nos dé su sancto amor y temor, para que en 
todo hagamos su sancta voluntad. De Plazencia á xv de Otu- 
bre 1555. Indigno hijo de V. P., 

Francisco de Villanueva. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en Christo Padre nuestro, el 
P. Mtro. Ignacio, prepósito general de la Compañía de Jhus. 
en sancta María de la Estrada, en Roma. 

Alia manu: R.^* á los 27 de Abril. 

GASPAR LOARTE 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

GENUA 17 OCTOBRIS I555 ^. 

Quaesitis a Polanco, circa rem familiarem Patrum Loarte et Guzman, 
distincte respondet. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre mío en Christo. Pax Christi, etc. Porque 
la que escriuo para nuestro Padre sé que a de ir á manos de 
V. R., aunque el título es de su paternidad, no diré en esta 
más de responder á la inclusa, que es en nombre de V. R., con 
la qual una y otra tanto me consuelo, que puedo dezir que me 
embía cada semana V. R. una refectión spiritual, aunque no 
sea más de ver un renglón y firma suya. 1 Dionysius Vázquez, 

2 Ex autographo in vol. F, único folio, n, 36, prius 194. 17 OcTOBRis 1555 33 

Quanto á lo que V. R, me manda, que declare lo que en 
Egipto dexamos, y la parte que me cabe, haré por obedescer, 
aunque no es muy sabrosa materia: y ansí digo, que lo [que] 
me acuerdo de la renta que allá ai, es setenta mili maravedís de 
censo, lo qual era del P. don Diego \ del juro del rei, que costó 
en Ubeda á xiiij mil el millar: item cinco mil y quinientos, que 
compró don Xpoual ^ cerca de Ubeda, pienso que á diez mil 
el millar: item otros cinco mili y quinientos, que se compraron 
•en Bae^a á diez mili el millar: item trecientos y cinquenta du- 
cados, que debe doña Catalina Casalis, del peñón que se le ven- 
dió, por los quales se obligó á pagar censo cada año hasta que 
los quite, á respecto de doze mil el millar. Esto ó la mayor 
parte dello no creo que a pagado estos tres ó quatro años. ítem 
otros cinquenta ducados, que se dieron á mi hermano, el que 
•entró en la Compañía ', sobre una casa suya en Granada, de 
que avía de pagar censo, á respecto de doze mili el millar. Esto 
es lo que se me acuerda; y si me engaño, antes es en dezir menos 
que más, digo de lo que dexé yo comprado; que después acá, 
abrá año y medio ó poco más, enpleó don Xpoual. otros tre- 
cientos ducados nuestros en censo, pienso que serían á diez mili 
•el millar: de manera que á mi quenta toda la renta es ciento y 
cinco mili maravedís, poquito más ó menos. Ultra desto dexa- 
mos mueble de casa, como es colchones y ropa de camas, y 
arcas encoradas, y vestimentos, y otros atavíos para el altar, y 
más la librería, y otras cosas que no me acuerdo. De todo esto 
ios setenta mili maravedís son particularmente del P. don Die- 
go, y la librería es mía: todo lo demás, de renta, dineros y 
alhajas, es común de ambos. Esta es la cuenta que V. R. me 
manda dar. Quanto á lo que dize, si se hallaría por ello más de 
lo que costó, si se ubiese de vender, digo que me paresce que 
sí, y harto más, porque an subido todas las cosas mucho más 
de lo que entonces valían. 

No tengo más que responder á la de V. R., sino que al 
P. don Diego no escriuo esta vez, por la priesa del mensajero, 

1 P. Didacus de Guzman. Videantur ad rem Epist. Mixtae, t, iii, 
pag. 123. 

* Christophorus Pardo, cujus cognomen ad calcem epistolae exprimitur. 
' Erat hic, ut alibi dictum est, P. Balthasar Loarte. 

Epistolae Mixtae, tom. v. 3 34 Epistolae Mixtae — 1049 

y por no aver visto carta suya, la qual holgaré de ver antes que- 
en hora buena se parta á Loreto, adonde le pido más particu- 
larmente me encomiende en sus oraciones, pues tendrá por tan 
familiar á la gran Señora: y lo mismo pido á V. R., pues en 
todo lugar las tengo yo por mui aceptas. De Jénoua á 17 de- 
Octubre 1555. De V. R. sieruo y indigno hijo en Christo, 

Gaspar Loarte. 

[Las] * cartas de los censos y todo recabdo quedó en 
[Ube]da a don Xpoual. Pardo, y el mueble y libre[ría] allt 
mismo en nuestro collegio. 

Inscriptio: 7 Jhs. Al muy Rdo. Padre mío en Christo, els 
P. M." Polanco, de la Compañía de Jesús, en Roma. 

Alia manu: R.*^ alli 24 del medesimo. 

1049 

FRANCISCUS PALMIUS 

[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

BONONIA 19 OCTOBRIS 1 555 ^. 

Ruinosa domus reficitur. — Puerorum numerus, nostras scholas frequentan- 
tium, crescit. — Proximi fructuosius pietatis operibus exercentur. — Cata- 
logum rerum, Bononiae corrigendarum, mittit. 

Pax Xpi. Amen. Ho riceuuto le sue di xii di questo con le 
propositioni da disputar' per la rinouation' de studij, e insieme 
inteso quanto ci scriue circa la ñipóte di monsignor' Giglio % 
la uolontá e risolutione della quale V. R. intenderá per la colli- 
gata, scritta a posta per ció. 

Quanto alia nostra fabrica, V. R. intenda come il P. Mro. 
Nádale * m' hauea ordinato chio non facessi fabricar' altro, che 1 Cum liber componeretur, litterae aliquot evanuere: eas, uncinis inclu- 
sas, supplere curavimus. 
, * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n, 27, prius 150. 

3 Thomas Giglio, sive Lilius, antiquus Societatis Ignatiique amicus, 
postea episcopus soranus, de quo saepe in Cartas de San Ignacio et in 
Chronico. Vide Polanco, t. vi, pag. 70, annot. 3, et t. v, pag. 128, n. 361. 

* Ad rem laudatus Polanco, t. v, pag. 127, n. 361: «Judicavit P. Na- 
talis, qui, ex Germania rediens, Commissarii officio fungebatur..., ut admit- 
teretur ea conditio, quam vicini offerebant, libere, scilicet, emendi domos 1 9 OCTOBRIS 1555 35 

accommodar' le schole di sotto. Incominciamo a buttar' a térra 
certi mura uechia per ció, si mouero altre e il tetto di sorte, ch* 
hauemo bisognato mouer' il tetto e rinnouarlo con molte mura. 
E cosí l'architetto ha dissegnato di sotto sgrandir' il cortile, fare 
il reíTettorio con la cuccina e tre schole, le quali serano penitus 
dalla nostra cosa sepárate, e adesso s' attende a spedir' quanto 
si puó. La casa del vicino, come ho detto, ci sta promessa; ma 
per non hauer' lui anchora trouato casa che le sodisfacci, credo 
saremo necessitati espettar' persino al Maggio prossimo che 
uiene. 

Le schole uano con agomento per diuina bontá: il numero 
de scholari é d' ottanta, fra quali ui sonó belli ingegni. Hieri 
feci congregar' nel colleggio nostro tutti li parenti de nostri 
scholari, e le feci un' oratione volgare, ut omnes intelligerent, 
della vtile e necessaria buona educatione de figlioli, e institu- 
tione nella pietá xpiana., e credo hauerá fatto frutto: e publicai 
anche a tutti loro le rególe hauemo per li scholari, essortandoli 
ad aggiutarci ad instituir' bene i loro figlioli. 

Quanto all' ordine che teneremo questo anno nelle schole, 
non le dico altro, perché dalla inchiusa lista li uedrá. 

Cerca alie cose spirituali, intenda V. R. che uano con ago- 
mento: ogni di crescono noue persone per il diuino seruiggio. 
Da qui inanci tutti li ueneri leggeró in chiesa la dottrina chri- 
stiana, acció che, oltra li putti, si possino etiam giouar' altri. Le 
feste principali e le prime domeniche del mese predicheró: tutte 
r altre feste leggeró 1' euangelio di S. Mattheo. 

Mando anche a V. R. una lista delli disordini notati in Bo- 
logna, a fine che V. R. ueda destrámente di farli intendere a 
sua S.'% acció si proueda. Per questa non diró altro a V. R., 
saluo che di cuor' raccomandomi alie sue orationi e de tutti li 
Padri e charissimi fratelli. Di Bologna il 19 di Ottobre 1555. 
Mercori passato giongesero qui li doi fratelli che vano al paese illas, quas nostri ad suam habitationem et scholarum commoditatem teñe- 
bant. Admonuit idem P. Natalis ut quaedam alia domus contigua emeretur... 
Constituit autem ne aedificarent quidquam novi; sed tantum scholas in 
inferiori parte hujusmodi domorum concinnarent. Sed ecce, dum id faceré 
moliuntur, parietes antiqui et tectum ipsum sic motum est, ut omnino aedi- 
ficationi manus fuerit admovenda...» 36 Epístolas Mixtae — 1050 

per ordine di V. R., e la matina seguente partirno. Di V. R. 
seruo in X.", 

Francesco Palmio. 

1050 

PETRUS ALVAREZ DE PAREDES OLISIPONE 1 9 OCTOBRIS 1 555 ', 

Sacrae olisiponensis inquisitionis testificatio de Societate Jesu. 

f 
Huma pesoa tememte a Déos, com muy ta imstamtia me pedia 
que disese o que me paremia acerca dos Padres da Companhia 1 Ex monumento coaevoinvol. F,duplici folio, n. 139, prius 620, 621. — 
In litteris Patris Mirón, 4 Maji 1555 datis, quas supra edidimus, Epist. Mix- 
tae, t. IV, pag. 641-646, Ignatio ipse scribebat, ibid.,^Sig. 645: «Quanto al 
decreto de París, hasta agora no tengo hablado con el rey: paré9eme que lo 
a de hazer muy bien... En esto porné mucha diligentia, antes que me parta 
para Coimbra, y se hará todo lo que V. P. manda». Et rursus in cpistola 
5-25 Augusti, ibid., pag. 778, ajebat: «La carta del rey para el papa sobre 
los testimonios que pide V. P., trabajaré que vaya con esta, con una copia 
della». — Jam, P. Telles, Chronicada Companhia de Iesu,\.l\, pag. 571- 
581, tria affert, ad rem spectantia, monumenta, quibus lusitani splendidum 
de Societate nostra judicium ferunt: i. «Carta que elRey D. loám o Ter- 
ceyro escreveo ao Bispo Conde Dom loám Soarez, pedindolhe informacám 
da Companhia, et... reposta do Bispo sobre o nosso modo de proceder». 
Quae episcopi responsio Conimbricae data est 16 Augusti. 2. «Informacám 
que deo a Vniversidade de Coimbra ao que elRey Dom loám le mandou 
perguntar a cerca da Companhia». 3. «Testimunho de sagrado Tribunal do 
S. Officio, residente em Lisboa». Hoc postremum, quia nonnihil differt ab 
eo, quod tradidit Telles, edendum censuimus, quale penes nos est, servata 
etiam scribendi ratione, quae in monumento coaevo apparet, aut admonito 
lectore, si quando quicquam mutamus. Dies scriptionis non apponitur, nisi 
a tergo, ab ignota manu, 19 Octobris: hunc retinuimus; tametsi ex iis, quae 
Mirón scripsit, nascitur suspicio non eo die, sed prius, miOnumentum hoc 
fuisse exaratum. — Cuinam autem viro id missum fuerit, in ipso non dicitur; 
at dicitur a Telles, /. c, pag. 579: «Se deo por satisfeyto o christiannissimo 
zelo delRey D. loám con estes et outros graves testimunhos dos Tribunaes 
de mor authoridade em seus Reynos, confirmados con a muyta dos Prela- 
dos, que na materia consultou, mandou a seu Embayxador, residente na 
Corte Romana,.,, que tudo entregasse a nosso glorioso Padre Sancto Igna- 
cio, escrevendo juntamente ao Summo Pontiñce...» 1 9 OcTOBRis 1555 37 

de Jesu e seu modo de viuer. Eu verdadeiramemte quisera ser 
tal e tam suffi^iemte pera dignamemte poder expresar o que 
simto deste fele^issimo e bemauenturado estado, e porem satis- 
fazemdo ao que me he pedido, e asi pela obrigua^am que com- 
mo cristam tenho, defemder a uerdade vsque ad animam et san- 
guinem \ direi breuemente o que me parece desta religiam, 
nouamemte plamtada ad Dei gloriam nostris temporibus, e ho 
que comprehemdi e notei despois que os comuerso, e asi ho que 
soube por fiel e certa informa^am, auida de pesoas dignas de 
emteira ffee e crédito. Ho ^ que simto desta samta Companhia 
secundum presentem justitiam he, que estes Padres sam muyto 
necesarios aa igreia de Déos (máxime em tempos tam periguo- 
sos) por sua s^im^era vida e bom exemplo, que com sua douc- 
trina comtinuadamemte dam aa todo genero de pesoas omde 
residem, espe^ialmemte aos que os comuersam. Sam apartados 
de boli^ios, trafegos deste miserauel mumdo, e dados aas cousas 
spirituaes: sam humildes, zelosos da salua^am dos próximos; e 
pera efFectuar isto e extemder a doctrina euamgelica, nao recu- 
sam trabalho, amtes com toda charidade, seguimdo o samto 
euamgelho, predicant regnum Dei, Lucae, 9." c", ut homines 
penitentiam agant, Matthei, 7.° c." ', emtemdemdo nisto com 
toda diligemtia, comuertemdo asi mesmo os apostatas e aparta- 
dos da fFee catholica *, reduzimdo os ao gremio e vniam da 
samta madre igreia, como por experiemtia vi e soube nos autos 
da fee ^ que em esta imquisi^am de Lixboa se ^elebraram, me 
existente ® inquisitore hereticae prauitatis. Omde por sua boa ^ Ms. samguinem. 

2 Omisis hucusque dictis, ab hoc loco exorditur P. Telles. 
^ Telles: «praedicant regnum Dei, vt homines poenitentiam agant». 
Et ad marginem: «juxta Math. cap. 3, n. 2. Entendendo.,, 

* Telles: «e apartados de nossa sancta fe>. 

' Telles: «como por experiencia vi nos actos da Fe...» Longum esset 
minutatim recensere omnia, quae laudatus auctor, retenta verborum senten- 
tia, mutavit aut perpolivit. Ñeque enim in animum nostrum venit lectiones 
annotare, quibus lusitana haec exempla discriminantur, 

* Ms. existemte. — Porro inter «inquisidores creados por el Serenísimo 
Cardenal Enrique» recensetur «Pedro Alvarez de Paredes, Licenciado en 
Cánones» inquisitor renunciatus «en 19 de Agosto de 1552». Sousa, Ver- 
dadero origen.,, de la Inquisición en Portugal, pag. 117. Ule autem 38 Epistolar Mixtae — 1050 

itnsinam^a muytas das pesoas, que estauam em estado de com- 
dena^am, foram comuertidas aa nosa samta fFee, permane^endo 
no verdadeiro conhe^imemto da verdade, segumdo comstou pelos 
sinaes de sua comuersam. E comtinuamdo estes Padres seu samto 
zelo, despois que pela bomdade de Déos residem ueste reyno, 
tem feyto muyto fructu, reduzimdo e reformamdo muytas e 
diuersas pesoas a milhor estado do que damtes tinham, como se 
sabe e comsta por experiem^ia. Sam virtuosos, e emtre eles ay 
pesoas calificadas asi em letras como em nobre samgue, quibus 
inest viuida virtus: sam muyto vtiles aa república e a este reyno, 
omde em Lixboa, Coimbra, Euora com diligem^ia imsinam as 
letras latinas, greguas e outras s^iemtias, e asi aos sacerdotes 
menos ductos o que pertemcje pera exer^itar seu offitio sacerdo- 
tal, em expe^ial aos que tem cura dalmas preguam, e ajudam 
aaos prelados com sua solida doctrina e comtinuas comfisomes, 
de que todos os que os comuersam ficam comsolados e muyto 
edificados, e por isso, como amados de Déos, fazem fructu digno 
de perpetuo louuor, asi em térra de cristamos *, commo emtre 
imfies, asi como na Imdia oriemtal, Japam, Brasil e em África, 
omde se diz que por sua samta comuersa^am e comtinuas amoes- 
ta^omes '^, muy tos cristamos captiuos, resfriados na ífee, foram 
nela reformados e ratificados, os quaes estauam em risco de 
apostatar da ley euangelica. Por maneira que a fructibus eorum 
cognoscetis eos, Matthei 7." c"; posto que nam faltem pesoas, 
pouco tememtes a Déos, que ex diámetro queiram comtrariar e 
anichilar este estado, aleuamtamdolhe cousas que care^em de 
verdade, damdo a emtemder que sam daqueles, de que diz o 
texto ^ in cap/ Nemo, 83 distintione, imferimdo serem dignos 
daquela pena, de faz que mem^am Bartulus in 1. * aut facta § Non hisce verbis laudatur a Telles, /. c, pag. 577: «Se cometeo la reposta ao 
Inquisidor Pedralvez de Paredes, que foy Arcediago da Lavra, et Conego de 
Evora, na qual cidade primeyro tinha sido Inquisidor, et era homem de 
muyta bondade, et de costumes antigos». 

* Sic saepe in ms. Emendavit aut legit Telles christiaos. 
2 Apud Telles amoestagoes. 

8 Ms. tx. 

* Sic huno locum expressit Telles, pag. 579: «de que faz men9am 
Bart. in lege aut facta, por esta congrega9am et os que nella» etc. 19 OcTOBRis 1555 39 

numquam de penis, etc., quod absit, nam innimicus homo hoc 
fecit, Lucae, 13 c", porque esta comgregua^am e hos que nela 
profesam sam catholicos e defensores da fFee et sal terre, Mat- 
thei 5." c.°, he aprouada pelos sumos pomtifi^es, presidentes na 
igreia de Déos, com verdadeiros testimunhos de sua vida e pu- 
reza de suas samtas imstitu^omes e documemtos. Outrosi seu 
modo de uiuer he corroborado per comum consemtimemto dos 
prelados que gouernam suas prelacias e muy efficazmemte per 
reys e principes catholicos e communidades omde residem. 
E temdo asi as raizes tam íixas e os fundamentos in montibus 
sanctis, como diz ho cap." Fundamenta de electione, in 6.°, porte 
inferi non praeualebunt ^ adversus eos, et mermes eorum copiosa 
erit in ^elis. Matthei 5." c." 

Eu tenho comfiam^a na immensa misericordia do omnipo- 
temte Déos, que, permane^emdo esta Companhia em esta armo- 
nía spiritual, sempre seu estado sera fixo e permanemte, e alem 
■de consiguirem a uida eterna, a todos deixaram verdadeiro e 
bom exemplo de sua virtude, et fulgebunt in eclesia Dei, vt 
splendor firmamenti et vt stele in perpetuas eternitates mansuri, 
yt do^et textus in 6° c.° Super specula de magistris. 

Obrigua^am tem todos os que presidem viribus et posse de- 
femder, substentar e amparar tam vtilissimo estado, resestimdo 
aos íilhos de Belial, qui moliuntur destruere vineam domini Dei 
Sabaoth, trazemdo falsas razomes pera substemtar seus herrores, 
ao que se Ihe ha de resistir, quia error, cui non resistitur, appro- 
batur, vt innuit textus in error. 83 distintione cum similibus et 
íiant erguo '^ nouissima mea horum similia; et qui benedixerit eis, 
erit benedictus, et qui maledixerit, in maledictione reputabitur, 
Nvmeri 24 c.°, et pera que in futurum se possa obuiar aa malitia 
dos detractores com caridade fraternal e verdadeiro deseio da 
comserua^am desta samta Companhia, humilmemte pe^o aos 
Padres déla per viscera misericordie Dei, que sempre se alem- 
brem do que dix o apostólo Paulo ad Timotheum c.° 6° pre^ipue * Ms. pervalebunt. — Verba «^ temdo asi...^ usque ad aporte inferí...-» 
praetermisit Telles, /. c. 

* Apud Telles sic hunc locum legimus: «Quia error, cui non resisti- 
tur, approbalur, vt docet text, in cap. errore fiant. Ergo novissima...» etc. 4© Epistolae Mixtae — 1051 

ibi tu autem homo Dei, etc. *, e fazemdo ho asi comseruaram 
seu limpo e puro estado com aquela samta sim^eridade de que 
ao presemte vsam, temdo sempre resguardo em si, e tam reca- 
tados, que com verdade se nam possa presumir em eles cubica,, 
a qual he tam prejudicial et no^iua aa igreia cattholica e minis- 
tros déla, de qua in c." Bonorum cum peculiaribus, 47 distin- 
ctione, vulguatus textus in cap. Nam concupierint iam de con- 
stitutibus: nam bonorum auctori inherere, aliter non valemus, 
nisi cupiditatem a nobis, que omnium malorum radix est, ab- 
scindamus, ut in c.** Sicut et in dicto c." Bonorum; e asi o fazem- 
do, comfidenter habitabunt in adiutorio altissimi et protectione 
Dei celi, nec timebunt a timore noturno et ab incursu et demo- 
nio meridiano, vt decantat psalmista psalmo nonagessimo. Isto 
he ho que simto in Xpo. lesu. El licenciado, 

Pedraluarez. 
A tergo alia manu: Data Vlyssiponi anno Domini 1555,. 
1 9 die Octobris. 

1051 

EMMANUEL LOPES 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COMPLUTO 23 OCTOBRIS I555 *. 

De collegio Societatis Jesu Segontiae instituendo. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en Christo Padre. Gratia et pax Christi, etc. Por 
la vía ordinaria de cada mes se ha escrito á V. P. de las cosas 
de acá. Esta es para acompañar este pliego, en el qual van los 
despachos del colegio que se ofrece en Sigüen^a, que el señor 
deán de Sigüen^a quiere hazer, sobre el qual nuestro P. Fran- 
cisco avrá escrito á V. P. largo; y assy á my no me queda qué 
dezir, sino que me parece que es vna de las obras más impor- * Quae sequuntur ita concinnavit Telles, /. c, pag. 579: «Conservando- 
seu limpo et puro estado com aquella sancta simplicidade, de que ao pre- 
sente usam, et assim confidentes, habitabunt in adiutorio. ..y» etc. 

2 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 67, prius 384. 23 OCTOBRIS 1555 41 

tantes que acá se ha oíFre^ido para el prouecho de la Compañía, 
porque en aquella vniuersidad siempre ay muy doctos lectores 
de teología y artes, y en cynco años ó seis se oyen artes y theo- 
logía, y toda doctrina de santo Tomás, y agora ay ya cátedra 
de escritura, que será muy á propósito para saber mucho en 
poco tiempo ^ Es menester que V. P. dé calor á esto, porque 
no falta quien procure de entibiarlo; y pues el cardeníil de Si- 
gílenla ^ está por allá, y desea tanto esto se effectúe, speramos 
en el Señor que se concluirá, que por acá tiénese entendido que, 
poniendo S. S. Rma. su fauor, aura eíFecto, assy lo de la hermita 
de nuestra Señora de los huertos, que es la casa á que esto se ha 
de anexar, como la anexión, que, aunque va puesta en quatro- 
cientos ó quinientos ducados, valdrá ^erca de setecientos ó más 
ducados ^ Y pues esta no es para más, ^eso, suplicando al Señor 
lo guíe todo á su mayor gloria. 

Ayudará mucho al deán que V. P. le escriua alguna letra. 
De Alcalá y de Otubre 23 de 1555. De V. P. mínimo é indigno 
hijo, 

Emanuel. 
t 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en Christo Padre, el P. M." Ig- * De cogitata siguntini collegii fundatione, scripsit PoLANCO, t. v, 
pag. 456, n. 1234: ^Hac aestate P. Emmanuel, [qui] complutensibus prae- 
erat, a seguntinis quibusdam primis viris evocatus, ibidem concionatus 
est, et quorumdam audivit confessiones, qui aliquando Compluti exercitia 
spiritualia susceperant. Ibi etiam de collegio ¡nstituendo decanus ejus Ca- 
thedralis ecclesiae cum eo egit». Et ¡nfia, pag. 556, n. 1527: «Octobri mense 
Siguntum P. Franciscus profectus est, quem decanus expectabat, ut ageret 
de erectione collegii...; et quia universitas ibi est et collegiuní artium et 
tlieologiae (ex quo quatuor doctores theologiae Socletatem ingressi fuerant, 
Salinas [Marcus], Plaza [Joannes], Rodríguez [Christophorus], et Sánchez 
[Antonius], propensus erat P. Franciscus ad coUegium ibidem admitten- 
dum>, — Litteras vero Borgiae de hac re ad Ignatium, 19 Octobris 1555 
datas, vide in Cartas de San Ignacio, t. v, pag. 476-478. 

'^ Petrus Pacheco, cardinalis, episcopus siguntinus, prorex neapolitanus, 
de quo in Polanco, t. v, pag. 175, n. 504 et seqq. 

' Quod multi Segontiae in votis habuerant, collegium tune constitutum 
non est. Nam «cum ex reditibus ecclesiasticis dotandum esset, inPontifica- 
tu Pauli quarti non facile obtineri potuit; et ita tum progressum non habuit 
collegium hoc». Polanco, t. v, pag. 557, n. 1527. 42 Epistolae Mixtae — 1052 

nació de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jesús. 
Roma. 

Sigílenla. 

Esa carta para el cardenal, es del deán de Sigüen^a sobre este 
negocio. 

105« 

LEONARDOS KESSEL 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COLONIA 27 OCTOBRIS I555 ^ 

Proximis P. Kessel operam cum fructu impendit. — Civitatis cónsules rem 
catholicam fortiter tuentur adversus crescentes haereticorum conatus. — 
Optant amici ut Societas fixam propriamque domum Coloniae habeat. 

t 
Jhs. 

Gratia et pax X.' domini nobiscum. Amen. 

Rde. in X.° Pater. Pro hoc mense Octobri scripturus, pauca 
sese ofFerunt scribenda, cum hoc mense nihil fere actum sit, 
quam quod mense superiori. Magnam enim partem temporis 
studiis triuimus; reliquam temporis partem confessionibus 
audiendis et infirmos visitando, ad quos vocatus fui. Quidam 
sacerdos, totus male dispositus corpore et animo, me vocari 
jubet, factaque confessione, Dei gratia vires recuperauit, non 
solum animae sed et corporis, magna admiratione eorum, qui de 
eodem omnino desperabant, quod ad meliora reduci non posset. 
Pluribus alus tentatis et tribulatis adfui, quos in Domino non 
parum consolatos spero. 

Multorum hic in dies desideria augmenta sumunt semel hic 
videndi collegium Societatis; nihil tamen adhuc ^ eíFectum est; 
sed speramus in Domino ut, quod nondum est, adhuc futurum, 
si Domini beneplacita voluntas fuerit, et digni inveniamur tanta 
gratia, quae nobis hoc tempore admodum necessaria esset, si nos 
ad eam disponeremus digne, sicut deberemus. Nostri cónsules 
adhuc fortiter sese ^ opponunt inimicis fidei catholicae, licet illi in 

1 Ex autographo in vol. Litt. Quadr. 1555, único folio, n, 86, prius 317. 

2 Ms. adhud. 

3 Ms. sesse, — De his agunt Litt. Quadr., t. iii, pag. 752. Cf. Epistolae 
Mixtae, t. IV, pag. 511, 512. 27 OCTOBRIS 1555 43 

dies augeantur magis, modisque conantur variis nostram sedu- 
cere Coloniam; conservat tamen eam Dominus, et conservabit, 
speramus, licet multi dubitare satis incipiant. 

Amici Societatis, D. Grupperus, archidiaconus nostri Rmi \ 
D. Decaiius nouiomagensis ^, Rdus. Pater prior cartusiae cum 
tota sua familia ', D. licenciatus Andreas Barduick et reliqui 
amici multum sese commendant P. V., et nos similiter quantum 
possumus. Bene valeat P. V. in X.° 

Raptim Coloniae, pridie Simonis et Judae apostolorum 1555. 

R. P. V. seruus indignus, 

Leonardus Kessel. 

Inscriptio: 7 Rdo. in X.° Patri, Mag.° Ignatio a Loyola, prae- 
posito generali Societatis Jesu. Romae. 

Alia manu: 1555. Colonia. Di M/" Lionardo. 27 d'Ottobre. 
R.^^ alli 14 di Dicembre. Di cose d' edificatione. 1 Joannes Grupperus, sive Gropperus (Gropper), cujus est Institvtio 
Catholica, non semel edita, atque ab ipso auctore dicata «Reverendissimo 
in Christo Patri, et illustrissimo Principi ac Domino, Domino Adolpho [von 
Schauenburg], Sanctae Coloniensis Ecclesiae Archiepiscopo, Sacri Romani 
Imperii per Italiam Archicancellario, Principi Electori, Westphaliae et An- 
gariae Duci, Apostolicaeque Sedis Legato nato, etc.» Gropperus in Epí- 
stola dedicatoria, suo operi praefixa, Coloniae 24 Junii m.d.l data. — 
Gropperus idem (tacendum id non est, cum de tanto viro incidit mentio) 
hoc ipso anno 1555, 13 kal. Januarii a Paulo IV cardinalis est renuntiatus; 
verum ille, «gratias agens, purpuram remisit, et litteras ad Pontificem, reddita 
facti ratione, scripsit>. CiACONii, Vitae et gesta Pontificum, 1. 11, pag. 1 168. 
— Romam deinde Gropperus venit, a Pontífice arcessitus, ut eo in destinata 
morum emendatione uteretur, ibique in summa doctrinae prudentiaeque 
existimatione versabatur, ut tradit Pallavicino, Istoria del Concilio di 
Trento, lib. xiv, cap. 6, n. 11 et 12. 

2 Hujus viri nomen ac cognomen tacent Polanco, t. v, pag. 281, 288 
et Litt. Quadr., t. iii, pag. 755. 

^ Saepe laudatus in his Monumentis Gerardus Hamontanus, cujus vi- 
tam, sanctissime actam, resque gestas enarrant Ephetnerides Ordinis Car- 
tusiensis, auclore D. Leone Le Vasseur, cartusiano, t. iii, pag. 5-10, ubi 
multa de illius viri amicitia cum Sto. Ignatio reperiuntur. 44 Epistolae Mixtae — 1053 

1053 

PRINCEPS JOANNA 

PROREGI ARAGONIAE 

VALLISOLETO 28 ÜCTOBRIS I555 ^ 

Verbis gravissimisjubet princeps verulensem abbatem quamprimum ad re- 
giam curiam sine ulla tergiversatione accederé, ut de rebus caesaraugu- 
stanis adversus Jesu Societatem sese purget. 

El rey, y por su magestad la infanta princesa. 

Ilustre duque, primo, lugarteniente y capitán general. Por la 
carta que nos scriuistes á los xi del mes passado, entendimos lo 
que se hauía hecho en lo de los de la Compañya de Jesús, y el 
modo y orden que se tubo para boluerlos á su casa, de donde 
los habían echado ^, y no se os ha respondido á ella, hasta ver 
cómo sucedería aldelante este negocio; y porque, no viniendo 
acá el abbad de Veruela, con quien se hauía de comunicar y 
tratar, con otros tocantes al seruicio de Dios y de su magestad, 
como lestaua tantas vezes scrito y mandado *, no podíamos tener 
satisfación hasta que lo cumpliesse, ni allá se le podía dar nen- 
guna escusa, sin primero entender nuestra voluntad en lo de su 
venida. Y aunque con los religiosos de dicha Compañya se hizo 
entonces por parte del arzobispo * y del abbad lo que les pareció 
conuenir, no fué con el cumplimiento que se les scriuió y declaró 
que lo desseáuamos. Y porque por hauer vos dado lugar al abbad 
que no venga, de que nos marauillamos, parece que se tomó 
ocasión y aun atreuimiento de impidir por vías indirectas que no 
se acabe de assentar este negocio, el qual, según se nos ha referi- 
do, no está asentado como conuiene; os encargamos y mandamos 
que vos mesmo desengañéys al abbad, y le digáys precisa y de- 
terminadamente que, assentándose ó no estos negocios, nuestra 
última y resoluta voluntad es que luego, sin más dilación, venga 1 Ex originali in archivio septimancensi, Archivo general de Siman- 
cas, Secretaria de Estado, leg. 318, fol, 35. 

8 Videantur Epist. Mixtae, t. iv, pag. 799 et seqq., 827-831, 849-856. 

^ Epist. Mixtae, t. iv, pag. 820. — Verulensis abbas Lupus (Lope) 
Marco dicebatur. 

* Ferdinandus de Aragón, de quo multa in voL superiore. 30 OCTOBRIS 1555 

acá para los effectos que lestán escritos. En lo qual pornéys tal 
industria, diligencia y cuydado, qual se requiere en cosa en que 
desseáys darnos contentamiento, significándole que, si no viniere, 
tenga entendido que lo hauemos de mandar proueer de manera, 
que en esto y lo demás se cumpla la voluntad de su magestad y 
la nuestra, sin admitir escusa, réplica ni consulta alguna de su 
parte. Y luego nos hauisaréys de lo que en ello houierdes hecho. 
Dat. en Valladolid á 28 días de Octubre, año 1555. 

La Princesa. 
Protonotarius.=Vidit Urgelles, registrata.=Vidit Figinta, 
registrata. =Vidit Clariana de Seva, vicechancelarius.:=Vidit 
Camaceius, registrata. =Vidit Luna, registrata. 

1054 

ADRIANUS ADRIAENSSENS 
PATRI IGNATIO DE LO YOL A 

LOVANIO 30 OCTOBRIS I555 ^. 

De candidatis, a suo proposito deficientibus. — Qualis sit lovaniensium 
sodalium conditio et status, ad rem familiarem quod attinet. 

t 
Jhs. 

Gratia et pax X.' nobiscum. 

Amantissime in X." Pater. Accepimus literas R. V., scriptas 
8 Octobris. Reliquas vero literas disponemus fideliter. Quod 
D. Jordanus cum sociis prospere ad P. V. appulerit, gaudemus 
in Domino. Quod ad Jordanum attinet, nullum fecit votum, 
me sciente, et, si reuersurus esset retrorsum, forte consultum 
foret eum tempestiue dimittere, et charitatiue rediré ad curam, 
vnde exiuit. Si viatico opus fuerit (ut procul dubio erit), non 
dubito quin, cum redierit, fideliter restituet. D.""^ ille Andreas 
antuerpiensis, qui sub paschate ex urbe in patriam rediit, nun- 
quam interim vel locutus est vel scripsit nobis *. 

1 Ex autographo in vol. Litt. Quadr. IjSj, único folio, n. 98; 
prius 349. 

2 De his viris legimus in Polanco, t. v, pag. 297, n. 808: «Ex his 
autem, quos mittebat [Adriaenssens], cum probati non essent, aliqui parum 
constantes se praebebant; inter quos fuit ille magister Jordanus, qui aliam 
46 Epistolar Mixtae — 1054 

Octo illos áureos spero vos accepisse. De bonis magistri Petri 
Siluii puto me scripsisse quomodo serio laboraui, ut saltem 
aliquid ei mitterent; sed nihil impetrare possum, nec video 
quid aliud pro hoc tempere faceré possem, quod cum aedifica- 
tione fieri posset; si gratiam principum obtinere possimus, 
spero überius nos multa factur os. Gaudemus de aduentu Patrum 
fratrumque Societatis, et, cum venerint, conferemus a quibus 
quibusve mediis sustentan poterunt: máxime quia alio cibo et 
potu foueri debent quam nostrates, et tanta est in istis partibus 
rerum omnium caritas, ut etiam publicus tumultus saepe timea- 
tur. Nos vero singulis posthac annis dumtaxat centum et quin- 
quaginta florenos, qui faciunt 75 ducatos, recepimus: dona 
vero et muñera, etiamsi subinde aedificatiue fortassis (existimo 
autem et hoc rarissime contingere) suscipi possent, sane si me- 
dius ducatus detur, multum et magnum reputatur; imo si pocu- 
lum vini dent, multum se daré putant. Qui vero et se et sua 
ex toto corde nobis daré vellent, ab his ego non vellem susci- 
pere, sed potius eis daré, quia ipsi potius egent, vel non sunt 
sui juris, vel grauantur prolibus. Ego memini quomodo primo 
anno, quo Societatem sum ingressus, cum fama spargeretur 
D. Canisium ex Colonia cum vno aut altero venturum Loua- 
nium et hesurum, ego ipse intellexi ab eisdem, qui Dno. Fabro 
et Strada * astiterant in temporalibus, quod maluissent eis 
carere, quam denuo subiré sumptus. 

Haec tetigisse sat est, vt cognoscat R. V. et res nostras et 
patriae mores, máxime quia similia R. V. scribit P. Leonardo \ probationem non habuerat, quam officium capellani exercendo Cutembergi. 
Sed et alius quidam sacerdos, nomine Andreas, cum Romam venisset, in 
suo proposito intepuerat; quae facile ostendebant tam longum iter non esse 
suscipiendum facile, et propius aliquam probationis domum vel collegium 
fuisse necessarium». De Jordano vero egimus supra, Epist. Mixtae, t. iv, 
epist. 1034, pag. 857, annot. 2. 

1 Btus. Petrus Faber, et Franciscus de Estrada, de quibus, ad tempus 
quod heic attingitur, videantur Epist, Mixtae, t. i, et máxime Cartas y 
otros escritos del Bto. P. Pedro Fabro, 1. 1.— Cf. Polanco, t. v, pag. 299, 
300, n. 815. 

2 P. Leonardus Kessel coloniensibus sociis praeerat. Ad eum missa 
etiam est Ignatii epístola, quae inscribitur «Rectoribus Germaniae et Flan- 
driae», 8 Octobris data. Porro in ea tum de sociis, qui Lovanium mitteban- 30 OCTOBRIS 1555 47 

Quytantiam et extinctiones, seu literas extinctorias P. Cornelii 
Wisshaven, accepimus. Dominus merces eius sit. Nihil adhuc 
pecuniae accepimus, sed speramus accipere. 

Quod ad mutuum suscipiendum pro Societate romana attinet, 
ego valde rem cordi habeo; sed, etiamsi ego egerem, neminem 
scio, a quo possem aedificatiue vel sex coronas mutuo accipere. 
Nam apud eos, qui forte habent et possent, noui ingenia eorum, 
ita ut non auderem petere. Si quid tamen. Domino disponente, 
occurrat, curabo diligentissime. 

Non scribo haec quod de aliquibus conqueri vellem, aut quod 
nos in necessitate aliqua simus constituti ; sed quantum in me 
est, ita Domino dante, hactenus instituí et instituendam judico 
familiam, vt in nulla necessitate constituamur, et nec dona neo 
mutuum suscipere necesse sit, máxime adhuc in initiis, in quibus 
adhuc sumus. 

Commendamus nos orationibus P. V. 

Raptim. Louani, 30 Octobris anno 1555. 

R. V. seruus in Domino, 

Adrianus Adriani ab Antuerpia. 

Cuperem scire an Mag. Jordanus sat viatici habuerit, nam 
si ab aliquo collegio mutuum accepisset, curarem restituí. 

Inscriptio: Patri Polanco. 

Alia manu: 1555. Louanio. Di M.""" Hadriano d'Hadriano. 
30 d'Ottobre. R.*^* allí 29 del medesimo [sic]. tur, tum de summa egestate, qua romana collegia laborabant, agitur, — 
Huic epistolae, quam habes in Cartas, t. vi, pag. 430, 431, respondet 
Adriaenssens. ' 48 Epístolas Mixtae — 1055 

1055 

BARTHOLOMAEUS DE BUST AMANTE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CORDUBA 30 OCTOBRIS I555 ^. 

Provinciae baeticae renuntiatus praepositus, aperit Bustamante quid sentiat 
de prima eorum institutione, qui, Deo dicati, in religiosa palaestra exer- 
centur. — Tirocinii cordubensis initium fit. — Sociorum alacritas in conse- 
ctanda virtute. — Ipse tertiana febri impeditur quominus collegia et domos 
suae provinciae lustret: hispalensi rectori eam curam committit. — De 
collegio cordubensi. — De episcopo. — De amicis. — Joannes de Córdoba in 
dies proficit. — Cupit ut cordubense collegium academiae titulo et gradu 
ornetur. — De collegio Montuliae (Montilla). — Regulas praepositi provin- 
cialis Bustamante poscit. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Fax Christi. Después 
de la partida del Padre doctor Torres ^ á Portugal, me enbió el 
P. Francisco á esta prouincia. Y porque el juizio de mi suffi- 
ciencia debo dexar al superior, no cansaré á V. P.' con dezir lo 
que de mí siento para vn tal ministerio como este. Lo que se 
me ha representado es, que, si no estubiera la obediencia de por 
medio, que no ^ufre engaño de parte del que obedesce, creo que 
nuestro Señor se siruiera de me disponer y abilitar algo para lo 
que adelante se me mandara, residiendo en la casa de probación 
de Symancas algo de más tiempo. Porque la obligación de con- 
formarse, el que encamina á otros, con lo que dize, y el exemplo 
de perfectión que le dan los mesmos que instituye, ayuda mucho, 
mediante la diuina gracia, á aprobecharse, si ya no es del todo 
desanparado del diuino auxilio. 

Del tiempo que estube en aquella casa tengo experiencia, que 
el principal medio con la gracia diuina que se puede offres^er 1 Ex autographo in vol. F, triplici folio, n. 115, prius 555, 556, 557. — 
Usus est hac epístola Polanco, t. v, pag. 529-533, n. 1 446-1 454, 

2 P. Michael de Torres, qui, rogante Catharina, regia Joannis III uxore, 
in Portugalliam missus fuerat ut reginae esset a confessionibus. Illum 
praeterea Ignatius lusitanae provinciae praefecit in locum P. Mironis, qui 
tempus sui magistratus confecerat. Baeticae autem provinciae praepositus 
est P. Bartholomaeus de Bustamante. Polanco, t. v, pag. 529, n, 1445. 30 OCTOBRIS 1555 49 

para exactamente guardarse las reglas y constituciones en la 
Compañía es, no admitirse á ella persona alguna, que no entre 
luego en la casa de probación. Porque los que vienen de nuebo, 
como traen los deseos viuos de aprobecharse y con la dispusi^ión 
y feruor que tienen, están dispuestos para ponerse á qualquier 
trabajo, blandos y capaces de buena institución, fácilmente se 
persuaden á la obediencia y mortificación, y á la obseruan^ia de 
las reglas y constituciones, entendiendo que este es el instituto 
que han elegido; y no se les haze cosa tan nueba la obseruancia 
dellas, como á los que tenían antes otra manera de proceder. 
Dense infinitas alabanzas al Señor de las misericordias por esta 
que ha obrado con la Conpañía, que no sé si en la tierra, para 
alcanzar la perfectión que se pretende con la gracia diuina, ay 
medio más fácil y suaue, que esta perfecta obseruancia de las 
reglas y constituciones. 

Y assí el P. Francisco, visto lo que Dios nuestro señor se 
siruía en aquella casa de Sy mancas, y que V. P.': ansímismo auía 
escrito se pusiese en cada probin^ia casa de probación, me mandó 
que yo la pusiesse en esta, y auiendo dado primero parte á don 
Juan *, y á la marquesa de Priego ^, á quien por su deboción, y 
socorro que nos haze, era justo comunicárselo, con beneplácito 
de ambos, y muestra de recebir dello consolación, se dio orden 
cómo en este collegio de Córdoba se hiziesse cierta diuissión en 
los aposentos, de modo que, sin perjuizio de los collegiales, se 
pudiesse poner aparte con diuersa clausura la probación; y assí 
lo ha ordenado nuestro Señor de manera, que abrá disposición 
para 20 collegiales y 24 ó 25 de probación. Y aun diziendo yo 
á don Juan que tengo pena de ver, que, auiendo de estar muchos 
en la probación, no abrá casa para todos, me ha dado buenas 
esperanzas, que podría ser que él diesse la suya, que ha labrado 
pared en medio del collegio, donde al presente mora, la qual es 
de más aposentos que el collegio. Y pues por aora basta lo que 
ay, si adelante saliesen estas esperanzas en vano, por tener don 
Juan otras obligaciones, y aquí no vbiese esta dispusición, po- * Joannes de Córdoba, de quo non semel in vol. superiore. 
2 Catharina Fernandez de Córdoba, cujus mentio saepe facta est in su- 
perioribus voluminibus. 

Epistolae Mixtae, TOM. V. 4 50 Epistolar Mixtae — 1055 

dríase, con mandarlo V. P."^, poner en Seuilla ó Granada la casa 
de probación, donde, si no me engaño, sería más exemplar y de 
mejor commodidad para la sustentación de los suppósitos. 

Pasáronse á casa de probación 13 personas, 2 Padres y 11 
hermanos, á los 20 del presente, aunque aora, que estamos en 
los 29 del mesmo mes, son por todos 18. Y vna de las cosas de 
admiración que se puede dezir es, que, dentro de 3 días no más 
que fueron pasados, estaba la casa tan asentada, y los Padres y 
hermanos della tan consolados y deseosos de exercitarse en obe- 
diencia y mortificación, que para las penitencias y mortificaciones 
que se piden falta tiempo. No se niega á nadie cosa que pida 
destas, como claramente se tenga entendido que no ha de ser en 
detrimento, por pequeño que sea, de su salud; pues desta se tiene 
muy particular cuydado, cómo se pretenda para enplearse en las 
cosas de mayor seruicio de nuestro Señor, y nuestras mesmas 
constituciones nos encaminan á ello. Dáseles con esta moderación 
larga ü^en^ia á lo que piden, porque en los principios se vee por 
experiencia que no ay dispusición en todos para ^ufrir de otra 
mano estas mortificaciones, y que, tomándose por voluntad a 
petición de los que las hazen, y abituándose á ellas, queda des- 
pués la confussión á los que, dándoselas sin pedirlas, se agra- 
biassen dello: y assí con la gracia del Señor en pocos días, que, 
pidiéndolas ellos y tomándolas de su propria voluntad, hazen 
alguna costumbre desto, se disponen á pasar por las que después 
les ordena el superior, y se consuelan más. Por donde paresce 
que, si les durase la probación los dos años, y tubiesen ya hecho 
abito en esta manera de proceder, sería ver el cielo en la tierra , 
y vna gente tan deshecha, que espantase al mundo, como se 
pretende en este nuestro instituto. 

Por mucho que yo quiera dezir de lo que nuestro Señor obra 
en esta probación, ciertamente no diría quanto es; y aun para 
verse mejor quál es la obra, ha tomado nuestro Señor el más 
flaco y miserable subjecto de toda la Compañía por ministro 
della; porque se vea claramente, que, con sólo el cuydado dehazer 
guardar plenariamente las reglas y constituciones, sale el probe- 
cho tan grande, que no es menester otra industria; porque en 
las mesmas reglas y constituciones se aprende la maestría del 
regir y la perfectión de obedescer. Y no es menester más de hoc 30 OCTOBRIS 1555 51 

fac et viues ^ No hay otro artificio, que ser, el que tiene el 
cargo, buen alguazil y fiel exactor de las reglas; y assí desea mi 
alma que vniuersalmente en todos los collegios y casas de la 
Compañía se obseruasen con todo el rigor posible. No entiendo 
por este rigor, aspereza en el que rije, sino cuydado y continuo 
miramiento con toda disimulación y suauidad, porque assí lo 
requieren las nuebas plantas, que, si no se tocan con mucha 
blandura, suelen venir fácilmente á secarse; pues pasando con 
esta tenplan^a algunos días, viene después á perderse este mie- 
do, y tiene su fuerza la santa obediencia, libre ya de semejantes 
respectos. 

Por causa de vnas tercianas que tube luego que llegué á este 
collegio, y auer tardado algunos días en conualecer, he dexado 
de ver los collegios de Seuilla y Granada, aunque he sido reque- 
rido de los rectores. En el entretanto que yo lo pudiesse hazer 
por mí mesmo, encomendé al P. González ^, rector de Seuilla, 
que visitase á Granada y Santlúcar, y me diese abiso de las 
ocurrencias de aquellas casas y de la suya, por si, antes que á 
«lias fuesse, vbiesse algo que consultar con el P. Francisco, para 
preuenir lo que se vbiese de hazer, mientra por mi indispusición 
estaba inpedido: y aduertiendo mucho al dicho P. González 
sobre la obseruan^ia de las reglas en el extremo que se ^ufriesse. 
Tengo letras de todas estas partes, que se han esforzado nueua- 
mente á la entera guarda dellas, y que hallan tanta consolación, 
que, quanto más estrechamente trabajan de las obseruar, tanto 
más suaue se les haze el instituto. En las demás particularida- 
des, porque cada rector en la del mes dará abiso á V. P.*^, me 
remito á sus letras. 

Este deseo que nuestro Señor me ha puesto de la entera 
obseruancia de las reglas, visto el prouecho tan grande que de 
la tal obseruaní^ia se saca, me haze no ser deboto de los colle- 
gios que se fundan de pocos suppósitos, porque en ellos no se 
pueden guardar ni tener orden alguno. Digo esto por Sant- 
lúcar y Montilla, y para pedir á V. P.*^ lo que yo deba hazer 
«n semejantes fundaciones, si se oíTrescieren , porque espero en * Luc. X, 28. 

^ P. Gundisalvus González. 52 Epistolae MixTAE — 1055 

el Señor, que, según la opinión de la Conpañía va cresciendo- 
en estos rey nos, sobrarán fundadores de buenos coUegios; y 
poblándose vna bez bien los que están fundados, serán grande 
ocasión de crescer mucho más la opinión de la Compañía, y la 
deboción de los que serán parte para fundar como conuiene, 
por el fructo que se vee, y se espera cada día mayor con la 
gracia de Dios nuestro Señor. 

Después de venido yo á este collegio, supe que el obispo 
desta ciubdad ^ avía entredicho á los predicadores de todas las 
órdenes que ay en ella, el predicar sin su licencia, ayudándose 
del concilio tridentino ^ para ello; y el Padre doctor Torres, 
sabiendo que las otras religiones avían hecho esta submissión al 
obispo, hizo él la mesma, pidiendo licencia para los que de esta 
casa predicaban. Y por saber yo que esto abía hecho el Padre 
doctor, tube necesidad de hazer lo mesmo, sin lo qual na 
admiten en yglesia alguna desta ciubdad á predicador alguno. 
Cosa es que para la Compañía sería muy trabajosa, porque 
auer de acudir siempre á donde está el obispo ó su official los 
que han de discurrir por tantas partes, no se podría hazer sin 
mucha dificultad. Representólo á V. P.*^, para que ordene con 
la gracia del Señor lo que en esto más conuenga [á] su diuino 
seruicio, porque paresce por nuestra bulla que las gracias de la 
Compañía no entran en la derogación del concilio. 

Tanbién hallé, luego que aquí vine, que el P. González, á 
quien el Padre doctor Torres auía dexado en este collegio por 
superior mientra yo venía, estaua juntamente con don Juan 
puesto en poner el santísimo sacramento en vna capilla que se 
tiene de prestado, mientra se hace yglesia, auiendo el obispa 
contradicho á ello otra bez que don Juan lo quiso poner, aun 
estando aquí el P. Francisco, aunque todavía don Juan, cansada 
ya con estas conpeten^ias, se determinó de no lo hazer hasta 
que yo viniesse; y comunicándolo él con la marquesa, pidién- 
dole parecer, si se pornía en contradictión del obispo, tanbién 
lo remitió á mi venida. Son cosas, que, llebadas assí por fuerza, 
desasosiegan mucho y no dan buen exemplo, y aguardando 1 Leopoldus de Austria. 

« Sess. V, De Reformatione , cap. 2. 30 OcTOBRis 1555 53 

vna buena sazón, ellas se hazen sin dificultad. Y assí, encomen- 
dando el negocio á nuestro Señor, fui de parecer que en nen- 
guna manera se pusiesse en desgrado del obispo, porque la 
bulla de Julio ^ dize, que lo podamos tener en nuestras ygle- 
sias, y la que aora tenemos no lo es, sino oratorio y pequeña 
capilla, que no se consagra ni se bendize, por auer de seruir 
adelante de otra cosa, y tanbién porque se trata ya de edificarse 
muy presto la yglesia del coUegio, en la qual no nos podrán 
poner estorbo, como pidamos al ordinario que la haga consa- 
grar ó bendezir, vel, eo nolente, traigamos ^ obispo que lo haga 
conforme á la bulla. No sé si he errado. V. P."^ enbíe á man- 
■dar lo que se deba en ello hazer, ó se ordene cómo se entienda 
la bulla, no solo á nuestras yglesias, sino tanbién á oratorios ó 
capillas que tengamos de prestado, mientra nuestras yglesias se 
edificaren. Porque en la verdad es harto inconuiniente no tener 
sacramento, assí por las continuas comuniones de los de fuera, 
■que algunas bezes, por buen cuydado que aya, sobran formas, 
esperando a algunos que piden la comunión, y después no 
comulgan, como tanbién porque, siendo ya en este collegio y en 
la casa de probación 30 suppósitos, podría acaecer alguna des- 
gracia, de enfermedad que requiriesse la administración de la 
eucharistía, á tiempo que no se pudiesse dezir missa, ni traerse 
■de fuera el santíssimo sacramento. El Señor rija sienpré 
á V. P.*, para que, como verdadero padre nuestro, probea 
en todo. 

Don Juan, gloria al Señor, anda muy bueno en lo que toca 
á su aprouechamiento spiritual : es grande el gusto que ha 
tomado de ver este collegio lleno de gente los domingos en lü 
tarde, que se predica la doctrina christiana. Creo que nuestro 
Señor le haze merced muy particularmente, después que con 
cuydado se encomiendan sus negocios á nuestro Señor, y eft 
esta casa se haze special oración por él, como creo que tanbién 
•se haze en los collegios de las otras prouin^ias. Y débesele 
todo, por [que], ciertamente, parece que cada día se va afficio- * Julii III, litterae apostolicae: Sacrae religionis, quibus confirmátur 
constitutio Pauli III: Licet debitutn, 
^ Ms. traymos. 54 EPISTOLAE MlXTAE IO55 

liando más á nuestro instituto: y si las cosas que asoma á 
dezirme, haze, ^ierto serían de grande edifficación. Por amor 
del Señor que V. P.' se acuerde del con Dios nuestro Señor^ 
y mande que los Padres y hermanos desa casa y collegio hagan 
lo mesmo. 

Hame dicho algunas vezes que quiere suplicar á V. P.' se 
trate de auer de su 5.''=*'^ facultad para hazer á este estudio vni- 
uersidad, porque se esperaría en el Señor que en breue tiempo 
ternía grande augmento, así por la buena disposición de la 
tierra, como por tener la superintendencia della la Compañía,, 
que, á fama desto, acudiría mucha gente: y también porque, á 
causa de no ser este estudio vniuersidad, no aura quien quiera 
oyr en él artes ni theología, sabiendo que los cursos que aquí 
hizieren no les han de valer para en otras vniuersidades. Siendo 
vniuersidad, oblígase la Compañía á tener muy buenos lectores; 
mas espero en el Señor que no faltarán, porque los que al pre- 
sente tiene de latín, griego y retórica son para qualquier estudio 
general: y más fácilmente se hallarán de artes y theología, que 
de humanidad, aunque, por la bondad del Señor y por lo que 
en los collegios de la Compañía se sirse de los humanistas, ay 
más en sólo vn collegio de los nuestros que en toda vna pro- 
vincia de otros religiosos. Y porque de lo particular deste colle- 
gio escriue á V. P."^ más largo el P. Cárate, rector, no otro, 
sino pedir humilmente á V. P.*^ nos encomiende á estos sus 
hijos al Señor en sus santos sacrificios y oraciones, para que 
sintamos y enteramente cumplamos su santa voluntad. De Cór- 
doua 30 de Octubre 1555. De V. P.' menor hijo y sieruo en 
el Señor nuestro, 

BuSTAMANTE. 

Con esta enbío á V. P.' dos copias de las donaciones que 
hizieron la marquesa de Priego y doña Teresa, su hermana ^, en 
fabor del collegio que han de fundar en Montilla, porque 
no sé si el Padre doctor Torres las auía enbiado. Comarca es 
la de Montilla, que, por ^ tener á legua y á dos leguas grandes 1 «Vocabatur Theresia Enriquez, eratque monialis in coenobio Sanctae 
Clarae, ordinis Sancti Francisci, inurbe Montilla*. Polanco, t. v, pag. 533^ 
n. 1454, annot. i. I NOVEMBRIS 1555 55 

lugares, se podrían mantener en aquel collegio, con lo que estas 
señoras dan y con las limosnas de los lugares, 15 ó 20 de los 
nuestros, no obstante que no obligan á que aya más de 4, los 
quales, á no ser más, parece que en nenguna manera conuenía 
estar allí, porque entre tan pocos no se podría tener la religión 
y orden que para su proprio aprouechamiento y edificación del 
pueblo conueniesse. 

En vna regla de las añadidas al officio del rector, se le manda 
que tenga el officio del prouincial, porque del pueda valerse 
para su officio, y porque también pueda avisar al general con 
más claridad y certitud, etc. Este officio de provincial no está 
entre los demás, ni en parte alguna de las constituciones está 
junto lo que es á su cargo de hazer. V". P.*^ ordene en esto lo 
que en el Señor nuestro más conuenga, porque los rectores 
embían á pedir este officio; y pues del se haze mención en la 
regla, por ventura se oluidó allá quando las demás se embiaron ^ 

t056 

ANTONIUS DE CÓRDOBA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PLACENTIA I NOVEMBRIS I555 ^. 

P. Córdoba cum socio P. Gutiérrez Xarandillam venit, valetudinis causa. — 
Existimat non esse annuendum comitibus de Oropesa, coUegia Societatis 
in exiguis oppidis statuere meditantibus. — Sociorum paucitas in Hispania 
pro tanto coUegiorum, quae expetuntur, numero. — De Patribus Araoz et 
Francisco Borgia: quid in unoquoque animadvertat Córdoba. — Quid de 
seipso sentiat. — De Bto. Avila. 

7 
Mui Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Las [de] 1 Ad rem Polanco, t. vi, pag. 701, n. 3039: «Cum Provincialis officium 
eo tempore confectum, vel certe in Hispaniam missum, non esset, et tamen 
in officio Rectoris, jam misso, de illo ñebat mentio, illud a P. Ignatio postu- 
lavit [Bustamante]; interim superintendentiam collegiorum ac domorum 
suae Provinciae, et curam ut Constitutiones et Regulae observarentur, et 
quaedam, quae ex Constitutionibus circa Provinciales coUigi poterant, 
officii loco suscepit». 

^ Ex autographo in vol. LzU. Quadr. i^S^, quadruplici folio, n. 127, 
prius 401-404. — Hac epístola usus est Polanco, t. vi, pag. 657, 658, n. 2825- 
2829. 56 Epistolae Mixtae — 1056 

13 de Junio recebí en primero de Setiembre ^ en Jarandilla, 
adonde por falta de salud nos mandó el P. Francisco ir al 
P. Gutiérrez^ y á mí: y aunque tardamos en cobrarla, fué el Se- 
ñor seruido de darla, [y á] algunas almas por los sermones del 
Padre, el qual es tan benemérito de la Compañía, que, con no 
serlo io, me atrevo á suplicar á V. P. le comunique la gracia 
de sacar el alma, porque la tiene tan buena, que espero muchas 
se aprouecharán de las de[l] purgatorio, como lo hazen algunas 
para no ir á él, y lo an hecho las de aquellos señores de Oro- 
pesa. ^ 

También nos mandó el Padre tratar de unos colegios que en 
dos lugares suios aquellos señores querían hazer, con no tener 
mediana dotación para uno. Y aunque no lo fuera, sino grande, 
son tan pequeños los lugares, y tantas las condiciones que piden, 
que no se hizo nada. Y es común cosa de señores querer tener en 
sus asientos de lo mejor que las religiones tienen de subjectos, 
y no aiudarles, sino aiudarse ellos, aunque sea faltando á otras 
cosas, donde más el Señor se sirue y se espera augmento de las 
obras; porque en la que un señor pone la mano, no quiere otro 
acabarla, sino hazerla de nueuo por suia. Y con ser aquellos 
señores más mortificados que otros, pedían cosas y personas, 
que io se las negara como á la marquesa *, aunque tiene harta 
necesidad su alma y su casa de jente de la Compañía; porque 
€S tanta la falta que ai en las casas, que, con no auer yo oluida- * Has Sti. Ignatii Hueras ad P. Antonium de Córdoba habes ¡n illius 
Cartas, t. v, pag. 210-215. 

2 «Quia vero P. Antonius de Córdoba et P. Gutiérrez [Martinus] male 
habebant, sub finem Junii a P. Francisco Borgia Xiarandillam iré jussi sunt, 
■quod oppidum erat Comitis de Oropesa, ubi, praeterquam quod valetudini 
suae consuluerunt, aliqua ad Dei gloriam ibidem per eos acta sunt». Po- 
LANCO, t. V, pag. 413, n. 1 1 04. 

^ Comités de Oropesa, de quibus hic agitur, erant Ferdinandus Alvarez 
de Toledo et Beatrix de Monroy et Ayala. De his ac de illius fratre, Fran- 
cisco de Toledo, Borgiae amicissimis, multa tradunt Epist. Mixtae, t. iv, 
pag. 440-441, annot. i. 

* Intellige marchionissam de Priego, matrem ipsius Antonii de Córdo- 
ba, Catharinam Fernandez de Córdoba, quae Montuliae (Monlilla) Socie- 
tatis gymnasium volebat instituere. Vide epist. superiorem Patris Bu- 
stamante. I NOVEMBRIS 1555 57 

do la de mi padre, como dize Dauid \ tengo por más princi- 
pal esto que el aiudar á otros. Y así represento á V. P. la nece- 
sidad que ai de jente en las casas donde se reciben y crían los 
nuestros, no para pedirla de allá, donde tanto es menester, sino 
para reparar las casas de acá. Y aunque lo e representado al Pa- 
dre Francisco, como de allá entiende que se reciban colegios, y 
acá hazen instanzia, comentando á entender el fruto que se saca 
de ellos, abre la puerta, y no la cierra á nadie que le pida mi- 
sericordia, como ve que nuestro Señor no cierra las de su gracia 
para aiudar á la Compañía; y así salen presto de probación y 
de estudios. Y como en España an menester más tiempo para 
dar fruto las plantas, á muchos les es amargo y les parece sin 
sazón. Y aunque se an ofrecido ocasiones, no son tantas como 
se podrían ofrecer, según están mirándonos á las manos á lo 
que en pulpitos y en confesiones y fuera los nuestros tratan. 
Y esto digo por el sacar presto á estos ministerios, sin tener su- 
ficiencia de spíritu i letras, lo qual no se excusa admitiéndose 
tantas casas. 

Esto digo por hauerme el P. M. Polanco escrito que no 
voi fuera de lo que en mi oficio ^ V. P. quiere que escriua. Y 
por cumplir con él, se me ofrece representar á V. P. que el 
Padre Prouincial toma en sí más negocios de los que, teniendo 
otros más de su oficio con que cumplir, parece se pueden lleuar, 
y aun otros de los que los de la Compañía suelen tratar; aun- 
que en todos creo le mueue el Señor, y también que los a co- 
municado con V. P. ^ Yo no se lo e escrito, por no le auer 
visto aún, y por no entender que le aiudo en esto, no hazién- 
dolo en otra cosa. Y viendo la poca aiuda que á entrambos nos 
viene de este oficio, y que qualquiera otro lo haría mejor, se 
me ofreze de representar á V. P. mis miserias de falta de salud, 
y de fuerzas espirituales y corporales, para cumplir con este, y • Ps. XLiv, 1 1 : Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam: et obli- 
viscere populum tuum, et domuní patris tui. 

2 Erat P. Antonius de Córdoba coUateralis Patris Araoz, castellanae 
provinciae praepositi. 

3 De his videatur Polanco, t. v, pag. 457, n. 1237 -1239, et t. vi, 
pag. 658, n. 2827. 58 Epistolar Mixtae — 1056 

con la superintendencia de este colegio *, y con los estudios, y 
lo poco que he gozado de la obediencia, teniendo más necesi- 
dad que otro, por auerme criado más libre y soberuio que en 
poco papel podré dezir. Y aunque el rector de Salamanca no 
fuese tan suficiente, soilo yo tan poco, que esto bastaua; quánto 
más que, aunque no lo fuera, hiziera lo mismo que hago con- 
sultor del rector, que hago ansí, y qui^á más prouecho en 
casa, siendo inferior, que superior en ella. Yo e representado 
esto al P. Francisco, y creo su reuerencia me huuiera hecho 
charidad de darme este tiempo para mi aprouechamieuto, si 
del P. Nadal no quedara ordenado ^; y buéluolo á representar 
á V. P., porque con lo que mandare pienso alcanzaré lo que 
pretendo; porque, quando no me otorgare esto, se pedirá á 
nuestro Señor me dé gracia para en todo cumplir su vo- 
luntad. 

La quenta que V. P. manda tenga con la salud del P. Fran- 
cisco, a menester su reuerencia toda la carne y sangre que me 
mouería á ello á mí más que á otro, por lo mal que se trata 
siempre, y lo que le uan faltando las fuerzas corporales para 
licuar los trabajos que trae á cuestas de su oficio. Yo e hecho 
algún tanto el mío, y ofréceseme de representar á V. P., que 
ninguna cosa le aiudaría más, de tener siempre consiguo quien 
le rij[i]ese en esta parte con authoridad de V. P. Y de lo que 
más le aprouecharía, sería que esta persona le descargase de los 
negocios, quanto fuese posible, y que su reuerencia no tratase 
sino los mui forzosos y de importancia, y que los demás remi- 
tiese á los prouinciales v á la persona que atendiese ó asistiese 
á los que á su reuerencia vienen. Porque cuelgan del tantos y 
tan particulares, de socorrer á las necesidades que las casas tie- 
nen de personas y de otras cosas, que, aunque tuuiese más salud y 
menos ocupaciones de personas principales, que de su reuerencia 
se aprouechan para el buen despacho de los negocios, auría me- 
nester que alguno se los dixeriese y tratase primero. Y para lo * CoUegio salmanticensi P. Córdoba «tamquam Superintendens prac- 
erat, Hcet P. Hernández [Bartholomaeus] Rector essel». Polanco, t. iv, 
pag. 596, n. 1266. 

2 Nimiruní cuín provincias lusitanicam et hispánicas Hieronymus Nadal 
primum lustravit, an. 1553-1554, ut suo tempere diximus. I NOVEMBRIS 1555 59' 

del admitir casas sería más necesario, porque, como su reueren- 
cia no puede parar á concertarlo tanto tiempo, házese con auer 
gastado mucho más los fundadores en pensar su negocio, que 
el Padre, con quien huelgan todos más de tratar; porque, fuera 
de ser quien es, lo hallan con más blandura que á otros. Yo 
temo que esto todo deue ser, v carne, v prudencia de carne; si 
lo fuere, V, P. creo que entenderá la necesidad que tendré de 
remedio, pues las cosas no lo deuen tener, siendo guiadas por el 
Spíritu Santo. 

Al M.° Áuila * escriuí que deseaua muriese con el hábito de 
la Compañía, y que entendía que otros deseauan esto. Respon- 
dióme que no estaua lexos de admitir la merced que la Compa- 
ñía le quería hazer, de dignarse de recibillo, y que con poca 
más aiuda que le hiziesen, se acabaría su indignidad, que lo es- 
toruava. Pedíle que me dixe&e qué es la aiuda que á todos nos 
haría alcanzar lo que pretendíamos del diuino seruicio. No me 
a respondido, pero pienso que es hallar conformidad con los 
que por allá vuiese. No sé si la hallará tanto con el P. Busta- 
mante, como con otros, porque a miedo á su prudencia. Y aun- 
que tiene razón, pienso que en pocas cosas dexará de sentir lo 
que V. P. en las constituciones; y sola en una, del no admitir 
mujeres, le e hallado diferente sentir siempre. Creo que se hará, 
y que se seruirá mucho nuestro Señor del en la Compañía, por 
la gente que cuelga del, que es mucha. V. P, le aiude con sus 
oraciones, y á la otra persona ^, que siempre lo ha menester, 
aunque a hecho señales de rendir la fuerza del todo. Y para mí 
no pido memoria, pues basta la charidad que el Señor a dado 
á V. P., para confiar que el Señor á todos s\Ji§ hijos nos dará 
fuerzas para cumplir su voluntad. Plasencia, primero de 9.^''* 
De V. P. hijo inútil, 

Antonio. 

Después de auer escrito y comunicado con el P. Francisco 
todo lo que e dicho, v lo más, e entendido de su reuerencia, que 
trata los negocios que parece son más del Padre prouincial que 
suios, por tenerle tan ocupado los que en la corte trata, que no 1 Btus. magister Joannes de Avila. 

' Joannes, scilicet, de Córdoba. Vide epist. superiorem. '6o Epistolae Mixtae — 1057 

puede dar recaudo á los de su oficio. Y viendo esto, se me ofrece 
representar á V. P., si sería bien que otro fuese prouincial, pues 
él a tantos días que lo ha sido, y parece seruirse el Señor tanto 
del en aquel ministerio, y podría asistir á él sin tanta nota de 
los de fuera, pues sería difícil con la princesa * sacalle de allí á 
visitar las casas, como lo aurían menester, siéndolo; y no sa- 
liendo, lo sería dar el recaudo que las casas aurían menester. Y 
auiendo quien las tratase estas cosas, haríanse mejor y sin tanto 
trabajo del P. Francisco: aunque á su reverencia no dixe esto. 
V. P. ordenará lo que será más gloria del Señor de todos, 

Inscriptio: 7 Al mui Rdo. Padre nuestro en Christo, el P. M.° 
Ignacio, prepósito general de la Compañía. Roma. 

Mia manu: 1556^. Placencia. De don Antonio de Córdo- 
ua, p." di Nou.^ R.^^ á los 27 de Abril. 

1059 

ALPHONSUS ROMÁN 

PATRl JOANNI DE POLANCO 

CAESARAUGUSTA I NOVEMBRIS 1 555 ^. 

Societas Jesu Caesaraugustae post sedatam procellam iterum oppugnatur. 
— Quae praesidia desideret Román. — Canonicus bilbilitanus Societatem 
ingressus. 

t 
Jhs. 

Padre mío en Jesuchristo charíssimo. La gracia y amor de 
Jesuchristo señor nuestro sea siempre en el alma de V. R. 
Amén. No ha muchos días screuí á nuestro Padre ó á V. R., y 
no sé si á los dos, dando relación de nuestra entrada en Cara- 
go^a, y de la restitución á nuestra casa, y del modo de todo *: 
y como (creo) se haurán rebebido las letras, y que otras tam- 

* Joanna de Austria. 

2 Sic; at manifestus est error; nam tota rerum series arguit anno 1555 
epistolam fuisse exaratam. 

' Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 100, prius 510, 511. — In 
ora superiore chartae legitur scriptum: Copia, sed tota epistola et ipsa vox 
copia manu Patris Román exarata fuit. 

* Haec ad Ignatium epistola edita supra est, Epist. Mixtae, t. iv, 
pag. 849-856. I NOVEMBRIS 1555 61 

bien sobre la materia haurán ydo allá, y el P. Rojas* también, 
en la que ahora scriue á nuestro Padre, toca algo acerca de lo 
entonces por mí scrito, no entiendo tocar cosa alguna; y en esta 
diré sólo lo que no digo en la que embío á nuestro Padre, por 
no repetir, pues las muchas occupa^iones no dan lugar á ello; 
y assí en lo demás me remitto á aquella. 

Nuestros negocios tienen para su buen su^esso gran ne^essi- 
dad de diligencia, porque para salir con su empresa nuestros 
contrarios (que son muchos^ y por ventura más indignados que 
nunca) ponen (á lo que entendemos) las possibles diligencias; 
y vltra de muchos recaudos que á essa corte han embiado, y 
personas diuersas (de que ya en otras he dado á V. R. auisso ^), 
al presente está de partida vn vicario para ay. Están sentidíssi- 
mos con lo demás que les mueue, porque no han tantos contra 
tan pocos salido con la suya. De manera que vemos cosas, por 
donde se entiende bien que conuiene no descuidarnos, antes 
velar con mucho auiso, no perdiendo puncto, pues este negocio 
está qual el P. Rojas pinta : y no se puede dezir todo ^. El re- 
medio ha de venir de la mano del Señor; pero, á lo que la pru- 
dencia alcanza, por medios de essa corte, pues los de acá na 
bastan. Yo pensé que huuiéramos rebebido algún recaudo de ay, 
specialmente hauiendo V. R. scrito vna, cuya copia ha venido 
vn día destos á mis manos, de los 17 de Junio, que era antes 
de la gran procella que aquí se leuantó, y que, sabiéndose ay 
aquella, tuuiéramos más rezios remedios. Y están conmigo mu- 1 Franciscus de Rojas. 

2 Epist. Mixtae, t. iv, pag. 828. ,, 

' Cf. POLANCO, t. VI, pag. 533, n. 2310 et seqq. — Juvat tamen cogno- 
scere qualis fuerit Ignatii mens atque sensus in his turbinibus. Qui quidem 
26 Novembris 1555 scribebat: «Les escribo no hagan fuerza para tornar, si 
el Arzobispo y la ciudad con común consentimiento y satisfacción no los 
llaman...; que no parece conveniente insistir para trabajar en una parte, 
donde el ministerio no es acepto, y dejar otras, donde lo es mucho, y la 
necesidad no menor, antes por ventura mayor>. Cartas, t. vi, pag. 67. Ipse, 
mittens in Hispaniam P. Nadal, eidem haec dabat mandata: «Pasando por 
Zaragoza, podrá ver, si no fuesen salidos los que allí están, si deberían 
salir, atenta la dificultad del pleito y necesidad de operarios para otras 
partes». Cartas, t. vi, pag. 28. Atque id postremum sentiebat Ignatius, 
jam prius quam tempestas saeviret. 62 Epistolar Mixtae — 1057 

chos marauillados, y lo echan a oluido que allá se tiene de cosa 
tan importante como esta; pero es ^ierto que yo no puedo creer, 
sino que falta del correo ha sido. Pero la que fuere nos la haze 
á nosotros grande; porque, si nuestros contrarios con su gran 
feruor nos preuienen en la jurisdictión, ponernos han en diuer- 
sos trauajos, pues es de creer impetrarán juez donde más les 
conuenga y menos á nosotros. Y están las cosas de manera, y la 
gente tan alborotada contra nosotros, que qualquier cosa que 
hiziesse en nuestro disfauor, pensarían ser justa: y de qualquier 
lite ó albor [o] to creerían (á lo que se puede entender de las 
premisas) que somos nosotros la causa; y essa, sin razón y con 
vi^io. La inhibición y ^ita^ión (de que V. R. haze relación en 
aquella copia que he dicho rebebí) conuiniera mucho, para que 
se auocara ay toda la causa, y se tractara el negocio sin passión 
y sin desasosiego, sin sospecha de injusticia y tirannías. Y donde 
no, faltaría quien á la justicia ayudasse, como aquí ha aconte- 
cido, que ha passado tiempo que no hauía letrado que respon- 
diesse por nosotros, teniéndolos los otros quasi todos. Yo he en- 
tendido que el ordinario de Roma está detenido en Génoua, y 
puede ser dure mucho tiempo la causa de estar allí. Creo que 
él trahe el recaudo; pero si no viene, será ne^essario otro. Y aun 
viniendo aquel, podría ser que allegassen aquí en contra del, por 
lo hecho después de aquella expedición acá por nosotros. Por- 
que sepa V. R., que, después de pronunciadas las censuras del 
conseruador de los contrarios, no valiéndonos nuestras bullas, 
ni obedeciendo á nuestro juez, pues todo el peso declinaua 
hazia los otros, se pidió de nuestra parte vn breue al Rmo. nun- 
cio *, y se obtuuo, en que se commetía la causa de los proces- 
sos de los dos conseruadores á vn juez, que declaró las censu- 
ras de los otros contra nosotros ser nullas, aunque se pusiera 
por la otra parte inconuenientes contra el breue, no queriéndole 
obedecer. Pero para que no se boluiesse el entredicho contra 
nosotros, creo valió algo delante el capítulo de la seu, que le 
hauía de admittir, si hizieran la voluntad de los frailes y cléri- 
gos y de sus valedores, que instauan terriblemente sobre ello, ^ Leonardus Marini, laodicensis episcopus, de quo saepe in vol. supe- 
riore. I NOVEMBRIS 1555 63 

y les respondieron refiriéndose á la consulta del pontífice. 
Y como ahora sobre esta misma causa impetramos otro res- 
cripto ay, vsando de ambos, como se hará quando de esse vse- 
mos, se pierde por derecho el prouecho de los dos ; y assí con- 
uernía, para que los contrarios no allegassen contra las letras 
que de ay vinieren, que se diga en ellas: Que valgan y tengan 
su valor, y por ellas se proceda, no obstante la interpretaron 
de otras letras sobre la misma causa hecha del nuncio ó de otro 
para nosotros: y si en las embiadas no viene esto, es ne^essario 
venga vna duplicata con este auiso, en breue. Otros auisos se han 
juntado y nos han dado, que van en esse papel que cuenta el 
caso: que, aunque no parecen tan importantes, quedando ay la 
causa, me ha parec^ido embiarlos, para que todo se communique 
con quien pueda instruyr en lo hazedero. 

Las murmuraciones y contumelias son como antes: y de parte 
dellas va testimonio, en vn libello, que, por sello de los negocios, 
ha salido en esta ^iudad. Ay le embío á nuestro Padre con vna 
diligencia que se hizo, escriuiendo sobre él al obispo de Girona ', 
inquisidor de aquí, el P. Rojas, que nos ha visitado por algunos 
meses. Apunto esto á V. R., para que se vea si es menester otro 
remedio que el que acá se busca por la inquisición, porque es 
esta vna gente muy tibia en nuestras cosas, aunque estas más 
parecen de la yglesia vniuersal. 

Ya vino aquí vna cédula de V. R., del recibo de los doze 
ducados, y heme consolado, porque no falte por los dineros: y 
siempre digo, que, aunque es grande nuestra pobreza, si más 
fueren menester para remedios conuenientes al buen successo 
de estos negocios, no quede por esso: y V. R. me auise, por- 
que se procurará embiar todo recaudo, quanto nos sea possible, 
y nuestro Señor remediará, como suele, en las ne^essidades, ma- 
yormente siendo estas sobre sus negocios. 

Las rebueltas han sido tantas aquí en los alborotos passados, 
que dos trasumptos que teníamos de los priuilegios nuestros, 
los que nos embió V. R. días passados, y otros que el P. M." * Gundisalvus Arias Gallego. — Sententiam, quam de hoc libello contra 
Societatem prolulit in scriptis P. Rojas, statim huic epistolae, quasi ap- 
pendicem, adjicimus. 64 Epistolae Mixtae — 1057 

Baptista * embio de Valencia, creo que, estando yo en la corte 
sobre estos negocios, se han perdido, y no los podemos hallar. 
Hay esto también, que, como esta gente es de terrible condi- 
ción, y aquellas bullas están en papel, dizen dellas que son pa- 
pelones y otros desacatos: y también hay otra difficultad, que 
nunca hemos hallado quien conos^iesse el signo de notario. No 
ha sido esto causa que no se obedezcan nuestras bullas, que no 
han caydo en esto; pero, buscando yo para cierto effecto para 
el juizio secular, que también nos ha dado que hazer, la com- 
probación de las bullas, nunca se halló sufficiente testimonio, y 
es nes^essario que no estemos en este peligro, porque es muy 
fá^il caer en la cuenta desto los contrarios. Conuernía, á lo que 
nos parece, que se copiassen ay vnas bullas en pergamino, y 
que viniessen con sello conocido, que allá se entendería bien 
esto. 

Ya he scrito á V. R. las cosas que se nos han oíFrecido se 
impetrasen de S. S.^^'^ para el remedio destos negocios. Mucho 
striban aquí con fríuolo fundamento en dezir, que, pues es en 
perjuizio de las parrochias (como ellos allegan) y de frailes 
nuestro asiento, que no lo querrá el pontífice, pues nuestras 
bullas dizen (sine praejudicio alicujus), que está quando se tra- 
ta de las gracias para los que están in partibus remotissimis. 
Dígolo, porque esta es vna commún allega^ión aquí. Nuestra 
casa y capilla está á razonable distancia de parrochias, y creemos 
que está fuera de las cxl cannas que tienen los agustinos, porque 
las ccc ya fueron reduzidas á las cxl; pero con todo, bien creo 
conuiene (aunque se entiende de algunos que nuestras bullas 
derogan las de las religiones, quanto á lo de las cannas, ya que 
aquellas nos comprehendiessen) que se haya remedio nueuo; y 
como á V. R. he escrito ya, parece conuernía fuesse declaracjión 
del pontífice, que nuestras bullas derogan todas las cannas, y 
sería remedio vniuersal. Y véase si conuerná dezir que las pa- 
rrochias no reciben perjuizio por estar collegio y yglesia de la 
Compañía en su región y districto, pues no les quitan los dere- 
chos parrochiales, diezmos, primicias, pie de altar, etc. Oydo 
he dezir que por particular priuilegio tienen estos agustinos ^ Joannes Bta. de Barma, vice provincialis Aragoniae. I NOVEMBRIS 1555 65 

gracia que no puedan edificar ^erca dellos dentro de las '300 
cannas, para que á todo se remedie allá. 

El libro del sacramento conuernía, porque hay siempre gran 
soltura y desuergüenga en murmurar desta materia ^ 

El canónigo de Calatayud perseuera siempre bien: está en 
Murcia con el P. M.° Baptista ^. Hame embiado procura para 
permutar el canonicato; y aunque lo piden algunas buenas con- 
sideraciones, no querría venir por acá, sino descargado del. Yo 
he procurado se hallasse algún préstamo, para que en su tiempo 
se pudiesse annexar aquí. Lo que estaría bien para satisfactión 
en la permuta, sería renta de 50 ó 60 scudos por la calongía, 
que creo seruida vale 90 ó 100: en ausencia no recibe dinero 
della el canónigo, ni puede. V. R. vea si se ofFre^e por allá al- 
gún partido. 

Para que los despachos vengan con breuedad acá, no hauiendo 
correo, tengo auiso ' que conuernía screuir V. R., y embiarlos 
por la vía de León, proueyendo del porte dende Roma allí: y 
pueden venir de allí encaminados á Jaime López, ó á Ca- 
porta, ó á Juan Ximeno, que nos son todos éstos amigos. De 
los mercaderes, de quien recibió V. R. los doze ducados, se po- 
dría tener mayor auiso desto. 

En las oraciones de V. R. nos encomendamos todos en el 
Señor nuestro, cuyo santo amor sea siempre y se augmente en 
nuestras almas. Amén. De ^arago^a primero de Nouiembre 
de 1555 años. 

No va con esta copia el libello, etc.; fué con la original por 
otra vía. De V. R. mínimo sieruo en Jesuchristo, 

Alonso Román. * Sermo est de opere, cu¡ titulus: «Christophori Madridii, Societatis Jesu, 
libellus de frequenti usu Sacramenti Eucharistiae»; de quo videatur POLAN- 
CO, t. IV, pag. 28, n. 35, annot. 2.— De pestífera autem loquendi libértate in 
hac re, agit ipse Polanco, t. vi, pag. 536, 537, n. 2323, quem vide. 

2 De hoc canónico bilbilitano, jocose quidem scribebat Bta. de Barma 
doctori Alphonso Ramirez de Vergara, Valentia 9 Martii 1555: «Llegué con 
buena salud, gracias al Señor, y traje conmigo un canónigo de Calatayud, 
Doctor en cánones, que no sé quién le ha engañado á hacerse teatino». 
Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 611. 

' Lectio dubia. 

Epistolae Mixtae, tom. V. c 66 Epístolas Mixtae — 1058 

Imcriptio: \ Jhs. Al muy Rdo. Padre mío en Christo, el 
P. M." Juan de Polanco, de la Compañía de Jesús, etc. 105S 

APPENDIX AD EPISTOLAM SUPERIOREM 
FRANCISCUS DE ROJAS 

GUNDISALVO ARIAS GALLEGO ^ 
EPISCOPO GERUNDENSI, CAESARAUGUSTAE SACRAE FIDEI QUAESITORI. 

De libello adversus Societatem Jesu, Caesaraugustae publicato. 

Muy 111.^ y R.*"" señor. Viendo que nuestro señor ha elegido 
en su iglesia á V. S., poniéndole en dignidad y dándole potes- 
tad para conseruar y defender las cosas por ella instituidas, au- 
torizadas y aprobadas, y para reprimir y con tiempo cortar, 
antes que preualescan, los errores y pravidades que contra ellas 
y contra la sancta fé cathólica se leuantan y pullulan; hauiendo 
venido á mis manos esse libello diffamatorio, y después de 
auerle muchas vezes leido, hauerme parecido que está lleno de 
las dos cosas dichas (porque en todo él no trata de otro, sino de 
infamar la Compañía de Jesús, religión approbada por la sancta 
madre iglesia, y tratar propositiones sospechosas, mal sonantes, 
y aun al parecer erróneas, contra la sana y syncera doctrina de 
la iglesia) me ha parecido tener obligación, por muchas razo- 
nes, de darle á V. S. y aun, como hiio cathólico de la iglesia, 
aunque pecador, de supplicarle no permita semeiantes confusio- 
nes, seditiones y doctrinas peligrosas en la iglesia, porque por 
semejantes puertas y medios siembra el demonio en los cora- 
(jones de los fieles las discordias, los odios y la total perdición 
de la vnión y charidad; y en los entendimientos la diuersidad 
de opiniones, para que no sientan todos vna mesma cosa en la 
iglesia, siguiendo el spíritu y sentir que Dios nuestro Señor por 
todo el cuerpo della diíFunde, mediante la sede apostólica y ro- 
mana, sino para que cada vno diuerta á su propio parecer y spí- 1 Ex transumpto coaevo in vol. E, duplici folio, n. 10, prius 776. — Hanc 
epistolam scriptaní fu¡ss2 a P. Rojas, discimus ex testimonio Patris Román, 
id conceptis verbis asserentis. Vide epistolam superiorem. I NOVEMBRIS 1555 67 

ritu, y assí cavan en errores y attreuimientos; y finalmente por 
estos medios comunica el demonio su spíritu de separación, 
confusión y exterminación contra el spíritu del Señor, que es 
de vnión, paz y charidad, de la qual huyen estos, no viniendo 
al examen y conseio de V. S., como de ministro de la iglesia, 
sino por rincones, componiendo estos libellos y echándolos por 
debaxo puertas. V. S., como buen especulador de Jesuchristo, 
aduierta, aduierta, aduierta, que por ventura ay más mal de lo 
<^ue suena; y doy á V. S. este auiso; que no tiene la Compañía 
mayores enemigos que los herejes deste tiempo, porque, todo lo 
que ella enseña y procura se ponga por obra, es contra sus falsas 
doctrinas, de las quales no parece que está libre el que ha com- 
puesto este libello, del qual se han collegido las annotaciones que 
se siguen: 

En las primeras palabras, luego muestra el odio que á la 
Compañía tiene. 

Induze á treer más presto el mal, que el bien, y á juzgar te- 
merariamente. 

Llama charidad su desordenada passión, y desengaño sus en- 
gaños y fictiones. 

Dexa los ánimos suspensos, para que sospechen aún más males 
de los que él dize. 

Concita los ánimos á odio, specialmente contra castellanos, y 
■esta es vna occulta malicia. 

Toma por fundamento hazer inuención humana la religión 
approbada por la iglesia. 

Llama engaño y embaymiento todo lo que no es virtud inte- 
rior, como fé, etc. 

Juzga temerariamente, affirmando que la Compañía confía 
en solas sus obras, y aun essas parece que condena, llamando 
ceremonias las penitencias, satisfactiones y spirituales exercicios; 
y menospreciando éstas, pone el peso de la ley en sola la fe y 
misericordia. 

Pone por fundamento de todo lo que dize sus juizios teme- 
rarios, porque, lo que él en muchas partes affirma y toma por 
argumento de sus maliciosas conclusiones, sólo Dios lo puede 
saber. 

Condena los modos, orden, y concierto y tiempo destinado en 68 Epístolas Mixtae — 1058 

los exercicios spirituales, conformándose en lo que los herejes 
hazen contra las horas canónicas. 

Llama sensualidad de animales al aiFecto y gusto en las bue- 
nas obras exteriores y santos exercicios. 

Siendo ocupación muy ordinaria á la Compañía, predicar la 
palabra de Dios y doctrinas de los sanctos, dize que no predi- 
can el evangelio; y esto huele á la tema que tienen los lutera- 
nos con los cathólicos, y también parece que condenan todo 
colloquio y documento bueno, fuera de la pública predicación. 
Entra con falsedad, diziendo que obligan á oyr vna missa, etc., 
y llama el dezirla con reposo y deuoción, requiebro, vsando 
deste malicioso término para mouer los ánimos á odio contra la 
deuoción y reuerencia del diuino sacrificio. 

Leuanta, que apartan los de la Compañía los que tratan con 
ellos de las sanctas cerimonias de la iglesia y de la obediencia 
de los prelados; y esto haze por mouer á odio los prelados con- 
tra la Compañía, y para hazerla sospechosa, y aun para hazer 
odiosas las exemptiones y priuilegios que el papa, mouido del 
Spíritu sancto, da á las religiones. 

Habla muy mal de la confessión sacramental y vocal, vsanda 
de los términos sospechosos que los [herejes vsan, y muestra 
sentir mal de la frequentación della, y aun de la frequentación 
del diuino sacramento de la eucharistía. 

Juzga temerariamente que toda la intención es reynar, y que 
á nadie tienen por bueno, sino al que sigue la Compañía. 

Concita los ánimos de la gente común, diziendo que no se 
lleua cuenta con ellos, viéndose todo al contrario. 

Impone que siguen las mesas y regalos de los grandes, siendo 
falso, en general, puesto caso que en particular alguna vez se 
aya visto, y en algún particular, y por ventura por algún buen, 
fin, como lo han hecho algunos sanctos varones, y lo hacen al- 
gunos religiosos, harto másfrequentemente; pero vsa desta falsa 
inductión en esto, como haze en muchas cosas, sophísticamente, 
infiriendo de vn particular vn universal. 

Luego entra en vna materia y largo discurso con auctorida- 
des entendidas y interpretadas al olor de los alumbrados, y aun 
luteranos, como lo conos^erá qualquier ánimo pío, cynceramente 
informado en la verdadera doctrina de la iglesia, porque todo lo I NOVEMBRIS 1555 69 

que siembra á costa de dezir y señalar mal á la Compañía, es 
que solamente se ha de predicar lo que Dios inmediatamente 
inspira, enseñando que sólo él ha de ser el doctor y maestro, y 
que sólo lo que assí enseña inmediatamente y sola su justicia se 
ha de predicar, porque todo lo demás y toda otra justicia des- 
edifica y aun destruye, llamando todo lo demás inuenciones hu- 
manas. Y procediendo deste fundamento, no hace cuenta ni le 
parece cosa sufficiente ser la Compañía confirmada y abracada 
por la sancta madre iglesia romana, y por ella embiada á los 
ministerios que exercita, y assí parece que, quando habla de la 
iglesia, parece que entiende de otra que de la romana, que es la 
■cathólica y verdadera esposa de Jesuchristo. 

Acabado su discurso, buelue á susjuizios temerarios, y affirma 
que la Compañía caresce del conoscimiento de Dios, para de 
ay inferir que es ^iega en lo que enseña, y poder dezir que por 
•esto es la calamidad de la república, para concitar los ánimos, de 
la qual exagera esto, tractando los de la Compañía por térmi- 
nos iniuriosos y contumeliosos. 

Finalmente, para confirmar este odio en los ánimos contra la 
Compañía, sale con vn apóstrophe, aduertiendo á todos y de- 
nunciándoles ser los de la Compañía vnos hombres, en quien 
concurren muchos males; y entrellos, con falsos excesos, acu- 
cándolos de glotones, y que se hazen ricos con el sudor ageno, 
para mouer á odio contra las pías limosnas y subuenciones que 
se hazen para sustentar los que se ocupan en las cosas spiritua- 
les, por el trabaio y occupación, de los quales dize el Señor, que 
son dignos de lo que reciben para su honesta sustentación. 

Torna luego, como quien haze vn epílogo de su principal 
intento, y sobre las espaldas de los exercicios de la Compañía, 
buelue á acco^ear y del todo excluir las obras, como no coop- 
perantes ni necessarias á la justificación; llamando inuención 
humana, y por menosprecio cosa corporal, las penitencias, ora- 
ciones vocales, llamando cosa vana los exercicios espirituales, y 
eleuaciones las pías meditaciones y contemplaciones, y vanas 
•obseruancias el modo y orden que en estos exercicios se suele 
tener, como es el lugar competente, el arrodillarse y postrarse 
delante del diuino acatamiento, y destinar y ordenar tiempo 
para esto; y finalmente da á entender que estas pías obras yo Epistolae Mixtae — 1058 

excluyen la gracia, haziéndola inútil y vn cuento ó fábula. 

De aquí viene á parar, como furioso, en morder el sancta 
sacramento de la penitencia en la confessión, tan descarada- 
mente como se haría en Elemaña, diciendo que es gran genera 
de reynar confessar y ser sabidores de todos los secretos del 
hombre. 

En conclusión viene á parar en manifiestamente escupir et 
veneno que va derramando con tinta de muchos colores por 
toda su carta, diziendo que se tienen por bien librados los que 
se escapan de las manos de la Compañía, porque enseña bus- 
car la salud en Jesuchristo por medio de la penitencia, obser- 
uación de los mandamientos de Dios y de su yglesia, de la 
frequentación de los sacramentos, de la oración, meditación, 
contemplación y exercicio de las obras de misericordia, y assí 
tienen por más bien librada buscándola en Jesuchristo y en el 
orden de su iglesia. Y yo no sé de qué yglesia entiende, ni de 
qué orden, pues condenna el orden dicho, specialmente que 
concluye diziendo, que, los que se libran, buscan con gran sed 
la justicia de Dios en su palabra, porque sola ésta sanctifica, 
sola justifica, sola pacifica, sola harta y dexa contento el cora- 
zón humano; y que si con las inuenciones y justicia humana se 
siente algún rato de aliuio, parece paz, mas no lo es, antes 
bienen sobresanados y engañados. 

Estas son las cosas, Rmo. señor, que en este libello se con- 
tienen, de las quales parece se colligen los casos siguientes. 

Primeramente: vn odio cruelísimo contra la Compañía. 
Segundo, un estudio diabólico, sin temor de Dios ni amor de 
los próximos, para imprimir el mesmo odio en los ánimos de 
los otros. Tercio, vn artificio de falcedades y juizios temerarios 
para infamarla, deslustrarla y desacreditarla, por impedir el 
fruto que nuestro Señor por medio della obra. Quarto, vn mal 
sentir de los sacramentos de la confessión y eucharistía. Quin- 
to, vn condemnar toda la doctrina, admitiendo solamente la 
que inmediatamente por diuina inspiración se recibe, affir- 
mando ser sola essa el euangelio, y lo que solamente se ha de 
predicar. Sexto, vn condemnar todas las obras que ayudan á la 
saluación, llamándolas justitia humana é inuenciones. Séptimo, 
vn buscar la justificación en sola la palabra de Dios. Supplico I NOVEMBRIS 1555 71 

á V. S. por reuerencia del Hijo de Dios, tenga compasión de 
uer assí infamar vna congregación approbada por la yglesia y 
por toda ella honrrada y abracada, y tenga cuenta con los 
odios y daños que con estas cosas se causan en las ánimas, y 
sobre todo tenga zelo de ver que en nuestra España se ossen 
assomar semeiantes doctrinas, pues por no hazer cuenta dellas á 
los principios, se vienen á difFundir y esforzar. Y mire V. S. que 
á rio [re]buelto es la ganancia de estos pescadores, los quales, 
como astutos, siempre aguardan tal sazón y tiempo, como ven 
ahora, porque entienden que con la turbación que el demonio 
ha rebuelto en los ánimos de muchos, por la indignación y odio 
que les ha puesto contra la Compañía, por morder della se tra- 
garán qualquier anzuelo de error, solamente que vaya cubierto 
con alguna murmuración, ó detracción de la Compañía, la 
qual ha leuantado nuestro Señor en estos tiempos, comunicán- 
dole spíritu omnino al opósito" de sus errores y prauidades: 
Como es, contra su inobediencia y menosprecio del romano 
pontífice, vicario de X.°, enseña[n]do la obligación que todos 
los christianos tienen de darle humilde obediencia, y ella ha- 
ziéndolo con particular voto. Como es, contra su predicación 
de su euangelio, glosada por propio spíritu, predicando el que 
la yglesia manda con sus determinaciones y doctrinas de los 
santos doctores. Como es, contra sus falsas doctrinas acerca de 
los sacramentos sanctos de la yglesia, enseñando y exortando 
la frequencia de la vocal confessión, con disposición de contri- 
ción ó atrición y propósito de satisfazer, y confessando y ense- 
ñando la real existencia del Verbo encarnado en el diuino 
sacramento del altar, y en inducir á los cathólicos que con lim- 
pieza, deuoción y reuerencia, se lleguen á él más ó menos 
veces, seguro el aprovechamiento que en cada vno viere su 
discreto confesor. Como es, enseñar públicamente la doctrina 
christiana y rudimentos de la fe. Como es, en exortar á la ora- 
ción vocal y mental, á la meditación de los misterios y exem- 
plos de la vida de Christo y sus sanctos, y á la contemplación 
de las cosas superiores y eternas, por medios reconoscidos y 
approbados por la iglesia; y finalmente, enseñando á observar 
los mandamientos de la iglesia, preceptos de los superiores, y 
á venerar y exercitar las pías ocupaciones que siempre se han 72 Epistolae Mixtae — 1058 

vsado en la iglesia cathólica; porque los herejes todas estas 
cosas menosprecian y quitan, presumiendo de vna spiritualidad 
innane y vacua de toda buena obra y pío exercicio. Finalmen- 
te, porque este es negocio de importancia, acabo aduirtiendo 
á V. S. considere que en la iglesia de Christo no ay más de 
vn spíritu; y que regida por él, la cabera, que es el sumo pon- 
tífií^e con el consistorio apostólico, tiene tanta cuenta con la 
Compañía, que casi en todos los negocios graues tocantes á la 
religión christiana vsa de su ministerio; como es, queriendo que 
en su lugar y nombre assistiese al concilio general, dándole en 
Roma la superintendencia del collegio germánico, embiando 
della patriarcha y obispos para la verdadera información de la 
fe á aquel grande imperio del preste Joan, y ahora embiando 
personas della á Alemana, para que entiendan en la reductión 
de aquellas ánimas engañadas. Pues que siente la cabera tan 
bien de la Compañía, y vn rñiembro tan mal, y se atreba á 
hablar tan mal della, V. S. juzgue quál es el verdadero spíritu, 
[el] deste, ó el de la cabera de la yglesia. Y no impida á la auc- 
toridad de la Compañía la imperfectión y faltas mías, ni de otro 
particular, pues no impidió á la congregación de Christo la de 
Judas, ni impide á las otras religiones la imperfectión y faltas 
de algunos ruines religiosos. 

Suplico á V, S. vea esta el señor inquisidor, pues junta- 
mente va para V. S. y S. P. 

Manu Patris Román: Sobre el libello. Copia de vna letra 
para el obispo de Girona. Alia manu: ^arago^a. 3 NOVEMBRIS 1555 73 

t059 

NICOLAUS DE LANOY 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 3 NOVEMBRIS I555 *. 

De Societatis gymnasio Pragae instituendo. — Btus. Canisius Praga disces- 
sit ad Bavariae ducem, de collegio Ingolstadii acturus. — De convictoribus, 
in viennensi domo Societatis alendis. — Turcarum imperium Austriae bel- 
lum inferre minitatur. — Miser religionis status in Austria. — Maximilia- 
nus, rex Bohemiae, de re catholica non bene meritus. — Concionatores, 
haeresi infecti. — Quid Lanoy in Canisio et Gaudano concionantibus anim- 
adverlat. — Motio Martini Gewarts et Gulielmi Elderen ei magis placet. — 
De laurea doctoratus Bti. Canisii. 

t 
Jhs. 

La gratia et pace de Jesux." segnore nostro sia sempre con 
tutti noi. Amen. Rdo. Padre. Le vltime che riceuemmo de 
V. R. sonó del 8 de Ottobre, et intendiamo come li coUegialli 
per Praga non verranno inanzi de questa inuernata. Tutto sia 
a maggiore gloria de Dio ^ lo credo che non acadeua de man- 
darli tanto presto, benché scriua M." Canisio che lui ha espeso 
assai nella edificatione delle scuole et delle stanzie del nouo col- 
legio pragense, perché non se tienne anchora fermamente la 
intrata del monasterio in Oybi per esso collegio, benché il re 
habbia commandato che se li applicassero ^ Cosí me seriue vno 

* Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 56, prius 271, 272. 

2 Ferdinando, regi romanorum, scribebat Ignatius inter alia cpridie Kal. 
Octobris 1555: Heri me Summus Pontifex... accersiri jussit, et cum multa 
valde honorifice et amanter de V. M.'« dixisset,.... de duodecim coUegiali- 
bus Pragam mittendis mecum egit. Et quamvis ego promptissimum ad ob- 
sequendum ejus Sanclitati et V. M.*^' me offerrem, cum intelligeret ex aliis 
Italiae locis evocari oportere quosdam ex iis, qui mittendi erant, quorum 
unus sacerdos, et professor Theologiae futurus, febribus etiam laborat, 
quodque, hyeme jam imminente, non posset Pragam, nisi sub finem Novem- 
bris, pervenire, consultius fore visum est ejus Sanctitati, si statim post Ja- 
nuarium isthinc proficiscerentur, ut primo veré in Bohemiam pervenirent...» 
Cartas de San Ignacio, t. v, pag. 414. — Cf. Polanco, t. v, pag. 253, 
n. 712, 713. 

^ Bti. Canisii litteras, ad rem spectantes, edidit illustravitque Brauns- 
BERGER in illius Episíulae et acta, t. i, a que plurima mutuati sumus ad 74 Epistolae Mixtae — 1059 

delli patroni nostri pragensi, il Rdo. Padre Anthonio de Mi- 
glitio, supremo et generalle maestro del ordine delli cruciferi 
con la rossa stella. Domatina, se io pottro, io recommandaro la 
cosa al re nostro, accioché quella roba non se applicchi per li 
pragensi ad altro vso. 

M." Canisio, per commissione del re et per la instantia de 
ducca de Bauiera, se é partí to de Praga per trattar con S. A. de 
fare vn collegio theologico in Ingolstadio, parte per la nostra 
Compagnia, parte per altri studenti de theologia ^ Sua R.*^'*, 
partendosi di la, diede ordine a quel P. Anthonio, che riman- 
dassi a Vienna doi de quelli giouani che menó conseco a Praga, 
quando se partí la vltima volta per Praga: il terzo, essendo il 
piú robusto, ha menato seco a Bauiera. Pare che la presentía 
sua sarebbe necessaria in Praga, per intretenere le cose del col- 
legio in essere, insin a la venuta delli 12 da Roma, et da ad in- 
tendere che, hauendo trattato col duca ^, tornará a Praga, se il 
re non li comanda altro, massimamente perché giá li hauea 
commesso che di la non partesse, senon hauendo consummato 
ogni cosa. 

lo questi giorni ho rimonstrato al re como noi altri non pos- 
siamo riceuere questi dieci moraui per commensali (delli qualli 
ho scritto a V. R.), ma solamente como faciamo nel collegio 
germánico in Roma, in vna casa separata della nostra habitatio- 
ne: dopo habbiamolo informato delle parti loro, etc., et final- 
mente ci ha risposto per decreto scritto, che se facci examina- 
tione sopra de certi articoli. Hieri sottoscrissero a cinquo o sei 
interrogationi, cioé quanto alie riquezze o pouertá loro, si se 
pottrebbono tratenere con soi beni nel studio, si vogliano viue- 
re sotto la disciplina et rególe che li habbiamo proposte, etc., si 
sonó catholici, et si se contenteno del vitto nostro. Li maggiori 
non se vogliono sottomettre alie rególe, benché facili: neli mi- explicanda quae de pragensi collegio litteris mandavit Polanco, t. iv-vi. 
Ne igitur dicta repetamus, vide, ad coelestinorum quod attinet monaste- 
rium, dictum de Oybin, PoLANCO, t. iv, pag. 265, n. 570, annot. 3; et t. V, 
pag. 233, n. 673. 

1 Adhibuit haec PoLANCO, nosque enodavimus, t. v, pag. 236, n. 682, 
annot. 4. Vide sis locum. 

2 Albertus V, Bavariae dux. Cf. Braunsberger, /. c, pag. 564. 3 NovEMBRis 1555 75 

nori anchora; et oltra de questo, sono molto indotti et senza fon- 
damento de grammatica. A tutti pare cosa importabile confes- 
sarse ogni mese con li altri scolari nostri; seruire alia messa, vn 
martyrio, etc. Onde essendo il re pocco inclinato ad agiutare 
questi (come si puó intendere nel modo di procederé), non 
veggo causa de alchuna speranza: io credo che presto ne ha- 
ueremo finale resolutione ^ 

Ho communicato hoggi col capellano del vescouo olmucen- 
se ^ et me ha detto che S. S. Rma. vuolle trattar col rettore de 
questo collegio per informarse de lui della nostra Compagnia, et 
dice che tienne en Olmucio vno monasterio de santo France- 
sco, doue non ce nessuno fratte. Non si ha offerta hoggi la 
occasione de parlare con la S. S, Rma. De quella cita et della 
prouincia, che se domanda Morauia, sono venuti et racolti questi 
dieci giouani. 

Altri prelati et segnori secolari assai sono radunati adesso in 
questa cita, per trouare li mezzi de resistere dopo questa inuer- 
nata al crudelissimo inimico turcico, il quale, come se dice, vuol- 
le sforsarse de aruinare queste prouincie. Domanda il turco dal 
re nostro cose de grandissima importanza, le qualli, salua la 
justicia humana, et la pietá et 1' honore suo, non li puó concede- 
re, et vuole che da qui a quattro mesi li dia risposta. II tiranno 
ha fatto la via per descenderé nella Austria, quando l'altra vol- 
ta piglió quattro fortesse, che poteuano darli impedimento; et 
nondimeno il populo va pegiorando ogni di. Non se fa niente 
per leuar li peccati et la ira de Iddio: non se fa che consultare 
de trouare denari. 

Se dice, et credo essere vero, che questa vltima dieta augu- 
stana non ha partorito senon liberta, ardire et contempto de ^ Audiatur in hac re Polanco, t. v, pag. 234, n. 678: «Augustae cum 
esset ídem Rex, decem germanos juvenes ut hospitio a Collegio Viennensi 
admitterentur, et ad se scribi quae necessaria ad eorum sustenlationem es- 
sent, voluit; et haec causa fuit Collegii instituendi convictorum Viennae; et 
regulas ad se mitti collegii Germanici P. Lanoyus postulabat; quamvis 
postea scx eorum cum Regis beneplácito dimissi fuerunt...» 

2 «Marcus Kuen (Gams), vel Khuen (Schmidl, Historia S. y. Pro- 
vinciae Bohetniae, lib. 11, n. 56)». Polanco, t. v, pag. 236, n. 681, 
annot. i. 76 Epístolas Mixtae — 1059 

Idio et de la santa echesia. Che diremo de Vienna, de questi 
pfedicatori, li qualli cosi gua[sta]no tutto il populo con suo 
predicare? Mentre che il re Ferdinando staua in Augusta, il suo 
iigliolo ^ hauea qui vn predicatore ^, credo per la mala fama 
sua conosciuto, forsi insin ad Italia. Della sua infectione parreci 
hanno scritto al re veccio, al Joña ^, al labacense ^ Finalmente 
non se ha potuto altro, senon che se notasse che cose dicesse 
contra la dottrina cathoüca. Dopo se ne ando al suo benefi- 
cio et patria, doue lui era stato chiamato in Vienna al re Ma- 
ximiliano ^. Se potra prohibiré che non tornasse quello huomo, 
oltra della catiua sua dottrina infame, per la concubina o moglie 
(comme dicono) con sei o sette figlioli. Tornato il re de Au- 
gusta, lo ha sentito insino a hoggi exclusiue: lo ha sentito pre- 
dicare il labacense: non li satisfá, ni al re, ni al Rmo. labacense 
questo predicare. Vede il padre che non senza causa et non per 
inuidia li scriueuano huomini catolici da Vienna ad Augusta: 
vede anchora che non senza causa il figliolo suo é diffamato 
quasi per tutto il mondo per questo falso propheta, et intendia- 
mo che questa nota afflige piú il cuore del re padre, che il ti- 
mor et il danno del turco. Perché la casa de Austria sempre é 
stata netta (come se dice) de heresie et vbediente alia seggia 
romana. 

Questa cosa tratassimo giá tre o quattro volte con il Rmo. 
labacense in secreto: dopo auanti hieri, che giunse a Vienna dal 
suo vescouato, il conseglio nostro é, che se scacci, come lui me- 
nta. Auanti hieri, predicando delli santi, mai toccó della in- 
tercessione o dell' inuocatione. Non volse predicare hieri delle ' Maximilianus, tune Bohemiae rex, qui non «rebus nostris se propen- 
sum ostendebat; sed potissimum Patri Canisio erat infensus». Polanco, 
t. V, 243, n. 693. 

2 Sebastianus Phauser. De his late egimus in memóralo toties POLANCO, 
/, c, pag. 230, n. 663, annot. 2; pag. 235, n. 679, annot. i et 2, pag. 243, 
n, 693 et seqq., quibus nihil in praesens addendum occurrit. 

^ Jacobus Joñas, consiiii aulici Germaniae vicecancellarius, cujus elo- 
gium, a Canisio factum, vide supra, Epist. Mixtae, t. iv, pag. 315, 
annot. 3. 

* Urbanus Weber (Textor), episcopus labacensis. 

5 Ms. Max." 3 NOVEMBRIS 1555 77 

anime, et se escusó al re, dicendo che lui non staua furnito per 
predicare molto e iniquo et contrario alli prelati et vescoui, spe- 
cialmente perché hanno questa iurisdictione temporali, et sonó 
(dice lui) superbi, carnali, contrarii a Christo et alli apostoli, li 
qualli erano poueri, humili, etc. La parola de Dio, cioé la scrit- 
tura, é giudice delle cose della religione, quia verbum Domini 
manet in eternum ^; omnis autem homo mendax ^ Delle opera 
non fa gran contó: sempre la fede nella bocea et verbum Dei, 
Lui predica della communione sub utraque specie, come vn bo- 
hemo et schismatico. 

Hogi sta sera ne ha ciamato il detto labacense, et referito 
como hoggi alia matina ha predicato al re Ferdinando il sufFra- 
ganeo patauiense ^ a questa occasione, che volendo il re proue- 
derli del vescouato gourcense, se ha presentato a questa proua 
da se medesimo, et ha confirmato apertamente 1' error de 1' altro 
predicatore, dicendo et prouando che nullamente se douereb- 
bono abrugiare o far moriré heretici, perché Christo non lo ha 
fatto, né ancho li apostoli, benché Petro fu vn peruersissimo 
herético, quando, dopo tanti miraculi, negó tre volte Jesú Chri- 
sto. Questa fu vna delle sue proue. De questo puó pensare V. R. 
in che termini stiamo in questa persa Allemagna. Si in viridi 
ligno id faciunt, in árido quid fiet \? Non cé conseglio, non 
cé zelo, non si ritroua remedio. Soli pocchi spagnoli se ne la- 
mentano: solo é tra li ecclesiastici il vescouo labacense, vna 
veccio et simplice, de non troppo crédito appresso de questi 
bueno cortesani. Me ringresse assai che io non so questa lin- 
gua to[descha], la qualle é tanto artificiosa et difficile, et per- 
mille occuppationi che de piú in piú crescono, non me puosso 
essercitare in essa, como vorrei. La difficultá che io ritrouo an- * ISAi. XL, 8.— I Petr. i, 25. 

'^ Ps. cxv, II. — Ad Rom. iii, 4. 

^ «Pataviensis seu Passaviensis Episcopus ad 5 usque Decembris hujus 
anni 1555 fuit Wolfgangus v. Salm; cui successit 20 ejusdem mensis Wolf- 
gangus V. Glosen (Gams). lUius autem suffraganeus, de quo hic fit sermo, 
quis fuerit, nobis non satis constat. Promotus ad Gurcensem ecclesiam fuit 
Urbanus de Oesterreich (Gams)». Polanco, t. v, pag. 235, 236, n. 680^ 
annot. 3. 

* Luc. XXIII, 31. 78 Epistolae Mixtae — 1059 

chora in essa é, la mía lingua naturalle non é fiamenga, ma gal- 
licana o francesa bassa. Et per diré il vero, non mi satisfanno né 
Mess.^ Canisio, né Mess.^ Gaudano, dico quanto a mouere li 
aíFetti et diré con vna efficacia semplice; perché mi pare sem- 
pre q' il tono terzo loro mescolato con no so che de amaritu- 
dine, senza efficacia sufficiente. Questa suauitá et gratia per mo- 
uere li cuori, non mi pare mancare al¡fratello nostro M.° Mar- 
tino Steuordiano ^ II suo nepote, Guilielmo \ ha buoni princi- 
pii. Habbiamo riceuuto alia Compagnia vn giouane todesco 
de 22 anni, il qualle passa tutti, quanto alia voce et gratia de 
mouere, etc., et é piú feruente, che mai habbiamo visto todesco. 
Dio li dia buono progresso: simile non se ritrouerá in tutta 
Allemagna. 

Quello che io ho scritto enigmatice et oscuramente a V. R., 
scriueró io adesso per Mess.^ Petronio piú chiaramente. Rdo. 
Padre. La cosa va cosi. Quando noi tre theologi passassimo alia 
faculta de la theologia et fummo incorporati in quella, per li 
statuti siamo stati constretti de daré cuenta del dotorato nostro, 
quanto anchora alie circonstantie vbi et quando, et poi de pro- 
mettere che fra vn anno (ex gratia etiam speciali) mostraressi- 
mo per instrumenti et documenti autentici chiascheduno della 
sua promotione. Vno et quasi doi anni sonó passati senza fare 
altra rimostratione de questa cosa, non essendo chi la doman- 
dasse; ma per vna certa occasione che ha trouato vn dottore 
seculare della detta faculta, chiamato Leonardo Felino ^, contra 
de noi, se domanda seriosamente questo testo. La occasione é 
stata questa, come assai entendiamo. Che nella inuernata passa- * Martinus Gewarts. 

2 Gulielmus Elderen. 

^ «Ferdinandus rex decreto, 17 lanuarii 1554 facto, edixit, quos in uni- 
versitate viennensi professores esse et quae singulis salaria tribui vellet. In 
eo decreto haec statuuntur. — Theologi. — Primarius D. Leonhardus Villi- 
nus habeat Centum et Septuaginta florenos. Secundus. D. Petrus Canisius, 
Centum Ouadraginta. Tertius. D. Nicolaus, Centum Quadraginta...» Brauns- 
BERGER, /. c. pag. 729, cui loco ipsc subjicit: «Villinus fHofler; apud Po- 
lancum... Felinus) canonicus ecclesiae cathedralis viennensis, postea (1557) 
etiam custos eiusdem et officialis episcopi passaviensis, professor scripturae 
sacrae V. T., j- iS^l*- 3 NovEMBRis 1555 79 

ta se fece licentiato de theologia in questa faculta vno de Fri- 
burgo; et come al suo dottorato, secondo il iusto ordine, doues- 
se hauere eletto quello Felino come primario theologo per il 
suo promotore, cioé da chi douesse riceuere insignia doctora- 
tus, volse elegere Canisio per certi rispetti, et cosi fece, io so 
che per non daré occasione a quello Felino. Non mi piacque 
questo modo; ma pur trattó quel licentiato con Canisio, et li 
persuase, come a cosa a lui non troppo diíEcile. Hora domanda 
questo nouo dottor testimonio de suo magesterio, per accettar, 
come theologo, certo canonicato. Non li vuole daré il Felino, di- 
cendo che Canisio non é dottore *, et per consequens né questo 
altro, il qualle domanda questo instrumento del suo dottorato. 
Habbiamo questa opinione de questo dottore Felino, che si 
M.^ Canisio fosse in Vienna, mentre che lui é rettor de questa 
vniuersitá, adesso lo citarebbe per fare fede, se lui é dottore vero 
et non bullato, et cosi delli altri doi farebbe. II medesimo non 
ha voluto che, secondo la consuetudine, sia stato eletto vno 
altro decano de questa faculta, ma vuole lui che prima mostria- 
fno qucste testimoniale, et cosi resta il cargo del decanato sopra 
delle spale de M.° Gaudano. V. R. vede et intende questa cosa, 
de la qualle espettaramo la resposta: auisandola anchora che 
veramente en queste lettioni de theologia perdiamo il tempo, 
non essendo auditori, et nella faculta stiamo quasi anser inter 
olores. Pur faremo sempre, spero io, quello che mandará la 
santa obedienza. Prego alia P. V. R. che c¡ aggiuti con le sue 
sante orationi. Questa sera del 3 de Nouembre 1555. De 
V. R. P. figliolo et seruo in X.°, 

Nicolao Lannoyo. 

Inscriptio: 7 Al molto Rdo. in X." Padre, il P. M.'= Ignatio 
de Loyola, prepósito della Compagnia de Jesú, in Roma. 
Alia manu: Vienna. R.*^ alli 28 del medesimo. ^ Falsum id esse constat ex Polanco, t. i, pag. 491-492, n. 548 et ex 
Braünsberger, Bíi. Petri Canisii Epistulae et acta, 1. 1, pag. 685, 686: 
Monumenta bononiensia, n. 30 (1549): Laurea thcologica Canisio collata. 8o Epistolae Mixtae — 1060 

t060 

MICHAEL DE TORRES 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 4 NOVEMBRIS I555 ^ 

In Portugalliam venit P. Torres, reginae ut sit a confessionibus. — Dolet 
quod cura lusitanae provinciae ei demandetur. — P. Mirón in Castellam a 
Borgia revocatur. — Potestatem fieri provinciarum praepositis ad absol- 
vendos casus de haeresi ad, communem utilitatem, poscit. — Quid Torres 
sentiat de properata nimis gymnasii regii admissione. — De quibusdam, 
in domo probationis septimancensi fieri solitis, Ignatii sententiam ex- 
quirit. — De P. Melchiore Carneiro in Aethiopiam profecto, ante quam 
romana diplomata in Lusitaniam pervenirent. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en X.° Fax Christi, etc. Desde 
Granada screuí á V. P., quasi mediado Agosto, de lo que por 
entonces se ha ofFres^ido; y passada la assumptión, luego otro 
día me partí para acá, conforme á la obediencia que para ello 
tenía del P. Francisco ^. Detúueme por el camino en Montilla 
para concluir el collegio de allí, y en Córdoua, y en Marchena, 
y en Seuilla, tanto que, con darme alguna priessa en el camino, 
llegué aquí á los x de Setiembre. Fui muy bien recibido de sus 
altezas, y mostraron mucho contentamiento de la uenida. 

Al P. Francisco auía representado con mucha instantia, que, 
pues me daua esta carga, que fuesse sin sobrecarga de preposi- 
tura, por conocer el strago que ay en mi alma con las muchas 
faltas que con ella y en ella ago, y por uer claramente que no 
tengo habilidad, ni talento, ni medios para lo que conuiene tra- 
tar en ella; y como quien me conosce de lo que me a tratado, 1 Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 177, prius 30, 31. 

^ «Sub ñnem autem aestatis, cum Regina Portugalliae [Catharina, Joan- 
nis III uxor] in suum confessarium elegisset Patrem Torrensem, Baeticae 
Provincialem, et litteris a P. Ignatio et P. Francisco Borgia eum sibi po- 
stulasset; cum alioqui P. Mirón, Provincialis, suo triennio perfunctus, suc- 
cessorem in curia Provinciae Portugalliae expeteret, missus est idem 
P. Torrensis, et Provinciae Portugalliae Provincialis effectus est, et Baeti- 
cae P. Bartholomaeus Bustamante ejus loco fuit praepositus.» Polanco, t. v, 
pag. 529, n. 1445. 4 NOVEMBRIS 1555 81 

■dixo, que le páresela bien, y buscaua medios de quién tuuiesse 
acá el cargo de la prouin^ialía. Pero, como después rebebió car- 
tas de V. P., donde le dezía el P. Polanco que no repugnaua 
el un cargo al otro, echóme la sobrecarga á cuestas. Fiat uolun- 
tas Domini. Que si se entendiera la orden que la reyna tenía 
en confessarse, por uentura se hallara más repugnancia; pero el 
Señor, que lo a ordenado, dará medio cómo en todo se pueda 
proueer á gloria suya. 

El P. Francisco screuió una carta al P. Mirón y otra á my, 
para que, después que el P. Mirón uuiese auido licencia de sus 
altezas (la qual con toda instancia se procurasse), se fuesse 
luego á Castilla, á buscarle donde él stuuiesse, porque tiene 
mucha necesidad del allá, y yo le e ya embiado la carta para 
que se cumpla esta obediencia, y e hablado á la reyna sobre 
ello; y aunque mostró difficultad, porque no querría que me 
apartasse yo de donde ella está, pero darla a. Y díxele yo que 
se podría dar medio cómo, embiando alguno á uisitar las otras 
casas, se pudiesse cumplir con todo. 

Pero con todo esto dixo, que auía de screuir á V. P., para 
que le embiasse uno para el cargo. Si no tiene V. P. quien le 
pueda embiar, remíttasse á mí, que yo le satisfaré: y si Luis 
Oonzález uiniesse por acá, paréceme que se podría satisfazer 
á todo ^ 

Desde Granada auisé á V, P. de la ne^essidad que teníamos 
por acá de la facultad de absoluer los casos de heresía, por las 
occasiones que acontes^e offrescerse, en las quales, á no tener 
facultad in foro interiore, se ponen en grande riesgo y muy 
probable las almas que se confiessan, á condenarse. Si á V. P. le 
parece, creo podría ayudar mucho á las almas, si, la facultad que 
en esto el P. Francisco tiene, se communicasse á todos los pro- 
uinciales para que en los casos occurrentes, y no alias, lo pudies- 
sen communicar. 

Con este collegio real ^, que aora tan á priessa y sin preue- 1 Ita sane factum est. Nam «quia P. Ludovici González [da Cámara] 
opera in Portugallia erat necessaria, decrevit P. Ignatius eum remitiere...» 
Polanco, t. v, pag. 40, n. 72. Vida infra epist. 1068 ipsius Ludovici, 28 
líovembris in via Portugalliam versus Ignatio datam. 

2 Vide supra, Epist. Mixtae, t. iv, pag. 774-778. 

Epístolas Mixtae, tom. v. 6 82 Epistolar Mixtae — ^^1060 

nirse de gente bastante en esta prouin^ia se a tomado, me hallo 
muy embarazado, y siento que de muy poca gente por estos 
304 años nos podremos aprouechar, ó de ninguno, para embiar 
al Brasil ó á la India. Porque los theólogos y artistas, de quien 
se podría sperar algo en este tiempo, es menester para este co- 
llegio, porque, donde ay xv leyentes para ellos y para los subs- 
titutos, es menester un exér^ito. Y después para officiales y mi- 
nistros, que tengan cuenta con tanta gente, el Señor es menester 
que lo prouea. Y bien creo yo, que, á no auernos dado tanta 
furia, antes de un año ó poco más del, nos uuieran rogado con 
lo mesmo con que nosotros emos rogado y solicitado, y no sé 
si demasiadamente de lo que conuenía para el instituto. Y des- 
seo sacar el modo que en ello se a tenido, para embiar á V. P., 
para que auise si ay excesso en ello, y si en semejantes nego- 
cios se podrá usar de lo mesmo. Y si esperáramos, como digo, 
este tiempo, no perdiéramos á mi juizio el collegio que antes 
teníamos ^, con todo lo que en él se a aprouechado, que no es 
poco, el qual nos uenía muy á propósito para todos los theólo- 
gos y casas de nouicios, y el collegio real fuera para los lectores 
y oyentes en la mesma facultad de lengoas y de artes. Porque 
no poca confusión será auer de regir allí 150 hermanos, auiendo 
entre ellos casa de probación, y lectores y oyentes para las escue- 
las de arriba, bien distantes, y con los estudiantes, etc.; y tam- 
bién nos pudiéramos escusar con mejor título de ios por^ionis- 
tas; pero creo que, con pensar que se ganaua mucho en lo que 
se nos daua con este collegio, oíFres^imos el que teníamos al 
rey, y no§ attreuimos á tomar á cuestas los por^ionistas; y según 
uoi entendiendo, la ganancia no es tan clara como se pensaua. 
Porque la renta, que aun no se a dado, pero se á de dar y no sé 
quándo, parte della está situada en unos campos que no pue- 
den crecer, porque está ya todo robado, y continuamente se í CoUegium sive aedes, quas socii inhabiíabant, prius quam in regium 
gymnasium se reciperent. Videantur Epist. Mixtae, t. iv, /. c, et Polan- 
CO, t. V, pag. 596, n. 1641. Gymnasium autem regium, collegium artium, 
et a loco ubi situm erat, etiam collegium inferius; illud, quod prius incole- 
bant socii, quia in montis vértice exstructum, collegium superius appella- 
batur. Cf. Franco, Synopsis ann. Soc. yes. an. 1556, n. i. 4 NOVEMBRIS 1555 83 

pierde con las auenidas del río *, que trae tanta arena, que haze 
mucha parte del campo infructuosa. Y más, que, si la renta la 
cuentan conforme á los arentamentos que aora se hazen, y no 
conforme al ualor antigo, perderemos mucho cadaño de la 
renta situada, porque los arentadores, por pérdidas ó por mur 
chas causas que alegan, quitan mucha parte del arentamiento. 
Ay otra difficultad en la conclusión desto, que, en el contrato 
que se hiziere, an de querer que nos obliguemos á poner lecto- 
res á contento suyo, examinados y approbados por ellos; y esto, 
si V. P. otra cosa no ordena, no me parece que conuiene. Y 
quando no les pare^iesse que son á propósito, y no teniendo 
nosotros mejores, podrían tomar occasión á quitarlo todo, spe- 
^ialmente si uuiese algunos successores, que no tuuiessen tanta 
uoluntad al collegio y al instituto de la Compañía. Y páreseme 
que hasta aquí teníamos prouisión sin condición ninguna, sino 
de seguir nuestro instituto, como somos obligados, y aora parece 
que está quasi toda enmarañada, porque, si se quitase el collegio 
por alguna causa, que es bien possible, quedáuamos sin casa, y 
sin los 900 mil marauedís que da el rey, y sin la renta del 
Paúl ^, con solos los monasterios de S. Fins y S. Juan; que lo 
de los petitorios de santo Antón ^ parece que se va dexando, 
aunque no basta razón para ello, y creo que a sido prouisión de 
nuestro Señor, para que V. P. pueda ser informado mejor deste 
negocio. Que yo, como no muy bien informado, fui de parecer 
antes que no los tuuiessemos ; pero aora dudo en ello, hasta 
entender la uoluntad de V. P., y por esso hago al P. Fran- 
cisco Anrríquez embíe allá una información dello. 

E entendido de un Padre nuestro, que en la casa de proba- 
ción de Simancas hazen los hermanos la oración todos juntos, 
diziendo al principio en tono el hymno de Veni, Creator, con un 
psalmo, diziendo unos un uerso y otros otro, y al fin de la ora- 
ción, la Salue, asimesmo entonada. Y tanbién hazían una deuo- 1 Monda flumen, Monde go, ad cujus ripam gymnasii moles assurgit. 

^ Supra, Epist. Mixtae, t. iv, pag. 642, annot. 3 scripsimus ex Polan- 
00, t. V, pag. 592, n. 1629: «Volebat autem Rex vendi agrum quemdam, 
quem paludem nostri vocabant, ut aedificium Regü CoUegii absolveretur, 
quamvis hoc factum non sit.> 

' De h.\s peíitoriis egimus supra, Epist Mixtae, t. Iii, pag. 55, 56. 84 Epístolas Mixtae — 1060 

^ión por la langosta, desta manera: Que el sacerdote, diziendo 
la missa, antes de consumir, dizía ciertas orationes, y respon- 
dían del choro : y también parece que dezían un psalmo con 
sus y y ^. Tanbién me dixo que tenían disciplinas ordinarias 
en la semana, y cilicios; desseo saber si es la uoluntad de V. P. 
que así se use en las otras casas de probación, para que nos 
conformemos todos, ó acertemos en todo de hazer la uoluntad 
del Señor en la de V. P. 

Páreseme que en las bullas que uenían para hazer obispo al 
P. Carnero ^ se señalauan al obispo de Portalegre ^ y al de 
Cepta ^ para que les tomassen iuramento; y como, quando aquí 
llegaron las bullas, ya era partido el P. Carnero, estos obispos, 
por no estar aquí, no le podrán tomar el juramento. Sería bien, 
si á V. P. le parece, que se nombrassen otros, scilicet el patriar- 
cha, é el P. M.° Andrés \ ó el obispo de Goa: y que uiniesse 
con tiempo, porque, por falta dello, no se detuuiesse, como el año 
passado. Y creo que ya esto por otras uías se a scripto á V. P. ^, 
y que terna ya intelligentia dello, y se aura puesto el remedio, 
porque '^ no falte acá. Nuestro Señor nos dé su gratia, para que 
su sancta uoluntad sintamos y perfectamente la cumplamos. De 
Lixboa á 4 de Nouiembre 1555. Indigno é ynútil hijo de V. P., 

7 Torres, j 

Inscriptio: \ Al muy Rdo. em X." Padre, el P. M. Ignatio, 
praeposito general de la Compañía de Jesús, en Roma. 
Alia manu: R.^^ a los 27 de Abril. ^ Melchior Carneiro. 

2 Julianus de Alva. 

^ Jacobus (Jaime) de Lancastro. 

* PP. Joannes Nunes Barreto et Andreas de Oviedo. 

8 Ignatio scripserat ipse patriarcha Nunes Barreto. Epist. Mixtae^ 
t. IV, pag. 654. 

^ Ms, parque. 9 NOVEMBRIS 1555 85 

1061 

ANDREAS FERNANDEZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

LUGDUNO 9 NOVEMBRIS I555 ^. 

De domino Theolonio de Bragan9a, cujus inconstantia notatur. 

t 
Jhs María 

Multo Rdo. in X.° Padre. A gra^a e amor do Spiritu samto 
seia sempre em nosas almas. Amen ^. Ja tenho escrito a V. R. 
algumas vezes ', e mais o fizera, se tiuera tempo; e por 
tamto V. R. me perdoe no que mais fale^o, porque, pela vegia 
que se tem sobre mim, o nao fa^o mais largo, e por ser mas 
brebe portugués. Dom Teotonio tem escrito a Portugual muitas 
cartas a elrei, e ao duque d'Aueiro e seus irmaos, e a outras 
pesoas: bem sei que todas seráo que fa^áo a seu caso. Ele achou 
qui recado da infante , que elrei auia por bem que nao saise de 
Roma sem seu mandado; e que, se nao queria estar na Compa- 
nhia, que fose em casa de hum dos embaixadores; e isto, porque 
le tinha ja dantes escrito que sua detrimina^ao era sairse déla. 
Dantes era sua detremina^áo estar em Paris, e aguora o uejo 
ja mudado pera se tornar a Roma *, e asi escreue a elrei e a 
outras pesoas que diguo, que em nenhuna parte se podiáo 
aprender letras mais sem sospeita, que la; e que por iso deseiava 
muito tornar pera la, antes que pera outra parte nenhuma, 
cousa de que eu nao sentó bem em nenhuma maneira, porque 
tiue sospeita que as cartas que V. R. mandara por via do correo 
que partió primeiro que nos, que aymda aqui achamos, foráo 
aqui vistas, e duuido se forao pera Portugual. As que trazia, 
todas mandei; porem busquei ou me deu noso Senhor pera iso 
muito boa maneira, que doutra o nao podera fazer: mas nao 

1 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 59, prius 328. 

2 Ms. ame. 

3 Videantur epist. 1037, 27 Septembris (Epist. Mixtae, t. iv, pag. 867), 
et epist. 1044, 9 Octobris, in hoc vol. contentae, quae ad rem faciunt. — De 
principibus vero lusitanis, quorum hic mentio fit, dictum est saepenumero. 

* Ms. rroma. 86 Epístolas Mixtae — 1061 

escreui nada, porque o nao pude fazer, e aymda que podera, 
tiue temor que se soubese e nao fose la a carta, porque huma 
que escreui aos irmaos, ele a registou por sua máo pera que 
fose dada. 

Nos estamos neste Liáo, e de caminho pera a gran cartuxa: 
daqui escreueo a elrei de Franca e ao Conde estabre *, e Ihe 
mandou as cartas com outras de alguns cardeais, que em seu 
fauor de la de Roma Ihe mandaráo. Os cardeais, de que ouue 
as cartas, sao franceses, nao sei quais, somente o decano. Ele 
he muito astuto no que quer, aymda que nao discreto. Do que 
mais poder auisar a V. R., o farei ate me mandar o que fa^a. 
Da cartuxa viremos logo. Se V. R. mandar screver, seia aqui 
a Liáo, a casa de Manuel Rodríguez de Vara, ou a Joáo Ro- 
dríguez. 

Noso Senhor de a V. R. sua gra^a pera que, conforme a sua 
santa vontade, muitos annos nos governe e rreja, em cujas 
ora^oes vmilmente me emcomendo. De Liáo e de Novembre 

9 dias de 1555 ano. Seruo inútil, 

t 
Amdre. 

Se V. R. soubese a presa e o resgoardo com que esta screuo, 
em nada me culpara, porque todo e emprestado: e por iso o 
tomo qual o acho. 

Inscriptio: Ao muito Rdo. em X." Padre, [o] P. M. Ignacio 
•de [Lo] yola, prepósito geral da Companhia de Jesús, junto de 
sao Marcos, em nosa senhora da Estrada, em Roma. Alia manu. 
D'Andrea Fernandez. R.'* alli 26 di Decembre. Henricus II et Anna de Montmorency. 17 NOVEMBRIS 1555 87 

BERNARDUS RUSCHA 
PATRI ANDREAE GALVANELLO 

MORBENIO 17 NOVEMBRIS I555 ^. 

Cum spem Ruscha conceperit de adventu hominum e Societate Jesu in 
Morbenii rempublicam, magno jam gaudio afficitur, oratque Galvanel- 
lum, ut pro suis concivibus deprecan non desistat. — Mandata et obse- 
crationes amicorum. 

f 
Rdo. Padre per Giesa Christo sempre osseruandissimo. 
guanta sia stata la letitia et allegreza spirituale, qual habiamo 
hauta di la receptione et uenuta di questi nostri et uostri fra- 
telli, non la potriamo explicare, et máxime hauendo inteso dil 
bono animo, qual ne fano in darci speranza di poter hauere 
quatro, ouero cinque, di la uostra Compagnia, come saria doi 
sacerdoti, doi maestri, et uno altro che li seruisse; ma in uero, 
secondo potriamo comprehendere, pensiano certo che siano stati 
menati uia in Roma. Ma come la sia stata la cosa agitata, la 
lassaremo nele mane dil Signore. Ma bene uoliamo pregare 
la R. V., che non uolia cessare di pregare il uostro superiore 
con sue lettere, che ci uolia hormai dignarsi di exaudirne, per- 
ché, dipoi la uostra partita, ce intrato nela nostra térra li lupi 
déla heresia, dil che, charo Padre, fatte instantia grande al ditto 
uostro superiore, che ne uolia hormai exaudirne, auanti che il 
male uadi piú auanti, et non cerchiamo de edificare dele case 
noue, et poi lassare chaschare quelle che sonó fatte. Non so se 
la comunitá di nouo scriua al uostro superiore; ma so ben cer- 
to, perché io ho parlato con alquanti di la nostra comunitá et 
deli primi, che con grande desiderio expetteno questa bona noua, 
di poter godere et fruiré questi uostri sacerdoti et maestri, fra 
quali tenemo per certo che la R. V. debia essere uno di quelli/ 
Sapiamo certo che ne haueti al core, et che non ne abandonareti.. 
in questi nostre trauaglie ^. , 1 Ex autographo ¡n vol. F, n, 53, prius 255, 

. * Cum superioribus annis Morbenii Galvanellus substitisset , animorum. 
servandorum studio ac vitae integerrimae exeniplp civium voluntates sibi 88 Epistolae Mixtae — 1063 

II nostro M. Bernardo Roncho, ali 20 di Octobrio próximo» 
passato, passeti di questa presente uitta con grande consolatione 
spirituale di noi altri. Le uostre recomandatione sono state fatte 
a tutti, et cosi tutti si ricomandeno ala R. V. con desiderio di 
uederui qua unaltra uoltra, et máxime quella dil gallo, quale 
perseuera nele confessione et comunione frequente; le spetiale 
tutte doi, M/ Margarita, MJ" Pietro con M.*^ Polisena; ma 
sopra le altre la nostra M/ Martha, quale desideraria anchora 
con le sue proprie mane di seruirue unaltra fiata; nostra cugnata. 
M." Zoana, M. Andrea Sch.°, M.^ Augustina, Maria, suasocera,. 
M. Thomaso, nostro cugnato, con il nostro M. Baptista, con 
tutti li altri di la térra : dil resto ui potreti informare dali fra- 
telli. 

Ne altro, senon che prégate il Signore per noi altri, et che la 
térra nostra et uostra ue sia ricomandata. Da Morbegnio ali 
17 di Nouembrio 1555. II tutto uostro, come bon fiólo in Giesu 
Christo, 

Bernardo Ruscha. 

Inscriptio: Al nostro Rdo. Padre per Giesú Christo, don 
Andrea Galuanello, sempre osseruandissimo, in Perogia. 

loes 

MORBENIENSIS RESPUBLICA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MORBENIO 18 NOVEMBRIS 1 555 ^ 

Alumnos e Societate poscit respublica ad collegium Morbenii inchoandum. 

Rdo. Padre in Xpo. Jesú nostro osservandissimo. Perché per 
questi tempi passati é stato atentato d' hauer, per il grande 
bisogno ne haueua la comunitá nostra de Morbegno, doi reli- 
giosi de la Compagnia de la R. P. V., de quali luno fosse atto- 
per le predicatione, laltro per la schola de gramaticha, é stato^ 

devinxit. Vide Episí. Mixtae, t. m, pag. 119, 413, 552, 565, 632. Accensi 
ideo sunt Vallis Tellinae incolae, et domum aut collegiolum Societatis 
Morbenii instituere cogitarunt, ut in epist., quae proxime sequitur, Ignatio 
a morbeniensi república data, videri potest. 

Ex originan in vol. K, duplici folio, n. 169, prius 254. 1 1 8 NOVEMBRIS 1555 89 

risposto al' ora che ció far non si posseua per gli ordini de la 
religione, se non si daseua colegio intero, quale era, secondo 
suo costume, de 14 religiosi, perilché lasudetta comunitá nostra, 
non gli uedendo il modo di mantener' tanti, se restrinse, e cessó 
di sua domanda. Hora sonó stati qua doi Rdi. Padri de detta 
Compagnia, quali, vedendo nostro bisogno et il fructo si potre- 
be far in queste bande, hauendo d' gli homini dotti et exem- 
plari, n' hanno fatto animo, et prestato ardire con sue parolle, 
che ne sarebbe forsi concesso ció che rechiedeuamo d' hauer 
minor numero. Pero la sudetta comunitá nostra de nouo suplica 
la R. P. V. si degni de farne gratia de doi dotti sacerdoti et 
maestro vno bono da scola, percioché neli principij se afFerma 
meglio nel puocho che nel' assay, sperando nel signor Iddio che 
essi farano fructo assay, et noy con tuta nostra possanza gli 
faremo quella grata compagnia sará conueniente, oíFerendosi 
sempre a V. R. P. deditissimi, pregándola nele oratione sue 
n' habia a memoria ^ Da Morbegno ali 18 Novembre del ^^. 
De V. R. P. affettionatissimi, 

Ll AGENTI DE LA COMUNITÁ DE MoRBEGNO. 

Inscriptio: Al molto Rdo. Padre, don Hignatio, genérale 
meritissimo déla Compagnia del Jesú, nostro osservandissimo, 
A Roma. Mia manu: R."^^ alli 21 di Decembre. ^ Vide epistolam superiorem. De hoc vero collegiolo infra redibit 
sermo. go Epistolae Mixtae — 1064 

1064 

ANTONIUS DE CÓRDOBA 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

SALMANTICA ig NOVEMBRIS I555 *. 

Litteras, a se i Novembris datas, P. Córdoba commemorat. — De cooptandis 
in Societatem. — De suis negotiis, potissimum de sacerdotio, sive canoni- 
, catu cordubensi. — Cupit edoceri, ut in quibusdam negotiis, quae accidunt, 
recte se gerere possit. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre mío en Christo. 

Pax Christi. 

Desde PJasencia escreui á nuestro Padre en respuesta de las 
de 13 de Junio ^; y porque de aquí no se me ofrece qué decir á 
su paternidad, sólo diré que e hallado tan buena en todo esta 
casa, que me hace ^ pedir por charidad á V. R. represente á 
nuestro Padre, de quán poco prouecho es para ellos y para mí 
tener yo la superintendencia, pues con obedecer mejor que con 
regir se conseguirá mejor lo que pretendemos del meior serui- 
cio diuino; y lo mismo siento en el oficio de colacteral, por la 
poca aiuda que el oficio á mí, ni yo del nos hazemos. Y aunque 
qualquiera lo hiziera mejor que io, los que residen más com- 
munmente con el. Padre prouincial, parece le harían más ayuda, 
ó los que tienen más tiempo y conocimiento de la Compañía *. 
Pero como yo deseo el fin que todos, que es cumplir la volun- 
tad del Señor, deseóla saber, representando lo que se me ofrece, 
y en esto del representar y en todo me podría V. R. hazer cha- 
ridad de darme lunbre, sino que aún no deuo tener los ojos 
para recebilla, como otros con disciplina. 

El modo de representar, que recebí en primero de 7.^''% enbío, í Kx autographo in vol. Liít. Quadrim. 1355, duplici folio, n. 165, 
prius 120 et antiquitus 369, 370. 

* Vide epist. 1056, die i Novembris datam. 
^ Ms. hacer. 

* Quae hic dicuntur, attigerat jam in laudata epistola Pater Córdoba, 
ubi de praefectura sua in salmanticensi coUegio et de muñere, quo erga 
provincialem praepositum Castellae, Antonium de Araoz, fungebatur, pari 
ac nunc demissionis sensu loquitur. ig NovEMBRis 1555 91 

como se manda en él, aunque no sé si lo e entendido tan mal 
en esto, como en los otros capítulos del recebir y admitir para 
esas partes subjectos, para donde le parecía al P. Francisco ^ de- 
uían ser más los capítulos que para estas. Aunque, sigún se a 
abierto la puerta á recebir de todos, era menester qualquier 
auiso por acá. V. R. nos le dé de lo que auemos de tener de 
estos capítulos. 

A los demás de las de V. R., tengo poco que dezir, hasta saber 
si se a auido la unión con la coiuntura del embaxador ^, que la 
marquesa no quisiera se vuiese perdido por lo de don Fran- 
cisco ^, porque el obispo de Córdoua * no consentirá que en sus 
días se haga unión de cosas á su obispado, y lo mismo dize de 
las capellanías, aunque, si aquella fuerza se rindiese, se podría 
hazer; pero queda tanto que ganar, que es menester que siem- 
pre nuestro Padre tenga las manos leuantadas hasta auer aque- 
lla victoria ^. ' Franciscus Borgia. Cf. Cartas de San Ignacio, t. v, pag. 205-209. 

* Philippus II suo in urbe legato, Manrique de Lara, injunxerat, ut cum 
pontifica ageret ad sacerdotia quaedam P. Antonii de Córdoba cordubensi 
collegio attribuenda. Epist. Mixtae, t. iv, pag. 235, 236. 

^ Quodnam fuerit consilium Francisci de Toledo, nolentis quidem per- 
mutare suum sacerdotium cum sacerdotio Patris Córdoba, offerentis vero 
ipsum beneficium libere Societati, si in oppido Pedroche coUegium institue- 
retur, satis aperiunt. Epist. Mixtae, t. iv, pag. 491. 

* Leopoldus de Austria, de quo haud semel diximus. 

^ Periodus haec, satis obscura, refertur, nisi fallimur, ad cordubensem 
decanum, Joannem de Córdoba. Qui cum pulcherrimam de semetipso victo- 
riam obtinuisset, de qua auctor hujus epistolae Ignatio scripserat, Epist. 
Mixtae, t. IV, pag. 306-308; postea tamen, quae est humanae naturae in- 
firma conditio, aliquantulum quidem molliri visus est, ut conjicitur ex 
P. Antonii epístola 28 Octobris, Epist. Mixtae, t. iv, pag. 416. Atque id 
perspicue vidit Ignatius, qui, epistolae laudatae rescribens, haec ait: «Acerca 
de aquella persona [scilicet Joannes de Córdoba] á quien tanto somos deu- 
dores, antes nos habíamos mucho regocijado en el Señor Nuestro de que 
fuese tomada aquella fuerza que escribistes; si después los enemigos le han 
tornado á cobrar, no lo sabemos; pero alguna sospecha da vuestra letra d.£ 
Octubre; es razón que todos le ayudemos en las oraciones y sacrificios ante 
Dios Nuestro Señor...» Vide locum in Cartas, t. v, pag. 212. Igitur perio- 
dus hujus epistolae, si cum citatis conferatur, ad eundem referri virum 
prorsus videtur. Caeterum, quod caput est, Joannes de Córdoba, divino 
elargiente numine, sui victor exstitit. 92 Epistolae Mixtae — 1064 

De la calongía deseo que V. R. me diese alguna noticia del 
estado que tienen los negocios de don Pedro de Castilla *, por- 
que un licenciado, Bae^a, me ha ofrecido no sé qué partidos de 
su parte. Y aunque la marquesa ^ no está para tratar de nin- 
guno, es bien entender lo que ai, para mirar qué forma se ten- 
drá en conseguir lo que se pretende. Y conuendría que Casa- 
rruuios ni otro lo entendiese, por lo que la marquesa se siente 
de que se trate de ello. Yo le escreuiré, aunque no sé cómo le 
va por allá de salud, porque acá no mostraua tener mucha para 
la Compañía. 

Para satisfazer á las personas, ante quien se sacaron los testi- 
monios á título de usar de ellos para la fundación de esta casa, 
sería menester alguna euasión. V. R. nos la mande dezir, que, 
sigún nos miran á las manos, parece ser menester. 

Tanbién querríamos saber lo que se hará con el perlado que 
quisiese examinar nuestros confesores y predicadores, porque 
aquí le esperamos nueuo, y suélenle presentar las religiones los 
confesores, y en lo que aquí más nos sindican, es en que son 
idiotas, aunque se les an dado ocasiones, por la falta que a auido. 

Tanbién pedimos por charidad á V. R., nos haga enbiar del 
colegio la forma que tienen los theólogos y artistas en oir sus 
liciones, y pasarlas y conferirlas, y qué oien, para que en todo 
sigamos un sentir, y con este nos conformemos con la regla de 
toda bondad y sabiduría. 

En casa estamos con salud para de ueras seguir nuestros es- 
tudios. Somos 16 estudiantes, y esperamos de todos se seruirá 
el Señor mucho, sino de mí, que soi tan inútil en esto como en 
todo. Y así pido á V. R. me tenga siempre presente en sus 
oraciones y sacrificios, y lo mismo pido á los charísimos Padres 
y hermanos de esa casa y colegio. 

De este de Salamanca á 19 de 9.^''^ de 555. 

De V. R. hijo y sieruo en X.°, 

Antonio. 1 Cf. Epist. Mixtae, t. iv, pag. 490, 491, annot. 2, ubi diximus ex 
Polanco virum hunc^ Romae ab inquisitionis officio captum, «regressum» 
habere «ad canonicatum» cordubensem P. Antonii de Córdoba. 

2 Catharina Fernandez de Córdoba, P. Antonii mater. 20 NOVEMBRIS 1555 93 

t 

Jhus. AI muy Rdo. Padre in Xpo., el P. M.° Polanco, de la 

T 

Compañía de Jhus., en Roma. 

Alia manu: 1556. Salamanca. De don Antonio de Cordoua. 
19 de Nouiembre. R."^^ á los 27 de Abril. 

1065 

FRANCISCUS DE VILLANUEVA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 20 NOVEMBRIS I555 ^. 

Borgia Placentiam venit: in oppidum Jaraicejo cum Villanueva se confert. 
— Acta cum episcopo placentino ad collegium Societatis Placentiae 
aedificandum. — Antistitis liberalitas. — Villanueva Vallisoletum adit, 
Complutum inde perrecturus. 

Jhs. 

Muy Rdo. en Xpo. Padre. La gracia y amor eterno de Xpo. 
sea siempre en nuestro fauor y ayuda. Amén. Por otras tengo 
escrito á V. P. de la voluntad que el obispo de Plazencia tenía 
de llevar adelante la obra comentada del collegio que en Pla- 
zencia haze, y cómo aguardava al P. Francisco para dar orden 
en la dotación ^ En esta diré el suceso que hasta aora ay, dexan- 
do todo lo demás que haze al fruto de las ánimas, para el Padre 
doctor Salinas ^, á quien queda el cargo de avisar. 

Nuestro P. Francisco llegó á Plazencia por la fiesta de todos 
los sanctos; y como venía por Alcalá, y el doctor Vergara es- 
perava tanto mi buelta [á] Alcalá, y para ello no avía tanta 
dispusición, así por no aver dado asiento á la doctación del 
collegio, como por no estar á la sazón el obispo en Plazencia, 
tomóse por medio que el P. Francisco fuese á ver al obispo á 
Xarahizejo *, y yo fuese con él, y allí se tratase de la doctación. 
Y para mejor efetuarlo, llevamos al provisor, que se dice el 

1 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 150, prius 661. 

2 Vide supra, epist. 1047, 2 Octobris Placentiae datam, ubi de Borgia 
ac Gutierrio Vargas de Carvajal, placentino antistite, sermo est. 

3 P. Marcus Salinas. 

* Jaraicejo. Cf. Polanco, t. v, pag. 481, annot. i. 54 Epistolar Mixtae — 1065 

doctor Ayora ^, muy devoto nuestro, á Xarahizejo, para que 
pudiese ordenar lo que fuese necesario. En fim se hizo así, que, 
después de visitado, se trató de la fundación desta casa; y él es- 
tuvo tan liberal y tan bueno en todo, que la dota para qua- 
renta personas, á cinquenta ducados cada una. Y demás desto 
dexa para fábrica y otros extraordinarios, de manera que po- 
drán estudiar de la Compañía xx estudiantes en aquel collegio. 
La renta para esto a señalado en vna tercera parte que él tiene 
en las yervas y landes, y otra parte da en tres dehesas ó qua- 
tro que él tiene, y otras tierras; y desto a hecho ya donación al 
collegio. Y porque aquella tierra es falta de pan, quiere dis- 
membrar vn beneficio curado, que está á su disposición, que 
está vna legua de allí, y sacarle vn préstamo de todo el pan, 
que serán quatrocientas ó quinientas fanegas de pan, y anexar- 
le al collegio. Esta renta es en la mejor parada que él tiene, y 
más fácil y segura, y más apartada de ocasión para estrope^ar 
con el perlado que viniere, porque en esto se a tenido mucha 
quenta. Después de hecho esto, el P. Francisco trató de mi ve- 
nida [á] Alcalá; y avnque según el P. Francisco dixo, lo sintió 
mucho, pero no le pudo negar lo que pedía, aunque fué tan coar- 
tado el tiempo, que apenas podré estar ocho días en Alcalá. Y 
porque parte de la renta que el obispo da es de la mesa obispal, y 
avnque dizen que, confirmando el papa la donación que el obis- 
po haze, lo qual dizen es fácil, no tiene el negocio dificultad, 
pero por quitar todas las entradas que el enemigo podrá tener, 
a parecido que se procure el consentimiento del rey; y porque 
está ausente, y dilatar la obra padescería detrimento, se acordó 
que yo viniese por esta villa de Valladolit á dar parte á la prin- 
cesa " y pedille cartas para Roma, porque con este cumpli- 
miento y con estar hecho, parece será más fácil de aver el con- 
sentimiento del rey, que no con estar por hazer. Y así llegué á 
esta villa el viernes pasado, quinze de Novienbre, y tanbién á 

* De doctore Joanne de Ayora, placentini episcopi vicario, postea ove- 
tensium episcopo, egimus in Polanco, t. v, pag. 478, n. 1299, annot. 2,. 
et pag. 482, n. 1310, annot. 5, quo in postremo loco haec epistola usurpa- 
tur, a n. 1305. 

2 Joanna de Austria, Caroli V filia, Hispaniae gubernatrix, passim in 
his epist. laudata. 20 NOVEMBRIS 1555 95 

procurar vna confirmación del consejo ^, del sitio que la ciudad 
de Plazencia da para collegio y casa: no sé quán presto me des- 
ocuparé destos negocios. 

En lo del edificio, no menos liberal se a mostrado el obispa 
que en la dotación, porque, tratando de la seguridad del edificio, 
y de que hiziese alguna donación, por si él muriese, determinó de 
darme á mí poder en causa propia para cobrar todos los frutos 
del año pasado de su obispado, lo que es en dineros, que serán diez 
y ocho mili ducados, y que yo sea el tesorero y el obrero. De modo 
que en todo parece que el Señor le anima y esfuerza en esta obra, 
y el ánimo con que dello trata nos da esperanza de que nues- 
tro Señor quiere hazer en su alma otra mayor. Yo, Padre mío, 
deseo mucho V. P. mandase que en la Compañía se tomase 
mucho á cargo esta alma deste obispo, porque, demás de que- 
rerle yo mucho, me parece que es vna enpresa que nuestro Se- 
ñor a guardado para la Compañía. Tanbién avía sinificado á 
nuestro P. Francisco, que parecía que fuera vn género de gra- 
titud, con que él se animara mucho, que se le ofreciera á él al- 
guna cosa particularmente, demás de lo que las constituciones 
le dan ^, pues tan aventajadamente él se emplea en esta obra 
demás de lo ordinario, que fuera ofrecerle una misa cada día y 
vn aniversario cada año en su colegio ^ Creo su Rev.*^'^ escrivi- 
rá á V. P., y así no tengo qué más dezir. Lo que se le da al 
obispo es quatro letores de gramática y rretórica, y dos de ar- 
tes, y dos de teología, quatro ó seys confesores y dos predica- 1 Intellige regium consilium, de quo in citato loco, Polanco, t. v, 
pag. 481, n. 1306, annot. 3, diximus, et quare donati situs confirmatio ad 
exstruendum collegium requirebatur. 

''' Constitutionum Societatis Jesu, part. iv, cap. i: «De la memoria 
de los Fundadores y bienhechores de los Colegios»; quod caput supra 
exscripsimus, Epist. Mixíae, t. iv, pag. 30 annot. 1,2. 

' Ad haec rescripsit Polanco ex comm. Sti. Ignatü: «El encomendar á 
Dios Nuestro Señor el provecho espiritual y aumento de toda gracia ert 
el Señor Obispo, se hará como es razón; y como tengamos aviso que haya 
puesto en posesión la Compañía, se hará lo que con los fundadores se debe 
con toda devoción; y del decir una misa cada dia por Su Señoría Rma., será 
cosa fácil, y más de una, aunque no se hiciera capitulación alguna de ello, 
porque se podrá ordenar por el Superior». Cartas de San Ignacio, t. vi^ 
pag. 341. 96 Epistolae Mixtae — 1066 

dores. Aora se a comentado la gramática por la orden que en 
la Compañía se tiene: ay ciento y cinquenta estudiantes, y cada 
día vienen de nuevo. La ciudad está tan alegre de ver en su 
casa tanto bien, que muchos temen que no a de perseverar. 

Con esto yo voy aora [á] Alcalá y el doctor Vergara á Quen- 
ca. Ya le voy diziendo misas por paciencia, que creo la avrá 
menester, porque él a esperado tanto, y aora yo voy para no 
poder detenerme ocho días, que pienso lo a de sentir mucho, y 
no sé cómo se pueda hazer otra cosa. Spero que nuestro Señor 
lo fauorescerá todo, pues todo es para le servir. V. P. no me 
olvide, que yo con tantos negocios, y tan rremotos de recogi- 
miento, harto olvidado estoy de mí. El Señor nos dé su gracia 
para que en todo le sirvamos. Amén. A nuestros caríssimos 
Padres y hermanos me encomiendo en el Señor. De Valladolit 
á XX de Novienbre de 1555. Indigno hijo de V. P., 

Francisco de Villanueva. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en Xpo. Padre el P. M.° Ig- 
nacio, prepósito general de la Compañía [de Jesús, e]n Roma. 
Alia manu: R."^* á los 27 de Abril. 

floee 

ANvSELMUS GERARDl 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

LOVANIO 21 NOVEMBRIS I555 ^. 

P. Gerardus Brassica, valetudinis recuperandae causa, Roma in patriam 
cum socüs mittitur. — Facti itineris descriptio, — Placide in hospitio mo- 
ritur. — Ejus elogium. — Expensae in eo sepeliendo factae. 

X 

i 

Pax X.' sit semper nobiscum. 

Rde. in X.° Pater. Quod hactenus nullas Vtrae. paternitati 
scripserim literas, partim tabellariorum penuriae, partim meae 
negligentiae inculpandum est, atque nostri itineris haesitationi. 
Nunc autem totum iter, et quomodo nos omnes ac res nostrae, 
et qualiter, Dei gratia, cuneta nobis successerint in itinere, or- 

1 Ex autographo in vol. Litt. Qiiadrim. iJSSt duplici folio, n. 99, 
prius 360, 361. 21 NOVEMBRIS 1555 97 

diñe nárrabo: etsi prolixior quam oportet fuero, meae impru- 
dentiae imponendum est. 

Primo Florentiam nos omnes satis prospere, laus Deo, veni- 
mus \ M. Gerardus, nec peius, nec melius se habuit, nisi quod 
non erat assuetus jacere in cista mularia. Stephanus prima nocte 
spuit sanguinem, sed postea non absque magna tussi mediocriter 
euasit. Florentiae tribus diebus quieuimus cum Patribus et fra- 
tribus nostris, atque venerabile sacramentum eucharistiae sumpsi- 
mus, et omnes fuimus laeti in Domino. M. Joannes, medicus 
germanus, necnon eius uxor, humanissime nos receperunt ', quos 
vestris sanctis praecibus humiliter commendo. Deinde in tribus 
diebus Bononiam peruenimus, moreque sólito valebant infirmi. 
Pater rector ^ non aderat, sed Patres atque fratres benigne nos 
in X." acceperunt. Vno die ibi mansimus: pecunias secundum 
policem recepimus. Bononia Ferrariam vsque, Patrum consilio, 
curru nos 4 venimus, famulus cum equo. P. Peletarius omnes- 
que fratres máxima cum charitate nos tractarunt: ibi omnes 
confessi sumus, ac Deo opt. max. nos, accipiendo suum pretio- 
sissimum corpus, commendauimus. 

Insuper ascendimus nauem, famulus super equum Mantuam 
versus: mulam ibi reperire non potuimus, sed equos dúos naulo 
accepimus, unum Jodoco, alterum Stephano, vsque Tridentum, 
et duobus diebus instare coacti fuimus, quia nec equi nec mulae 
inueniebantur, quoniam magister domus Rmi. cardinalis * omnes 
duxerat in Ispruche; sed in fine emimus equam coronis 9 pro * Polancus, ex comm. Sti. Ignatü, rectoribus Germaniae et Flandriae 
8 Octobris 1555 haec inter alia scribebat: «Hisce diebus misimus, valetudi- 
nis gratia, M. Gerardum Brassicam, Dordracensem, prius ad sacerdotium 
promotum, patriam versus. Misimus et Jodocum Papium, Brusellensem, 
quibus dúos comités adjunximus, praeter tertium, Stephanum Spirensem, 
qui ob affectam valetudinem Spirae relinquendus erat. De ipsorum adventu 
certiores fieri cupimus». Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 430, hispa- 
nice, pag. 3. — Hac vero nostra epístola usus est Polanco, t. v, pag. 286, 
287, n. 784. 

* Joannes de Rossi et Maria Pantasilea, de quibus, ut de antiquis So- 
cietatis amicis, mentionem saepe fecimus. Illius litteras ad Polancum edi- 
dimus supra, Epist. Mixtae, t. i, pag. 488; t. ii, pag. 364 et 380. 

^ P. Franciscus Palmius. 

* Cardinalis tridentinus erat Christophorus Madruccius (Madruzzi). 

EnsTOLAE Mixtae, tom. t. 7 gS Epistolae Mixtae — 1066 

Stephano, qui tantum bis per médium horae in toto itinere 
ambulare potuit, non tam ob corporis debilitatem, quam propter 
tussim, quae semper noctes diesque ipsum vexabat: sic nos 
Deo commendauimus in Ispruche versus, Jodocus pedes no- 
biscum. 

Tempus adeo frigidum erat, ita quod M. Gerardus ex frigo- 
ribus fluxum et catharrum nactus est. Ingens tune erat tem- 
pestas atque annonae caritas, praecipue propter praesentiam 
Illmi. Ferdinandi, regis R., atque Rmi, cardinalis tridentini, nec- 
non aliorum principum et nobilium. Iter valde prolixum audie- 
bamus: astricti autem ibi propter pluuias et niues herere, con- 
gregationem vna fecimus, utrum esset honestum et conueniens 
visitare cancellarium * sacrae maiestatis, ac ei manus osculari, 
sibi aperiendo nostram paupertatem ac infirmorum debilitatem, 
eo quod non aderat Rdus. labassensis '" : id placuit ómnibus. 
Jodocus, Stephanus et ego venimus ad Dnum. cancellarium cum 
. [scriberemus] literis patentibus: ille sua gratia nos valde huma- 
niter recepit, deditque consilium vt paruam supplicationem, in 
qua cum litteris patentibus nostram necessitatem enarrasemus. 
Ipse promisit, sicut et fecit, daturum regi, et ilico lectis nostris, 
camerarius sacrae maiestatis ordinauit, ut tesaurarius nobis face- 
ret eleemosinam, quae fuit de decem daleris, quibus Augustam 
vsque venimus, gratias primo Deo óptimo agendo, secundo regi. 
Sacra maiestas erat valde occupata cum principibus. Augustae 
Rdo. Dno. suffraganeo literas dedi, qui multa nobis promisit; 
sed exibat ciuitatem pro illo die. Accepi pecunias secundum 
policem, sed amisimus fere dalerum auri valoris diuersitate, 
idque mihi durum erat, sed Stephanus aderat, qui D. Christo- 
phorum germanice loqui intelligebat dicentem fratri suo: Si 
noluerint, dimittant; ita suo modo coacti recipere fuimus. Jodo- 
cus et famulus nondum venerant cum equis: nos tres feceramus 
vno die super rates miliaria germánica decem, vt abbreuiaretur 
iter. Omnes simul ad iter parati, venit atrocissima pluuia: sic 
necesse fuit ibi manere. Visum inter nos fuit vt rediremus ad 
Dnum. suíFraganeum, et decem coronas postularemus; tempus ^ Erat laudatus saepe, Socielatis fautor, Jacobus Joñas. 
2 Urbanus Textor (Weber). 21 NOVEMBRIS 1555 99 

■erat valde nobis contrarium: perseuerabat vbique annonae cari- 
tas. M. Gerardus semper eodem modo se habebat. Colonia adhuc 
<listabat miliaria 64. Venimus ego et Jodocus ad Dnum. sufFra- 
ganeum: súbito nos misit cum sacellano suo ad questorem 
Rmi. cum literis nostris, qui questor, non nobis, sed sacellano 
Jocutus est, deditque sex florenos augustanos, qui faciunt 4 scuta: 
hos accepimus grato animo a sacellano, qui dicebat dominum 
suum non adesse. Fictionem noui; tamen ei molestiae adesse 
noluimus. 

Reliquimus Augustam, ubi multos luteranos in hospitio ha- 
buimus. Spiram fuimus, et auunculum Stephani visitauimus 
omnes cum equis nostris; sed satis frigide nos recepit, dicendo 
quod übentius Stephanum canonicum aut pastorem, quam je- 
suitam, vidisset. Tamen diligenter quesiuit de Societatis ordine. 
Bullas ei ostiíndimus, literas patentes: ómnibus lectis, semel bi- 
bere obtulit nobis: benigne accepimus; sibi commendando no- 
strum fratrem, eis valediximus. Exiuimus ciuitatem, quia ibi 
fuerat pestis. Stephanus nos voluit comitari, scripsitque regulas 
ad se pertinentes, si Deus ei redderet sanitatem. Reliquimus eum 
cum X.°, eius sanctissimum nomen prae oculis emissit, iis semper 
commendando, atque etiam legis precepta, articulos fidei, sacra- 
menta nostrae matris ecclesiae, praecipue sanctam confessionem, 
venerabile sacramentum eucharistiae, bonos mores, quos in So- 
cietate didicit, bonam conuersationem, et multa alia colloquia 
cum illo habuimus, semper ad honorem Dei nostri saluatoris; in 
iine ouem inter lupos reliquimus. Deus per suam gratiam costan- 
tianí firmam ei tribuat. 

Jodocus ascendit equum, nam a Tridento tantum equitaue- 
rat decem miliaria. Maguntiae M. Gerardus voluit nauem ascen- 
deré. Jodocus et famulus cum equis ante nos Coloniam versus 
abiuerunt: postea M. Gerardus et ego nobis nauiculam locaui- 
mus. Homines M. Gerardum timebant: ego suam infirmitatem 
excusare non valebam, quia germanice loqui non intelligebam. 
Attamen dubbus diebus cum dimidio magnis expensis Coloniae 
prima hora noctis fuimus. M. Gerardus semper optimum ignem 
in naui habuit, vinum, carnes vitellinas assatas, puUum, pira 
cocta cum saccharo: nihil praeter sanitatem (laus Deo) illi defuit: 
pedes non potuit ambulare, nec in hospitium iré. Domus loo Epistolae Mixtae — 1066 

P. Leonardi ' medio miliari fere distabat, sic ipsum humeris 
deportaui ad domum Patris; sed duabus horis per Coloniam 
haesitauimus, quia, qui deferebatur, ex debilítate quiescere 
volebat, ego defatigatione: deinde domum nesciebat, sed non 
procul abesse mihi semper aiebat. Tándem inuenimus domum 
máxime desideratam, et Patrem nostrum Leonardum, fontem 
charitatis et pietatis. Tantam charitatem in homine adhuc non 
vidi. Quis vnquam talem satis laudare Patrem sciret, qui tam 
amicabiliter , cum tanto zelo amoris fratres omnes recipere 
nouerit? M. Gerardus jucundissime se habebat cum suo Patre. 
In die omnium sanctorum confessi et communicati omnes fui- 
mus, atque in prandio cum Patre laeti in Domino. 

Jodocus et famulus libenter pedites in die animarum disces- 
serunt : dederamus eis scuta 4 pro viatico, et unum Nicolao, 
alterum Louanii, ne Jodocum in itinere relinqueret. Jodocus 
post sacrum, facta collatione in hospitio, rediit iterum ad Pa- 
trem, coepit ei multa referre, quod Romae policem de 30 scu- 
tis scripsisset, quae Bruxellae soluere debebat, deinde quod in 
itinere tot pecunias non expendisset. Sic Pater, rerum nesciens,. 
petiit quid volebat: tria aut 4 scuta, inquit, quibus possim, dum 
ero Bruxellae, aliquid mihi comparare. Nolendo Pater tragoe- 
diam aliquam faceré, et vt contentus discederet, libentiusque 
praedicta scuta solueret, Pater jussit ei dari adhuc duas coronas: 
porro abiuit in sancta pace. M. Gerardus et ego cum equis 
mansimus Coloniae sex diebus propter tempestatem temporis, 
M. Gerardus, debilior potiusquam fortior, fiebat. Pater, doctus 
experientia ab alus aegrotis, qui Colonia transiuerant, conside- 
rauit, quod venerat Roma et paruum iter restabat, nos equites 
dimisit Dordracum versus. M. Gerardus optime et honeste in- 
dutus, ut ad matrem alacrius rediret, et vento ac pluuiis resi- 
stere melius posset. 3.° die post discessum, hora quarta a media 
nocte, more itálico circa decimam, M. Gerardus migrauit ad 
coelos, cuius anima requiescat in sancta pace. 

Rde. Pater, non possum filium tuum tam obedientem, tam 
castum, tam humilem, tam purum, satis tuis sanctis precibus 
ac sacrificiis conmendare. Etsi prolixus videar, non tamen tacebo * Domus scilicet Patris Leonardi Kessel, sive domicilium Societatis. 21 NOVEMBRIS 1555 101. 

quid in fine vitae suae fecerit et dixerit. Coenauerat more sólito, 
iuit ad lectum solus, tantum ei brachium tenebam : in cubiculo 
duo erant lecti, sibi vnus, alter mihi, id quod nunquam fecera- 
mus, sed in hospitio dormiebam semper secum: preparaueram 
cacabum cum aqua, et sedem, vt nocte commodius, salua reue- 
rentia vestra, posset opus naturae reddere: hospites surgebant 
ante quartam : M. Gerardus solus surrexit, et naturaliter satis- 
fecit naturae: rediit ad lectum, se coperuit optime: statim post, 
me vocauit, sed ego non dormiebam, miraban equidem suam 
diligentiam; ei respondí: quid tibi placet, frater? et ait: mi fra- 
ter, juua me. Quid habes, charissime? tot sudores, inquit. 
Súbito surrexi, et palpaui faciem et corpus: deinde dedi ei sac- 
charum candiae et partem libi, omnia comedit. Jussit auferri 
vestes, quas super se habebat: Eas ad lectum, frater, inquit, ne 
frigeas: ego solum camisiam habebam. Súbito indui calligas, 
semper eum animando. Iterum dixit: frater, juua me. Quo- 
modo, frater, dicebam, venisti Roma, nunc fere sumus in 
patria, jam times? Bono animo esto, Deus te juuabit. Respon- 
dit et dixit vltimum verbum cum tanto desiderio, quod, doñee 
fungar muñere vitae, nunquam tradam obliuioni, et semper 
iliius ero memor. Frater, inquit, ora Deum pro me. Súbito 
vocaui homines, vt darent candelam cum magna diligentia. 
Coepi alta voce clamare: fili, esto passionis Christi memor. Me 
aspiciente, sic Deo reddidit spiritum. Ñeque singultum, ñeque 
aiiquod signum fecit, vt solent morientes: pulchrior erat post 
mortem quam antea. Ast*antibus 4 aut 5 hospitibus extrañéis in 
morte ipsius, vnus Dei gratia loquebatur latine, qui et consilio 
et consolationi mihi adfuit. 

Haec scripsi, sepulto corpore, breuiter: Anno Domini 1555, 
6 Nouembris, in pago de Stromp, in hospitio Lamberti de Suers 
obiit M. Gerardus de Brassica, dordracensis, sacerdos Societa- 
tis Jesu, hora 4 post mediam noctem, more itálico, circa deci- 
mam: cuius corpus honorifice sepultum est juxta consuetudinem 
patriae in cimiterio de Lanch, inter duas portas ecclesiae, prope 
murum, quae parrochia est dioecesis colloniensis *. Tres adfue- * Apud POLANCO, t. V, pag. 287, n. 784, haec legimus in laudem optirai 
Gerardi: <Vir fuit rarissimae ac prorsus virgineae puritatis, invictae pa- I02 Epistolae Mixtae — 1066 

runt in eius sepultura sacerdotes, qui celebrarunt pro ipsius 
anima. Pastor summam missam, alii duo submissa voce. 

Expensae factae in eius sepultura. 

Primo pro asseribus , quibus facta fuit cassula funeralis , in qua 
est incliisus: solvi albos 37^ 

Pro vno linteamine. Patrona fecit elemosinam: tantum solvi 
albos 7 

Pro his, qui fecerunt fossam : albos 6 

Pro curru, in quo fuit corpus delatum ad parrochiam, quae dista- 
bat medio miliari germánico a pago ubi emisit spiritum: albos. 8 

Pro mulieribus, quae mihi opem tulerunt sepeliendo corpus: albos. 3 

Pro sacerdotibus, qui celebrarunt pro anima ipsius: albos 12 

Pro custode et pro his, quae lauarunt linteamina, in quibus mor- 
tuus est: albos lo- 

Pro eo, qui venit mecum ad sacerdotem in crepúsculo, et pro eis, 
qui custodierunt corpus, et pro familiaribus domus, qui nos 
humaniter tractarunt: albos , 12 

Pro offertoriis et pro candelis : albos 6 

Omnia haec ascendunt ad dúos daleros cum dimidio. 

Cuneta, quae habebat, Patri Leonardo retuli, et reliqui, ex- 
ceptis calligis inferioribus grizeis, quas cuidam pauperi leprosa 
dedi , vt Deum oraret pro anima defuncti. Omnia, quae ega 
feci et solui, consilio pastoris vsus sum, non pompóse sed ho- 
neste, ad Dei gloriam et salutem animae suae. 

Quod superest, scripsit P. Leonardus. Vale in X.", mi Pa- 
ter Rde. Tuis sacrifficiis ^ me humiliter commendo. Louanij 21.* 
9.^"« anno 1555. V. R. P. seruus, 

Anselmus Gerardi a Custino. 

Inscriptio: 7 Rdo. in X." P., M. Ignatio de Loyola, praepo- 
sito generali Societatis Jesu. Romae. 

Alia manu: 1555. Louanio. Di Anselmo di Gerardo, 21 di 
Nouembre. R.*^ alli 14 di Dic.^ Dice della morte di M/" Ge- 
rardo Brasica. tientiae ac promptissimae obedientiae; in tribus linguis et etiam in philo— 
sophia et theologia eruditus». Illius elogium, a P. Kessel factum, afferunt 
Litt. Quadr., t. iii, pag. 774. 

* In epístola edenda, nos, ut lector animadvertere potuit, scribendi 
rationem, a Gerardi adhibitam, religiose servandam esse existimavimus. 23 NOVEMBRIS 1555 103 

1069 

JOANNES BAPTISTA DE BARMA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MURCIA 23 NOVEMBRIS I555 '. 

Fratrem Antoniura Gou opportunitatem solvendi in Italiam exspectare 
P, Barma significat. — Sociorum discessum ab urbe caesaraugustana et 
reversionem altingit. — De collegio murciano. — Acta cum episcopo Al- 
meida, illius splendido conditore. — Hunc comitatur Barma in lustratione 
dioeceseos. — Complutum se confert Baptista, agitque cum Borgia de 
collegio Gandiae. — Scholae grammatices hic denuo aperiendae. — Mur- 
ciam Barma revertitur. — Poscit ab Ignalio se, veniente Mirone, cura re- 
gendae provinciae relevari. 

Jhs. 

Muy Rdo. en X.° Padre. Fax Xpi. Con nuestro hermano 
Gou tengo scrito á V. R.; mas porque tengo duda de su pa- 
saje, según que dizen van las galeras cargadas y de prisa, diré 
en esta en suma algunas cosas de las que á la carta que él lle- 
uava y su relación remitía y encomendaua ^. 

Después de pascua de resurrectión, por orden del P. Fran- 
cisco ' partí de ^arago^a, donde avía tenido la quaresma, y se 
dio conclusión á la compra de vn buen sitio, hasta pasar los 
nuestros á él, y empegar á exercitar nuestros ministerios en vn 
lugar cómodo que se eligió en él para iglesia ó capilla de pres- 
tado. Empegáronse, estando yo allí, á alborotar clérigos y frailes. * Ex autographo in vol. Liti. Quadrim. Ijjj, duplici folio, n. 167, 
prius 124, 125, antiquitus 415, 416. 

2 Ad rem PoLANCO, t. vi, pag. 523, n. 2267, 2268: «Dúo scholastici, a 
P. Strada admissi, Romam mittendi erant cum Fratre nostro Antonio Gou, 
sed triremes eos admitiere noluerunt, quod vectoribus nimis plenae essent; 
illi tamen, in Italiam navigaturo, alter eorum comes adjunctus est... Venerat 
praedictus Frater noster... cum classe ad portum... nomine Palamos, ubi... 
in gravem morbum incidit, et inde ad vicinum quemdam locum, nomine San 
Feliu [de Guixols], ut curaretur delatus.,., paucis diebus diem obiit extre- 
mum». 

3 Vide ejusdem Barma ad Borgiam litteras 7 Junii 1555, Epist. Mixtae, 
t. IV, pag. 681, et ad Ignatium, 28 Julii, ibid., pag. 747, quae ad id, quod 
infra de collegio murciano dicitur, intelligendum, valde conferunt. 104 Epistolae Mixtae — 1067 

y prosiguieron su contradictión, para que no se hiciese el colle- 
gio, más adelante que en ninguna parte que yo aya oydo 
después de la aprobatión de la Compañía. Llegó el negotio á des- 
comulgar los nuestros publice et nominatim, hasta poner entre- 
dicho vniversal: hasta pintarlos por las paredes como desco- 
mulgados: hasta cantar por las calles vnos psalmos de maldi- 
tión, cubiertas las cruces y ministros con lutos, haziendo otras 
ceremonias que aterrauan la gente: hasta apedrear el collegio: 
hasta tratar de poner cesatión a diuinis, no bastando todos los 
medios posibles que se pusieron para lo remediar, de ruegos de 
justicia, de fauores notables de la princesa y consejo real, hasta 
que los nuestros salieron de Carago^a. A durado sus cinco ó 
seys meses esta misericordia. Tándem omnia Deus convertit in 
bonum. Entendida la justicia, y viendo con quánta cólera lo 
tomaba la princesa... reuocaron publice todo quanto avían he- 
cho. Tornaron los nuestros á Carago^a, siendo recebidos con 
grande authoridad y acompañamiento de jurados, obispos, in- 
quisidores, virey: es verdad que todavía los frailes tiranco^esy 
amenazam con Roma, y aun, según tenemos entendido, an pro- 
ueido allá para impedir, etc. ^. 

Pasando por Valencia y Gandía, y visitando aquellos colle- 
gios, vine á Murcia á verme con el Rmo. de Cartagena ^, que 
me avía embiado á llamar para tratar algunas cosas del seruicio 
diuino. Platicando con él, entendí que tenía intentos buenos, 
mas no de arte que la Compañía le pudiese seruir ni ayudar á 
ellos. Dios nuestro Señor le hizo tan capaz, á lo que se le dixo, 
que conozió se haría mayor seruicio á su majestad y mayor be- 
neficio á sus iglesias y ovejas con fundar vn collegio de la Com- 
pañía, siguiendo en todo el orden que ella tiene; y ansí lo de- 
terminó de poner luego por obra. Tenía su Sría. comprado vn 
sitio muy bueno, aunque no para este efecto, y gastado en él 
mucha quantidad; determinóse de nos le dar, y edificar todo lo * De rebus caesaraugustanis satis multa dicta sunt in superiore volu^ 
mine, in quo litterae sociorum et principis Joannae, Hispaniae gubernatricis, 
continentur. Quare lectorem ad illa remittimus: nobis eorum tractatione 
supersedere satius visum est. 

* Stephanus de Almeida, cujus est epist, 1042, supra posita. 23 NOVEMBRIS 1555 105 

demás que fuesse necesario. Juntó luego maestros, y empezó 
vna claustra con sus 4 quartos, tomando lo de abaxo para gene- 
rales. A sido tanta la diligencia que se a puesto en este poco 
tiempo, que á todos admira ver edificio tan bueno y tan ade- 
lantado. En el entretanto nos ha dado vno de los mejores 
quartos de sus casas episcopales, con todo lo necesario. Yo digo 
á V. R., que en el edificio del collegio y iglesia, en la qual se 
quiere enterrar, y en vn otro edificio que nos hace una llegua 
de la cibdad, en una montaña, para recreatión y para los veranos, - 
que en esta tierra son muy calorossos, que es lugar de aguas y 
frescura, que gasta sus 30 mil A. Tiene intento de dotarle de 
más de mil ducados de renta, y ya agora para nauidad estam los 
500 comprados. Si nuestro Señor le da vida, hará vna cosa de 
las notables que la Compañía terna en Hespaña. Ale dado 
nuestro Señor tan gran satisfactión y contentamiento con los 
sermones de los nuestros, y exercitio de la doctrina cristiana, y 
hospital y cárceles, viendo el gran fruto en tan brebe spatio y 
con tan pocos operarios, que no somos más de hasta 5 sacerdo- 
tes y dos legos, hasta que tengamos en nuestro collegio cómoda 
habitatión, que es para hazerse muchas gracias al Señor, con 
* cuyo fauor se haze todo. 

Estaua este obispado sumamente necesitado de doctrina, que 
es muy grande y de gran comarca. Tiene esta cibdad 5 mil ve- 
zinos, y tiene en el retorno á poca distancia otras siete cibdades 
buenas, y muchos grandes lugares, á causa de estar lexos de 
vniversidades, y será con este collegio muy ayudado con la tra^a 
que se tiene dada, que aquí aya sus clases de latinidad, dos cur- 
sos de artes, vna letión de Sto. Tomás y otra de casos de cons- 
ciencia. 

El mes de Setiembre salió á visitar parte de su obispado, y no 
quiso salir, sin que [yo] le acompañase. Predicaua quasi cada día, 
y con esto, y con atender á las limosnas, que su Sría. hizo mu- 
chas para casar huérfanas, á instantia nuestra, y con examinar 
clérigos y instruyrlos, y remediar peccados públicos, y con otras 
muchas ocupationes, ouo ocasión de hazer mucho seruicio al 
Señor. 

Venidos de la visita, recibí letra del P. Francisco, en que me 
mandaua me viese con él en Alcalá, por donde avía de pasar io6 Epistolae Mixtae — 1067 

mediado Octubre de camino para Plasentia. Aunque se le hazía 
de mal al señor obispo, todavía me dio licencia, con le represen- 
tar que mi ida aprouecharía para obligar al P. Francisco á visi- 
tar su collegio y darle su benditión, lo qual desea mucho, y para 
señalar lectores y los otros subjectos, y con que mi buelta sería 
[en] brebe. Llegué á Alcalá á los 10 de Octubre; consoléme 
mucho con ver al P. Francisco, que no le avía visto después 
que se fué de Gandía *, y spetialmente por verle con tan buena 
salud, y con tanta diligencia y actión en las cosas de la Com- 
pañía. Tratamos muchas cosas, y vna spetialmente me dio mu- 
cho contentamiento, ver con quánta claridad y paz su Reu.'='* 
conoció que el ordem de estudios, que hasta aquí avía sustenta- 
do Gandía, era muy difícil y violento, siendo el pueblo tan insu- 
ficiente para dar oyentes, y de tan poca ó ninguna comarca, 
mayormente teniendo por vezina á Valencia. 

Resoluióse su R." que se mudase orden, y fuese este: Que 
la Compañía tornase á tomar el asunto de la gramática, pues 
ya el pueblo conozía su error, y que esto se hiziese con toda 
perfición, y que el rector del collegio leyese algunos días de la 
semana, para los nuestros confesores y los del pueblo, vna litión 
de casos; y con esto, y con tener vn predicador, estaría suficien- 
temente proueyda Gandía, sin tener ocupados allí más lettores 
que quasi avía oyentes. 

Con este orden y otros apuntamientos, yo me partí y vine 
para Valencia, donde estuue ocho días. Hallé ya la iglesia muy 
adelante: estauan acabadas dos arcadas, y ya se dezían misas en 
ella, y con gran concurso de confesiones, etc. Consoléme en ver 
el feruor con que proceden los nuestros en su aprouechamiento 
de virtudes y letras. Recibiéronse tres buenos subjectos. Este 
collegio, si en él oviese vna persona de letras y de respecto para 
asistir á los exercitios literarios y comunicationes, sería aún muy 
más vtil a la Compañía, y le ganaría muchos subjectos y muy 
buenos. Bien á propósito será el P. Mtre. Mirom, que, según 
me dixo el P. Francisco, verná allí presto. 

Pasé á Gandía, y dexé el orden dicho, y tanbién para reme- 
diar el edificio, que está muy gastado, á causa de averse hecho 1 31 Augusti 1550. Epist Mixtae, t. 11, pag. 451, annot. 2. 23 NOVEMBRIS 1555 107 

muy de prisa, y no por muy diestros officiales. Será menester 
buena quantidad para esto, y para pagar lo que deue. 

Ase tanbién scrito al señor duque *, para que, entendido que 
esta es la voluntad de su padre, y lo que conviene, lo tenga por 
bien. 

Tándem boluí á Murcia, y fui con grandíssimo amor y deseo 
recebido del señor obispo y cibdad. He tornado al hilo de los 
sermones, y viene agora buen golpe de ellos, que entra el ad- 
uiento. Dios nuestro Señor dé efficatia, etc. 

Tiene el señor obispo scrito á V. R., haciéndole saber de su 
collegio, y encomendándose en las oraciones de V. R. y de la 
Compañía, y pidiendo le ofrezca este pequeño seruicio á nuestro 
Señor, etc., porque está muy confiado será muy más acepto por 
manos de V. R. ^ Yo deseo que V. R. le scriua, y que junta- 
mente se nos embíen bulas, y lo necesario para este nueuo co- 
llegio. 

Ya se an recebido los auisos para tratar los superiores ', y 
otros que con ellos venían. 

El señor obispo desea mucho que por vía de la Compañía se 
le hiziese saber del modo de proceder del pontífice, etc., porque 
acá dizen muchas cosas, que no se pueden creer, etc. 

Por otras tengo pedido á V. R. que para dos ó tres Padres, 
que por lo mucho que an seruido en la Compañía son benemé- 
ritos de qualquier regalo, concediese la facultad de sacar el áni- 
ma, etc., en la missa: agora lo torno á pedir á V. R. humi- 
liter. 

Padre, es muy necesario aver el proprio motu * para nuestras 
fundationes. Más me he alargado de lo que pensé, y con harta 
prisa. Pues viene el P. Mirón á Valencia, humilmente lo pido 
á V. R. me quite el cuidado de aquellos collegios, que para mi 
caudal sobra el de este, donde será necesario, ansí por no dar * Carolus de Borja, dux V de Gandía. 

* Vide supra, epist, 1042, hujus vol. pag. 18. 

^ Haec mónita sive documenta inveniuntur, nuper edita, in Cartas de 
San Ignacio, t. v, pag. 205-209: «A los de la Compañia. — Modo de tra- 
tar ó negociar con cualquiera Superior>. 

* Ms. proprio mutu. io8 Epistolae Mixtae — io58 

desgusto al obispo, como por le dar el asiento que conviene, 
residir algunos días '. 

En las oraciones de V. R. y de todos los Padres nos enco- 
mendamos. 

A todos dé su gracia, el que es infinita gloria, para el cumpli- 
miento de su santa voluntad. Amen. 

A 23 de Nouiembre 1555, y de Murcia. 

De V. R. hijo indignísimo en X.", 

Baptista. 
t 
Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en X.° Padre, el P. Mtro. 

Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jhs., 

en Roma. 

Alia manu: 1555. Murcia. Del P. Battista de Barma, 23 de 

Nou.« R.^« á los 10 de Mayo. 

toes 

LUDOVICUS GONgALVES DA CÁMARA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA 28 NOVEMBRIS I555 ^. 

Genuam Gon9alves da Cámara cum Hieronymo Nadal et alus sociis appel- 
lit. — Lancilottus febri laboral. — Convalescit, sed dubitant socii utrum 
in Portugalliam deducendus sit. — Ignatii responsum exspectat Gon- 
9alves. 

t 

Mui Rdo. en Christo Padre. Pax Christi. El P. Polanco 
parece que me da un medio capello , y con razón, de no auer- 
mos scrito del camino ^ Dexadas las scusas. Padre, digo que 1 Videatur Polanco, t. vi, pag. 548-551, n. 2370-2379, ubi haec adhi- 
betur epístola, et collegiorum Aragoniae provinciae cura Ínter Patres Barma, 
Mirón et Estrada distributa dicitur: «non tamen Viceprovincialis officium 
a P. Baptista sublatum fuit». Sed de his postea, suo tempore. 

2 Ex autographo in vol. F, quadruplici folio, n. 37, prius 196-199. 

' Roma in Portugalliam mittebatur, ut supra diximus (epist. 1059), 
P. Gon9alves da Cámara. «Adjunxit autem ei P. Ignatius, praeter Bernardum 
Japonensem, duodecim scholasticos diversarum nationum, bonis ingeniis et 
moribus praeditos, quos secum deducere idem Pater cupiebat, non tam ut 
sublevaret onus Collegii Romani (quamvis et hoc fortassis eum moveret), 
quam quod existimaret lusitanos et hispanos utiliter cum alus nationibus in 28 NOVEMBRIS 1555 109 

llegamos á Lerici á 2 del presente, una hora después dembarca- 
dos los nuestros, y embarcados nos paramos á 5 millas, y daí á 
dos días yo fui á uisitar los nuestros, y en fin llegué el mesmo 
día, dexando [á] el P. Nadal * con los dos companheros en 
Porto Venere. Hallé que Lancilloto ^ tenía mala una rodilha, de 
una cierta caida que dio ó le hizo dar la mar en las pegnas: y 
el caso fué que, stando haziendo no sé qué junto á la mar, sobre 
una pegna, uino una ola de la mar, y lo cubrió y chocó, y des- 
pués otra lo Ileuó más abaxo con mucho peligro de ahogarse; 
mas aunque beuió algo del agua, no le hizo otro danho, sino 
aquel mal que tengo dicho en la rodilla. Llegado yo allí á 
Uernaca, hallé questauan todos mal accomodados de todo lo 
necessario, y quanto al dormir no tenían más que dos lechos, 
adonde dormían los más flacos, y los demás dormíamos en el 
suelo, porque en la tierra no auía más comodidad. El tiempo 
se acabó también de danhar de todo, y assí heché consulta: 
todos fueron de parecer que fuéssemos por tierra, y la princi- 
pal causa era, porque dezían los intelligentes que duraría el suis coUegüs admiscendos esse, tum ad majorem unionem ínter omnes na- 
tiones, tum quia aliquid peculiare et imitatione dignum in cujusque nationis 
hominibus esse solet, quod alios expediat imitari.» PoLANCO, t. v, pag, 40, 
41, n. 72. Vide Ignatii litteras, quibus Gon^alves da Cámara commendatur. 
Cartas, t. vi, pag. 34-41. 

* Qui in Hispaniam cum Gongalves et sociis ab Ignatio mittebantur, ut 
coUegio romano, penuria laboranti, prospiceret, aliaque negotia, ad Dei 
gloriam spectantia, expediret. Confer Cartas de San Ignatio, t. vi, 
pag. 19-32, ubi mandata continenlur, quae Patri Nadal Ignatius injunxerat 
exsequenda. Ea ipsa paucis complexus est idem Ignatius Joanni de Vega, 
Siciliae proregi, scribens: «El Mtro. Nadal... ncestá en Roma, porque con 
estos tiempos tan fuertes que han corrido y corren, estaban en peligro de 
deshacerse estas obras de tanto servicio divino á que atendemos en Roma^ 
especialmente los Colegios, por falta de socorro temporal; y así le hube de 
enviar á España para que lo procurase, y para algunos otros efectos que 
importaban para el bien común, en que deseamos emplearnos á gloria 
divina.» Cartas, ibid., pag. 97, 98. Cf. Polanco, t. v, pag. 30, n. 52, et 
Nadal, Epist., t. 11, pag. 39, ubi inter alia scribit ipse: «Haec missio non 
fuit ad visitandum, sed vt succurreretur provisioni collegij romani.» 

2 De Lancilloto (alus Lancilotto), patria perusino, qui nuper in Socie- 
tatem ingressus fuerat Romae, et nunc in Portugalliam vehebatur, diximus 
in Polanco, t. v, pag. 40, annot. 7. lio Epistolar Mixtae — 1068 

tiempo más de quinze días. Máxime nos aconsejamos con un 
gentil hombre genoués, uiejo, que allí estaua en aquella misma 
hostería, y nos mostraua mucho amor, no solamente con pala- 
bras, más aún con obras. Este nos aconsejó que fuéssemos por 
tierra, y que nuestro hato él lo lleuaría á Génoua, que auía dir 
por mar como el tiempo fuesse bueno, ó lo mandaría lleuar, y 
assí ase determinado, no pudiendo ir Lancilloto, porque las pri- 
meras cinco millas no se podían andar sino á pie. Yo me emba- 
racé un poco sin saber qué hazerme, y á la fin con su consejo y 
con temor de nos enfermarnos allí todos con la incommodidad, 
dexé allí á Lancilloto y á Gaspar, con orden que, como sanasse 
para poder ir á pie aquellas cinco millas, que se partiessen, y 
passadas ellas, tomassen cauallo; y si acaso primero quel sanasse 
hiziesse buen tiempo, se fuessen por mar con el hato. Micer 
Ambrossio, id est, el gentil hombre genoués, se entregó dellos 
para en todo ajudalles. Nosotros treze partimos por tierra, i 
llegamos aquí con harto trabajo, aunque con mucha alegría en 
el Señor nuestro, y todos los portugueses, hasta Bernardo, 
uenieron rezios, si no Rogerio, que un poco se halló la última 
jornada mal, con unas aguas que nos mojaron á todos hasta lo 
íntimo. Los marineros questauan en Vernaca, uiendo un poco 
de muestra de buen tiempo, se partieron, y con ellos los dos 
nuestros, algunos días después de nuestra partida, y uinieron 
aquí presto, mas con mucho trabajo. Lancilloto llegó con fie- 
bre, y no sabe si partió con ella. Fué curado con harta sollici- 
tud y diligentia mía, y no con el médico ordinario, sino con el 
más nombrado que ai en esta tierra, el qual escogimos, aunque 
nos hazían quasi imposible que quisiese uenir, porque le solían 
dar por cada uisita un scudo (segundo nos dezían aquí en casa). 
En todo el tiempo de su enfermedad más rezia estuuo siempre 
mui animado y deseoso de ir á Portugal, sin ninguna muestra 
de lo contrario. Agora auerá 607 días quempezó á mostrar 
repugnantia á la ida por dos causas: la una, porque allá pensaua 
no aprender tan bien; y la otra, porque pensaua que su enfer- 
medad se renouaría en la mar, pensando que la mar se la auia 
causado, aunque no le daa tanto fastidio como á otro. Esto yo 
lo supe primero de otros, id est, de Mello, á quien él lo auía 
dicho, y después lo supe del, aunque siempre se remetía á la 28 NOVEMBRIS 1555 III 

obedientia. Yo le consolé, etc., y di cuenta desto al P. Nadal, y 
él fué de mi mismo parecer, que no sería bueno lleualle. Esto 
passó todo el uiernes passado: al domingo se confessó con el 
doctor Loarte \ y comulgó, que no lo auía hecho en la enfer- 
medad, y después el martes me habló mui diíFerente, diziendo 
que la enfermedad le auía hecho dezir aquello, y que conocía 
la tentatión, etc. Yo le exammé de toda su inclinatión, y no 
pude sacar más, sino que haría de buen grado la obedientia, 
mas que, auiendo de dezir su inclinatión, más holgaría de ir. 
Esta es la disposición que tiene del alma agora, aunque bien 
creo que algún temor tiene de la mar, según lo que yo sospe- 
cho. La fiebre le haa dexado, la fuerte, diez ó doze días haa, y 
las reliquias desde el sábado. El médico haa 4 días que lo haa 
dexado por sano, aunquencomienda mucho la diligentia, por- 
que dize questas enfermedades en este tiempo tienen peligro de 
recaer : haale mudado el regimiento de dieta y tisanas y agua 
de ceuada á carne y uino; mas por la luna que era oi, no quiso 
que se comencasse á leuantar, sino magnana. Hee ido oi al mé- 
dico á pagarle, y no quiso nada; y le examiné si podería ir, dize 
que daquí á diez ó doze días puede mui bien ir, si no recaiere 
en este tiempo, y que iraa seguro, etc. 

Esto hee scrito tanto á la larga, para que V. P. pueda mejor 
juzgar lo que conuiene á gloria de Dios nuestro señor; y por la 
misma causa diré también lo que aquaa occurre. i.", nosotros 
no partiremos á lo que parece antes de 15 días; y si siempre 
fuesse mejorando, yo con el parecer del médico, y con su incli- 
natión, pensaría que deuería ir: el P. Nadal todauía dize que, 
si no partiéssemos de aquí á hun mes ó dos, que no se atreue*- 
ría á lleualle, de modo que no se atreuería á lleualle de aquí á 
15 días, aunque no recaiesse en ellos. 2.°, si en su lugar diessen 
otro de los questán aquí, qualquiera que sea, yo iría más sin 
scrúpulo, porque si otra uez se enfermasse en la mar, me pode- 
ría daar harta sollicitud. 3.°, para quedar yo más consolado, 
holgaría que V. P. no mirasse nada á mi consolatión. 4.°, por- 
que Lancilloto tiene gratia en predicar, me passa por la fanta- 
sía, si sería mejor quedar luego en Italia, presupuesto que ^ P. Gaspar Loarte, genuensis coUegii rector. 112 Epistolae Mixtae — 1068 

quando de allá tornare aquaa, no estará tan firme en la lengua 
ni tan exercitado. 5.°, si él recaiesse, sin duda sería menester 
quedar, y en tal caso el P. Baptista ^ dize dos cosas: la una, que 
yo lleue otro en su lugar; la otra, ques menester dexarle con 
que se cure. Yo digo, que haré lo que V. P. me ordenare; y 
quanto á mi inclinatión, si á V. P. pareciesse mandar otro en su 
lugar, holgaría con ello; y si no, también lo ternía por mejor: 
y deste punto especialmente pedimos repuesta. Los que ocu- 
rren ^ al P. Baptista son, don Christophoro, tudesco, ó Volcango, 
bohemo : ambos son buenos, si no quel 2.° hállase mui bien en 
mar, y el primero mal; y a esta causa, caeteris paribus, el 
P. Nadal y yo holgaríamos antes con Volcango páranos ajudar 
en la mar ^. 

V. P. perdone la prolixidad, y se recuerde de mí en sus 
orationes, en las quales mucho confío, y tengo speran^a de ser 
más obediente en ausentia de lo que hee sido en presentía, que 
agora uoi conociendo quánta razón tenía de querer estar en 
Roma, pues tan mal me hee aprouechado, podiéndome con la 
diligentia y charidad para comigo de V. P. aprouechar tanto; 
mas algún tiempo espero de tornar á Roma y hazerme ninho. 
De Génoua 28 Nouembre. 

Esta no he reuisto con la prissa. Seruus et filius in Domino, 
sed malus, 

LuDOUICUS. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. 
Ignatio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia de Giesú» 
Roma. Alia manu: 1555. Del P.« Luigi González. * P. Joannes Bta. Viola. 

* Ms. occupen. 

' Hoc tándem consilium sequuti sunt nostri socii. Navem conscendit 
Wolfangus, bohemus; relictus Genuae est Lancilottus, qu¡ demum in Socie- 
tate non perseveravit. Polanco, /. c, pag. 40, annot. 7. 30 NOVEMBRIS 1555 113 

toce 

JOANNES MOSQUERA DE MOLINA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SEPTIMAN'CIS 30 NOVEMBRIS I555 ^. 

Verbis, propriae demissionis plenis, a pontífice et ab Ignatio confirman 
petit acta et conventa ipsum inter et Borgiam. — Quid Mosquera velit 
Septiniancis fieri ad pietatem fovendam et ad externum cultum Deo tri- 
buendura. 

Rmo. señor mío en Xpo. Yo no me e atrevido á escrevir á 
V. P. hasta agora, porque para merecer conversalle y esperar 
sus respuestas, no me parece que basta aver dado á la santa 
Compañía de Jesús, para gloria y servicio de nuestro Señor, mi 
hazienda, sy con ella no dexo las malas inclinaciones, afectos y 
obras de mi viejo onbre. Agora, avnque yndino, lo ozo hacer, asy 
porque con obidien^ia me a mandado el P. Francisco de Borja 
que lo haga, como por suplicar á V. P. tenga de mí memoria 
en sus continas y santas oraciones para suplicar á nuestro Señor, 
que, pues a sydo servido de darme gracia para tan bien enplear 
esos pocos bienes de fortuna que tenía, me la dé para junta- 
mente con ellos dar á su divina magestad mi alma, y voluntad, 
y obras, y deseos, syn que en ella ni en otra cosa en mí quede 
ninguna reliquia ni resabio de mundo ^ Y porque, para acabar 
de llegar mi soriego á seguro puerto, ayudará mucho ver del 
todo acabadas y aprovadas y confirmadas de su santidad y de 
V. P. las escrituras que entre el P. Francisco y estos religiosos 
y mí y mi muger an pasado, suplico á V. P. muy vmillmente, 
que con toda la brebedad que sea posible hordene que se nos 
enbíen, porque, para bendezir ó consagrar la yglezia, y hazer * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 264, prius 423, 424. 

2 Miram Joannis de Mosquera conversionem ad Deum exemplumque 
inde natum ad omne pietatis studium, litteris mandavit Polanco, t. IV, 
pag. 589, 590, n. 1 253-1 256. De quo quidem viro ac de ejus in Societatem 
devotione egimus saepe in his MONUMENTIS, Propius vero ad ea, quae in 
hac epístola contínentur, facíunt quae ípsemet tradit POLANCO, t. v, pag. 429, 
430, n. 1150, 1151 et pag. 556, n. 1526. 

EnSTOLAE MiXTAE, TOM. V. S 114 Epistolae Mixtae — 1069 

mi enteramiento y otras cosas en ella, y la casa, y en vna muy 
nueva y hermosa manera de guerta que en esta casa pienso 
hazer, no espero syno á estas aprova^iones y confirmaciones de 
su santidad y de V. P., porque hasta entonces, según las con- 
diciones de lo capitulado, no ay seguridad en ninguna cosa de 
lo que acá emos otorgado. 

Tanbién suplico á V. P. me consuele, y á muchas personas 
de gran calidad y estados, que muy á la contina vienen á esta 
casa por devoción y ver la extremada hermosura, vistas y asyento 
della, en enbiar á mandar al P. Francisco, que, pues estando ya 
didicada para casa de aprova^ión, no ay en los religiosos della la 
contina ocupación de sermones, y confesyones, y estudio que ay 
en los colegios y casas profesas, syno antes les sobra mucho 
tiempo, que de aquí adelante de hordinario, ó á lo menos todos 
ios domingos y fiestas de guardar, y los días que en el año ay 
de nuestra Señora, se digan, las vísperas dellos, vísperas y con- 
pletas y salve en tono, y los días la misa mayor oficiada en tono, 
y vísperas, y completas y salve, que será vna cosa de mucha 
devoción, y que dará muy gran contentamiento á mí, y á mu- 
chos, y á los que biben en esta villa, en quien toda merced y 
consolación que se les haga será bien enpleada, porque son gran- 
des cristianos, y muy caritativos y limosneros. Y no tenga 
V. P. poca cuenta con favorecer esta casa en todo, porque puede 
creer syn duda, que, por razón de su asyento y hermosura, y la 
comarca donde está, necesariamente será cienpre la principal 
casa que la Compañía terna en estos reynos. Porque, cierto, 
avnque tuve poco que dar, lo que di es de mucha estima y con- 
tentamiento espiritual, y para gran gloria de nuestro Señor, el 
qual tenga de su mano á la Rma. persona de V. P., y le con- 
serve en su santa gracia y servicio. De la casa de la santysima 
encarnación de Symancas, á treinta de Noviembre de mdlv años. 

Suplico á V. P. sea servido de mandarme responder á esta, y 
que, sy en la espedición no vbiere dificultad, nos enbíe para esta 
santa casa y que se ganen todos los días de nuestra Señora aU 
gunas indulgencias muy plenarias y favorables, y que, con otros 
jubileos ni las bulas de la cruzada, no se puedan suspender. 
Rmo. señor, de V. P. yndino devoto y servidor en Xpo., 

Juan Mosquera de Molina. 30 NOVEMBRIS 1555 115 

Inscriptio: \ Al Rmo. señor mío en Xpo., el Padre Inagio de 
JLoyola, generalísimo de la santa Conpañía de Jesús, etc., en 
Roma. Alia manu: Del commendator Mosquera. R.*^* alli 15 d' 
Aprile. 

1090 

PETRUS DOMENECH 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SEPTIMANCIS 30 NOVEMBRIS I555 ^. 

Socictas Jesu bene audit. — Oppidani excoluntur. — Insignis duorum 
candidatorum ad Societatem vocatio. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre mío en Christo. Pax Christi, etc. 

Pues con la del mes passado fui harto largo, dando larga 
cuenta á V. P. de lo que pasaua, con esta seré breue. Lo que 
€n ella se me ofresze decir es, que en casa, benditto Dios, todos 
€stán buenos de salud corporal y espiritual. En el pueblo, ben- 
ditto Dios, siempre anda cresciendo la deuotión á esta casa, así 
en la frequentagión de los sacramentos, que, benditto Dios, 
siempre anda en augmento, como en los sermones, que por su 
mucha deuogión á los Padres de la Compañía ( no haviendo 
hagora predicador en esta casa, por averse de acudir á otras 
partes, que de nuevo se fundan casas, sino vn Padre que haze 
las pláticas en nuestra yglesia), hauemos de procurar que de 
nuestra casa de Medina, ques gerca, vengan algunos domingos 
á predicar aquí, estando en la mano de los deste pueblo escojer 
buenos predicadores en otras partes. 

Los Padres y hermanos de casa, bendito Dios, todos andan 
con grande ánimo á la perfectión, y tratan muy de ueras del la, 
<jue, cierto, me causa admiración y confusión, que no sé si ay 
ninguno de quien no se puedan dezir cosas de que haya que 
alabar á Dios; y specialmente diré de algunos algunas cosas 
particulares, avnque ay mucha differenzia de verlo á hoirlo: yo 

* Ex original! in vol. Litt. Quadrim. 1^55 > duplici folio, n. 164, 
prius 117, 118, antiquitus 422. — Usus est hac epist. Polanco, t. vi, 
pag- 570. 571, n- 2459-2462. ii6 Epistolae Mixtae — 1070 

á lo menos no espero que sepa decir lo que yo entiendo y crea 
de su perfection. Entre los otros ay en esta casa vn hermano, 
que se dice don Lorenzo de Padilla, hijo de vn caballero prin- 
cipal de Málaga. Este, studiando cánones en Salamanca, entró 
en la Compañía, y luego le enbiaron á esta casa, en la qual 
siempre él a andado de bien en mejor. Su padre no tenía sinO' 
á él y á vn otro hijo mayorazgo. Quando entró en la Compa- 
ñía, estaua por dalle vn tío suyo el archidianazgo de Málaga, y 
así después se a sabido que, quando en su tierra se supo su 
determinación, todos sus deudos lo sintieron mucho, y en casa 
de su padre huvo tan grande llanto, como si tuvieran vn defunto 
muy amado. Su padre del hermano D. Lorenzo quiso poner 
toda la diligencia posible en sacarle y llevarle á Málaga, y así 
dio cargo desto á vn cauallero amigo suyo, hermano del obispo 
de Falencia \ que ha sido corregidor de Málaga, del qual, por 
la efficacia que tiene en los negocios, se di^e que no emprende 
cosa que no salga con ella. Este, creo, que primero quiso prouar 
qué conmodidad avía en Simancas para lo queste pretendía, por 
vn sacerdote, y dos ó tres que vinieron á hablarle. Y auiendo 
entendido destos que no le dejáuaraos hablar sino poco tiempo 
y delante de vn Padre de casa, no quiso acometerle en Siman- 
cas, sino que alcanzó por medio del arzobispo de Seuilla ^ que 
se le licuásemos á Valladolid, y le enbiásemos con vn compa- 
ñero á casa de vn otro cauallero, adonde le hablaron largamente 
á su plazer, y primero allí le tuvieron aparejadas nueve cartas 
de la agüela del hermano y de otros cercanos, y de vna en vna 
todas se las hizieron leer, en las quales el vno con halagos, el 
otro con lágrimas y prometimientos , todos le inducían á que 
se fuesse á Málaga, Y después le quisieron hablar aparte del 
compañero, y le hablaron; mas quiso Dios por su bondad, que, 
aumque de aquel cauallero se diga que sale con todo lo que 
emprende, que no saliese con esto, porque el hermano don 
Lorenzo prefirió ser cocinero en nuestra casa de Simancas, al 
arzidianazgo de Málaga y otras honras; y ansí escriuió á su 
padre consolándole, y pidiéndole tuviesse por bien lo que hauía * Palentinus episcopus erat celebris Petrus de la Gasea. 

* Ferdinandus de Valdes. 3° NOVEMBRIS 1555 117 

hecho, aunque sin su licencia, pues la tenía del que nos crió á 
todos. Quando esto passó, era mozo del cozinero, y después acá 
se ha dado tal maña en la cozina, que a hechado della á su amo: 
echado digo, entendiéndolo todo tan bien, y haziéndolo con 
tanto gusto y diligencia, que á su amo no le quedó que hazer 
en ella. Tiénenos espantados á todos de casa, que, allende de 
hazer la cozina, quiere entender y entiende en lavar los paños 
de casa; y dale Dios fuerzas para ello, porque tiene subjeto muy 
rezio, sino que acá procuramos que sea de manera que dure *. 

Ay vn otro en casa, que se di^e don Juan Manuel, hermano 
de vn cavallero principal de Seuilla. Este entró tanbién en Sala- 
manca, y venido á esta casa, y a passado por la cozina y otros 
oíficios de casa, dando en todo mucha satisfazión de sí, havién- 
dolé yo sacado á este de la cozina por hazer lugar á otro, que 
con mucha instancia lo pedía. Me pidió muchas vezes, y aun 
puso por intercessor á vm Padre de casa por ello, que le diesse 
los vestidos y officio del comprador de casa, y los vestidos eran 
cortos y harto raydos, y ansí se le concedió. [H]a días ya que 
le tiene, y ansí anda á la carne^ería, y á la plaza, y adonde es 
menester, con tanta libertad, como si nunca huviesse echo otra 
cosa ^. Otros muchos ay, y personas de buena parte, de los qua- 
les podría scrivir semejantes cosas. Porque, como en el mundo 
vnos á otros se prouocan á los vicios; y algunos, por exemplo 
de otros, hazen cosas que de sí no las hizieran, assí acá por la 
bondad de Dios, con buenos exemplos, vnos se encienden y 
animan á otros. 

Plega á Dios por su bondad ponernos delante de los ojos de 
nuestro entendimiento el verdadero exemplo de X.° nuestro 
Señor, para que, aquel verdaderamente amando, aborrezcamos 
todo lo que no sea su ymita^ión, in qua solum est salus et vita. 
V. P. por charidad á todos nos tenga encomendados en sus ^ De Laurentio de Padilla mentionem facit Valdivia, Colegios de 
Castilla. — Salamanca, cujus verba supra retulimus, Polanco, t. v, 
pag. 412, annot. 4. Illius vitam ac virtutes litterls mandavit NiEREMBERG, 
Varones ilustres, t. i, pag. 763; in edit. bilbaensi, t, ix, pag. 317, qui 
quidem a Valdivia narrationem suam est mutuatus. 

^ Vide hujus viri laudes ex Valdivia apud PoLANCO, t. v, pag. 412, 
annot. 5, Ii8 Epistolae MixTAE — 107 1 

sanctos sacrificios y orationes, y de todos essos nuestros cha- 
ríssimos Padres y hermanos. 

De Simancas á 30 de Novienbre 1555. 

V. P. mande se nos embíen copias de algunas cartas de 
edificación de otras partes, que será hacernos grande charidad, 
porque hecha ^ tengo experiencia, que á los hermanos más les 
mueue y anima vna carta dessas, que otra cosa que se les lea^ 
Acá pagaremos el porte ^ de buena gana. 

De V. P. indigno hijo y siervo en Christo, 

DOMÉNECH. 

Inscriptio: -^ Al muy Rdo. Padre nuestro en X.°, el P. M." Ig- 
natio de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jesús,, 
en Roma. 

Mia manu: iSS^- Simancas. De Doménech. 30 de Nou.^ 
R.<^3 á los 27 de Abril, f 

t09t 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CORDURA 30 NOVEMBRIS I555 ^. 

Cordubae domus probationis instituía. — Tironum alacritas et fervor in con— 
sectandis virtutibus. — Nihil tantum ad id confert, quam sancta regularum 
omnium custodia, — Primores civitatis postulant ut a Societate pueris 
tradantur prima legendi scribendique elementa. — Officium sive leges pro- 
vincialis in scriptis habere optat Bustamante. — Dubia quaedam pro- 
ponit. 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Por la del 
mes pasado * enbié relac^ión á V. P.* de la casa de probación que 
por orden del P. Francisco se abía puesto en este collegio, en 
el qual vbo vastante aposento para 23 ó 24 del collegio y para ^ Ms. acka. 
* Ms. puerto. 
3 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 116, prius 558, 559. — Usus- 
est hac epist. Polanco, t. v, pag. 529-531, n. 1446-1448, et t. vi, pag. 701, 
702, n. 3039-3044. 

* 30 Octobris, epist. 1055.— Videantur Litt. Quadr., t. iii, pag. 695,, 
696. 30 NOVEMBRIS 1555 119 

Otros tantos de probación, y así se hizo diuisión de la casa, en 
que ay buena commodidad para las officinas y celdas, así de la 
probación como del collegio: que aunque era la casa vna, te- 
niendo su clausura por sí los vnos y los otros, paréele que están 
muy distantes, y no se comunican más que si estuuiesen en di- 
uersos y bien apartados lugares: lo qual ayuda harto á la spiri- 
tual edificación de ambas casas. Alaben los ángeles al Señor por 
este beneficio, que, ciertamente, es muy grande, en tan breue 
tiempo como ha que esta casa de probación se puso, ver la per- 
fectión que con la diuina gracia se siente en los subjectos della, 
los quales están en tanta obediencia y deseo de perfecta morti- 
ficación, y con tanta alegría y libertad de spíritu, que, cierta- 
mente, parece no ser gente de la tierra, y auer muchos años que 
siguen la vida de perfectión. 

Vna de las cosas que me ha más admirado es, que en la pri- 
mera casa destas que se puso en Symancas, donde yo iba tan 
desalumbrado, y tan fuera de saber lo que debía hazer, siguiendo 
solamente el orden de las reglas y constituciones, salió tal aquella 
casa, que no solamente á mí, que como á tan imperfecto poca 
perfectión vasta para satisfazerme, mas al P. Francisco daba 
tanta consolación y contentamiento, que no se hallaba fuera 
della. Y vista Ja experiencia de lo que nuestro Señor obra en las 
almas por medio de la perfecta obseruancia de las reglas, nin- 
guna cosa tengo por tan importante para nuestro aprouecha- 
miento spiritual, como el entero cuydado y continua vigilancia 
sobre la tal obseruación; que, cierto, son, si exactamente se guar- 
dan, vna perfectísima instructión, así para los que han de regir, 
como para los que han de ser regidos. Y parece que, si desta 
manera de proceder, que aora tienen estos nouicios en el camino 
del diuino seruicio, tubiesen hecho hábito, cada vno dellos sería 
vn milagro en el mundo; porque ver lo que desean ser despre- 
ciados y escarnecidos de las gentes, y las mortificaciones públicas 
que piden de tanta abjectión y menosprecio, es para bendezir 
mucho á nuestro Señor. Y cierto, que se representa ya la per- 
fectión de la Compañía al biuo, viendo vnos mocos tan canos y 
tan animados á padescer y cufrir injurias, y á ser reputados por 
viles y baxos, que á cualquiera que los tratare parecerá que se 
vee entre los monjes de Scithia ó de Egipto. Y digo sin enea- I20 Epistolae Mixtae — 1071 

recimiento, que ver las horas de las quietes en esta casa, es ver 
puramente unas collaciones de Cassiano, porque se tratan cosas 
tan exemplares y prouechosas, que siempre salen animados de 
las quietes para seguir mayor perfectión. 

Tienen repartidas las horas de todo el día y noche, de manera 
que la variedad de los exer^i^ios, así spirituales como corporales, 
les quita todo fastidio. Tienen ansímesmo ciertas horas á la ma- 
ñana y á la tarde para ocuparse en exer^i^ios manuales, y vnos 
hazen esteras de esparto, otros disciplinas, otros enquadernan 
libros, otros ayudan á coser al hermano sastre, otro haze bone- 
tes: que no ay hombre que los vea entender en estos offi^ios, 
que de su compostura y modestia no juzgue que están muy 
dentro de sí; porque lo que se trabaja con ellos es, que en el 
principio de cada exer^icio examinen lo que van á hazer, y quién 
los llam:i; y después de acabado aquel ministerio, tanbién exami- 
nen cómo se han abido en él, y si han perdido la presencia del 
Señor en el tal exerci^io. En todo esto se les muestra, mediante 
la diuina gracia, cómo no cansen mucho el entendimiento, pro- 
siguiendo siempre vna mesma consideración, porque esto sería 
trabajarlos demasiado; y así parece que andan tan descansados, 
como si todo el día no tubiesen cosa en qué entender: y como 
€n los más de los exer^icios, así corporales como spirituales, se 
hallan quasi todos juntos, anímanse mucho. 

Lo que más es de notar y de dar gracias á Dios nuestro Señor 
es, que, si se enbía algún hermano tentado á esta casa, que aya 
dificultad en la cura de su tentación, ó por ser duro de juizio, ó 
por otro deffecto notable, dentro de dos días que está con estos 
hermanos, y vee lo que se trata en las quietes, y la mortificación 
y ocupación de todos, parece que le da nuestro Señor de tal 
manera á conocer su imperfectión, que, sin tenerse más parti- 
cular quenta con él que con los demás, se haze uno dellos, y á 
las bezes el que más se señala en obediencia y mortificación del 
proprio juizio. 

Dos cosas specialmente ay, en que se halla admirable prouecho 
para entrar en la perfecta mortificación que la Compañía pre- 
tende: la vna es, la exacta obseruancia de aquella regla, que 
prohibe hablar con otro que con los de laspólicas; y la otra es, 
el consejar que cada vno pida penitencias y mortificaciones al- 30 NOVEMBRIS 1555 121 

gunas bezes al superior; porque aquellos que á los principios 
reciben amaritud con las penitencjias y mortificaciones que el su- 
perior les manda hazer y dello se tientan, como se [ajcostumbren 
á pedir de su voluntad las tales mortificaciones y penitencias, 
aunque por entonces lo suelen hazer con una voluntad sensual, 
el auerlas ellos pedido, les auergüen^a para no mostrar amaritud, 
quando el superior se las da después sin pedirlas; porque, ha- 
ziendo lo contrario, era materia para reyrse de sí mesmos, ver 
que, lo que suelen pedir con tanta instancia, reciben de mala gana 
quando se les da sin pedirlo. 

Vna de las cosas en que se tiene abiso es, de no induzir nueba 
obseruan^ia, fuera de las reglas y constituciones, así porque en 
ellas está probeydo en todo lo que nos puede ayudar á la mayor 
perfectión en el diuino seruicio, como porque estas nuebas ob- 
seruancias, no viniendo de la cabeca, suelen hazer difFerente la 
manera de biuir en difFerentes casas de vna religión. Y así, si 
alguna nouedad se haze, es para ayudar solamente á la mejor 
custodia del instituto, vsando della hasta hazer hábito de la tal 
custodia, sin que por escripto ni de otra manera se pueda induzir 
nouedad. 

Los caualleros y gente principal desta ciubdad desean mucho 
que en este collegio se tubiese escuela para mostrar leer y escre- 
uir á los niños, pareciendo á todos que podrían descuydar, tanto 
de maestros como de ayos para sus hijos, tomando este asumpto 
la Compañía. Y como tanbién parece cosa conforme á nuestro 
instituto, por el gran seruicio que á nuestro Señor se haría, en- 
caminando estos niños en las cosas del diuino seruicio, siendo 
materia dispuesta para imprimir en ellos toda buena institución, 
he acordado en el Señor nuestro consultar á V. P.* sobre ello; y 
tanbién por ver tan inclinado á esta obra á don Juan de Cór- 
doba, nuestro fundador, que se profiere de hazer vn general 
bien capaz para ello, y creo que el cabildo de la ciubdad le ayu- 
dará con parte de la costa, por lo que juzgan se seruirá Dios 
nuestro Señor con semejante obra. V. P.* me mande dar abiso 
de lo que en esto deba hazer, pues al presente, teniendo licencia 
de V. P."^, no se me offresce cosa que lo estorbe. 

El día de sant Lucas pasado, y después día de santa Catherina, 
que es la aduocación de la yglesia deste collegio, truxo aquí don 122 Epístolas Mixtae — 107 1 

Juan de Córdoba los ministriles y cantores de la yglesia mayor, 
para offi^iar las vísperas y misa de aquellas fiestas, en las quales 
yo prediqué á la misa mayor, que dixo don Juan, y el oficio se 
hizo con mucha solemnidad, siendo conbidados á él algunos 
caualleros y el cabildo de la clerezía desta ciubdad, á cuyo cargo 
ha de ser hazer la fiesta de santa Catherina en el mesmo día en 
cada vn año \ Entiendo ser esto de voluntad y beneplácito de 
V. P."^, por auer pasado por ello el Padre doctor Torres antes de 
aora. Si entre año don Juan quisiere hazer otras fiestas por su 
debo^ión desta manera, V. P/ me mande lo que debo hazer, 
porque, sin esto, no me atreberé á conde^ender con él. 

En la del mes pasado enbié á pedir á V. P.*^ las reglas que se 
han de guardar en el offi^io del probin^ial, porque en vna de las 
del rector se le manda que las tenga; y pues de todas las cons- 
tituciones y reglas que V. P.* nos enbió, no siento que este offi^io 
se pueda sacar enteramente para poderse dar á los rectores, deseo 
que V. P.'^ nos lo mandase enbiar, así para que los mismos pro- 
uin^iales sepan más al justo lo que deben de hazer, como para 
dar alguna inteligencia á los rectores de tal officio, de manera 
que puedan dar abiso de cómo se administra. Aunque, quanto á 
los prouinciales, les vasta saber que tienen la superintendencia en 
todos los collegios y casas de sus prouincias, para trabajar que 
en ellas se guarden las reglas y constituciones, demás de otras 
particularidades que se sacan de las constituciones y reglas que 
son á su cargo de hazer; mas todavía, si V. P."^ no ordenare otra 
cosa, parece que se podrían enbiar particularmente reglas deste 
officio ^. Y porque el P. párate ^, rector deste coUegio, escribe 

^ PoLANCO, t. VI, pag. 673, n. 2897. 

2 PoLANCO, t. VI, pag. 701, n. 3039. Vide supra, pag. 55, annot. i. 

' Litt. Quadr., t. iii, pag. 715-715, exemplum afferunt epist. Patris 
Petri de Acebedo, ex comm. P. Alphonsi de Zarate, Ignatio missae 27 
Decembris 1555, ubi, inter alia, haec de instauratione scholarum cordu- 
bensium leguntur: «Lucalia non sine solemnitate transacta sunt. Est enim 
eo die ab vno ex auditoribus in laudem scientiarum habita concio, quam 
sequutum est colloquium per pueros actitalum non sine venuslate: placuit 
et ornatu et inuentione. Dies etiam Beatissimae Catharinae solemniter cele- 
bratus est, et graece et latine compositis epigrammatis. Quo etiam die pro- 
nunciatae sunt declamationes. Thema, consultatio Dauid, quid de tribus, 
peste, fame atque hostium fuga potissimum eligeret.» 15 Decembris 1555 123 

particularmente lo que del ay que dar abiso á V. P.*^, no otro, 
sino que todos estos hijos de V. P.', y yo el mínimo dellos, en 
los sanctos sacrifi^os de V. P/ mucho nos encomendamos. De 
Córdoba vltimo de Nouiembre de 1555. De V. P."^ indigno hijo 
y sieruo en el Señor nuestro, 

BuSTAMANTE. 

109« 

LUDOVICUS DE CALATAYUD 
PATRl JGNATIO DE LO YOLA 

TOLETO 15 DECEMBRIS I555 •. 

Collegium Societatis Jesu in oppido Ocanniae instituere, sacerdos Calata- 
yud molitur. — A Silíceo, toletanorum antistite, propositis poenis, prohi- 
betur vexaturque. 

Muy Rdo. y muy magnífico señor. El Spíritu santo sea en 
el ánima ^ de V. m., y le dé gracia para que nos saque á todos 
de los trabajos en que estamos, y se cumpla lo que deseamos. 
Ya V. P. avrá entendido la contratatión que el P. Francisco 
Borja, comissario general, y io emos echo: cómo yo doy mi 
casa, que tengo en Ocaña ^, á la Conpañía del nombre de Jhu., 
para colegio, y entre otras cosas doy tres préstamos para vnir 
al dicho colegio, con ciertas capitulaciones, como V. P. avrá 
visto por los poderes que para efectuar esta vnión se le an en- 
biado. Ale sabido tan mal al arzobispo de Toledo, mi perlado, 
esta negotiatión, porque me parece está muy mal con la Con- 
pañía, que sobre ella me a echo venir á Toledo, dando de ma- 
nos; y está tal comigo, que pienso no me dexará salir tan ayna * Ex autographo in vol. F, único folio, n. 6i, prius 346, — Hanc epi- 
stolam duplici olim constitisse folio existimamus, at secundum periit aut 
avulsum esl, in quo inscriptio, nisi fallimur, continebatur. 

* Ms. ¿ánima. 

' «Est autum Ocannia oppidum satis insigne in regno Toletano, ubi 300 
doraus nobilium erant, novem leucis Toleto et totidem Compluto distans, 
et tota fere civitas ad Societatem nostram valde propensa erat, ut ejus 
opera in rebus spiritualibus juvaretur». POLANCO, t. v, pag. 462, 463, 
n. 1256. 124 Epistolar Mixtae — 1072 

de Toledo. Ame tratado muy mal de palabras, y temo será 
peor de obras, mayormente si la Conpañía sale con este cole- 
gio, que espero en nuestro Señor sí saldrá. 

Yo, señor, enbié los días pasados poder para vender vn ge- 
ni^arato que tengo en Roma *, para la expeditión de las bulas 
de la vnión destos préstamos al colegio, y aora enbío otros po- 
deres para Paris, Pinedo y Castelín Doria, para que, si no está 
vendido, le vendan, y [si] está vendido, tengan el dinero en su 
vaneo para esta expeditión. Y V. P. mande azer ansí, porque, 
según el arzobispo toma á pechos esta contraditión, podría ser, 
lo que spero en nuestro Señor no será, que no se yziese el co- 
legio; y no haziéndose, quedarían perdidos mis préstamos. Por 
tanto, mande V. P. que se aga desta manera, y el negotio esta- 
rá seguro, y los préstamos no á peligro. V. P. mande azer la 
suplicatión, y signarse, y estése retenta en casa del datario. No 
se redima ni se dé el consensu, asta que el P. Francisco Borja, 
comissario, y io avisemos que esté todo llano, porque, como 
digo, podríase azer la vnión y no el colegio, y perderseyan los 
benefitios. 

Ayer, treze del presente, me intimaron vn mandamiento del 
arzobispo, para que no consienta que en mi casa se aga cole- 
gio, ni hospital, ni otra obra pía, so pena de excomunión ma- 
yor late sententie y de quinientos ducados para su cámara; y so 
la dicha pena, que luego remitiese todo lo que en este negotio * Ad rem PoLANCO, t. v, pag. 554, n. 1521: «Cum protonotarius Ludo- 
vicus de Calatayud... domum et quingcntos áureos annui reditus ad colle- 
gium erigendum obtulisset, et ipsemet officium quoddam offerret, quod 
Romae habebat {gienizeratum vocant), quod octingentis fere aureis vendí 
poterat,...; haec, inquam, cum transacta essent, Archiepiscopus Toletanus 
[Martínez Siliceus]... in vírtute sanctae obedíentíae et sub poena excommu- 
nicatíonís majorís praecepit, ne síne ipsíus consensu.... collegíum... eríge- 
rent...» Vide locum, Plura vero habent de hac ípsa re ídem auctor ín 
vol. VI, ad annum 1556, et Alcázar, Chronohist., apud Cartas de San 
Ignacio, t. VI, pag. 654 et seqq. < Fundación del Colegio de Ocaña», quo 
in postremo opere desumpta sunt ex Varia historia edicta archiepiscopi 
toletani aliaque instrumenta ad rem spectantia. — Caeterum de officio, quod 
Romae Calatayud habebat (quod soUicitatorum etiam offlciuní dicebatur, 
quemadmodum sollicítatores expeditionum in romana curia. Janizzeri ap' 
pellabantur), supra egimus, Polanco, t. v, pag. 554, annot. 4. i8 Decembris 1555 125 

tengo echo, á su consejo *; y ansí lo yze, que [he] presentada 
en su consejo el instrumento de nuestra contratatióti, por temor 
de las penas, y porque [he] estado aquí como presso; pero esto 
no enpide á que no se efectúe, si la Conpañía aze lo que pue- 
de. Yo lo de'^eo más que nadie; pero estamos tan atemorizados, 
que ni osamos azer ni dezir. Estése, como digo, signada la su- 
plicatión, retenta en el datario, y no se redima ni dé consensu, 
asta que el Padre comissario y io escrivamos, que será presto, 
porque avisado esté de todo; y esperamos verná presto á To- 
ledo, á verse con el arzobispo. Entretanto ágase como digo, y 
esténse los dineros en el vaneo. 

Otro no ocurre. El Spíritu santo sea con V. P. y con todos, 
y nos dé gratia que esta tan buena obra aya efecto. De Tole- 
do XV de Diziembre 1555. Besa las manos de V. P., 

El protonotario Luys de Calatayud. 

1093 

STEPHANUS SAULI 

HIERONYMO SAULI 

ARCHIEPISCOPO GENUENSI 
GENUA 18 DECEMBRIS 1 555 ^. 

Viam proponit stabiliendi, ut par est, genuense Societatis Jesu coUegium. 
— Quid cum P. Nadal ipse egerit, commemorat. 

Rmo. monsignor mió osseruandissimo. Ragionando con don 
Gironimo Natal, capo del collegio, il quale di costi é uenuto- 
qua per imbarcarsi per Spagna ', ho inteso che in fatto il bisogno 
d' un pieno collegio, secondo gl' instituti della lor congrega- * Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 659, n. 53. 

2 Ex apographo ¡n vol. F, único folio, n. 38, prius 203. 

^ Ad intelligendum hujusce epistolae argumentum, juvat ex Polanca 
excerpere quae sequuntur: «Pater Natalis... in Hispaniam missus fuit, sicut 
et P. Ludovicus González, cum tredecim fratribus. Secunda die Novembris 
Lericem cum sociis pervenit, et propter tempestatem, decem dies Genuam 
usque consumpsit; et quia nulla commoda navigatio sese obtulit, ibi dúos 
fere menses exegerunt, non quidem in Collegio Genuensi, quod capera 
tantam hospilum multitudinem non poterat, sed in quadam domo Cha— 126 Epistolar Mixtae — 1073 

tione, é 1' hauer il modo di sostenere da xxvi reügiosi, al qual 
pare non possino supliré che scudi 900 1' anno. Questa sua rela- 
tione é stata piú conforme a quella fu giá data a V. S. Rma. 
costi, quando ella fece quel bel dissegno dell' opera e seruigio 
di questa congregatione per la chiesa che si fabrica di commis- 
sione del nostro antenato *, piú conforme, dico, che a quella 
daua il P. D. Jacomo ^, a cui pareua douessero bastare scudi 
300, con r essempio dello introdutto a Firenze. Ma tutti due, 
secondo me hanno detto bene, mirando D. Jacomo al principio 
et D. Gironimo ^ al fine, M. Nicola nostro troua, che la proui- 
sione statuita dal nostro antenato alli xij sacerdoti et rectore, 
importa V 600, alli altri 300. II signor Dio ha data la forma, 
uolendo questi Padri non pur seruir la chiesa con le messe e 
laudi diuine, ma con le lectioni et institutione de putti. Tutti due rignani, quam D. NicolausSauli inusum omnium horum hospitum obtulit.» 
POLANCO, t. V, pag. 116, n. 322. — «Domus CoUegii nostri summis erat in- 
commodis obnoxia; sed et scholae sic aestu vexabantur, ut aliquischolastici 
in aegritudinem inciderent, et a suis parentibus ab eis revocarentur. ..» 
Ibid., n. 323. Jam, familia Saulorum nobilissima, collegium exstruebat in 
ea urbis parte «quae Charignanum dicitur, procul admodum a civium fre- 
quenti habitatione sita.» Ibid., pag. 118, n. 328. Arridebat nonnullis ut 
nostrum collegium in illud Saulorum transferretur, et cum jam obiiset 
«D. Vincentius Sauli, pater Archiepiscopi Genuensis, qui fundationi CoUe- 
gii nostri non acquieverat,... quidam D. Stephanus Sauli, ut ejus familiae 
antiquissimus,... non solum se propensum exhibebat, sed huic fundationi 
adjungere volebat trecentos alios áureos annui reditus.» Ibid., n. 329, — 
«De Collegio ergo Charignani sic P. Natalis cum Dominis Nicolao et 
Stephano Sauli agebat, et in eo convenire videbantur, ut scilicet conjun- 
geretur reditus ille Stephani [scilicet reditus, quos addere ex suo volebat 
Stephanus Sauli], et septingentorum annuorum ducatorum reditus ex dota- 
tione Charignani acciperentur; ut ita mille aurei annui conficerentur.» 
Ibid., pag. 119, n. 330. — Vide Nadal, Epist., t. i, pag. 331-341. De 
collegio autem Carignani et de remota urbis genuensis parte, ubi positum 
erat, «amoenissimo situ et spatioso» ut Polancus ait, jam agi coeptum fue- 
rat anno 1553, quemadmodum constat ex Chronico, t. iii, pag. 74-76, 
n. 135-141. 

* Bendinellus Sauli, cardinalis, qui «Collegium illud olim instituí jus* 
áit.» PoLANCO, t. V, pag. 119, n. 329, et t. iil, pag. 76, n. 141. 

2 Jacobus Lainez. Vide PolaNCO, t. iil, pag. 77, n. 142 et pag. 78, 
n. 145. 

' Hieronymus Nadal. i8 Decembris 1555 T27 

insleme hauemo pensato, che, prendendosi V 4.000 ^ delli 
prouenti passati, che sonó in essere, et quelli collocati nel monte 
di Bologna, si farebbon V 300 d' éntrate, a quali aggiunti li 
altri 300 sopradetti, la prouisione s' harebbe sin d' hora per 
nodrire le due terze parte del collegio, et che, quanto alia chiesa 
materiale, restarebbe il modo largo per liurare un delli tem- 
piotti, secondo é stato deliberato per ricordo delT architetto 
douersi fare, non solo perché, passate due proxime stati, resti 
quel membro fornito iii tutto, accioché ui si possa commoda- 
mente dentro celebrare, ma perché quello cosi perfetto resti il 
vero modello di tutto il tempio. Condotte che sieno insieme 
queste due parte notabili delT uno e 1' altro tempio, si potra poi, 
continuando la fabrica del material, prender qual cosa ogn' anno; 
siché in quattro o sei anni resti preueduto alli restanti 300. Ho 
conferito tutto con monsignor il vicario •^, il quale ne scriue 
a V. S. Se ella loda la cosa e troua i mezzi buoni, speriamo che 
la Illma. signoria, e cosi tutti gl' altri nostri della casa, ui s' ac- 
corderanno. Ma inanzi che si sie dato principio a negociare, né 
con r una parte né con 1' altra, hauemo trouato buono che 
V. S. Rma., come capo nostro, consideri la cosa, accioché, 
approuandola, ella possi costi col mezzo de Padri ottenere da 
nostro Signore quello se desidera, ch' é nell' alügato memoriale 
notato, et ordinar qui al suo vicario che la procuri con 1' Illma. 
signoria per tutte quelle vie che si trouaranno piú commode. 
Essa poi dourá con sue lettere inuitare tutta la Compagnia, et il 
Signore, di cui ella é opera, sia pregato darle perfettione. E fa- 
cendo fine, in sua buona gratia humilmente mi raccomando. Di 
Genoua il xviij di Decembre del m.d.lv. 

A tergo, alia manu: Copia della lettera de M. Stephano per 
r arciuescouo di Genoua. Carignano. t MS. -r-- 

llij 
^ Aegidius Falcetta (Falconelti), cavorlensis (Caorle) episcopus, vica- 
rius archiepiscopi genuensis, Hieronymi Sauli, Bononiae prolegati. 128 Epistolae Mixtae — 1074 

f094 

JOANNES HIERONYMUS DOMENECH 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MESSANA 20 DECEMBRIS .I555 '. 

Quae pericula et incommoda terra marique ipse ac viae comités sint exper- 
ti, commemorat. — Sollicitudo proregis ejusque familiae de sodalium 
vita. — Ducissa Elisabeth supellectilem ad suum collegium bibonense ni- 
mis copiosam apparat ejusdemque Íncolas vestit. — Templum aedificat. — 
Socii Bibonam ituri, — Respondet Domenech litteris, sibi redditis. — De 
privatis quorumdam negotiis. — Collegium panormitanum inopia premitur 
rei familiaris. — Opusculum de doctrina christiana sub prelo est. — CoUe- 
gia Siciliae pluribus sociis onerantur, quam quos alerc possunt. — Ro- 
mana diplomata Domenech exspectat, máxime de coenobio Ascensionis. 
— De concionatore Villalobos. — De episcopo pactensi: laudat Domenech 
acta a prorege in hoc negotio. — Quid lamen provincialis egerit. — Sen- 
tentia Joannis de Vega circa bellum, more piratarum, faciendum. — De 
sociis. — Laetitia percepta ex faustis rerum Societatis nuntiis. — Dubia 
Ignatio provincialis proponit. — Patris Salmerón descriptas conciones 
avide deposcit. 

f 

Muy Rdo. in X.° Padre. Fax X.' Muy prolixo sería, si par- 
ticolarmente quisiesse avisar á V. R. de Jos trabajos y peligros 
[que] hemos passado eil este nuestro camino ^ El Señor sea por 
todo alabado, y plega á su diuina magestad, que, pues dellos 
nos ha librado, que sea para su maior seruitio y gloria. Toda- 
vía con la breuedad que pudiere pienso de avisarle de alguna 
parte dellos. Entre los otros trabajos y peligros que passamos, 
vna noche huuimos vna gran fortuna, con temor grande de dar 
á traués en Calabria, por estar cierca de tierra, y el viento rezio * Ex autographo in vol. F. sextuplici folio, n. 45, prius 224-228. — 
Usus est hac epist. Polanco, t. v, pag. 219, 220, n. 633 etseqq.; pag. 223, 
n. 645 et seqq. 

2 Iter Patris Domenech explicat Polanco, qui auctor, ut saepe diximus, 
nostris epistolis intelligendis clarissimam prae caeteris ómnibus lucem 
affert. Ex eo igitur constat Patrem Domenech sub initium Septembris Ro- 
mam cum Octaviano Cesari venisse (Polanco, t. v, pag. 193, n. 559); Ro- 
mae «professionem in manibus P. Ignatii» fecisse die 20 Octobris 1555 
(Ibid. pag. 42, n. 76); brevi «cum fere viginti Societatis nostrae homini- 
bus, ipsi adjunctis, in Siciliam» rediisse (Ibid.) 20 Decembris 1555 129 

que nos echaua á ella, y la mar brauíssima, y no sabían quán 
lexos éramos determinadamente, sólo que éramos cerca; y ansí 
se quitaron todas las velas, y abandonado el timón, dexauan ir 
la nao á beneficio de Dios. El capitán con dos ó tres se hauían 
puesto en orden con sus tablas, para que, dando la nao al tra- 
ués, se pudieran saluar: y ansí se passó toda aquella noche con 
mucho trabajo, y temor cada momento de perdernos todos, es- 
perimentando la flaqueza de nuestra carne, que hazía su officio, 
aborresciendo vn tal género de muerte, y sentiendo la penna 
que otros della tomaran. Hiziéronse muchas orationes y algu- 
nas disciplinas, confessáronse todos los nuestros y algunos otros, 
y davero todo hombre se restringió lo mejor que pudo con 
Dios, para conformarse con su voluntad. Plugo á su diuina ma- 
gestad, vista nuestra flaquesa, soccorrernos y aconsolarnos, y 
ansí á la mañana nos hallamos á quatro millas de vn lugar don- 
de se podía tomar puerto: lo que tuuieron por milagro, porque 
la Calabria tiene muy pocos lugares para ello, y por ser muy 
mala plaja, es muy peligrosa: huien mucho las naos de acercar- 
se á ella. Estuuimos en aquel puerto, que se lama de Policas- 
tro \ hasta ocho días, adonde se padesció, porque con mucha 
difficultad se hallauan mantenimientos, maiormente el pan, ha- 
uiéndonos faltado la prouisión que tomamos en Ñapóles. Acasu 
quedé allí con Mtro. Eleutherio ^, y no me pude enbarcar 
quando la nao se partió, y ansí se fueron todos los otros con 
ella, y nosotros huuimos de venir, parte por tierra parte por 
mar, docientas millas. Vltimamente, veniendo con una barca, 
á 28 millas de Messina nos encontró cerca del alba vna fragatta 
armada, que el virrey embiaua en busca mía, leuando orden 
que fuesse hasta Policastro, hauiendo entendido que yo queda- 
ua allí algún tanto indispuesto, y que por tierra desembarcara 
vn hombre, para buscarme con todo recado para caualcaduras 
y el viagge. Porque como hauía ya ocho días que hauían lle- ^ «Policastrum, quae Paleocastrum quibusdam, Policastro, urbecula 
est regni Neapolitani, in provincia principatus citerioris, et in ora sinus 
Lai, nunc Golfo di Policastro ab ea dicti, 55 mili, pass. distat a Salerno 
in Eurum, 17 a Promontorio Palinuri in ortum; versus confinia Basilicatae 
8 circiter». Ferrari-Baudrand, Lexicón geographicum. 

* Eleutherius Pontano. 

Epistolae Mixtae, tom. V. 9 130 Epistolae Mixtae — T074 

gado * los otros con la nao, y después el percacho de Calabria, 
con el qual pensauan que yo viniera, no sabiendo nueuas de 
nosotros, estauan con mucha pena. El Señor les pague á estos 
señores, virrey y duquessa, el '^ cuydado y solicitud que de nos- 
otros han tenido, que, cierto, me han confundido. AUegráronse 
canto el virrey, la señora duquessa y señor duque, los herma- 
nos y toda esta ciudad en general, que no se lo podría dezir ^. 
El Señor sea por todo loado y á éll sean echas infinidas gracias. 
He hallado á la señora duquesa que ha echo vna prouisión 
para Biuona, que pudiera abastar para el coliegio de Messina, 
antes no la tiene tan buena de gran parte, de sáuanas, cubier- 
tos, platos y giarros, stanyo de Inglaterra, vn adresso de cozina 
muy cumplido. Ha vestido después todos los que han de ir 
allá, de la cabera hasta los pies; y finalmente lo ha echo tan 
complidamente, que yo he tenido scrúpulo quando la he visto; 
y si me hallara acá, quando se hazía, no permetiera hiziera 
tanto: y tiene tan gran ánimo, que todo le paresce poco. Cier- 
to, nos ha puesto en gran obligatión, y vltra desto nunca se ha 
mancado en la obra del coliegio. Y pensando en los días passa- 
dos que la iglesia por agora no se hiziesse, teniendo cerca vna 
muy buena, agora no quiere se quite mano del la hasta que sea 
acabada, haziéndola de bóueda, para que sea más durable. 
V. R. por charidad la tenga por muy encomendada con el se- 1 Ms. legados. 

2 Ms. lo. 

^ aQuia circa id tempus, quo nostri navigabant, gravis in mari tempe- 
stas saevierat, et inter alios Gubernator Montis regalis cum multis alus nau- 
fragium fecerat, soUicitus Prorex et Domina Isabella, ejus filia, de Patre 
Hieronymo Domenech, qui, post priorum [sociorum] appulsum, nusquam 
apparebat, alter de altero ignorans, scaphas, quas fragatas vocant, et bene 
instructas remigibus miserunt, qui per omnia littora, per quae venturus 
erat, et per oppida vicina eum inquirerent; ut si forte humanum quid ei ac- 
cidisset, vel, in morbum incidens, alicubi substitisset, eum adjuvarent, et si 
fieri posset, ad se deducerent. Et Policastrum usque (ibi enim P. Miona 
cum sociis eum reliquerat) ituri erant, et eo non invento, aliquis per terre- 
stria ilinera montium Calabriac, alius per marítima loca eum erat inquisitu- 
rus; sed una ex his scaphis secundo die eum invenit, et cum eodem Messa- 
nam rediit» (Polanco, t. v, pag. 193, 194, n. 559), «quinquagesimo die 
postquam Roma discesserat». Ibid,, pag. 219, 220, n. 634. 20 Decembris 1555 131 

ñor duque *, el qual se halla vn poco indispuesto de catarro, no 
oluidando al virey y á todos sus hijos. 

Los que irán a. Biuona son, Mtro. Eleutherio, Mtro. Ma- 
rín '^, Guidantonio ^, Paulo mantuano, Thomas Romano, que 
ha venido con nosotros, Jacobo mesinés y Alfonso spanyol, es- 
tos dos para seruitio, y allí ay otros dos; y de Palermo irán 
otros dos, vno para leer humanidad, que se llama Joan Baptista 
napolitano, que estudia allí en rhetórica, y algún otro bien visto 
al Padre don Paulo \ por companyero, para desgrauar el colle- 
gio. El Señor les dé su benditión, y V. R. por charidad se la 
dé de ay. Spero que dentro de dos ó tres días partirán con vna 
fragata armada, de la corte, para Palermo, con los otros que 
allí han de quedar. 

Legando aquí, y después de hauer legado, he recibido algu- 
nas cartas de ay, vnas de 17 de Nouiembre, otras del primero 
del presente, y las vltimas que recibí ahier, de 8 del mismo. 
También alié otras de 27 de Octubre: á todas me sforzaré de 
responder con la gratia del Señor. 

Quando aquí legué, que fué cinquenta días después de ha- 
uer salido de Roma, hize luego scriuir al rector ^ de nuestra 
legada; y ansí spero que, antes que estas leguen, habrá algunos 
días que tendrá V. R. nuevas de nosotros. 

La procura de Giouán Cola he recibido, con su carta para 
su hermano: yo me [he] informado de su tierra, y me dizen 
habrá hasta 40 ó 50 millas por mar. No he embiado ninguno, 
porque sería menester hauer major claridad en este negocio; 
que embiara vn memorial de lo que tiene, y de cómo se puede • Isabellae vir, Petrus de Luna. 

2 Hic unus est ex illis fratribus, quos P. Barma in Italiam Valentía mi- 
sit anno 1553, Epist. Mixtae, t. ni, pag. 587, 588, quem saepe Marino 
cognominavimus, POLANCO, t. ni, pag. 382, n, 844. 

3 Guido Antonios. oHuic Guido nomen est, cognomcn Antonias, juxta 
Aguilera». Polanco, t. v, pag. 223, n. 645, annot. 3. 

* Paulus de Actiillis, panormitani collegii rector, de quo plura ipse 
Domenech infra scribit. 

^ Annibal de Coudreto mamertini collegii rector fuerat «usque ad Au- 
gustum mensem. Tune enim P, Antonios Vinck Rectoris curam suscepit». 
POLANCO, t. V, pag. 192, n. 555. 132 Epistolae Mixtae — 1074 

prouar que sea suyo, porque no es giente la de Calabria que 
con vna simplice letra se pueda saccar la hazienda de ninguno, 
majormente para religiosos: y hauiendo de ir con peligro el que 
allá fuere, agora sea por mar, agora por tierra, es bien que 
lleue alguna claridad. Y por dezir lo que ha passado acá por la 
fantasía, con la posessión que se tiene de la gente, se teme que 
no sea burla, majormente notando ciertas senyales ^ en la carta: 
yo me remito á la verdad, y á lo que se ordenare. 

La letra para Monforte se dio á buen recado: hauiendo la 
respuesta, se embiará. También se dieron las otras que yo lle- 
uaua del padre de M. Joan Philippo Casino. 

Sobre el negocio di madona Pelotta, estando yo acá, con el 
virrey se puede mal trattar, mayormente que el que ha de pa- 
gar los dineros, está carcerado. Todavía, el Padre don Paulo 
hará lo que pudiere. 

El hermano del dottor Torres ^ irá á Palermo, para hazer 
stimar aquellos libros del dicho dottor. Si es suma gruessa, yo 
no veo modo de poderse pagar á su hermano, como querría el 
dottor, ni tampoco necessidad de hazer esta spesa, hauiéndome 
dicho el dottor que, para quietud de su consciencia, no querría 
entender más en su medicina: y lo mismo le parescía á Mtre. 
Nadal. Esto digo al P. Polanco, que ha mostrado tener esta 
voluntad. 

Las cuentas que ay con Palermo, promete Mtro. Polanco en 
la suya, de 27 de Octubre, de embiar vna otra vez, y hasta 
agora no las ha embiado. También spero las que tiene el Pa- 
dre don Paulo: vistas las vnas y otras, pienso poco habrá que 
rehazer Palermo á Roma; mas verse a mejor. 

El Padre don Paulo me scriue hallarse en tanta necessidad, 
que, si no tiene licentia de V. R. de poder sugettar alguna 
renta, que no sabe qué hazerse, porque ha prouado de buscar 
emprestado y no lo halla; y ansí me haze instantia que yo sup- 
plique á V. R., que le dé licentia pueda tomar hasta cient on- 
zas á censo, ó a lo menos cinquenta; y ansí se lo supplico, por 
la necessidad grande en que se halla, que deue mucho, y no ^ Ms. ciertos. 

''' Balthasar de Torres, medicus, Societalem ingressus. 20 Decembris 1555 133 

tiene con qué satisfazer ni con qué entretenerse. Con esto se 
podrá remediar. Yo pienso que también éll de su parte scriuirá 
sobre ello á V. R. 

La dottrina xpiana. si fa stampar, et spero sera vtile; perché 
soa Ex/^ ha ordinato que le domeneche et feste in ogni parro- 
chia si habbiano di giontar' tutti gli ííglioli, et che vno de li 
nostri gli insegni la dottrina xpiana. Et cosi si pensa di far im- 
parar' questa, che é per rima. Stampata che sia, si mandaranno 
fin a 10 o 12. Spero che contentará, per estamparsi in bona 
forma per li figlioii. 

Padre mío, estos collegios están muy agrauados de giente, y 
si se pudiera scusar los dos que quieren embiar de Ñapóles, el 
tudesco y el hibérnico, lo querría mucho; quando no, abastarán 
estos dos, y al Baltazar y Fabio se los pueden tener por allá, 
que los de acá no sé cómo se pueden mantener. Si el Señor nos 
prouee de alguna abbadía, entonzes se podrá hazer essa chari- 
dad. De Bonifacio se sienten acá agrauados, por no ser para 
nada. ¿Qué harían de Baltasar y de Fabio? El P. Polanco, que 
dize esser Baltasar bueno para muchas cosas, lo podría tener 
cerca de sí. A mí me paresció en Ñapóles que sería bueno para 
que no hiziesse nada, y que le gouernassen. Acerca de nombrar 
los que han de ver algún epítome, se hará á su tiempo. 

Spero con deseo las constituciones, el despacho de la Ascen- 
sión ', y el cumplimiento de las cartas de la India. Con lo que 
hemos recebido, nos hemos mucho olgado. A su Ex.*^'^ le ley la 
vna carta, y olgósse mucho; y lo mismo la señora duquessa, 

La minutta del despacho del monte de la pietá hemos reci- 
bido con la letra del melino, y más me ha mostrado dos póli- 
zas de Villanueua, de 7 scudos que ha tomado. Paresce mu- 
cho, si por la sola minuta se han tomado. Desearía saber en 
particular la spesa que ha hauido en hazer esta minuta, para 
poder dar razón á estos señores. 

A Villalobos^ hemos echo predicar algunas vezes, y hasta 
agora poca satisfación se tiene, ansí de su modo de predicar, * Intellige coenobium, de quo multa in sup. vol. dicta sunt, cui nomen 
coenobium Ascensionis. 

2 Alphonsus de Villalobos. 134 Epistolae MixTAE — 1074 

como de la doctrina, que tiene poca. El Padre don Paulo soli- 
cita mucho por su predicador. El Señor le dé augmento de 
gratia, y se sirua déll. 

Acerca del obispo de Pati *, el virrey lo ha hecho ver al sa- 
cro concilio, y con su voto sé ha procedido contra del por co- 
sas que tocan á la preminentia y juridictión real, que, como 
persona que tiene tierras y feugos dados por él, en estas cosas 
ha de ser conoscido del mismo rey, como feudatario. Y ansí en 
el processo que se ha echo contra déll, hallando el virrey algu- 
nas testimonianzas que tocauan á su vida, las ha echo quitar, 
y solamente quiere que se vea lo que ha echo contra la juridic- 
tión real; y sobre ello se ha scrito á la corte del emperador ^, y 
quiere el consejo de la corte que se proceda adelante, y que se 
vea muy bien. Él fué detenido en Palermo; mas no fué por 
orden del virrey, sino que, entendiendo allá que se quería ir, 
sabiendo que era contra la voluntad del virrey, el pretor de 
Palermo lo hizo detener, hasta ver la voluntad del virrey, y 
ansí se le scriuió que le dexasse en su libertad, y ansí lo está 
agora, bien que de la corte scriuen que se le aga dar vna pre- 
gería de no partirse del reino ^ El se alia acá en Messina muy 
humiliado, y viene á visitar muchas vezes á su Ex."% y no es 
ya más inquisidor, como acá se ha jusgado por el consejo. Vista 
la prouisión que trata este otro que ha venido, avnque él pre- 
tendía que todavía era inquisidor, y que el otro era coadiutor 
suyo, yo suppliqué al virrey luego que vine, que no se proce- 
diesse más adelante, y amostró tener voluntad en ello, y ansí 
me prometió de hazerlo ver á los juhezes, y dixiéron que no 
se podía hazer otra cosa; y ansí es menester que tenga pacien- 
tia. A mí me ha edificado el virrey, viendo quán sin passión y 
rancor se amuestra en este negocio acerca de la persona del 
obispo, avnque le desplazen sus echos. Hase hallado mucha 
major claridad de la monarchía, y actos cómo otros obispos de 
Pati an sido carcerados y de Giorgento y vn archimandrita * Bartholomaeus Sebastianas de Aragón, episcopus pactensis, inquisi- 
tor hactenus Siciliae. 
2 Ms. emperado. 
^ Ms. renyo. 20 Decembris 1555 135 

tormentado por la monarchía, y siempre ha estado en esta pos- 
sesión, y avn se halla que de parte de la monarchía se han 
echado excomuniones. Su Ex.*^'^ lo haze poner todo en vno, 
para amostrármelo mejor K 

Acerca del ir en corso contra los turcos el señor Hernando 
de Vega, yo lo communiqué con Mtre. Nadal, y era de pares- 
cer que se podría hazer. El virrey se ha marauillado de la res- 
puesta, diziendo que, si los príncipes tienen authoridad de pu- 
blicar la guerra quando es giusta, que también la tendrán en 
dar authoridad á sus vasallos, para que vayan á hazer danyo 
á los tales, contra los quales se ha publicado la guerra, como es 
contra los moros. Después la religión de san Johán ordinaria- 
mente va en corso, y que en otro tiempo, quando los xpianos, 
solían ir en corso, no osauan venir los moros por estas partes. 
Agora ha tomado el dicho Hernando de Vega vna presa de í En quid Ignatio scripserat de hoc negotio Joannes de Vega, die 4 
Decembris 1555. Epistolam desumimus ex originali in vol. F, duplici folio, 
n. 46, prius 229. 

■f. Muy Rdo señor Padre. Al abbad Ximénez scriuo que muestre á V. P. 
la copia de 9Íertas cartas para su información deste negocio que se ha tra- 
tado, del obispo de Patti, que, esperando cada día la venida del P. M. Je- 
rónimo, no lo he hecho antes, Y V. R. puede tener por cierto, que aquella 
relación es verdadera, y que, si los summos pontífices pasados y sede ap- 
postólica han podido dar gracias y emunidades, y con causas justíssimas, 
y la costunbre de quatro^ientos años, seguida hasta oy, bale; que los reyes 
de Sicilia pueden proceder contra los perlados desse reyno y personas 
cxemptas, como juezes legítimos. De lo qual, plaziendo á Dios, pienso en- 
biar presto á V. P. vna relación verdadera, del fundamento y estado desta 
monarchía, con muchos exemplos de execución de los reyes pasados y pre- 
sentes, para que V. P. con más noticia, y anssímesmo los de esa religiosa 
Conpañía, estén informados deste negocio quando sintieren hablar dél, y 
hagan aquel officio quel Spíritu sancto y sus conciencias les declarare; y al 
P. Mtre. Nadal me recomiendo mucho en su reuerencia; y á V. P. pido por 
merced le muestre esta carta, pues deste negocio tiene alguna noticia, 
aunque mucho menor de la que terna quando vea, si Dios quiere, la rela- 
ción que se ha de embiar. Nuestro Señor guarde y prospere en su santo 
seruicio la muy Rda. persona de V.P. De Mecinaáiiij." de Dcziembre 1555. 
A seruicio de V. P.,=JuAN de Vega.» 

Inscriptio: -f- Al muy Rdo. señor, el P. M. Ignacio de Loyola, prepósito 
general de la Compañía de [Jesús]. En Roma. Alia manu. R.** alli 18 del 
medesimo. 136 Epístolas Mixtae — 1074 

cinco ó seis mili scudos, que es vna nao pequenya, cargada de 
trigo y ^euada, con veinte y tantos turcos. 

De Mtro. Guttano no sé otro, sino que se ha embiado el 
cambio á la goleta, y se spera respuesta \ 

Los vinos acá son muy caros, por la mala anyada [que] ha 
hauido: sería menester que nos avisassen hasta qué precio les 
vendría bien la bota puesta en Roma, para que el Padre don 
Paulo lo platique, y vea lo que conuiene. 

Yo hablé á V. R. sobre Mtro. Angelo Poli^ino, y Angelo 
Prosdócimo, y Pietro Beluer, y Petro Mercado sobre la gratia 
de saccar vna ánima por cada missa. V. R. me dixo que todo 
quanto podía dar, lo daua; y que hablasse con Mtre. Polanco. 
Yo no me acordé con la súbita partenza de hablarle, y he di- 
cho acá cómo V. R. les hauía echo la gracia, y agora en la del 
primero deste me scriue Mtro. Polanco que V. R. concede la 
gracia ó verdadera^ facoltad á Angelo Prosdócimo: supplica- 
mos á V. R. que sea también para los otros, que todos son bue- 
nos hijos. 

La letra del virrey para Antonio Doria, se procurará, que 
spero no habrá difficoltad en ello. Quanto á embiar á Mtro. Ge- 
rardo ^, puesto que sea en su lugar Amoldo, y tomada al- 
guna authoridad, se embiará con la primera commodidad. 
Quanto al P. Aníbale «que no passe mucha dilatión después 
de primavera» *, humilmente supplicamos á V. R., que, attento 
que en su lugar hemos puesto [á] Mtro. Francisco, que no es 1 Vide Polanco, t. v, pag. 205, n. 599, ubi migratio Patris Guttani in 
coelestem patriam scribitur. 

2 Lectio dubia. 

* Gerardus Lapidanus, qui et Lapidius dicebatur. POLANCO, t. V, pag. 
197, n. 572, annot. 4. — De eo, de Alphonso Villalobos acde Amoldo Con- 
cho, vide plura apud eumdem PoLANCO, t. v, pag. 287, n. 1138, 1139. 

* Verba haec <íque no passe mucha dilatión después de primavera n 
lamquam scripta ab Ignatio accipimus, dicente Polanco: «Quia P. Ignalius- 
Romam mitti jusserat P. Annibalem [de Coudreto] primo veré, obnixe ro- 
gavit P. Provincialis ut usque ad autumnum anni sequentis ibi relinquere- 
tur, tum ut sua auctoritate novum rhetorices praeceptorenij Franciscum 
Stephanum, juvaret, tum ut historiam quamdam CoUegii Messanensis, 
quam coeperat, absolveret». Polanco, t. v, pag. 220, n. 635. De opere 
Patris Coudreto, vide quid ex Aguilera adnotavimus loco citato. 20 Decembris 1555 ;i.37 

tan sufficiente, y que tiene necessidad de la ajuda de Mtro. An- 
nibale, el qual, estando acá, da authoridad á este collegio, y 
después que confiessa ciertas personas principales, de las quales 
en breue se spera se resoluerán en seruitio de nuestro Señor, y 
después que este verano estará acá el virrey, y tractamos ago- 
ra sobre la vnión de la abbadía de Roccamador ^, y no conuen- 
dría que se hissesse mutatión alguna; que no bueluan á su sóli- 
ta cantilena, que, quando ay algún buen suppósito, súbito lo 
saccan de aquí, que estuuiesse acá por todo el verano. Entre- 
tanto tomará major authoridad Mtro. Francisco, resoluerse an 
aquellas personas y lo de Roccamador, y al Settiembre que vie- 
ne, ó á lo más largo al Ottobre, podría ir, que entonces pienso 
que su Ex.*^'^ se partirá desta ciudad para Palermo; y después, 
que hasta el principio de los otros studios poco podría hazer en 
Roma, y de su parte no ay dificultad, antes me paresce se ol- 
gará de estar hasta aquel tiempo. Ha de cumplir también al- 
gunas cosas, como es la historia del collegio, y querría que an- 
tes [que] se partiesse, hiziese otro diálogo para el principio de 
los studios. Esto represento á V. R., remetiéndome en todo á 
la santa obedientia. 

El stratto de las cartas de Mtro. Salmerón, que me scriue 
Mtro. Joan Philippo ^ embiarnos, no lo he recebido: pensamos 
que se quedó ay. Por charidad que nos lo embíe, por la conso- 
latión que recebimos de las nueuas de Mtro. Nadal y de los 
otros, y de las nuevas de los cardenales francesses y de los dot- 
tores, y speratiza que se remediará lo [del] decreto y persecu- 
tión de París, y del sermón [que] hauía de hazer el P. Bene- 
detto ^. De todo sean echas gracias á nuestro Señor. Mucho 
también me he consolado con las nueuas de Giouán Saluo. El 
Señor le dé augmento de gracias con la perseueranza. A su 
hermano, que se hallaua en trauajo por deudas, he ajudado con 
su Ex.'^'S de modo que se podrá remediar. Su madre desea sa- 
ber nueuas del dicho Joan Saluo. 1 Abbatia Stae. Mariae de Rocca Amalore, O. Cister., non longe a Mes- 
sana, de qua infra redibit sermo. 

. .''* P. Joannes Philippus Vito, in curia romana Societatis ab epistolis et 
commentariis, socius et adjutor Patris Polanci. 

^ P. Benedictus Palmius. . , , 138 Epistolar Mixtae — 1074 

Acerca de Joan Romano, que está en Palermo encerrado en 
vna camera, me scriue el Padre don Paulo vna póliza, la qual 
«mbío á V. R. No me paresce que conuiene detenerle desta 
manera, y peor de otra. V. R. por charidad ordene lo que se 
ha de hazer déll, que no lo pueden más suffrir ni de vn modo 
ni de otro, y ha mucho tiempo que se tribuía con éll. 

Quando ay stuue con Mtro. Nadal, platique sobre Giouán 
Thomás, olim turco, y parescióle que no conuenía tenerle, y 
■que pensaua que con el deseo que se hauía tenido en que se hi- 
ciera xpiano., que éll ó yo, ó todos dos, le habríamos prome- 
tido de hazerle libre, haziéndose xpiano., y de ajudarle para 
rescatar su mujer y su hijo; y ansí le paresció que le dixiesse 
que nosotros no queremos sino su bien, y ajudarle para la sal- 
uatión de su ánima, y que viua contento. Que éll podría estar 
con algún panadero gafando, y con lo que él ganasse, y de 
otra parte le ajudaríamos, podría rescatar su mujer; y que es- 
tando ansí, sin la carta de otro se tractaría, scriuiendo adonde 
está su mujer, y hiendo cómo él se dé puerta, y que después se 
le podría dar la complida libertad, viendo el buen successo. No 
tuue lugar de conferirlo con V. R,; ámí me paresce lo mismo. 
Supplico á V. R. me mande lo que tengo de hazer en esto *. 

También ha [a]contessido, que vno que staua en la ítala 
con Mtro. Daniel ^, que se llama Pietro Antonio, paresce que 
ha venido en alguna falta de judicio, y estos días passados se 
rebelló contra Mtre. Daniel, y dixo que no quería más estar en 
la Compañía, y ansí se fué á casa de vn amigo, hasta que fué 
allá Mtro. Antonio ^, y se reduxo de boluer, y sperar mi veni- 
da. Helo hecho venir acá. El ha dicho que querría ir á Roma. 
No conoscen los otros esta falta. Creo que, quitándolo algún 1 Non semel de hoc viro facía mentio est. Vide Polanco, t. iii, pag. 
209, n. 449, et t. IV, pag. 213, 214, n. 476, ubi haec leguntur: «Ule Joan- 
nes Tilomas, quem anno praeterito [1553] a perfidia saracenorum ad Cliri- 
sti ñdem conversum esse diximus, non illo bono spiritu perseveravit, quem 
per baptismum accepisse videbatur, et collegio molestus erat, dum nimium 
suam urgeret libertatem». 

* P. Daniel Paeybroeck, qui «loco Patrls Joannis Philippi [Casini] Italam 
missus fuerat». POLANCO, t. v, pag. 190, n. 549. 

^ Antonius Vinck. 20 Decembris 1555 139 

tiempo del estudio, boluerá como solía. V. R. vea lo que man- 
da se aga déll. Tengo de embiar otro en su lugar, que me será 
arto trabajo de arlarlo. Botello ^ le conosce mucho, y podrá dar 
relación déll; está harto bien fundado en letras humanas, y si se 
quieta, podría ser buen suppósito. 

Esto es lo que me occorre: supplico me mande dar respuesta 
lo más presto [que] se pudiere, máxime sobre Joan Romano, 
y que el negocio de la Ascensión se tenga por encomendado, 
que, hauiéndome prometido el gouernador de embiar, lo des- 
pachó por ventura más presto que mi legada; y ansí lo scriuió 
á su Ex.*^'^ con la carta [que] me dio: han passado ya dos me- 
ses, y no se ha hauido. Por esta no más. El Señor sea con to- 
dos. De Messina á 20 de Deziembre 1555. De V. R. humil 
sieruo en Jesu X.°, 

Jo. HiERÓNYMO DOMÉNECH. 

Del P. Laynez dezeamos saber si está en Roma y se ha de 
partir tam presto. 

Correa ^ me prometió de scriuir ciertos sermones del P. Sal- 
merón, que ha scrito, y embiármelos para ajuda destos colle- 
gios. Hauiendo hauido orden de Mtro. Polanco de traher sus 
scritos conmigo, para hazerlos copiar, él se oíFeresció á lo que 
he dicho, y yo por su consolatión se los dexé. Supplico á V. R. 
que mande scriuir allá, que guarde la promessa, que á poco á 
poco me hauía de embiar los sermones, como los scriuiera: que 
dello spero se servirá mucho nuestro Señor. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
tio de Loyola, prepósito general della Compagnia di Jhu, etc. 
In Roma. Alia manu: R.** alli 30 del medesimo. 1 Michael Botelho. 

2 Hunc esse existimamus Joannem de Gurrea, juvenem caesaraugusta- 
num, quem Neapoli P, Salmerón Societati lucrifecerat. POLANCO, t. iv, 
pag. 373, n. 801. 140 Epistolae Mixtae — 1075 

t095 

PETRUS DE ZARATE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BRUXELLIS 22 DECEMBRIS I555 *. 

Rivadeneira Bruxellas venit; redit Lovanium. — Latinas orationes habet, 
summa omnium acclamatione. — Timor ne bellum ardeat inter pontificem 
et Hispaniae reges. — Cupit Zarate ut in oppido Garciaz sedes Societatis 
collocetur. 

f" 

Muy Rdo. Padre. Antes de agora he auisado á V. R. cómo 
lleguó bueno aquí el Mre. Ribadeneira, y se tornó en Lobaina 
con su compañero, hasta que tengan de mí otro auiso '^ Spero 
en Dios que los negocios de la regia majestat se concluirán con 
bien presto, y luego se attenderá á los particulares. Yo tam- 
bién espero este buen tiempo, en el qual attenderé á lo vno y 
á lo otro. Es bien verdad que ya he comentado algo á razo- 
nar sobre la venida de Mre. Pedro; pero hablo vna palabra oy. * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 57, prius 317. 
■ 2 «Die 7.^ Decembris... 1555 P, Petrus de Ribadeneyra cum Fratre ac 
socio, Francisco Giraldo, Lovanium incolumis pervenit». Polanco, t. Vi, 
pag. 429, n. 1847. Videlocum, ubi plene agitur de ^Missione P. Petri de 
Ribadeneira^ et provincia, eidem a Sto. Ignatio demandata, stabiliendi in 
Flandria Societatem. Ad idem negotium referuntur plures Ignatii epistolae_, 
t. VI. Cf. etiam Delplace, üétablissement de la Compagnie de Jesús 
dans le Pays Bas et la mission du P. Rivadeneira a Bruxelles en 1556, 
d'apres des docunients inédits. Ipse Rivadeneira, agens in suis Confesio- 
nes de hac expeditione, ait: «Era yo entonces de 29 años, habíame criado 
desde los 12 en Italia..., no tenía noticia de la Corte del Rey de España, 
ni de los Señores y Grandes y Ministros de ella; estaba achacoso y con 
pocas fuerzas; el tiempo, en que había de partir y pasar por Alemania, era 
el invierno; el compañero que llevaba era el hermano Guiraldo, mozo y 
novicio español. No sabíamos la lengua tudesca, ni el camino; ni de la ciu- 
dad de Bolonia en adelante había, hasta Flandes, Colegio alguno de la Com- 
pañía; y con todo eso. Señor, guiados por Vos, llegamos salvos á Lovaina 
á los 7 de Diciembre, habiendo partido de Bolonia á los 23 de Octubre del 
año 1555, y yo con más salud y fuerzas que cuando partí de Roma». Car- 
tas de San Ignacio, t. vi, pag. 45, annot. 3. 22 DeCEMBRIS 1555 141 

y otra á 3 días, porque con esta orden procede la armonía 
destos temporales. 

El buen Mre. Pedro predicó óy haze ocho días en latín en 
Lobania; y por no entrar en un camino sin fin, digo á V. R., 
que he entendido de vn fraile portugués, escolar de Lobaina, 
y de vn Ortega, al parecer honbre de santísima vida, los quales 
me han dicho cosas desta prédica, que toda Lobaina está span- 
tada, y que el Spíritu santo habló por su boca, y que su proce- 
der no era de honbre. Y esto me dixo delante [d]el comissario 
desta corte, de sant Francisco, que tanto más me holgué. 

Y díxome anoche, que pensaua partirse luego, por alcanzar la 
prédica de oy, que no la quería perder por modo ninguno. 
Muy grande y alto comiendo ha dado este mo^o en Lobaina: 
yo confío en Dios que él ha de ser el Mre. Francisco Xabier, 
y propheta desta tierra. Lo que entenderé de la prédica de oy, 
auisaré á V. R. * 

Aquí tenemos muy mala speran^a que su S.^^^ ^ haga la paz 
con estas magestades '; pero que no spera otro que á prima- 
vera; puede ser que no sea verdad, y que Dios lo hará mejor 
que no pensamos. 

Como otra vez he supplicado á V. R. , desseo que llamasse 
á M. Reboster \ por ser muy platico, y razonase con él sobre 
el negocio de la annexión, ó que se haga y se estienda la resig- 
nación que dexé allá, y que no speremos á que los tiempos se 
rebuelban en modo, que no podamos hazer lo vno ny lo otro. 

Y sobre esto, proueiendo lo que mejor parecerá á V. R., spero 
con desseo su respuesta, porque este negocio inporta mucho al * Quantum admirarentur homines latinas Patris Rivadeneira orationes, 
dicendique vim et actionem, declarant epistolae Bernardi Oliverii, quas 
affert Delplace, op. cit. Duas habes in Cartas de San Ignacio, t. vi, 
pag. 561-566. Vide Polanco, t. vi, pag. 431, 432, n. 1853-1858. Ignatius 
vero his Petri de Zarate laudibus rescripsit: «En lo que escribe Vmd., del 
principio que ha dado á sus sermones Mtro, Pedro de Rivadeneira, mire no 
le engañe la afección á hacer las cosas algo más de lo que parecería á 
Vmd. sin ella. Como quiera que sea. Dios Nuestro Señor lo haga instru- 
mento útil para su servicio». Cartas, t. vi, pag. 114. 

2 Paulus IV. 

^ Carolus V et Philippus II. 

* Franciscus Reboster? 142 Epistolae Mixxae — 1075 

descargo y contentamiento de mi ánima: y cjierto, que tengo 
gran gana de ver vna dezena de honbres desa Compañía en 
Gar^íaz ^ 

De aquí no tengo más que dezir, de que no sé cómo 
está S. M.*, si bien ó mal , porque el sol muchas vezes passa 
por su varrio, que ni .le ve ni le encuentra: tanto está bien 
guardado. Dios nuestro señor le guarde de todo mal. 

A esos mis Rdos. Padres beso las manos, y me encomiendo 
en sus santas orationes; y nuestro Señor la muy Rda. persona 
y su sancta Compagnia conserve siempre en su santo seruicio. 
De Bruxelas oy domingo a 22 de X.^"^^ ^SSS- ^^ ^- ^- "^^y 
^ierto seruidor, que sus manos besa, 

Pedro ue jarate. 

V. R. mandará dar á buen recado esa letra á Mondragón ^, 
que viene cada día al coliegio de la Compagñía. 

Inscriftio: \ Al muy Rdo. Padre, el P. M. Ignatio de 
Loyola, prepósito general de la Compagñía de Jesús, en Roma. 
Alia manu: Ric.'^* alli 20 di Gennaio. ^ «Garcíaz, villa en la prov... de Cáceres (12 leg.), part.,.jud. de Lo- 
grosán (3), dióc. de Plasencia (17),... sit. entre sierras, que son ramificacio- 
nes de las Villuercas... Tiene 135 casas desiguales...» Madoz, Dicciona- 
rio geográfico-histór ., t. viii, pag. 308. — Ad id vero, quod Zarate postu- 
lavcrat, respondit Ignatius: «En el negocio de Garcíaz, por ahora hay mala 
comodidad de expedirle, como Mtro. Polanco escribirá; pero habiéndola, no 
faltaré yo de hacer lo que en mí fuere, por servició y consolación de Vmd., k 
gloria divina, aunque me acompañe poco la salud de algunos días acá». 
Cartas, t. vi, pag. 113. 

2 «Acaso es D. Juan de Mondragón, clérigo que en Roma hacía de pro- 
curador del Canónigo de Cuenca, D. Pedro Marquina». Cartas, 1. c, 
annot. 2. 25 Decembris 1555 143 

ERARDUS DAWANT 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 25 DECEMBRIS I555 ^ 

Se imparem novitiis informandis agnoscit. — Ut ab eo muñere removeatur, 
efflagitat.-^Ad Ignatium vellet accederé. 

t 
Jhs. 

Dominus Jesus Christus, recenter natus, nostris agnoscatur 
mentibus. Amen. Scripsi nuperad P. V., Pater in Christo Rde., 
de iis, quae mihi hic desiderari videbantur. Nunc speciale nihil 
occurrit, nisi quod putarem huic coUegio prospiciendum esse de 
aliquo magistro nouitiorum, qui nihil ageret, nisi ut fratres 
omnes in spiritu proficerent. Id ipsum autem quandiu hic fui, 
semper optaui, sed forte indigni fuimus. Sunt quidem hic Pa- 
ires aliqui, sed quisque cura alia satis occupati. Nam R. P. 
Lainoy, cuius humeris totum domus impendet onus, id facile 
praestare non posset. Dnus. Godanus et alii, circa suas condo- 
nes et lectiones satis occupati, similiter hoc officio prohibentur» 
Et vt, quod sentio, libere coram Deo et V. P. loquar, non video 
hic aliquem, qui illud donum discretionis spirituum, ad hoc 
máxime necessarium, sit ita consecutus, vt optarem. Proinde 
videtur mihi talis necessarius, cui fratres cum reuerentia et 
amore obedirent, sicque alacritatem spiritualem fouerent, mor- 
tificationibus incumberent, ac spirituales motus melius exerce- 
rent. Verum est hanc curam mihi indignissimo ex parte tradi- 
tam a Rdo, P. Natali; sed fateor me huic officio satisfacere non 
posse; primo, ex parte mea, quod parum sim adhuc exercitatus 
in tam arduis negociis; deinde, ex parte fratrum, quod non 
auderem libere eos ducere. Potissima tamen ratio est, quae ab 
hoc muñere me retrahit, quod nuUam habeam hic libertatem ea 
faciendi, quae mihi dictat conscientia circa fratres necessaria,. 
nec spem habeo me habiturum, quandiu cum Patre Lanoy ago. ^ Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. /555, único folio, n. 168^ 
prius 126, antiquitus 189. 144 Epistolar Mixtas — 1076 

Dum enim ea cupio sequi, quae ipse iudicat recta, aliudque 
mihi dictat conscientia, sequor quidem ipsius voluntatem, inte- 
rim tamen mihi non satisfit. Ignosce, quaeso, Pater, si hoc lon- 
gius prosequor, libenter enim me totum tuae aperirem pater- 
nitati. Hinc enim factum est, vt semper senserim spiritum me 
alio trahentem. Sentio enim haec et eiusmodi in detrimentum 
spiritualis in me augmenti cederé. Proinde hac de causa, deinde 
quia in lingua germánica nihil aut parum profeci, viderit tua 
paternitas, an ad maiorem gloriam Dei ac animae meae salutem 
possem hinc ad tempus ad vos proficisci Romam, non solum 
ob causam praedictam, sed etiam quod iamdiu sentii desideria 
bona ad faciendum aliquas Societatis nostrae experientias, aut 
pauperibus in hospitali seruiendo, aut peregrinando, aut vt mihi 
et spiritui meo expediré iudicaretis, non enim in minimo meam 
cupio voluntatem sequi. Adde his, quod in literis nihil aut 
parum hic promoueo, solus enim hic sum qui deberem theolo- 
giae ex professo operam daré, alii enim alus in rebus occupan- 
tur. Magna etiam sentio desideria ad praedicandum , quod sine 
alicuius linguae beneficio praestare nequeo. Haec tamen omnia 
desideria mea facile possunt per sanctam obedientiam regi et 
temperan. Proinde, quod T. P. expediré senserit, dignetur 
mihi significare. Ego de hac mutatione contuli cum R. P. Lai- 
noy: is mihi statim assensit, tantum si T. P. scriberem, vt ali- 
quem loco meo huc mitteret, qui nouitiorum curam gereret. 

Haec, Pater Rde., habui, quae breuiter scribenda duxi, vt 
obedientiae satisfacerem, rogoque tuam paternitatem humillime, 
vt Deum pro me orare dignetur, vt semper spiritum mihi det, 
ad obediendum T. P. promptissimum ^ 

De fratre meo Andrea, quem audio in Portugaliam amanda- 
tum, gaudeo; spero ad gloriam maiorem Dei caessurum ^. Va- ^ Usurpavit has litteras PoLANCO, t. vi, pag. 346, 347, n. 1429-143 1, 
qui haec subdit: «Pater autem Ignatius id petenti concessit; et Romam ver- 
su's hac ipsa aestate missus est, et propter bellicos tumultus, Laureti, ut su- 
perius diximus, substitit». Dixerat autem, /. c, pag. 107, n. 380: «Mag. 
Erardus Avantianus, qui Vienna venerat, lectionem dialecticae Joannis 
Caesarei explicábate, 

2 Haec de Andrea Avantiano reperimus apud eumdem Polanco, t. vi, 
pag. 744, n. 3225: «Andreas Avantianus et Christophorus Strobeüus male 27 Decembris 1555 145 

leto, R. P., tuique indignissimi filii aliquando memor esse 
digneris. Viennae, in Austria, his festis natalitiis 1555. Indignis- 
simus seruus tuus ac filius, 

Erardus Leodiensis ^ 

Inscripiio: Rdo. in Christo Patri, D. Ignatio de Loyola, 
generali Societatis Jesu praeposito. Romae. Alia manu: R.*^^ alli 
22 di Genn.° 

t099 

BERNARDUS OLIVERIOS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

LOVANIO 27 DECEMBRIS I555 ^. 

Ne flandricae provinciae ipse Oliverius ab Ignatio praeficiatur, enixe rogat. Pax X.i Molto Rdo. in X.° Padre. Mi ha detto M.° Pietro \ 
che screue a V. R. sopra il prouinciale per Fiandra: io scriuero 
tre parolie di quello, non per dar parere, ma auiso. Che vero 
é che sempre mi é parso vtile di hauer' qualche d' uno, chi 
habbia la superintendentia sopra tutti li altri, massime che qua 
non seguitiamo molto il spirito et modo della Compagnia nel 
conuersar' et alcune altre cosette. Ma io non ho visto ni vedo 
alcuna persona di qua, chi cognosca il modo di proceder' della 
Compagnia, et che habbia il crédito et authoritá apresso li altri. 
Et perché M." Pietro fa mentione di me, solo diró che V. R. 
tropo cognosce le mié imperfectione, et massime la pusillani- 
mitá et dapocagine, che piú presto ogni di si augmenta. Et habebant, praecipue Andreas, qui tota quadragesima aqua usus fuerat, qui 
potus non perinde germanis, belgis atque lusitanis convenit». 

1 Sic a patria dicitur saepe, qui Avantianus, latinonum more, cognorai- 
natur, pro Dawant. Videantur ejusdem Lití. Quadr., t. iii, pag. 710-714, 
26 Decembris, 1555. 

2 Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. IJJÓ, duplici folio, n. 204, 
prius 293, 294. 

* P. Petrus de Rivadeneira, qui 26 Decembris 1555 Ignatio de sociorum 
statu et conditione in Flandria, máxime vero de Adriano Adriaenssens, di- 
ligenter scripsit. 

Epistolae Mixtae, tom. V. 10 146 Epistolae Mixtae — 1077 

oltra questo, io non potria dissimular alcune cose che io vedo, 
et io temo che non si potriano mutar' senza turbatione di qual- 
cheduno, et non sonó di tanta importanza, che possino esser' 
occasione di alcuno notabile scandalo; anzi io vego che il Signor 
ha tanta cura di noi, che ogni cosa conuertisse in bene. Mi 
occorreua che V. R. P. potria dar' authoritá a M.° Pietro di 
commissario, o di ordinar' quello che li parerá meglio, mentre 
che stará qui; depoi, essendo ritornato apresso V. R., potra di 
bocha referiré quello che hauerá visto; et albora V. R. P., 
cognoscendo meglio le cose, ordinará a maggior gloria d' Iddio 
ogni cosa. Non voglio dar' parere o legge a V. R. P. , ni an- 
chora fugo il trauaiglio; ma per la mia insufficientia temo il 
peso. Pur' io confido che V. R., cognoscendomi molto bene, 
non mi cargará piú di quello che potro portar'; o cargándome, 
mi impetrará le forze, del signore. Finalmente ego seruus tuus 
et filius ancillae tuae, il quale prego esser' racommandato alie 
sue sante orationi. Amen. 

Di Louain alli 27 di Decembre 1555 ^ Di V. R. P. inutile, 

Bernardo Oliuerio. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in X." Padre, il P. M.° Ignatio 
de Loyola, prepósito genérale della Compagnia di Jesú, etc., in 
Roma. Mia manu: 1556 (sic). Louanio. Di M.™ Bernardo 
Oliuerio. 29 (sic) di Decembre. R.'^^ alli 18 di Genn." Delle 
prediche di M.'-o Ribad." ^ 1 Prius quidem scriptum fuerat Ijj6, postea vero numerus 6 factus 
est 5; et sane anno 1555 exaratam fuisse epistolam perspicuum est, tum ex 
ipsius argumento, tum ex persona, cui mittebatur (Ignatius enim 3 1 Julü 
1556 decessit), tum quia epistola P. Rivadeneira, ad quam praesens refer- 
tur, diem scriptionis praefert 26 Decembris 1555. 

2 Nihil de orationibus Patris Rivadeneira, Lovanii habitis, in hac epistola 
attingitur; at multa de illis scripserat Olivcrius in alio folio ejusdem episto- 
lae, numero 203, quod nostro 204 adhaeret. lUud vero non edimus, quia 
jam ab alus evulgatum est. Vide Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 561. 3^ Decembris 1555 147 

FRANCISCUS DE VILLANUEVA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONCHA 31 DECEMBRIS I555 '. 

Concharp. pervenit Villanueva. — Acta cum doctore Alphonso Ramírez de 
Vergara ad hujus in Societatem ingressum. — Motionem persentire hic 
avet, sibi divinitus illapsam, illum suaviter ad Societatem pertrahentem. 

Jhs. 

Muy Rdo. en Xpo, Padre. La gracia y amor eterno de 
Jhuxpo. sea siempre en nuestro continuo fauor. Amén. Desde 
Valladolit escreví á V. P. de las cosas de Plazencia y la causa 
de mi venida ^; en esta diré el demás suceso. Yo llegué [á] Al- 
calá, adonde estuve tres ó quatro días, y luego me partí para 
esta ciudad de Quenca. Llegué aquí diez días antes de la nati- 
vidad del Señor, y después de aver estado algunos días con el 
señor doctor Vergara, me dio parte de las cartas que V. P. le 
avía inbiado, con harto gozo y deseo de servir al Señor. Dióme 
parte de sus buenos deseos y sentimientos que el Señor le dava, 
dándome á entender que él desea dar á su criador la fruta y el 
árbol, si su divina magestad dello es más servido. Y que para 
entender y sentir esta merced del Señor, que él avía hecho sus 
rrazones, presupuesto que de otra manera en sí no sentía lla- 
mamiento, y determinádose á la parte donde las rrazones le 
convencían, que eran á servir á nuestro Señor en la Compañía. 
Y que, si nuestro Señor le oviese dado á sentir que de su sacri- 
ficio sería servido, como le da á conocer la verdad y bondad de 
la obra, que no avría esperado tanto: pero que, aunque las rra- 
zones le convencen, no hallando en la voluntad aquel suaue y 
sabroso sentir en darse, que nuestro Señor le a dado en ser des- 
pensero de la Compañía, y gastar lo que tiene con los estu- 
diantes della, le haze detener, deseando acertar en lo que el 
Señor del será más servido. * Ex autographo in vol. F, único folio, n. 69, prius 386. Usus est hac 
epist. PoLANCO, t. VI, pag. 590, n. 2547. 

* Vida epist. 1065, supra positam, pag. 93-96, 148 Epistolae Mixtae — 1078 

Dezíame que algunas vezes le venían algunos movimientos, 
que le incita van que se determinase, y hiziese voto, y confiase 
de nuestro Señor que le ayudaría, y confiase de * la Compañía, 
que, viendo que conveniese, procuraría su consolación. 

Con esto le parece yría muy consolado y sabroso, si el Señor 
le hiziese esta merced, de darle- á sentir su divina vpluntad ; y 
para este fin endereza todos sus sacrificios y oraciones, y desea 
le ayuden en la Compañía; pero, si estando en Quenca, el Señor 
no le hiziese esta merced, pareciéndole bien á V. P., desea yrse 
á vna casa de la Compañía ó á vna soledad, como casa de rre- 
creación ó ermita, con algunos de la Compañía para el mismo 
fin, por parecerle que allí, apartado, estaría más dispuesto para 
sentir la voluntad del Señor con suavidad. Pero si aquí tam- 
poco alcanzase este suave sentir en su elección, que, pareciendo 
á V. P. que deva dexar todas cosas, para más libremente se 
ocupar en el servicio divino, siguirá el parecer de V. P. Y con 
ver yo sus tan buenos deseos, y que los medios que él propone 
van dirigidos al fin, y que va con suavidad por ellos, especial- 
mente que son medios antiguos y aprobados del P. Francisco; 
me a parecido avisar á V. P. para que le haga encomendar á 
nuestro Señor, y avise lo que in Domino vea convenir '^. Yo me 
parto para Alcalá, y de allí á Plazencia. V. P. se acuerde de 
mí: á mis Padres y hermanos pido lo mesmo. De Quenca 
vltimo de Diziembre 1555 ^ Indigno hijo de V. P., 

Francisco de Villanueva. 

1 Ms. de de. 

2 Non semel actum est de ingressu doctoris Vergara in Societatem, et 
multa de hac re ad annum 1556 referí Polanco, t. vi, pag. 20, n, 47, et 

pag. 590, n- 2547- 

Videatur Alcázar, Chrofwhist., t. i, pag. 227-229, qui, cum responsa 
Sti. Ignatii tum ad Villanueva tum ad ipsum doctorem retulisset, rem ita 
absolvit: «Mas como sus enfermedades fueron creciendo, temió ser cargoso 
á la Compañía; por lo qual dexó de entrar en ella con el cuerpo, contento 
con tenerla entrañada en el corazón». 

3 De conchensibus agunt, eodem die missae, Litt. Quadr., t. iii, 
pag. 756, 757- 31 Decembris 1555 149 

t099 

THOMAS BUIS 
PATRI LEONARDO KESSEL 

NOVIOMAGO, DIE INGERTO 1555 1 Gaudet de faustis rerum Societatis nuntiis; dolet quod, cum ipsa ab homi- 
nibus, christiana fide destitutis, evocetur, ab iis expellatur, qui catholi- 
corum nomine censentur, — Punitio a Deo Societatis adversariis inflicta, 
— De Kesselii amicis ac notis. — Illum ad se venire peroptant. 

f 

Valde letor, D. Leonarde, frater in X.° charissime, quod tam 
ex literis D. T. ad me missis, quam ex ore decani intellexerim 
mirabilem ac miraculosum profectum Societatis Jesu, que, vt ex 
bul!a pontificis Julii capio, Constantinopoli sub turca dicione 
propagines suas emisit '^. Sit gratia Deo, qui per seruos suos 
nostris temporibus sua mirabilia operatur. Quos gentiles tanta 
auiditate recipiunt, mahumatiste non aspernantur, et nostri, qui 
censentur vocabulo xpiano., non admittunt. O communitateni 
deplorandam! imminens ceruicibus nostris Dei flagellum non 
expauescimus, et nunc sentiré ceperunt. Cónsul unus [cujus], 1 Ex transumpto manu Patris Leonardi Kessel, in vol. F, unico folio, 
n. 55, prius 257. Inconcinnam scribendi rationem, quam lector animadver- 
tet, utpote in ms. adhibitam, religiose servamus. 

2 Haec plane intelliguntur ex PoLANCO, t. iv, pag. 130, n. 261: cCum... 
Petrus de Zarate, miles Sti. Sepulchri, confraternitatem quamdam sublimem 
fieri magno studio curaret, cui Summus Pontifex cum optimis quibusque 
Sacri Collegii Cardinalibus nomen daret, litteras Apostólicas expedierat, 
quibus haec Archiconfraternitas instituebatur, cujus scopiis ad veneratio- 
nem Sti, Sepulchri, et, quatenus fieri posset, ad recuperationem terrae 
Sanctae et inñdelium oppugnationem tendebat... ínter alia vero, quae illis 
litteris Apostolicis constituía fuerunt, erectio fuit trium illorum collegio- 
rum..., scilicet, Hierosolymis, Constantinopoli et in Ínsula Cypro vel aliquo 
alio commodo loco...» — Attamen, ut alibi monuimus, pia haec cogitatio ad 
exitum perducta non est; nam «tota illa confraternitas Sti. Sepulchri, mor- 
tuo D. Petro de Zarate, et Summo Pontífice etiam Julio III.., dissipata» fuit; 
«et quae ad illam praeparabantur, in alios usus translata» fuerunt. POLAN- 
CO, t. IV, pag. 172, n. 359. 150 Epistolae Mixtae — 1079 

consilio eiectlonis tragedia ^ aduersus Societatem conflata est, cum 
vidisset filiorum calamitatem, non multo post extinctus est. 
Affinis meus, qui e codicillo sententiam horribilem recitauit, 
videtur non semiannum superuicturus, thysis et hydropysls pas- 
sionibus, vt mihi videtur, afFectus. Quid de ceteris futurum sit, 
Dominus nouit. 

Annus nondum elapsus est, pestis periculum videtur aliquan- 
tulum recrudescere. 

Joannes, cuius in tuis literis feceras mentionem, fulcitus 
duarum matronarum auxilio, primitias in ecclesia nostra cele- 
brauit. Solemnitas prandii in vestris edibus transacta est, vbi, 
mirabile dictu, quedam, cui domum illam custodiendam tradi- 
derant, cuius opus erat erudire ciuium filias, vidit tempore 
prandii Paulum ante pedes Andre[ae] filie, neptis Canisie, 
deponi, que, sequenti die peste correpta, post sequens quatri- 
duum diem clausit extremum. Virgo erat 13 annorum, nul- 
liusque curam tantum in se transtulerat Andreas, virgo defun- 
cta, quam istius, quam moriens Mechtilde nostra in seruitio 
diuino enutriendam commiserat, quam Dominus oportune ra- 
puit, ne malicia mutaret intellectum illius; qua egrotante, Cani- 
sia nostra cum familia se recepit in aedes vestras tantisper, do- 
ñee domus propria ab infecto aere purgaretur, quia ibidem filia 
ceperat egrotare; qua mortua, famulam eius juniorem pestis 
corripuit, quae post triduum quoque extincta est. Cum iam ad 
edes proprias commigrasset, mulierem, que domum vestram 
custodiendam susceperat, eadem contagio tam periculose inua- 
sit, vt intra triduum extingueretur, non tamen in vestra domo 
mortua, sed in xenodochio ^ Fuerunt qui dicebant multum ignis 
in planiciem domus cecidisse. 1 Tragoediam, cujus meminit auctor hujus epistolae, supra narravit 
Kessel, Epüt. Mixtae, t. iv, pag. 512-515, et Litt. Quadr., t. m, 
pag. 189-191. Nimirum cum Theresia van den Berg, Patris Theodorici 
Canisii matertera, aedes Noviomagi Societati daret, ut sociorum statio in 
ea urbe poneretur, adeo multorum animi, ac in primis ipsius frater Wich- 
mannus, commo'ti sunt, ut Leonardos Kessel, qui Colonia Noviomagum 
venerat, hinc pulsas sine mora excederé coactus fuerit. 

2 Ad rem Polanco, t. v, pag. 282, n. 773: «Cum interim domum illam, 
Societati donatam, foeminae cuidam habitandam tradidissent, cujus erat 31 Decembris 1555 151 

Doctor Canisius ^ Wichhanno scripserat acerrime, quibus, vt 
apparet, parum mouetur. Scripserat et Godfrido Sororio, quas 
legi, ac decano tradidi exscribendas. Mitto T. D. literas, quas 
doctor Borchardus ^, nunc in alium virum mutatus, scripsit pro 
Societate vestra, qui, si volet, poterit vrgere Wichmannum in 
suam sententiam, et vtinam sciat hoc romanorum rex ', et in- 
dulgentiam ad nos veniendi tribuat, iniungatque huic rei im- 
ponere finem. Ista lacius contuli cum decano: non autem ex- 
pedit, nisi, his tentatis, ad uos descenderé, ne negotium plus 
exulceretur. 

Virgines, quae nobiscum sunt, mirum in modum cuperent, 
si sine periculo fore posset, tuam praesentiam, que D. T. iusse- 
runt meo nomine plurimum in Domino salutare, quae sine 
intermissione Dominum orant, vt, sublatd timore, aliquando 
sibi reddi possis, Expecto proximis literis multa noua, et pro- 
fectum vinie Domini Sabahoth, quae iam propagines suas ad 
mare ac palmites ad flumina extendit. Si quid rerum mearum 
allatum est, cupio mihi proximis literis mitti propter Deum. 
Quicquid numerandum erit, significabis, et renumerabitur 
£deliter. 

Domus vestra a morte femine, cuius supra fecimus mentio- 
nem, non inhabitatur. 

Cupio D. T., in X.° incolumem ad suam gloriam et ecclesie 
sánete profectum et pro me orantem, quam diutissime valeat. 
Consalutat T. D. Dnus. Scholasticus, corde et animo T. D. ad- officium filias civium erudire, aliquae vel peste vel alio morbo ibi extinctae 
fuerunt, et inter alias mulier, quae ad custodiendam domum tradita erat, 
peste vulnérala, intra triduum expiravit; non tamen in eadem domo, sed 
in xenodochio, ad quod exportata est; et ita nullo inhabitante, domus vacua 
relicta fuit.» 

1 Acérrimas Bti. Petri Canisii litteras, Wichmanno van den Berg datas, 
quibus suam agendi rationem vituperabat, refellebatque senatus novioma- 
gensis adversus Societatem decretum, affert et illustrat Braunsberger, 
Bti. Canisii Epistulae et acta, t. i, pag. 540-544. 

2 Dr. Burchardus van den Berg, canonicus viennensis, Bti. Canisii 
affinis, qui olim (1553) egerat de promovendo Canisio ad sedem viennen- 
sem. Cf. Epist. Mixtae, t. iii, pag. 403 et seqq., 651, 652. 

^ Ferdinandus I. 152 Epistolae Mixtae — 1079 

ditissimus. Johanna Brouchost nostraque familia tota D. T, 
salutant. 

Cubiculo meo, ipso die Pantaleonis, recepi in conuictum 
meum, filium comitis a Moers, qui singulis dominicis diebus 
communicat, juuenem viginti annorum. 1555. Tuus, 

Thomas Buis ^, confrater et compresbiter. 

Eadem manu^ ad oram paginae: Proprias literas D. Thome 
Buis Viennam ad P. Canisium misi. 

A tergo^ eadem manu: Copia literarum magistri Thome Buis, 
canonici nouiomagensis, vicem decani gerentis, Nouiomagi ad 
nos scripta. ^ De hoc viro agunt Epist. Mixtae , t. iv, pag. 512-516. Polanco 
etiam t. iv, pag. 275, 276. — Qui quidem, pag. 274, sermonem facit de 
quodam alio Mag. Thoma. Scribit enim, n. 589: «Sexcus se adjunxit Mag. 
Thomas, canonicus ctiani noviomagensis, qui, ut tune magistrum Henricum 
Dionysium in Societate adeunda sequutus est, et in itinere Viennam et 
deinde Romam versus conficiendo, utinam etiam in perseverantia imitatus- 
fuisset!» Hic aliquando cum Thoma Buis confusus est, de quo ait POLANCO^ 
ibid, n. 594: «Vocatus est [Kessel] a canónico ex senioribus, nomine 
Mag. Thoma Buis, ... accessit eo mater P. Henrici Dionysii et mater Theo- 
dorici Canisii cum sorore Mag. Thomae, quae et P. Leonardo confessa est. y 
Jam, si unus idemque est, et canonicus epistolae auctor et qui, in Societa- 
tem ingressus, in ea non perseverasse perhibetur, dicendum est illum nihi' 
lominus retinuisse semper animum erga nostrates benevolum, ut ex episto- 
lis patet. Nobis vero unus idemque esse non videtur. i. Quia nusquam 
hactenus candidatum illum Societatis, noviomagensem canonicum, hoc 
cognomine Buis appellari legimus. 2. Quia in epístola Patris Kessel, quam 
alibi edidimus, Litt. Quadr., t. iii, pag. 189-192, in qua legimus Kesse- 
lium evocari a canónico Thoma Buis, cum haec dixisset, paucis interjectis, 
addidit: «Non facile explicare possum, quantum fructus spiritualis attulerit 
Nouiomagensibus abitus Mag. Henrici... et Magistri Thomae, sic, relictis 
ómnibus, Christum Dominum sequendo. Omnes enim hoc exemplo máxime 
aedificati sunt, et plurimi eorum exemplum conantur imitari.» Quae certe 
dici apte non possent in eadem epístola de iis, qui canonicum viderent a 
suo proposito deficientem. 3 Januarii 1556 153 

lOSO 

PONTIUS COGORDANUS 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

AVENIONE 3 JANUARII I556 *. 

Dolet quod, morbo impeditus, nequiverit antea pro libértate Patris Guttano 
agere: huic negotio diligentem operam se daturum, pollicetur. — Romanis 
litteris respondet. — Quid ipse sentiat de motibus caesaraugustanis, aperit. 
— Societatis causam in senatu aquensi promovebit. — Amicos laudat. 

t 
Jhs. 

Rdo. in Christo Padre. Pax X.* Scriuemo la nostra determi- 
natione, per ritornar' a Roma, a S. P.; ma perché non hauemo 
risposte a due o tre cose, c' é parso scriuere a V. R. questa. 
Non hauemo potuto attender' niente, per 1' infermitá, sopra la 
redentione del nostro fratello, M. Giouan Guttano, et hauemo 
uisto le copie delle due lettere che luí ha scritto a M. Paolo ^, 
rettore del collegio di Palermo, et inteso quanto lui in utroque 
homine patiatur. Iddio per sua misericordia et infinita bontá 
gli doni buona et perfetta patientia, et che faccia in tanta tiran- 
nide prouento grande, ch' é gran parola dir', Giouan Guttano, 
della Compagnia di Jesú, et schiauo di turco: parola che fa 
tremar' le carni e chi la senté. S' io non fusse stato amalato, 
harei fatto circa questo il mió debito. Ho parlato con gli 
osseruantini di Marseglia, et mi hanno detto che hanno grandi 
amici mercatanti in Marseglia, quali traficano nelli Gerbi e nel 
leuante, et hanno grande intelligentia con quelli, per esser' mer- 
catanti grandi. Et perché 1' osseruantini desiderarebbono ch' io 
per loro, essendo arriuato in Roma, trattasse alcuna cosa in 
fauor' del monasterio di Marseglia, et certo ch' é causa pia ^ Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 231, prius 262, 263. 

2 Paulus de Achillis. — De adscrendo in libertatem P. Joanne Guttano, 
a turcis capto, sollicite, ut par erat, sodales nostri, multo ab hinc tempore 
frustra egerant, quemadmodum in sup. vol. saepe monuimus. Verum dispo- 
nebat Deus, cujus judicia hominibus impervia sunt, ut sociorum, ac in pri- 
mis Ignatii, conatus irriti omnino essent; utque optimus Pater, qui multa a 
turcis patiebatur, aerumnis confectus in mediis vinculis moreretur. 154 Epistolae Mixtae — 1080 

quello che domandano, et loro per me procurarebbono d' in- 
tender' del nostro fratello, Giouaii Guttano, et anchora sua 
redentione, et quando bissognase 100 scuti, o piú o manco, 
trouarebbono persona che li sbursarebbono per noi, loro in 
questo paese sempre sonno stati grandi amici mei; ordenaró, 
innanzi ch' io mi parta, con loro quanto s' ha da fare. 

Riceuemmo a 2 di Nouembre lettere duplicate, due per me 
€t due per Giulio *, et copia 1' una dell' altra. Delle mié mi par' 
che ho risposto quanto i)isognaua a S. P., et furono scritte alli 
9 d' Agosto. Quanto alia risposta di quelle di Giulio, dal canto 
suo non ha mancato, che non habbia mostrato grandissima 
charitá et dilettione uerso di me nella mia infermitá, et gran- 
dissima patientia. Perché ben sapete che, [per] conuersar' meco, 
bisogna hauer' grande patientia, et poi, sopragiontoui anchora 
tanta graue infermitá, dal canto suo ui dico non ha mancato, 
ma io so in quel che ho mancato di quello ch' io doueua. 

Ho inteso del genérale delli frati conuentuali di San Fran- 
cesco la persecutione che li nostri in Saragosa hanno hauuto ^, 
et come sonó stati cacciati dalla cittá, et dopo rimessi, et che li 
frati di santo Agostino si sonó mostrati ualenti in persequi- 
targli. Se tal' ingiuria fusse stata fatta alia mia propria persona, 
son di questo animo: che la patirebbe per amor di Dio; ma 
perché é fatta al corpo della Compagnia, io, s' io potesse, no la 
lasciarei impunita, quando tal punitione potesse far' in bene et 
laude della Compagnia; et questo acció nell' altre parti simili 
persone non hauessero ardir' di leuarsi contra di quella. Questo 
dico, per modo di referir' a V. R. 

Procurare, inanzi ch' io mi parta, che le nostre bolle siano 
annexate nel parlamento in Aix, perché monsegnore ^ lo pri- 
mero [síc] presidente, et quasi la maggior parte de tutti li 
signori del parlamento, seno grandissimi amici miei, et in spetial 
il primo presidente Dupeda, et si dice che' 1 regno di Francia 
non ha un meglior christiano, zelante della fede catholica, et 1 P. Julius Onfroi, sive Onfroy, qui P. Cogordan, ¡n Galliam anno elapso 
proficiscenlem, comitatus erat. Epist. Mixtae, t. iv, pag. 568, 569, 583. 

* De his satis superque in superiore vol. dictum est. 

' De senatus aquensis praeside mentionem facit POLANCO, t. v, pag, 354, 
n. 956, qui illum Diippeda vocat. 3 Januarii 1556 155 

per quello ha patito infinitamente; ma Iddio nostro signor di 
tutto r ha fatto uittorioso, et é conosciuta adesso molto piú la 
sua bontá et religione, che non era allhora. Di dottrina in ogni 
faculta non n' é un piú dotto nel regno di Francia; et della 
corte del re, et dal re medesimo, et dal gran parlamento, cosi 
é tenuto. lo non ho trouato un huomo piú capace d' ogni bene 
che lui: mi ha fauorito assai per la giustitia, come un giorno ui 
raccontaró: si parte per la corte del re. Vi prego per amor di 
Dio dica V. R. a sua paternitá, che nelle orationi sue et di 
tutta la Compagnia habbia per raccommandato monsignore, lo 
primo presidente, Dupeda, et tutta sua casa, perché so che, 
uenendo occasione alcuna, sempre si monstrará amicissimo et 
fauoreuole della Compagnia, perché lui é padre, protettor' et 
defensor' de tutte le religioni, inimicissimo d' ogni impietá et 
heresia: ue lo raccomando. Non altro, senonché Iddio ci doni 
la sua santissima gratia et ci conserui in quella. 

Vi é un pacchetto de lettere dell' osseruantini d' Aix, che 
uanno al procurator' general d' Araceli. Prego V. R. si degni 
darglilo nelle sue mani; et si V. R. mi scriuesse in queste parti, 
mi scriua qualmente il procurator' 1' ha riceuute. Ci sonó lettere 
di Giulio per sua madre et fratelli: le uedrete, et darrete, si ui 
parerá. D' Auignone alli 3 di Gennaro 1556. De V. R. seruo 
inX." 

PONTIO. 

Qua ben ci é stato bisogno che siamo stati prattichi, perché, 
oltra la charitá che monsignore Rmo. vecelegato ' ci ha fatto, 
habbiamo speso piú di 150 scudi, et quasi 200, nell' infermitá. 
Vna persona in questo paese nella malatia mi diede assai danari, 
che altramente 1' haria mal fatta, et il vecelegato et il cardinal 
Tornon ^ et altre persone, et a questo modo ci semo prouisti. * Jacobus María Sala, vivaniensis episcopus, prolegatus avenionensis. 
POLANCO, t. V, pag. 351, n. 947, annot. 3. Porro legatus avenionensis ab 
anno 1541 erat Alexander Farnesius, cardinalis, et antistes: Sala autem 
diocesim «administravit ab an. 1554 ad 1560». Sammarthani-Piolin, 
Gallia christiana, t. i, col. 843, 845. 

2 Franciscus de Tournon, cardinalis, et archiepiscopus lugdunensis. Po- 
LANCO, t. V, pag. 333, n. 893. De eo viro multa in Gallia christiana, t. iv, 
col. 183-185. 156 Epístolas Mixtae — 1081 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X." Padre, il P. Mtro. Giouaii 
Polanco, sacerdote della Compagnia di Jesú, a Roma. JOANNES HIERONYMUS DOMENECH 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MESSANA 7 JANUARII 1 556 *. 

Litterarum desiderio tenetur. — Sociorum mandata. — Carmina Patris Frusii 
libenter gratoque animo legit. — Achules cogitur pecuniam in censum 
accipere. — De abbatia Rocca Amatore, collegio mamertino adjungenda. — 
De alus negotiis. — Christiana doctrina edocetur. — Prorex vehementer 
optat ut res coenobii Ascensionis quamprimum conficiatur. — De Joanne 
Guttano niiiil novi. — Socii melius valent. — Caetera executioni man- 
dantur. 

i 

Muy Rdo. in X.° Padre. Pax X,' Las de 22 de Decembre 
recebí poco ha. [A] aquella hora aun no hauían recebido nueuas 
de nuestra llegada; pienso que no tardaría^ según el tiempo 
que ^ de acá se scriuió. Hemos recebido el resto de las letras 
de la India. Los otros avisos que escriuen embiarnos, no los 
hemos recebido ^. Muchas vezes ha [a]contescido esto: pienso 
deue ser que el nuestro Joan Phiüppo * tiene poca cuenta con 
su tierra. 

La carta del dottor Torres ^ he enviado á Palermo, para que 
don Paulo ^ cumpla con lo que allí se scriue: quiziera que de 1 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 217, prius 141, 142. 

2 Heic et infra legitur in ms. c/ie. 

3 Mónita haec aut documenta, ab Ignatio missa, ea fortasse sunt, quae 
Polanco ex comm. scripsit 20 Decembris «A los Superiores de la Compa- 
ñía». Vide Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 85, 86. Cf. etiam ibid., 
pag. 439, 440 et pag. 94, 95. 

* Joannes Philippus Vito, qui, ut diximus, Patrem Polanco in conscri- 
bendis mittendisque ad socios litteris adjuvabat. 

"^ Dr. Balthasar Toires, qui Panormi Societati adhaeserat. Epist. Mix- 
tae, t. ni, pag. 239-241. Res autem, quae heic attingitur, ab ipso Doraenech 
in opist. 1074 uberius pertractata est. 

^ P. Paulus de Achillis. 7 Januarii 1556 157 

nueuo embiara el memorial sobre el azucaro, que no sé si lo 
tiene don Paulo. 

Los versos del P. M. Andrea * hemos también recebido. Si 
acá hallássemos otro Me^enate, creo que no faltarían algunos 
versificadores. Mucho de verdad nos hemos consolado de ver la 
charidad de tan buen Padre; mas maior consolatión recibiríamos 
[en] poderle imitar. El Señor nos dé gracia para ello, que, cierto, 
lo dezeo muy mucho; mas las necessidades son tantas por acá, 
que no dan lugar para ello al presente. 

El Padre don Paulo me scriue que ha sido forjado de tomar 
cinquenta on^as á in censo, y querría la approbatión de V. R., 
y avn authoridad para poder suggettar otro tanto in censo: 
pienso que sobre ello scriuirá á V. R. ^. 

Estos días passados scriuí largo de lo que me occoría ^; dezeo 
respuesta: V. R. por charidad la mande dar. Scriuí sobre la 
abbadía de Roccamador, que se tractaua con el abbad, que se 
contentasse en la vnlón de su abbadía al collegio, con que él 
quedasse abbad de su vida, y reseruados á él los fruttos, y para 
esto dezeaua saber cómo esto se hauía de negociar, digo hauer 
vna minutta del modo tenendi. Después acá he entendido cómo 
el abbad es contento ya, que no ha sido poco, y por tanto sería 
menester que con toda diligentia se embiasse la dicha minutta 
ó información, máxime que el abbad está malo, y tira á éthico, 
vltra que es viejo, y la abbadía la más al propósito de quantas 
ay, y valdrá mil y quinientos scudos en nuestro poder, y todo 
muy buena renta. Ay vna difficultad : que el rey cathólico pro- 
metió de vnir esta abbadía al hospital de acá ; mas después son 
muertos algunos abbades, y no se ha effectuado, y se cree que 
no querrá el emperador * hazerles esta gracia, teniendo ya el 
dicho hospital otra abbadía. Hase de supplicar á su magestat, 
que, no queriendo darla al hospital, que la dé al collegio, y creo 
que se contentará. Querría saber, si M. Pietro Ribadenera se * P. Andreas Frusius. 

2 Cf. POLANCO, t. VI, pag, 288, n. 1142, 1143 et pag. 292, n. 1160. 

^ Vide epist. 1047, pag. 128 et seqq. 

* Ms. etnpedar. 158 Epistolae Mixtae — io8i 

hallará en la corte del emperador, para scriuirle que solicite este 
negocio, que importa muy mucho ^ 

He oydo dezir que no se puede con buena consciencia tomar 
los fruttos de la abbadía, sin spedir las bullas: allá lo vean, que 
no se commetta algún error. 

De Monforte he entendido, que aquel hombre ha recebido 
la carta, y que está con trabajo no poder cumplir con toda la 
summa que le pide: porque ha echo grandes limosnas, que 
dizen que, si no fuera por éll, se morieran muchos pobres; mas 
hasta veinte ó veinte cinco scudos dize que podría. Se le ha 
embiado á dezir que á lo menos fuessen hasta cinquenta, por 
agora. Creo que lo hará, por la mucha deuotión que he enten- 
dido que tiene á V. R. * Agit de hoc negotio POLANCO, t. vi, pag. 317, 318, n. 1296-1301, quem 
vide. Exstat praeterea epístola Joannis de Vega, Siciliae proregis, hoc Janua- 
rio mense, sed incerto die ad Carolum V, caesarem, data, in qua, ut votis 
supplicantium benigne annuat, deprecatur. Eam depromimus ex transumpto 
coaevo, in vol. F, único folio, n. 215, prius 138. Est hujusmodi: 

f S. C. C. M. Algunos días ha que, informando yo á V. M.t del fruto y 
santo exemplo que los de la Compañía de Jhus. hazían en la ciudad de 
Medina y su comarca, donde tienen vn colegio doctado y sustentado por la 
deuogión y charidad de los de la dicha 9Íudad, y que, para que esta obra 
fuese más adelante y en seruicio de Dios, fuese V. M.t seruido de anexar 
al dicho colegio la primera abbadía que vacase; y V. M.t, mouido al zelo 
de tan santa obra, fué seruido de con9edello ansy, aunque por algunas di- 
ficultades hasta agora no ha hauido efecto. Al presente se ha ofre9Ído que 
el abbad de Roccamador, mouido de deu09ión y charidad, ha renun9Íado 
para después de sus días, stante al consensu de V. M.t, la dicha abbadía en 
el colegio, como consta por instrumento que dello va con esta, que, cierto, 
parece que ha sido inspiración de Dios. Porque no ay ninguna abbadía en 
esta ysla, que más á propósito sea para el dicho colegio, ni ninguna donde 
más fruto puedan hazer estos religiosos Padres que en ella, por ser en los 
casares desta ciudad y ribera, donde ay mucha cantidad de pueblo, y pocos 
que los administren y industrien en la dotrinay buenas obras xpianas., que 
es esta la profesión de los desta Compañía. Supplico vmilmente á V. M.t, 
pues la obra de sí es tal, sea seruido que la merced que les tiene hecha aya 
efecto, dando su consensu para que se puedan expedir las bullas y hazer la 
anexión. Quedo rogando á nuestro Señor guarde y ensal9e la S. C. C. per- 
sona de V. M.t con augmento de mayores reynos y señoríos. De Me9ina á 
[sic] de Henero 1556. — A tergo: Copia de una del virrey de Sicilia para 
€l emperador. — De la misma forma se scriue al rey di Inglaterra. 7 Januarii 1556 159 

Quanto á lo de Calabria, spero respuesta de lo que hemos 
scrito. El officio de la charidad va adelante, por gracia de nues- 
tro Señor, y siempre se hazen muy buenas obras '. Acá se ha 
dado orden que por todas parrochias se ensenye la doctrina 
xpiana. los domingos y fiestas, y se entiende en que se haga la 
mismo por todo el reyno. Se dará por otras major informatión 
desta obra. Ensényase la doctrina que stampamos. Con estas 
fiestas no se ha podido acabar: sólo ay vna oja stampada, 
over ^ pliego: pienso serán hasta (res pliegos ó poco más. Se han 
anyadido algunas cosas, que eran en la doctrina xpiana. de 
Mtro. Salmerón. 

Sobre el negocio de la ascensión ^, días ha que no nos scri- 
uen nada. El virrey siempre me pregunta cuando receba 
cartas, qué es lo que me scriuen sobre ello; y ya dos vezes he 
recebido cartas, que no hazen mención en ellas deste negocio. 
Marauíllase con lo que le han scrito, y yo de boca le [he] dicho^ 1 Non uno ¡n loco egimus de hac institutione. Eam describit Polanco, 
t. v, pag. 188, n. 542, ex quo sequentia juvat exccrpere: «Accessit huicx 
operi pió» de monte pictatis loquitur, «mense Augusto [1555], aliud non 
rninus pium opus, quod, ut novum, ita novo voluerunt appellari vocabulo, 
scilicet «Consilium Charitatis» vel «Officium Charitatis», quia nihil eorum, 
quae ad charitatem ac pietatem exercendam pertinent, excludit. Scopus 
hujus operis est spiritualibus rebus, ac praecipue charitatis operibus, con- 
sulere, et ad hoc excogitatum est hujusmodi Institutum... Nec putandum est 
eamdem esse rationem hujus officii ac montis pietatis...; in illo enim pau- 
peribus dumtaxat de temporali auxilio providetur; ad hoc autem... spectat 
illud et alia pia opera conservare; pauperibus enim prospicitur, ablata ülis 
rcstituuntur, cavetur ne quid viduae et pupilli injuriae patiantur, templa, 
nionasteria, hospitalia aut lapsa instaurantur, aut ruinam minantia confir- 
mantur, et alia hujusmodi multa... Et inter alia... effecit... ut edicto publico 
statueretur ut notarii, si quae sciant legata ab aliquo relicta in pios usus, 
etiam haeredibus recusantibus, ea aperiant, et his, qui praesunt huic chari- 
tatis officio... referant... Sunt autem electi viri sex ad hujusmodi consilium...» 
Et rursus, pag. 218, n. 632, de eodem consilio agens, addit: «Decretum fuit 
ut octavo quoque die congregarentur; quamvis quinto décimo... ad Prore- 
gem referre eos oporteret quae decreta essent, Et ad hoc Consilium reje- 
cturus erat Rex, quae ad opera pietatis in tolo eo regno pert¡nerent.> 

'■^ Id est. 

' Refertur ad monasterium Ascensionis, de quo multa diximus in vol. su- 
periore et máxime in vol. iii, pag. 134, 616, 661, 678, 701-704. i6o Epistolae Mixtae — 1081 

que no sia ya espedido, quedando, quando me partí, para 
expedirse. 

Del Juan Guttano no se tiene nueuas, después que se embió 
aquel turco á la goletta ^ 

Joan Romano ^ paresce que está mejor que no solía: pide 
que le dexen comer con los otros : ay embió vna scrita suya. 
Pietro Antonio está también mejor. 

Los hermanos que embiamos á Palermo, son ya, días ha, 
legados á buen saluamento, y cada día spero nueuas de los que 
hauían de ir á Biuona, de Palermo. Scríuenme que M. Miona 
estaua bueno y don Luys. El virrey está bueno, bendito Dios, 
con la señora duquessa y el señor duque. A todos tenga por 
encomendados V. R. De Messina á 7 de Henero 1556. De V. R. 
indigno sieruo y hijo en Jesux"., 

JoÁN HiERÓNYMO DoMENECH. 

Las orationes que se mandan hazer, se hazen. También el 
orden de no hazer scriuir, el qual ya teníamos antes. ^ 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jesús, in 
Roma. Alia manu: R.'^ a 18 del medesimo. ^ Vide epist. superiorem et epist. 1074, pag. 136. 

* De Joanne Romano et Petro Antonio egit supra Domenech, epist. 1074, 
ubi etiam de alus, in hac epistola contentis, fit sermo. 

' De his agunt Cartas de San Igtiacio, t. vi, pag. 85, 86, ubi legi- 
mus: «Que ninguno de la Compañía mueva á Príncipe ni Señor ninguno... 
á escribir á Roma á Nuestro Padre, pidiendo alguna persona de la Compa- 
ñía paia una obra pía ó otra; porque, no sabiendo lo que se puede acá 
hacer, ponen al Padre en peligro de ofender á unas y á otras, no cumplien- 
do con ellas...» 9 Januarii 1556 r6i 

ANDREAS FERNANDEZ 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

LUGDUNO 9 JANUARII I556 *. 

Intra paucos dies revertí in Portugalliam cogitat Fernandez. — Theotonius 
de Bragan9a ire recusat. 

t 
Jhs. 

A gra^a e amor do Spiritu santo seia sempre em nosas almas. 
Amen. De Milao escreui huma vez *, e daqui tres ', pera saber 
de noso Padre o que auia de fazer, e esperei por reposta ate- 
gora. E porque temo que me nao vira ja, pois que tequi nao 
veo, esperare! ate 20 de Janeiro aymda. E se me nao vier ate 
emtao, me partirei pera Portugual, pera me achar la a partida 
das naos pera a Imdia, se o Senhor nao ordenar outra cousa. 
E amtes de minha partida escreverei mais largo, porque agora, 
pela presa do correo, o nao poso fazer. V. R. me fa^a tanta 
charidade, que me emcomende ñas oracoes de todos. Noso 
Senhor nos de sua gra^a. De Liáo a 9 de Janeiro de 1556 

anos. Seruo inútil, 

t 
Amdre. 

E o porque diguo que me irei e, porque dom Teotonio diz 
que em nenhuma maneira hira ao reino. 

Inscriptio: \ Ao muito Rdo. em X.° Padre, o P. Joáo de 
Polamco, da Companhia de Jesús, a nosa Senhora da Estrada, 
em Roma. Alia manu. Daja na casa da Companhia de Jhs. aos 
carissimos meus irmáos, 

Dom Theotonio. 

Alia manu: R.** alli 5 di Febraio. * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 243, prius 289. 

2 Epist. Mixtae, t. iv, pag. 867. 

^ Vide supra, epist, 1044, pag. 22 et epist. 1061, pag. 85. Epístolas Mixtak, tom, v. i62 Epistolar Mixtae — 1083 

ANTONIUS DE ARAOZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO I3 JANUARII I556 *. 

Princeps Joanna laudatur. — Dolent plures revocatum esse subsidium, nuper 
Hispaniae regi concessum: in officio tamen continentur. — Eleonora Mas- 
carenhas Ignatii litteras desiderat. — Angitur Ludovicus de Calatayud, 
prohibitus ab antistite toletano collegium Societatis Occaniae instituere. 
Joanna, princeps, cogitur propter rerum angustias mitius cum praesulibus 
Toleti et Caesaraugustae agere. — Hispaniae optimates bene sentiunt de 
Societate eique favent. — Antonius Gou iter in Italiam instituit. — Quid 
sentiat Ignatius de concionibus, in foro habendis, exquirit Araoz. — Nomi- 
na quorumdam, nuper vita defunctorum, recensentur. — Fausta de Joan- 
ne de Borja, de episcopo placentino. 

t 
Jhus. 

Muy Rdo, Padre nuestro. Pax Xpi. Pues este correo, que 
se a detenido, lleua también otras, seré breue en ésta, pues por 
ellas entenderá V. P. lo que nuestro Señor obra por estas par- 
tes, y el augmento en todo, y la instancia que de tantos luga- 
res hazen, pidiendo gente: y particularmente desta corte, que 
es (a lo que se puede juzgar) el frutto evidente en diversos gé- 
neros de cosas públicas y particulares. Y pues ésta seruirá como 
de inclusa, á las que digo me remitto. 

La princesa ^ es vna alma bendita, y que tiene grandíssima 
deuo^ión a la Compañía. Agora está con calentura, avnque no 
muy rezia. V. P. la encomiende al Señor, que bien lo me- 
'es^e. 

Los que aquí tienen mano en la gobernación, y casi todos, 
jstán algo desconsolados, por vna rrevoca^ión del subsidio que 
agora a venido de ay ^. Y como las nes^esidades son tantas, y 1 Ex autographo in vol. F, triplici folio, n. 254, prius 341, 342, 345. 

2 Joanna,. Caroli V filia, Hispaniae gubernatrix, cujus amor erga Socie- 
tatem in turbinibus caesaraugustanis, de quibus in vol. superiore actum est, 
mirifice eluxit. 

^ De his POLANCO, t. VI, pag. 626, n. 2697: «Quamvis illi, qui guber- 
nationis universalis ministri erant, aegre admodura ferebant quod litteris 
Apostolicis Pauli IV revocatum esset subsidium quartae partis fructuum 13 Janüarii 1556 163 

hazen armada para recuperar á Bugía *, árales falta el socorro 
que otros años solían tener de los ecclesiásticos, los quales se 
scusaron de darle; y como llegó vn breue de S. S., aprobando y 
confirmando lo que hizo Julio, dióles á los del rey gran ale- 
grón; y como luego a sobreuenido la reuoca^ión '^, anse descon- 
solado. En todo esto S. A. se muestra verdadera hija de la igle- 
sia, avnque, como a sucedido en tal ocasión, el sentimiento es 
vniversal, praesertim inter magnates et consiliarios; mas, como 
son tan cathólicos, spero lo pasarán como deben. Desta casa se 
haze y ara con el fabor de nuestro Señor lo que en otras oca- ecclesiasticorum, Regi Hispaniarum prius concessae, cum praesertim eo 
tempore de recuperanda Busia [sic, at legendum Bugia vel Buxia], quam 
saraceni paulo ante in África occupaverant, ad classem instruendam ma- 
gnam rei pecuniariae penuria laboraretur; nostri tamen Principem Joannam 
in officio et obedientia Sedis Apostolicae continuerunt.» Revocationem vero 
subsidii, prius non sine difficultate a Paulo IV impetrati, aliaque ad rem 
spectantia vide apud probatos auctores, qui historiam illius temporis et acta 
Pauli IV cum principibus Hispaniae litteris prodiderunt. 

* «Benigne audita est a civitatibus denuntiatio de mililibus imperan- 
dis; nam amissae Bugiae nuntius cunctorum per Hispaniam animis magnum 
dolorem et timorem incusserat, reputantium oppidum imminens Hispaniae, 
Turcis, mare nostrum piraticis infestantibus, perfugium et receptaculura 
cum magno nostrorum periculo factum esse.» Sepulveda, De rebus ge- 
stis Caroli V, lib. xxx, n. 15, Vide locum, ubi Bugiae amissio überius 
explicatur. 

2 «Romae Caroli legatus ab eodem Paulo Pontífice, ut decretum Ju- 
lii [III] ac irrogatum Carolo privilegium confirmaret, impetravit.,. Sed idem 
Pontifex, Clericorum diligentia et querimoniis certior factus, suum decretum 
et confirmationem rescidit. Cujus mutati consilii causam idem Paulus for- 
tasse nec honestam nec probabilem intulit, quod confirmatio illa, suppressa 
priore rescissione, a se fuisset extorta ; itaque gravissimas poenas et exse- 
crationes per litteras in eos decernit, quorum consilio aut opera rebus 
Ecclesiasticis vis aut manus allata foret, nisi ad incepto desisterent; quibus 
litteris perlatis, et quibus visum est oportere, lectis, coeptum est in Regio 
Consilio diligentius de toto negotio consultari. Postremo placuit, ut 
inchoata causae cognitio commodius in tempus reservaretur, et exsecuto- 
res, ut factum est, revocarentur, et sic pax Ecclesiis ad tempus reddita, et 
sublatum interdictum.> Sepulveda, /. c, n. 10, 11. — Porro Mag. Canus 
aliique censuerant «exigi nihilominus subsidium posse. Fr. Dominicus de 
Soto et P. Araoz contrarium sentiebant, et horum opinioni adhaesit Gu- 
bernatrix, et suspendí executionem subsidii jussit». Polanco, t. vi, 
pag. 630, n. 2713. t64 Epistolar Mixtae— 1083 

siones. Es para alabar á su diuina magestad la hobediencia á la 
iglesia que estos príncipes y todo el reyno tienen; y así pares^e 
que la gracia alaga con suauidad, lo que la naturaleza se quexa 
con ternura. Gloria á Dios. 

Doña Leonor Mazcareñas pares^e que a vuelto á su prístina 
y primitiua deuo^ión á V. P. y á la Compañía: desea vna letra 
de V. P. Si se le a de doblar el spíritu, gran obra será ymbiár- 
sela ^ 

El P. Francisco, como V. P. lo terna ya entendido, avrá tres 
meses que, pasando por Alcalá, se concertó por scripturas au- 
thénticas con el prothonotario Calatayud, de Ocaña, el qual 
hizo donación á la Compañía de vnas casas principales que en 
Ocaña tiene, y de otras cosas, y así pasó á Plazencia, donde está. 
Y el prothonotario, que a años que lo deseaba y pydía, quedó 
consoladíssimo, trabando la casa á nuestra comodidad, y tratan- 
do en dar orden á ciertas annexiones de préstamos. En este me- 
dio, el arzobispo de Toledo lo a sauido, y le a licuado preso a 
Toledo, días ha, y le tiene todavía, y a hecho leer en público 
^iertos mandamientos suyos en Ocaña, para que sin licencia 
suya nadie aga colegio ni hospital, etc.; y á él le manda rrepo- 
ner y anular todo lo echo, y obligarse á que nunca pasará por 
lo contratado: y él es hombre de ochenta años, digo el protho- 
notario, y no le dexa salir de Toledo ^. Es cosa rezia, y dísona, 
y digna de remedio: avnque él ^ tiene color de dezir que, quan- 
do antes se trató con él sobre lo de Alcalá, quedó que, quando 
quisiesen hazer casa en su dyócesi, le diesen parte dello. El Pa- 
dre Francisco le scribe, diziendo, que, como asta agora no se 
ymbiaba gente, no se le avía dado razón, etc.; y esto también 
dexa para una casa que andan comprando en Madrid 'para la 
Compañía. Agora vsaremos con S. S.'^ de los medios blandos y * Scripsit Ignatius piissimae matronae litteras, plenas quidem charitatis 
et benevolentiae, quas habes in Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 253- 
256, annotationibus illustratas, in queis multa, scitu dignissima, de Eleo- 
nora Mascarenhas attinguntur. 

2 Agit de hoc negotio ipse Ludovicus de Calatayud, suis ad Ignatium 
litteris. Vide epist. sequentem et quam supra edidimus, pag. 123. 

' Nempe Martínez Guijarro, alias Siliceo, toletanorum antistes, qui 
nostris olim, Compluti aedificantibus, adversatus fuerat. 13 Januarii 1556 165 

de ruegos, por seer á coyuntura que S. A., y el consejo (que es 
el que avía de desagrauiarnos), y todos, andan alagándole, para 
que se encargue desta empresa de Bugía, que en estos rey nos 
agora con tanto herbor anda; y como él dio señales, y avn creo 
ofres^i mientes dello, y por ^ierto sin saber qué le a echo vn 
juez que de aquí se ymbió á Toledo, dizen que se quiere scu- 
sar, y que S. A. le a tornado a scriuir, encargándoselo mucho, 
y mandando al juez que se modere de manera, que al presente 
no pares^e Uebarlo por rigor, pues todo será por pocos meses; 
y avnque le aga reuocar, será todo inuálido, por seer la fuerza 
pública. Y también es público que por esta ocasión se disimula 
con él, y el mismo prothonotario, sin saber esto de nosotros, lo 
sabe de Toledo, que vee quán mala ocasión es para que esto se 
remedie con el calor y rigor que el caso meres^e: y así e pro- 
curado que S. A. no lo sepa, porque res^ebiría pena, y no de- 
xaría de hazer alguna diligencia: y no conviene agora que 
la aga, avnque sea interceder, porque se alteraría el bendito, 
sicut qui ocasiones querit, y arían después cargo á la Compa- 
ñía, que por su causa avía desistido de la empresa. Y si lo a de 
hazer, sea sin que la Compañía le sirua de color, pues al cauo 
lo que se difiere no se pierde; y el prothonotario podrá prose- 
guir sus trabas y lo demás, pues es rrevocable lo echo. En esto 
está y a pares^ido á todos Uebarlo con este tiento por agora. 

El P. Rojas vino de ^arago^a, con pares^er de los de allá, 
para que la Compañía supplicase á S. A. mandase suspender la 
venida del abad de Veruela, que por 4 cartas le auía mandado 
venir: y pues en la rreductión de la Compañía y en otras cosas 
después daba muestras de quererla fabores^er, pares^ía á los de 
allá que se debía procurar lo que digo. Y no se a echo, por al- 
gunos respectos; y el principal es, porque todas las diligencias 
que S. A. mandó hazer en fabor de la Compañía en ^aragoza, 
fué por pares^er de los del consejo supremo de Aragón, que 
aquí residen; y en no averse hobedes^ido las letras de S. A. y 
los executoriales reales, ya la causa se convirtió en desauthori- 
dad real *. Y para sanear ésta (avnque la Compañía no estu- * Litterae Joannae principis de hac re in superiore volumine conti- 
nentur. i66 Epistolae Mixtae — 1083 

biera de por medio), an pretendido su venida, y an replicado y 
duplicado tantas vezes. No paresgió cosa justa nos mittere fal- 
cem in messem alienam, ni tampoco provocar á rigor, sino de- 
xarlo al pares^er del consejo, el qual a determinado que no se 
debe dar tal suspensión. Ni tampoco creo le instarán por agora 
para que venga, asta que pase esto de Bugía, porque pyden 
prestado al arzobispo de Carago^a, de manera que se an topado 
la authoridad y la nes^esidad. Nuestro Señor lo ordene todo á 
su mayor seruicio y gloria. 

Don Juan Pimentel, tio del conde de Venabente, querría 
darnos sus casas, y vna yglesia parrochial de ally, y que daría 
beneficios y préstamos para annexar ^ No contento con mi 
respuesta, desea la de V. P., sobre si aceptarán la cura de las 
almas, etc. 

El marqués de Távara ^ y el conde de Monterey ^ quieren 
dar ya principio á sus colegios que hazen en estos lugares. 1 Comes de Benavente, cujus heic fit mentio, erat Antonius Alphonsus 
Pimentel. Porro «Don Antonio Alonso Pimentel, sexto Conde de Vena- 
uente, Mayorga y Villalon sucedió al Conde don Alonso, su padre, en su 
casa y grandes Estados, fué cauallero generoso y de gran valor, muy seme- 
jante á la grandeza de sus mayores, como lo mostró en seruicio del Empe- 
rador don Carlos, Rey de las Españas, siendo su Virrey en estos Reynos. 
Casó con doña Luisa Henriquez Girón, hija de don Fernando Henriquez, 
quinto Almirante de Castilla, primero Duque de Medina de Rioseco y de la 
Duquesa doña María Girón, su mugen. . Fueron sus hijos don Luis Pimen- 
tel, séptimo Conde de Venauente y Mayorga, que murió sin sucesión; don 
Juan Alonso Pimentel, que sucedió en la casa; doña Maria Pimentel casó 
con don Fadrique de Toledo, Duque de Huesear, hijo primogénito y here- 
dero de D. Fernando Aluarez de Toledo, tercero Duque de Alúa,,.; doña 
Luisa Pimentel, muger de don Juan Aluarez de Toledo, quinto Conde de 
Oropessa.,.» Haro, Nobiliario, t, i, pag. 134. ínter fillos vero Alphonsi 
Pimentel, comitis V de Benavente, recensetur «Don Juan Pimentel, clérigo, 
Abad y Prior de Junquera», Haro, ibid.; de quo mentionem facit Araoz. 

2 Bernardinus Pimentel et Almansa, cujus mentio saepe in his MONU- 
MENTIS facta est. De coUegio autem, ab illo Vallisoleti condendo, non 
semel egit Polanco, t. v, quem vide, pag, 462, n, 1255, annot, 5 et 
pag. 553, 554, n, 1518. 

3 Alphonsus de Acevedo et Zuñiga. Ne saepius, quae jam sunt dicta, 
repetamus, consule laudatos auctores Polanco, t. v, pag. 462, n. 1255, 
pag. 552, 553, "• 1516, 1517; Litt. Quadr., t. iii, pag. 24, annot. 9; Val- 
divia, Historia de los Colegios de Castilla, — Colegio de Monterrey, 13 Januarii 1556 167 

En Burgos es grande el concurso de los studiantes: andamos 
por tomar alguna otra casa más capaz. Dizen que el hermano 
del abad Salas ^ quería ymbiar allá sus hijos, que para Burgos 
no sería poca admiración, según nos es poco afectado. 

El condestable ^ me tiene por tan suyo, que me viene á veer, 
y dize que ya todo le contenta de la Compañía, y que sólo de- 
sea que aya coro, para cantar. Tanto me cantará desto, que qui- 
qk le descantaré de su colegio, que al fin spero seruirá la Com- 
pañía en él á nuestro Señor, si el P. Mtro. Polanco no lo es- 
torba ^ 

Ya V. P. avrá sauido cómo el P. Gaspar voluió á Burgos 
con gran aplauso de la ^iudad, porque es muy amado. Es vno 
de los que el P. Francisco dio al marqués de Cañete para el 
Perú; y al tiempo del embarcar, alióse que no tenía li^en^ia 
para licuarlos, y así se quedaron y voluió el P. Gaspar *. 

El H. Gou me scribió pocos días ha de Alicante, para que 
le vbiese prorrogación de la ^édula que tenía, y luego se la ym- 
bíe, avnque podrá ser no la aya menester: y avnque ella sea en t. II, pag. 81 et seqq. Quibus adde epistolam P. Joannis de Valderrabano, 
initia gymnasii montisregii explicantis, Lzíí. Quadr., t. iv, pag. 253-256. 
' Scilicet Christophorus de Miranda, frater Francisci de Miranda, sive 
plenius, ut alus placet, Francisci Jiménez de Miranda, abbatis de Salas. 
Porro hoc nomine indicatur, dignitas quaedam, ut ajunt, burgensis ecclesiae, 
pingue quidem sacerdotium, ut videre est apud González Davila, Teatro 
eclesiástico, t. iii, pag. 9. 

2 Petrus Fernandez de Velasco, dux III de Frias. 

3 Jocatur heic Araoz cum P. Polanco, qui patria burgensis erat. Jam, 
collegium de quo agitur, Sto. Nicolao dicatum, exstrui jusserat Ignigus 
López de Mendoza, burgensis episcopus idemque cardinalis, quam aedifi- 
candi curam moriens commiserat Castellae comestabili, Petro de Velasco, 
testamenti sui exsecutori. Hinc collegium comestabilis dici illud consuevit. 
González Davila, /. c, pag. 86. Historiam vero hujusce collegii, postea 
Societati Jesu attributi, afferunt ex Valdivia, Colegios de Castilla, in 
append. Cartas de San Ignacio, t. v, pag. 541-546. 

* Ad rem Polanco, t. vi, pag. 628, n. 2707: «Cum P. Gaspar de Aze- 
vedo simul cum sociis in Indiam Perú cum marchione del Cañete [Andrea 
Hurtado de Mendoza] proficiscerentur, cum jam in naves essent ascensuri, 
inventum est quod Marchio facultatem ad eos secum ducendos a Rege non 
postulaverat, et ita, Deo aliquid melius providente, ut credibile est, in Hi- 
spania tune substiterunt, et tune P. Araoz Burgos remisit P. Gasparem, qui 
cum magno applausu ejus civitatis, ubi acceptus erat, exceptus est.» i68 Epistolae Mixtae — 1083 

Alicante quando él en Barcelona, adonde dizen que an venido 
las galeras, yo la ymbié á Valencia, y de ally la ymbiarán á 
donde estubiere. 

Oy me an dicho que en Granada vno de la Compañía que 
predica, vn día que corrían toros, el que hazen fiesta por la 
tomada de Granada *, salió á los estorbar con vna cruz ó cru- 
cifixo, de que vbo mucho scándalo: y lo an scripto acá gente 
principal, y vn hermano del conde de Mélito, ó duque de 
Francavila, que se alió ally. V. P. vea lo que manda se debe 
hazer en estos herbores, y sobre el predicar en Medina en las 
calles ó cambios, porque, avnque al P. Baptista ^, que era allí 
tan acepto, se lo disimulaban, agora á otro no lo a querido con- 
sentir el corregidor; y avnque se ha remediado bien por agora, 
V. P. vea lo que manda para adelante ^ El infante don Luys 
de Portugal es muerto, de que a auido gran sentimiento *, y 1 Nimirum 2 Januarii, 

2 Joannes Bta. Sánchez. 

3 Quoniam mentio incidit de concionibus in medio urbium foro ac com- 
pitis a nostratibus habitis, juvat in memoriam revocare quae legimus apud 
PoLANCO, t. VI, pag. 703, n, 3045, ubi sermo est de provincia Baeticae: 
«Hispali et Granatae» sic ille, «ubi magno in pretio nostra Societas habe- 
batur, ad earum insignium civitatum spirituale auxilium exigebant a nostris 
praelati (Granatae quidem Archiepiscopus, Hispali Vicarius) ut in plateis 
et alus urbis publicis locis nostri concionarentur; et cum Rectores Patrem 
Provincialem hac de re consuluissent, et is satisfaciendum esse praelatis 
scriberet, magna cum alacrilate et admiratione nova haec praedicandi ratio 
in praedictis urbibus est admissa; nam de vulgo plurimi, qui toto anno nec 
concionem audiunt nec Missam celebrari vident, verbo Dei instruebantur; 
multi etiam nobiles juvenes et alii cives, a concionibus audiendis alieni, qui 
deambulandi gratia, ad hujusmodi plateas se conferebant, ibidem oblatam 
praedicationem fugere non potérant». Haec ille. — Porro archiepiscopus gra- 
natensis erat celeberrimus juxta ac sanctus Petrus Guerrero; vicarius autem 
hispalensis, in locum Gasparis Cervantes suffectus, Joannes Ovando. 

* 27 Novembris superioris anni cesserat e vita princeps optimus Ludo- 
vicus, cujus virtutes jure ac mérito sedales nostri ad caelum extollunt, 
Franco, Synopsis annalium, An. 1555, n. 11, 12; Litt. Quadr., t. iv, 
pag. 356; Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 563; Polanco, t. vi, 
pag. 721, n. 3118, pag. 747, n. 3235, annot. 2, aliique. lUius laudationem 
funebrem dixit e suggestu eloquentissimus Perpinianus, estque oratio il in 
editione Petri Lazeri, quam Mariae Barbarae de Portugal, Hispaniarum 
reginae, Emmanuel de Azevedo S, J. dicavit, Romae mdccxlix. 13 Januarii 1556 169 

también mosén Doménech *, el padre de Mtre. Hierónimo 
Doménech, según el P. Mtre. Estrada scribe. 

El P. Francisco me scribe, que al P. Mirón (que ya le tenía 
en Plazen^ia) le ymbía á Murcia, y al Padre doctor Baptista ' 
llama para tenerle consigo; y halo bien menester, según anda 
con mucha ocupación y poca salud. El P. Bustamante es pro- 
uincial del Andaluzía. 

Ya scriuí á V. P., cómo el señor de O^aeta ^ era muerto. 
Ysabel de Araoz está muy mala, días ha, y con poca speran^a 
de vida: pues es tan hija de V. P., vasta dezir esto *. Don Juan 
de Borja tiene vna hija, y la casa tan reformada y xpiana. que 
es dechado allá y acá. 

El colegio de Plazen^ia va muy adelante , y el obispo ' no 

nada atrás en fundarle, y en fundarse y aparejarse para bien 

morir. Jhu. Xpo. nuestro señor le tenga de su mano, y á todos 

nos dé su gracia para que su voluntad santísima sintamos y 

cumplamos. Amén. De Valladolid 13 de Henero 1556. V. P. 

minimus filius in Xpo. 

t 
Araoz. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Xpo., el 
P. Mtre. Ignatio de Loyola, prepóssito general de la Compa- 
ñía de Jhs. Alia manu: R.*** á los 27 de Abril. "¡^ * Petrus Doménech, sociorum valentinorum fautor, cujus aliquot epí- 
stolas supra edidimus. 

* P. Joannes Bta. de Barma. 

3 Beltranus López de Ozaeta et Gallaiztegui. Epist. Mixtae, t. ii, 
pag. 641-643, 646, 850. 

* Cf. POLANCO, t. I, pag. 509. 

' Gutierrius de Vargas et Carvajal. 170 Epístolas Mixtae — 1084 

LUDOVICUS DE CALATAYUD 

PATRl JGNATIO DE LOYOLA 

OCCANIA 22 JANUARII I556 ^. 

Docet Calatayud Ignatium quid fieri oporteat in causa sua, ad collegium 
Occaniae instituendum. 

f 
Muy magnífico y muy reverendo señor. Por otras mjas avrá 
entendido V. P. las molestias y trabajos en que estoy puesto 
por la contratación que yze con el P. Francisco, comissario ge- 
neral, y por los poderes que para efetuar cierta vnión de vnos 
préstamos míos se le an embiado; y io después escreví á V. P. 
que la vnión se suspendiese, y no se efetuase asta que se oviese 
la licentia del perlado, ó se allanase sin contraditión para efetuar 
la dicha contratación; y que en el entretanto no se entendiese en 
más, nj se yziese más costa de signar la suplicatión, y que se 
estuviese retenta en el datario sin redimirla, nj dar el consensu, 
nj azer costa alguna de bulas: y que ante todas cosas, ante que 
nada se agastase, se hoviese por breue ó por penjtencería vna 
licentia para azer el colegio ó ospital, conforme á los poderes, 
con suspensión ó derogatión de qualesqujer mandamjentos, 
contra mj dados y jntimados con censuras y penas pecunjarias, 
para que no aga el dicho colegio, monasterio nj hospital, y de 
qualesqujer obligationes, de qualqujer cantidad de dinero que 
yo aya echo, tenjéndome en prisión para que diese por ninguna 
la dicha contratación y de no vsar della ^. Es necessario que de 
todo se aga mentión, porque tengo grandes penas puestas y 
obligatión echa, non obstantibus, etc., con las derogationes ne- 
cessarias. Esta licentia se a de expedir ante todas cosas amplíssi- 
ma con todo lo que digo, sin faltar nada, que es bien necessaria 
para escusar penas y achaques. Para expedir esta licentia, si no 
se an ávido dineros, como tengo escrito, yo escriuo aquj al vaneo 
que dé lo que costare la expeditión della; y como sea expedida 1 Ex autographo in vol. F, único folio, n. 261, prius 390. 

2 Vide epistolam superiorem, necnon epist. 1072, supra, pag. 123 
editam. 22 JaNUARII 1556 171 

la licentia, que el vaneo la vea, dé lo que fuere necessario; si mj 
officio es vendido, para pagar la compositión de la suplicatión 
y expeditión de las bulas, de los dineros de mj ofEcio. Sepa V. P. 
que oy en este día me an escrito de Huete vn secreto, que en 
berdad yo nunca le supe: que destos préstamos que di poder 
para vnir al colegio de la Conpañja, el de Tarancón, que a más 
de XX annos que lo poseo, y huve en permutatión, que tiene 
vno regresso á él; y siendo ansí, si la vnión del se aze, la Con- 
pañía y io lo perderemos. Por tanto conviene que este préstamo 
de Tarancón no se vña, nj se dé el consensu para vnirlo. Esto 
suplico á V. P., porque, como digo, no le perdamos. Este es el 
menor, que vale asta XLV ó L ducados. Del de Yepes y Ba- 
gando se aga la vnión, y pónganse en CC ducados, que más 
valen de CCXXX; y después, sabida la verdad, si no ay regre- 
so, se podrá vnir el de Tarancón. Suplico á V. P. lo mande ex- 
pedir todo de manera, que las penas que me tienen puestas, y 
obligationes que me an echo azer, no ayan lugar, nj contra mj 
puedan aver recurso; todo se suspenda y anulle, y V. P. me 
mande dar aviso de lo que se yziere por vía de la Conpañía. 
En esto no tengo más que dezir. Nuestro Señor lo encamjne 
como él más se sirva, y él sea con todos y nos cumpla de su 
gracia. De Ocaña xxij de Enero 1556. Su siervo en el Señor, 
El protonotario, Luis de Calatayüd. 

Inscriptio: f Al muy magnífico y muy Rdo. señor, el señor 
maestro Ignatio Loyola, general de la orden de la Conpañía 
de Jhus, en Roma. AI porte vn julio. Alia manu: R.^^ á los 18 
de Junio. 

t 
Jhus. 

Señor ^ Este negotio conviene tratarse con gran secreto, 
porque, á saberse que yo entiendo en él, el perlado ^ me echaría 
donde no viese el sol. Yo [he] estado preso en Toledo quasi 
tres meses, y vn día en la cárcel pública con grillos, aviéndome * Ex autographo in vol. F, semifolio, n. 262. — Esl quidem in folio 
separato, sed, ut perspicue videtur, superiori epistolae adjuncto et ab ipso 
Calatayüd exarato. 

2 Scilicet Joannes Martínez Siliceus, toletanorum antistes. 172 Epistolar Mixtae — 1085 

antes jntimado mandamjentos con graves censuras y penas pe- 
cunjarias para que no vse de la contratación echa con la Con- 
pañía, y la diese por ninguna, y la di en cierta forma que no 
para perjuizio, videlicet en quanto podía y de derecho avía lu- 
gar, lo qual nj pude, nj de derecho huuo lugar. Obligúeme á 
grandes penas pecunjarias, de la aver por ninguna, y no estar 
nj pasar por ella. Por esto es necessario, como tengo dicho, que 
esta licentia se expida muy secreta, por breue, con amplísima 
suspensión y derogatión de qualesqujer mandamjentos que me 
ayan jntimado para que no trate, nj jnnoue, nj able en la con- 
tratatión, y de las obligationes, que, estando preso, yze para 
darla por ninguna y no vsar della. Suplico á V. P. se expida 
muy amplia y muy secreta, y expedida, ésta, con las que más 
en esta materia [he] escrito, se rasgará. 

Esto trato desta manera, para que, ávida esta licencia, sin 
temor de censuras nj de otras penas pecunjarias, se pueda en- 
tender en la expeditión de las bulas de la vnión, que para lo 
que toca ha azer el collegio, no pienso vsar desta licentia, nj 
que el perlado la sienta: la Conpañía con sus priujlegios ara lo 
que le pareciere. 

tOS5 

ALPHONSUS DE SAMANO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI 26 JANUARH I556 ^. 

Alphonsus Samano, episcopus electus, devote ab Ignatio poscit in Societa- 

tem cooptan. 

t 
Jhus. 

Manu Patris Mendoza. El señor Samano, el qual es obispo 
eligido de Capri, agora algunos días ha que me ha hablado de 
desear de entrar en la Compañía, lo qual dize que munchos 
meses [ha] que lo trata consigo, y que agora le toca el Señor en 
grande manera. Está resoluto de entrar en la Compañía. Es 
persona de grandes partes, las quales bien sabe el P. Laynes. 1 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 209, prius 129. 26 Januarii 1556 173 

Diffiere la consacrasión de su obispado, para ver lo que le sará 
mandado del P. Ygnatio, diziendo que, ni quiere obispado, ni 
quiere nada, sino servir á N. S. en la Compañía. V. R. nos avise 
por posta luego dello, porque no hará otro. De V. R. siervo en 
Xpo. Jesu, 

Mendoza. 

Manu propria. Rmo. Padre nuestro: Yo no tengo qué dezir 
más de lo que el P. Christóbal de Mendoza screue á V. R. P. 
Solamente le suplico se informe del P. Mtro. Laínez, que es tan 
mi señor ha tantos años, y yo demando este favor, que me acce- 
ten en su Compañía por charidad, pues todo el mundo es bani- 
tas, etc. Y N. S. sea con todos. Amén. En Ñapóles 16 de He- 
nero 1556. Besa las manos á V. Rma. P. su hijo, 

Alonso de Samano *. 

Inscriptio: \ Jhs. Al Rmo. Padre nuestro, el P. Ignatio, pre- 
pósito general de la Conpañía de Jhs, etc. En Roma. 
Alia manu: K}^ alli 30 del medesimo. 1 POLANCO, t. VI, pag. 245, n. 936, 937 litteris haec mandavit: «Erat 
Neapoli vir quidam Societati amicissimus, nomine Alphonsus de Samano, 
qui electus fuerat Episcopus Caprensis et jam Litteras Apostólicas expeditas 
habebat ut consecraretur. lile sub finem Januarii, ad Rectorem nostri CoIIe- 
gii accedens, significavit ei animi sui deliberationem post crebram et diu- 
turnam cogitationem de Societate nostra adeunda et Deo in ea serviendo. 
Et res videbatur magnae aedificationis Neapoli futura, ubi hominem nove- 
rant plurimi et amaverant. Vir erat alioqui prudens et in humanioribus 
litteris eruditus, sed podagra nonnihil l^iborabat. Ea de re tum ipse tum 
[rector collegii] P. Ignatio scripserunt. Sed P. Ignatius quaedam conside- 
randa esse rescripsit, et ita effectum est, ut hoc animi sui propositum ille 
exequi non potuerit.» — Quibus Polanci verbis id, ibid., annot. 5, adjeci- 
mus: «Non podagra tantum, sed alio quodam impedimento laborabat Sa- 
mano, «De Savano (sic) no es menester hablar, porque hemos entendido 
que tiene impedimento esencial; y por ventura, entendiéndolo él, ha desis- 
tido de hablar en ello.» Polancus, ex coni, Rectori Collegii Neapolitani, 
3.* Maji.» — Caeterum hic vir, quem Gams, Series episcoporuin , vocat 
Somario, Ughellus autem Somerium, ab hoc ultimo sic laudatur: «Alphon- 
sus Somarius, Hispanus, Clericus Calaguritanus, die 16 Decembris 1555 
Capritanus evasit Episcopus. Novem annis hanc rexit Ecclesiam, eamque 
libere cessit, cum titulo et denominatione Episcopi Capritani.» Ughellus, 
Italia sacra, t. vii, col. 265, n. 28. 174 Epistolar Mixtae — 1086 

OLIVERIUS MANAREUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

LAURETO 27 JANUARII I556 *. 

Socii describuntur, inchoando Pragae collegio idonei. — De sodalibus lau- 
retanis, Monloya, Androtio, Nieto aliisque. — Litterae quadrimestres brevi 
disponentur. 

f 

Pax X.' Molto Rdo. in X.° Padre. Per la breuitá del tempo 
no si potette sodisfare per 1' ultima mia al commandamento 
fattoci dalla R. P. V., circa 1' auissarla di quelli, che qua sonó 
atti per Praga ^: hora diró quel che sentó circa de ció. 

Primamente, il nostro albanese, et Lamberto leodiensis, me 
pare sarebbono piú atti per altro collegio, che questo, perché 
difficilmente si potranno mettere al studio senza turbatione 
d' alcuni altri, per essere stati sin' a hora in seruigio di casa, 
perché ho prouato che, quando cusí se fa, zoé, quando del 
seruigio di casa se mettono alcuni alli studij, quelli che nissuno 
modo sonó atti al studio, all' hora pensano essere atti, et gli 
dura quella fantasia qualche settimane, con danno suo et dissa- 
gio del collegio. Et per Praga pare sarebbono atti, per essere 
giouani buoni et modesti, et giá Alberto tienne buon principio 
della lingua germánica ^. 

De M. Xpophoro. , diffusamente n' ho scritto, et di quello 
ordinará V. P. quanto gli parerá per maggior gloria del Signo- 
re, secondo suo sólito. Giacomo Tilano puoi, potrebbe far' al 
proposito, per essere troppo inetto ad questa lingua italiana, et 
non fare qua tanto frutto nelle lettere, come forse altroue fa- 
rebbe; é pero buonissimo giouane, et hora molto diuoto, ube- 
diente, et desideroso de mortificationi. * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 20, prius 96. 

^ Apti nimirum socii ad collegium pragense, quod hoc ipso anno insti- 
tutum est. — De sociis autem, qui heic memorantur, rursus deinde agetur. 

' Attamen Lambertum Leodiensem Billomum ab Ignatio postea missum 
fuisse, «ut in inferiori aliqua classe doceret» tradit Polanco, t. vi, pag. 30, 
n. 79. 27 Januarii 1556 175 

De Sebastiano non dico niente, perché glá so che V. R. P. 
sia deliberata de mandarlo, et cusí sarianno cinque. Auertisca 
pero V. P., che qua siamo hora in Loreto da 44, et che tanti 
non possano essere per adesso. Nostri fratelli Gasparo ^ con suoi 
compagni sonno gionti, et il primo di le trouorno per strada 
r altri ch' costa uengono, se non sian hora gionti. 

Noi stiamo anchora qua in Ancona il P. M.° Montoya ', 
M. Fuluio et io. Domane partiró, et forse anche nostro Padre, 
restando qua M. Fuluio per sodisfattione de monsignor ^ 
Hoggi nella congregatione di dottori M. Fuluio a fatto grand' 
honore al Signore et la Compagnia, respondendo alli dubij 
fatti \ M." Montoia et io non habbiamo risposto, per la breuitá 
del tempo et ordinatione del Signore, che cusí uedeua espediré. 1 Gaspar Konger. Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 133, 134, 
annot, 9. 

2 P. Joannes de Montoya, qui Laureti «Superintendens quidem erat». 
PoLANCO, t. VI, pag. 96, n. 330. Ejus indolem ac ingenium apte idem Po- 
LANCO, /. c, n. 330-332, describit, quem adi, si lubet. 

^ Gaspar de Doctis, almae domus gubernator. 

* Ad haec procul dubio refertur PoLANCO, t. VI, pag. 97, n. 334, cum 
ait: csub finem mensis Januarii... Roma veniens P. Fulvius Androzius An- 
conam, a Gubernatore» fuit «evocatus, ut cuidam consultationi, propter 
judaeos, qui ex Portugallia venerant, institutae, ut jurisperitus interesset». 
— Quoniam vero de Fulvio, tamquam de sodali nostro, nunc primum in 
his epistolis mentio fit, non erit abs re in memoriam revocare, quae de ipso 
litteris mandavit Oliverius Manareus, De rebus Societatis commenta- 
rius, cap. IX, n. 8: «ínter Canónicos [Laureti degentes] erat quidam nomine 
Fulvius Androtius I. V. Doctor, qui fuerat Vicarius generalis Episcopi Ca- 
merini, vir magnae authoritatis et spectatae virtutis. Hic ita captus est 
amore Societatis ex consuetudine cum ipsa contracta, ut secundo anno a 
Collegii incunabulis admitti obnixe petierit. Missus est Romam post facta 
Exercitia Spiritualia et firmam animi stabilitatem, ut a B. P. N. Ignatio 
admitteretur et efformaretur, quod Dei et Patris beneficio obtinuit; secuti 
sunt ipsum dúo ipsius fratres, Hortensius et Curtius Androtii, qui in mini- 
sterio domestico multis annis versati sunt, ille Tiburi, hic Mediolani, ómni- 
bus virtutibus spectabiles. P. Fulvius constitutus est Rector Collegii Ferra- 
riensis, ubi et diem clausit extremum, ducibus et toti civitati valde carus 
ob egregiam pietatem ac raram prudentiam. Edidit aliquos tractatus valde 
pios et spirituales.» Optimi filii digna óptimo patre sobóles erant, ut ex 
Polanci narratione conficitur, qui, de his disserens, haec ait: «Initio hujus 
aestatis Curtius, Patris Fulvii et Hortensii frater, cum admissus esset, venit 176 Epistolar Mixtae — 1086 

Hoggi pensó si sará principiata la lettione greca, perché cusí 
io r haueuo ordinato. 

Del fratello Jo. Nieto ^ non ho sentito altro; pensó, si fosse 
peggiorato, me 1' hauessi fatto sapere il fratello Melchior. No- 
stro Signor gli dia sua gratia. 

Le quadrimestri son fatte, giá molti giorni, ma non anchora 
rescritte: con le prime le mandaró ^, et insieme una per il Rmo. 
cardinal nostro ', che sará il fine della presente. Di Loreto ali 
27 di Gennaio 1556. Alie sante orationi di V. R. P. prego 
essere raccommandato, et quella conserui Jesú X.° nostro si- 
gnore. Amen. Di V. R. P. indegnissimo in X.° seruitore, 

Oliuerio Manareo. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M." Ignatio 
de Loyola, prepósito genérale della Compañía de Jesú, in Roma. 
Mia manu: R.** alli 7 di Febraio. Lauretum ejus pater, et tantum abest uí fllium revocare studuerit a suscepto 
vitae perfectioris instituto, ut potius pia quadam et virili exhortatione ad 
perseverantiam eum animaverit; et cum inter exhortandum uberes lacrymas 
effunderet, cum causam earum peteret filius, respondit prae animi laetitia 
se flere; et cum quidam ex nostris diceret nondum ipsum pervenisse quo 
pervenerat quidam in Hispania, qui quinqué filios, cognomine Acostas, in 
Societate haberet, facete respondit: «spero me parentem eorum superatu- 
rum esse, nam dúo mihi alii supersunt filii, qui cum ingressi fuerint Socie- 
tatem, ego ipse ingrediar». Polanco, t. vi, pag. 99, 100, n. 342. 

* Frater Joannes Nieto, qui etiam Joannes Ignatius saepe appellatur, 
Roma Lauretum venerat cum P. Fulvio Androtio. Et eum quidem comita- 
turus erat Meldulam usque, quo mittebantur, ut infra dicetur. Vide 
epist. 1136. 

2 Cf. Litt. Quadr., t. iv, pag. 68-81. 

' Rodulphus Pío di Carpi, cardinalis, Societatis Jesu protector. 29 Januarh 1556 177 

tOS9 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GR ANATA 2g JANUARII I556 ^ 

Res Societalis prospere succedunt. — Acta Marciae (Marchena) cum ducibus 
de Arcos, oppidi dynastis, recenset Bustamante. — Granatam accedit; 
Petrum Guerrero, antistitem dioeceseos, Societatisque fautorem, laudat. 
— P. Basilius, sive Alphonsus de Avila, eloquentia in urbe granatensi 
regnat. — Cordubense collegium floret. — Hispalis excolitur. — Fanum Lu- 
ciferi Bustamante est lustraturus. — Quid animo volvat circa hujus urbis 
coliegium, aut rite instituendum aut removendum, Ignatio aperit. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Fax Christi. Después 
de la del mes pasado ^, en que escreví lo que avía por entonces 
de que dar aviso á V. P., lo que al presente puedo dezir es, que 
por la bondad de Dios nuestro señor las cosas de la Compañía 
en esta provincia van en continuo augmento, quanto á lo spiri- 
tual, por el cuydado que se tiene de la estrecha obseruan^ia de 
las constituciones y reglas de nuestro instituto. 

Estando en Córdoua de partida para esta ciudad, recebí car- 
tas de ja duquesa de Arcos ^, y de la marquesa de Priego, su ma- 
dre, en que pedían me llegase á Marchena, donde estavan los 
duques; y por la instancia que en esta mi yda hazían, huve de 
condescender á su petición; y así me partí en principio del pre- 
sente para aquel lugar, donde me detubieron aquellos señores 
quatro días. Y aviendo llegado bíspera de la Epiphanía, fuy 
importunado que predicase otro día al pueblo, no obstante que 
estava prevenido vn predicador, con cuyo beneplácito yo accepté 
el sermón. Hize ansí mesmo algunas pláticas particulares á los 
duques en su casa, donde nos avían hospedado muy contra 
nuestra voluntad, diziendo que tenían necessidad de particular 
communicación, y que también los aposentos del hospital (donde 

* Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 275, prius 509, 510. 
2 Vide supra, epist. 107 1, pag. 118 et seqq. 

' Maria de Toledo, filia Catharinae Fernandez de Córdoba, uxor Ludo- 
vici Christophori Ponce de León. 

Epistolae Mixtae, tom. v. 12 íjS Epistolar Mixtae— 1087 

nosotros solíamos posar) estavan ocupados. También se hizo 
plática spiritual á todos los de aquella casa, que no son pocos, 
así honbres como mujeres, hallándose los duques presentes, en 
que les dexamos algunos avisos, de cómo, mediante la gracia del 
Señor, se abían de aver de allí adelante en las cosas de su divino 
servicio, exhortándolos á algunas buenas meditaciones, que tu- 
viesen á la mañana y á la noche, en que así los señores como los 
criados mostraron averse mucho consolado: sit nomen Domini 
benedictum. El duque, así por la devoción que tiene á la Com- 
pañía, como por la que conos^e tener la duquesa, que ^ierto es 
muy grande, trató comigo de que en aquel su lugar, que es muy 
principal y tiene tres mil vezinos, se hiziese vn collegio de la 
Compañía, para doze ó quatorze personas, de que por ser tal el 
lugar, y estar en comarca y vezindad de otros tan grandes como 
él, se esperava mucho servicio de nuestro Señor ^ Yo me pre- 
ferí de communicarlo con el P. Francisco, con tal aditamento, 
que S. SM hiziese el edificio del collegio, y le dotase, primero 
que viniesen los nuestros á morarle, porque ellos quisieran luego 
operarios. Y diziéndoles yo que, siendo pocos y en casa pres- 
tada, no podían guardar el instituto en la perfectión que se re- 
quiere, pares^ióles muy bien, y -el duque me dio vna ^édula es- 
cripta de su mano, en que para doze de los nuestros se profiere 
dotar trezientos ducados y trezientas hanegas de trigo, que hago 
quenta montará en esta dotación quatrocientos ducados por año, 
y el trigo que será menester para los 12. Ultra de que siempre 
en los semejantes pueblos ay otras muchas limosnas, y tanbién * «En sitio alegre y ameno, hermoseado con famoso castillo, distante 
de Seuilla nueue leguas, está plantada la villa de Marchena, cercada de 
vistosos muros... Es fértilísima de pan, vino, azeyte, frutas, hortalizas, cría 
de ganados y briosos cauallos, con habitación de tres mil vezinos, mucha 
nobleza y riqueza... Haze por armas en campo de oro un León coronado 
sobre ondas de agua, mirando tres saetas en manojo. Dizen la fundó Marco 
Claudio Marcelo, quando á Córdoba, años cinquenta antes de la humana 
Redcmpcion, llamándola Mareta de su nombre, donde se alteró en Mar- 
chena... Conquistóla de moros el Santo Rey Don Fernando Tercero, año 
1240, que la poblaron christianos. Y el de 1309 D. Fernando IV hizo dona- 
ción della a D. Fernando Ponce de León, remunerando calificados serui- 
cios, donde sus descendientes. Duques de Arcos, assisten en hermoso pala- 
cio.» Méndez de Silva, Población de España (1645), fol. loi. 29 Januarii 1556 179 

los sucesores de los mesmos fundadores, siendo señores tan prin- 
cipales como estos, no dexarán de ayudar, aunque sin estos so- 
corros basta la dotación dicha para los 12. Y páreseme que ha 
sido esta capitulación muy á propósito de otras fundaciones de 
collegios que de aquí adelante se ofrecieren, porque, á imitación 
della," cada fundador se contentará de que no se le dé gente 
hasta tener edificado y dotado su collegio, y hasí no se debili- 
tarán los que están ya fundados y dotados, diminuyéndoles el 
número de los suppósitos que tienen, que, como es tan medido 
por la multitud de nuevas fundaciones de collegios que se han 
ofrecido en la Compañía, no se puede dexar de sentir gran falta 
con vno que se saque de cada collegio: porque los más dellos no 
tienen aún los operarios que han menester, y proveherá nuestro 
Señor á los collegios que de nuevo se fundaren con la mucha 
gente de qualidad que cada día va entrando en la Compañía, 
mientres se acabaren de edificar, sin detrimento de los que ya 
están fundados. 

Aviendo cumplido en Marchena con los duques, me partí para 
esta ciudad, por visitar los Padres y hermanos deste collegio, y 
hize gracias al Señor en ver la gran deuoción que vniversal- 
mente el clero y el pueblo tiene á la Compañía: á lo qual ayuda 
mucho la buena voluntad y propensión de ánimo que el señor 
arcobispo ^ nos tiene, el qual querría que todo su arcobispado 
estuviese lleno de gente de la Compañía, Haze muchas limos- 
nas á este collegio, y si se atraviesa murmuración ó algún otro 
trabajo de los que en otras partes suelen cargar sobre la Com- 
pañía por parte de los indevotos, tenemos en él tan buen escu- 
do, que luego lo haze todo llano. Hanle dicho que estamos des- 
contentos de la casa que aquí tenemos, siendo como es mal 
acommodada por su estrechura, para poderse en ella tener el re- 
cogimiento y orden que conviene, y hasí con mucho cuydado 
entiende en que ayamos otra: y para esto ayuda él con mil du- 
cados y la ciudad con otros tantos; vltra de lo qual también se 
espera más limosna de otros devotos. Espero en el Señor nues- 
tro que nos proveherá de conveniente abitación, según las per- * Pelrus Guerrero, de quo passim apud Polanco, cum de collegio gra- 

natensi sermonem facit. i8o • Epistolar Mixtae — 1087 

sonas de quaüdad que en ello entienden. Es para alabar á su 
magestat ver el buen effecto que aquí a hecho el P. Basilio con 
sus sermones, que, ciertamente, toda esta ^iudad lees tan aficio- 
nada y tan devota, que á qualquier cosa de virtud que los quiera 
inclinar, es parte, mediante la gracia divina, para ello, porque 
predica con grande spíritu y fervor; y tiénenle tan gran respeto 
y devoción todos, como si hubiese exer^itado este officio aquí 
veinte años. S¿a loado el Señor por ello in sécula seculorum. 

En el collegio de Córdoua, quanto á los estudios y spiritual 
edificación, se procede con el augmento de día en día que se 
deve desear para el mayor serui^io divino y prouecho de aquella 
ciudad. En la casa de probación así mesmo se tiene tanto cuy- 
dado de llevar adelante los buenos exercicios spirituales, que con 
la gracia del Señor allí se comencaron, que, C'^rto, es ver vna 
congregación de ángeles en la tierra. El Señor embíe su rocío 
del cielo, para que estas nuevas plantas vayan creciendo siempre 
en tanta perfectión, que se pueda cojer el fructo dellas, que 
V. P. desea. 

De Sevilla a escripto el P. Goncales * á V. P.*^ lo que Dios 
nuestro señor obra por medio de los nuestros que allí están, y 
specialmente con los sermones del P. Baptista '-; que siempre 
nuestro Señor saca dellos cosas de que mucho se sirve, y aquella 
ciudad recibe notable edificación. 

Aviendo concluydo aquí con esto de la casa que tengo dicho, 
en que el arcobispo tanto nos ayuda, entiendo yr, plaziendo al 
Señor, á Sant Lúcar, á visitar á los nuestros, donde, por ser 
pocos, no pueden tener el buen orden y concierto que convie- 
ne, aunque por la divina bondad no dexan de travajar en su viña, 
y dar el buen exemplo que son obligados. Mas hasí por andar 
en casa prestada, como por no ser tantos, que se puedan ayu- 
dar, no tienen el aparejo que conviene para guardar en perfeción 
las constituciones y reglas de nuestro instituto. Yo entiendo, con 
el favor del Señor, por el orden del P. Francisco, tratar con los 1 P. Gundisalvus González, hispalensis collegii moderator. Hujus ad 
Ignatium epistolam, 21 Januarii datam, afferunt Litt. Quadr., t. iv, pagi- 
na 84-90. 

* Joannes Bta. Sánchez. 2 Februarii 1556 181 

duques de Medina ^ sobre lo que entienden- hazer en aquella 
fundación, y significarles el provecho spiritual que se estorva, en 
no tener los nuestros el asiento y orden que conviene, para que 
com brevedad se determinen en que se entienda luego en aque- 
lla fundación. Porque, á yr este negocio más á la larga, yo juz- 
garía en el Señor nuestro, que convernía salirse de allí nuestros 
Padres y hermanos. Aunque, para la execución desto, esperare- 
mos el mandamiento de V. P.; y así pido me mande dar aviso 
de lo que en ello devo hazer. Todos nos encomendamos en los 
sanctos sacrificios de V. P., y suppücamos al Señor nos dé su 
gracia para sentir y enteramente cumplir su sancta voluntad. De 
Granada 29 de Henero de 1556. De V. P. indigno hijo y siervo 
en el Señor nuestro, 

BUSTAMANTE. 

Inscriptio: Jhs. A\ muy Rdo. Padre nuestro en Christo, nues- 
tro Padre Mtro. Ignatio de Loyola, prepósito general de la 
Compañía de Jesús. En Roma. Alia manu: R.*^^ á los 22 de 
Abril. 

IOS» 

EVERARDUS MERCURIANUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PERUSIA 2 FEBRUARII 1 556 ^. 

Sedales coUegii perusini describuntur. 

j. 
i 

Molto Rdo. in Christo Padre. II numero di suppositi de 

questo collegio et portamenti, sonó. In prima é il P. M. Andrea 

Galuanello, il quale, per esser persona giá attempara et molto 

sana, per la suoa diligentia ch' vsa in tutti i officii suoi, et zelo 

grande che tiene del honore diuino, fa grande frutto, edificando 

molto il prossimo, si in casa, si etiam for di casa, e di continuo 

nel confessare, essortare, visitare o officii diuini. * Intellige Methymnae Sidoniae duces sive dynastas, Joannem Alph. de 
Guzman et Annam de Aragón et Giirrea, de quibus in vol. superiore saepe 
egimus. Sed de negotio, quod heic attingitur, infra redibit sermo. 

2 Ex autographo in vol. Informationes antiquae, único folio, n. 82, 
prius 221. 1 82 Epistolar Mixtae — 1088 

11 fratel Giouan Anthonio Viperano é sufficiente in rheto- 
rica et greco; et d' vn catarro in fuora ch' hebbe questi di pas- 
sati in vn occhio, é stato sano. Verso la obedientia et altri s' é 
portato bene, edificando tutti. 

II fratello Pietro Regio, siciliano, gouerna la classe d' huma- 
nitá, doue legge anche greco con sodisfattione de suo officio. 
E obediente et di buena edificatione per tutto: quanto a la 
persona, é prosperoso. Ci siamo puré accorti che circa 1' antunno 
egli patiua vn poco di vacillatione di ceruello et giudicio: nella 
inuernata sé trouato molto bene \ 

II fratel Giouan Rodríguez ha hauuta la cura della 3.'' classe, 
et s' é ^ portato molto bene, per tutto molto constante, e fa 
buon frutto nelle lettere, nclle quali pare si deletti, et é sano. 
Circa '1 promouerlo al sacerdotio, egli é ben qualificato di per- 
sona, et é di molto buon animo; ma quando hauesse qualche 
piú studiato, credo sarria piú atto al ministerio, che non 
adesso. 

II fratel Hieronimo Sánese sta nella suoa puritá et sempli- 
citá di vita, con frutto suo nelle lettere, guidando la 4.* classe 
nelli fondamenti di gramática latina, et sta anche sano. 

II fratel Philippo de Pratto sta, per quanto dimostra, contento, 
benché alquando tentaticcio, per non ritrouarsi di quella attitu- 
dine et vtilitá a molte cose, come desideraria. Fin adesso ha 
dimostrato non bastarli 1' animo d' imparare lettere; ad altre 
cose pero 1' agiuta la natura. E puré persona quieta, et agiuta 
nelli officietti di casa. 

II fratel Giouan, modenese, per essere molto essemplare nella 
suoa vita, et trattando le cose temporali del collegio, assai edi- 
fica la gente, et é persona molto vtile. 

Vuolfgango, di Bohemia, alquante volte s' é ritenuto con 
qualche fatiga, che non se partesse; puré Iddio 1' ha sempre 
agiutato per mezzo del fratel Gieronimo, al qual in fine scuo- 
priua in specie le tentationi, ch' altremente se posseuano di 
fuora giudicare: adesso sta meglio. S' attende agiutarlo nello 1 Petri Regio factum ab Aguilera elogium habes apud Polanco, t. v, 
pag. 202, annot. 2. 

2 Lectio dubia; ms. che vel ese. 6 Februarii 1556 183 

spirituale, del qual ha grande bisogno, et nel farlo studiare, dil 
che se deletta, et col tempo se spera fará qualche frutto. 

Et io, chi scriuOj posso beiie sanza alcuno scrupulo di con- 
scientia confessarea V. P., etogni buon giuditio essere di prezzo 
minimo; et pero prego humilmente V. P. m' agiuti sempre, 
per le viscere di Jesv X.° Di Perugia alli 1 de Febraio 1556. 
Di V. P. seruo inutilcj 

EUERARDO MaRCURIANO. 

yi tergo. Lista degli fratelli di Perugia, insin alli 2 di Febraio. tOS9 

JOANNES DI VARIO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PARMA 6 FEBRUARII I556 *. 

Aedes P. Baptistae Viola venditae. 

Rdo. Padre mio osservandissimo. Questi giorni passati 
M. Gioanni et io uendessimo la casa di M. D. Baptista Uiola, 
mille e cinque cento lire, ma non he stato sborsato senon cin- 
quecento lire; dil resto, a termino tri anni, ogni anno ducento '"^ 
lire, benche á animo di pagare piú presto. Et a questa uendita 
se siamo obligati ambedui, cioé M. Gioanni et jo. Poi dele 
terre, jo le ho fatte lauorare et plantare di arbori, me sonó 
statte domandate. V. R. ueda de farne hauere il breue, et ne 
facia sapere quello che il uolere de V. R. Anchora V. R. parla 
con M. D. Baptista circha del sitto de la casa, perché luí me 
disse in sua presentia chel ge ne doueua daré, et hora nega, et 
di questo M. Gioanni dice non saperno niente. M. Gioanne me 
ha datto una littera, che jo ho dato a M. Domenico, qual ue- 
niua a Roma. Pur de queste cose altro non mi occore, se non 
ch' io caramente m' aricomando a V. R. et a tutto il collegio. 
Et s' io posso, comandatimi, et pregati Dio per me. Di Parma 
a li 6 di Febraro 1556. Bi V. R. figliuolo in Christo, 

Don Gioanni di Vario da Parma. 

^ Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 196, prius 71. 
* Lectio dubia. Prima hujus nominis syllaba sic emendata est, ut legi 
forsitan possit trecento, probabilius tamen ducento. 184 Epistolar Mixtae — logo 

Inscriptio: Al molto Rdo. M. Ignatio de Lajola, Padre sem- 
pre osservandissimo. Roma. Alia Compagnia del Jesú, a Santa 
Maria de Strada. Di pprto tri baiochi. Alia manu: R.*^^ alli 13 
del medesimo. 

1090 

JOANNA PRINCEPS 

HISPANIAE GUBEBNATRIX 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO J FEBRUARII I556 *. 

Verbis, amorem et benevolentiam spirantibus, ignatianis litteris respondet. 
— Patres Borgiam et Araoz nullo modo ex Hispania educi patitur; optat- 
que ut potestas ei ab Ignatio fiat illos sine ipsius nutu abire alio non 
posse. — Ignatii precibus se valde commendat. 

f 
Deuoto Padre. Una carta vuestra me dio el P. Nadal ^, con ^ Ex autographo in vol. Epist. Principum, duplici folio, n. 65, prius 
339, in antiquo tabularlo xvii, 22, prius 4, et etiam B. 34. — Usus est hac 
epístola POLANCO, t. vi, pag. 646, n. 2777. 

2 «Ipso die Apostoli Thomae, Genua profectus cum P. Ludovico Gon- 
zález et alus compluribus, qui in Portugalliam mittebantur [P. Nadal], 30 
Decembris anni 1555, in portum, quem vulgo Alicantem vocant, pcrvenit». 
POLANCO, t. VI, pag. 6-^6, n. 2738, qui quidem auctor, Hieronymo Dome- 
nech scribens, id ipsum affirmat, Nadal, Epist. t. i, pag. 341. Verum si 
rectius loqui velimus fidesque ipsi Nadal sit habenda, non illo die sed paulo 
post Alonem appulit: «Attigimus» inquit ille «X.° gloria, terram Alicantj in 
die Circumcisionis 1556». Nadal, Epist. 1. 11, pag. 41, n. 69. Nisi fortasse 
dicere malueris, quod ultro accipimus, illum in portum quidem die 30 De- 
cembris se recepisse, e navi autem i Januarii descendisse. Quo pósito, in- 
telliges prefecto Polancum de appulsu in portum, Nadal de descensu ex navi 
fuisse locutos. Jam, cum Valcntiam, Concham, Complutum lustrasset «Pla- 
centiam paulo post progressus est, quo 24 Januarii pervenit> Polanco, 
t. VI, pag. 637, n. 2743; «ultima die Januarii Salmanticam» Polanco, ibid.^ 
pag. 560, n. 2422. — Cum autem «P. Natalis Vallisoletum venisset, egitcum 
Principe Joanna, nomine P. Ignatii, de profectione P. Francisci Borgiae vel 
P. Araoz in Angliam aut Flandriam; quod cum acerbissime Princeps Joanna 
accepisset, significatum est ei sic demum profectionem hanc expeti, si vale- 
tudo mittendorum id ferret, et ipsi Principi Joannae non displiceret; et in 
hanc sententiam scriptae litterae eidem Principi datae sunt; quae, singular! 
laetitia affecta, et multum se deberé agnoscens, quod hanc profectionem ip- 
sius arbitrio reliquisset, propria manu rescribens P. Ignatio, id testataest». 
Polanco, t. vi, pag. 628, 629, n. 2708. 7 Februarii 1556 185 

que holgé mucho, porque, por lo que en * ella me de^ís, se me 
dobla la razón que tengo para fauore^er á la Compañía, pues 
no queréis que la ida del P. Francisco sea sin my voluntad, lo 
qual os agradezco mucho, que es ^ el maior contentamiento que 
me podéis dar, porque no podía dexar de sentir mucho la falta 
que acá hiziera. Y ^erto, me parece que no haría lo que deuo, 
si le dexase ir, porque las cosas andan acá de manera, que en 
parte hará más prouecho acá vn hombre como esse, y es más 
menester, que en esas partes; y lo mesmo siento del doctor 
Araoz, y asy les e mandado que en ninguna manera baian ^. 
Bien creo que, entendiendo vos esto y el contentamiento que en 
ello me daréis, no queréis otra cosa, y asy os lo ruego mucho. 

Y porque estos dos Padres no puedan hazer ningún camino sin 
my licencia, me avéis de dar poder sobre ellos, para que se lo 
mande por obidien^ia, que en ello me haréis muy gran plazer. 

Y porque sé el cuidado que en toda la Compañía se tiene de 
encomendar á Dios á sus magestades '' y á nosotros, [no] uos lo 
quiero tornar á pedir, sino que vos le tengáis particular ^ de my. * Ms. saepe queji. 

2 Ms, saepe contrahit ques, questos, sobrellos, dencomendar. 

3 «Quia Principis Philippi adventus in Hispaniam expectabatur, confe- 
ctis cum Rege Galliae tune induciis, et renuntiatis ei a patre Hispaniarum 
regnis; minus necessariam hanc profectionem ad Regís Philippi curianí no- 
stri existimarunti). POLANCO, t, vi, pag. 629, n. 2709. 

* Ita sane erat. Cum enim vellet Eleonora Mascarenhas ut commenda- 
tum sibi haberet Ignatius Philippum II, in hunc modum ille rescripsil: «En 
lo que con tanta instancia Vmd. me encomienda que al Príncipe, que agora 
es por gracia divina Rey de muchos reinos, en mis oraciones le encomiende 
mucho á Dios Nuestro Señor, es verdad que yo lo hago cada día y espero 
en la su Divina Majestad que, en los pocos diasque me quedan, yo siempre 
lo haré con aumento, por seer nuestro príncipe y scerle nosotros en mucha 
obligación, y por el deseo y devoción santa de recordarme Vmd. cosa tan 
debida á mí y á toda esta mínima Compañía». Cartas de San Ignacio, t. vi, 
pag. 255. Ouod paulo aliter refert Rivadeneira, Vida del Bto. P. Igna- 
cio, lib. V, cap. i: «Respondió el Padre, que por el Rey, quando era Prín- 
cipe, auía tenido costumbre de hazer oración particular cada día una vez, y 
que después que su padre le auía renunciado los Reynos, lo hazía cada día 
dos veces con cuydado particular». 

^ Ms. partricular . 1 86 Epistolar Mixtae — logí 

para que nuestro Señor se sirua de me hazer su sierua. — De 
Valladolid á 7 de Hebrero. 

La princesa. 

Inscriptio: \ [Al deuojto P. Ignacio, [general] de la Com- 
pañía de Jhs. Alia manu. 1556. De la Ser.""^ princesa de Portu- 
gal, 7 de Hebrero, R."^^ á los 10 de Abril/ ^//¿2. Ser.'"^^ guber- 
natricis regni Hispaniae. Manu propria. 109t 

JOANNA PRINCEPS 

HISPANIAE GUBERNATRIX 

FERDINANDO RUIZ DE CASTRO 

MARCHIONI DE SARRIA 
VALLISOLETO lO FEBRUARII I556 *. 

Oratori suo apud romanum pontificem Societatem enixe commendat. 

Ilustre marqués, primo, del consejo de S. M. y su embaxa- 
dor en Roma. Ya sabéis la cuenta particular que se tiene en 
estos reynos con los religiosos de la Compañía del nombre de 
Jesús, que en ellos residen, por el grande exemplo que con su 
buena vida, recogimiento y doctrina han dado y dan siempre, 
y la razón que ay para que ellos y sus cosas sean fauorescidas. 
Y como quiera que las que hasta aquí se les han ofírescido en 
essa corte lo han sido de vos, según he entendido, por que os 
doy muchas gracias, todavía, por la buena voluntad y deuoción 
que tengo á esta sancta Compañía, he querido scriuiros la pre- 
sente, y rogaros y encargaros mucho, que en todo lo que se les 
oíFresciere y tocare de aquí adelante, los amparéis, fauorezcáis 
y ayudéis, assy con S. S., como con los que más fuere menes- 
ter, que, allende el seruicio que haréis en ello á nuestro Señor, 
yo recibiré mucho plazer y contentamiento dello. De Vallado- 
lid á X de Hebrero 1556. 

lo LA PRINCESA. 

Vázquez. 

Inscripto: 7 Al III.^ marqués de Sarria, primo, del consejo 
de S. M. y su embaxador en Roma. Dupplicada. Ex originan in vol. Epist. diversorum, único folio, n. 112. 10 Febkuarii 1556 187 

109« 

PETRUS DE TABLARES 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO lO FEBRUARII I556 ^ 

Acta cum principe Joanna commemorat. — Eam Nadal invisit. — Antonius de 

Acosta quintum filium, eumdemque majorem natu, Societati tradit. — 

Princeps evocat Borgiam. — Curiae turbatio, revocante pontifice subsi- 

dium, quod nuper concesserat. — Consilium nostrorum in hac re. — Quid 

alii senserint. — Dicta Melchioris Cano adversus Societatem. — Acta prin- 

cipis. — Araoz aegrotat. 

t 
Jhus. 

Muy Rdo. eii X." Padre. Manda V. P. por su carta al P. 
Francisco ^, que uaya á Ingalaterra, si para ello ay salud, y la 
princesa lo permite. He auisado á S. A. y turbóse mucho; mas 
diziéndole yo que esta yda ha de ser no recibiendo S. A. deser- 
uicio y desconsolación, que assí lo scriuía V. P., agradeziólo 
mucho, diziendo que V. P. la ha hechado mucho cargo. A este 
punto llegó aquí el P. Nadal, el qual yo lleué á la princesa. La 
affabilitad grande con que le recibió, él la escriuerá. 

Dióle la carta de V. P. : mandóme uoluer por la respuesta, y 
assí tornamos allá, y puse al P. Nadal con doña Leonor Ma- 
nuel ^, que es el Ruy Gómez * de la princesa, y quien agora lo 
gouerna todo. Después le torné á poner con S. A. y estubo un 
quarto de hora, ó más, dando y tomando. Después del despe- ' Ex transumpto coaevo in vol. Liíí. Quadr. 1336, duplici folio, n. 140, 
prius 346 et 347. — In superiore chartae ora scripsit librarius Non e reuis- 
ta: V. R. emendi gli errori. 

2 Franciscas Borgia. Vide epist. proxime superiorem. 

3 Hanc ducere uxorem tum volebat, et deinde duxit, Petrus Ludovicus 
Galceran de Borja, frater Sti, Francisci ex eodeni patre, «nobilem, c regia 
Lusitana familia, feminam, primam... Joannae [principis] Cubiculariam». 
Stus. Fraticiscus Borgia, t. i, pag. 445. Eam vocat Cienfuegos, Vida 
del Grande San Francisco de Borja, lib. iv, cap, xxii, § i: «Doña Leo- 
nor Manuel, tercera nieta de D. Fernando, segundo Duque de Bergan9a y 
de la Duquesa Doña Juana de Castro». 

* Rodericus Gomes de Silva, Philippo II a secretis et consiliis, máxima 
apud ipsum gratia valens, de quo saepe egimus. i88 Epistolar Mixtae — 1092 

dido, con grande alegría me dixo la princesa, cómo V. P. le 
remitía lo del P. Francisco (que cierto sentía su partida por 
estremo, y no fuera possible acabarlo), y que le auía hechado 
mucho cargo, y respondería; y assí responde á V. P. la que con 
esta ua, y de su propria mano, que es cosa á su conditión muy 
rara: y V. P. responda y de su propria mano, rengratiando 
á S. A. el fauor y amparo que la Compañía tiene en ella, que, 
cierto, es grande. 

Yo hablé largo á S. A. de la reformatión destos claustrales \ 
y temía '^ que S. S. no aceptaría de uoluntad la petición de S. A. 
en este caso. Yo dixe, que tenía el P. Francisco por letra de 
Roma, que S. S. salía muy bien á esto, y S. A. me dixo, que 
pornía mano en ello. 

A Antonio de Acosta, que es persona principal, y á quien la 
Compañía deue mucho en Medina del Campo, se le auían en- 
trado en la Compañía quatro hijos; y abrá ocho días que se le 
entró agora, sin ellos, el quinto ^, que era el mayorazgo, man- 
cebo de 24 años, de gentil persona, y gran natural, y buen la- 
tino: quédale sólo uno muy pequeño en casa, y el buen padre 
lo toma muy bien de mano de Dios nuestro señor. 

Yo me parto para Placenzia, porque la princesa scriue al Pa- 
dre Francisco que luego uenga aquí, y quiere que no le dexe 
reposar hasta uenir, y de su uenida ay harta necessidad, según 
la alteratión [que] ha puesto esta reuocatión de S. S. *; porque 
desde Placencia scriuió á S. A. que obedeziesse al mandado 
de S. S., y que no firmasse cosa contra él, y parasse la execu- 
tión; y S. A., con el respetto grande que tiene al P. Francisco, 
lo haze y obedeze; pero el consejo está rezio, y estriba en el 
parezer del P. Cano "', que en tiempo tan peligroso trata con 
demasiada libertad, de si puede ó no puede el summo pontífice. 
Ha passado esto: que la princesa ymbió á llamar el Padre pro- ' Vide POLANCO, t. VI, pag. 628, n. 2705. 

2 Princeps scilicet Joanna. 

^ Hieronymus de Acosta, de quo agunt Lití. Quadr., t. iv, pag. 231. 
Hujus etiam, ac optimi illius patris, mcntionem supra fecimus, epist. 1086, 
cum ageremus de Fulvio Androtio ejusque fratribus. 

* Vide epist. Patris Araoz, n. 1083 positam, pag. 162. 

s De his agit Polanco, t. vi, pag. 630, n. 2713, 2714, quem vide. 10 Februarii 1556 i8g 

uincial Araoz, primero que á otro, y le pedió consejo en este 
caso, y el Padre le dixo que obedeziesse á la sede apostólica, y 
no hiziesse otra cosa, y que este era el parezer del P. Francisco. 
El consejo dixo, que consultasse al Mtro. Cano. Su A. le ymbió 
á llamar y pidió su parezer. Respondió que podía executar con 
buena consciencia, y firmar sobre ello, y que no auía S. S. po- 
dido hazer aquella reuocatión. Esta es la fama pública. Luego 
mandó S. A. á IJamar á fray Domingo de Soto, que se halló 
aquí, el qual dio parezer en todo contrario al de Cano, y con- 
forme al del Padre provincial. Después dizen que el Mtro. Ca- 
no se concertó con fray Domingo en que, por excusar mayores 
inconuenientes, aunque con buena consciencia se pueda executar 
y liceat^ que non expedit. Fray Domingo dize que la executión 
cesse, que la disputa quede para otro tiempo, si conuiene ó no. 
Todauía se han arrimado tanto el consejo de la hazienda y 
algunos oydores al parezer primero de Cano, y á otros, que 
da, cierto, con más libertad de la que sufre este tiempo, que 
tiene en gran alteración esta corte, y se teme otro mayor mal 
en el reyno, si al principio no se amata esta llama, antes que 
prenda más el fuego, lo qual siente y llora el P. Francisco. Otros 
dos lectores del collegio de san Paulo tienen, y en público lo 
leen, lo contrario del parezer de Cano; assí que de dentro y de 
fuera ay scándalo. El Señor lo remedie. 

En días passados hizo una plática en la yglesia de Segouia á 
todo el capítulo acerca del poder del summo pontífice, y fué 
tal, que toda la yglesia queda scandalizada, de que ay hasta in- 
formación '. He dicho esto para que V. P. seppa que deste 
fray le se podría seguir gran mal, si no se ataja con tiempo. 

[H]a poco que dixo en el pulpito, que una de las señales 
que tiene mayores de que uiene el antix." muy cerca, ó es na- 
cido, es la frequentia que ay en los sacramentos, después de 
hauer dicho otras cosas contra la Compañía nuestra; que no pa- 
reze que un buen christiano podría tomar más á pechos su 
saluación, que él ha tomado el contradizirnos ^ Y no trata de * Epist. Mixtae, t. iv, pag. 312-314. . 

2 POLANCO, t. VI, pag. 630-633, n. 2714-2725. De adversa P. Melchio- 
ris Cani adversus Societatem volúntate, passim agunt scriptores, qui res igo Epistolar Mixtae — 1092 

nuestras costumbres, ni que en los particulares aya uisto cosas 
de mal exemplo; trata de la religión, que es mala. Y diziéndo- 
le, que, cómo habla tan mal en lo que la sede apostólica tiene 
tan examinado y approbado, responde: Y aun como eso, appro- 
bará el papa; y que muchos órdenes ha aprobado, que fuera 
mejor que nunca les aprobara. - 

Abrá tres días que la princesa le ymbió á dezir con el pre- 
sidente del consejo \ que le auían dicho que murmuraua de la 
Compañía; que si en ella auía algo que le offendiesse, que scri- 
uiesse ó callasse: no he sabido la respuesta. Vémosle tan appas- 
sionado, no tanto contra la Compañía, como contra la rayz, que 
es el summo pontífice, que, cierto, personas muy doctas en esta 
corte comienzan á temer del. Predicó poco ha esto: El sastre 
sea buen sastre, y el zapatero buen zapatero, y déxense destas 
contemplaciones. El cauallero sigua su rey á spada y cappa. Y 
de aquí dize otras generalidades, que el pueblo y muchos desta 
corte, que dessean que aya quien les ensanche la consciencia, 
quedan de su dottrina tan satisfechos, que se andan tras él. 

El Padre provincial Araoz está malo en la cama con calen- 
tura: es harto uisitado y regalado de la princesa y todos los más 
principales desta corte, aunque él da poco lugar á los regalos, 
de que tiene desabridos algunos, pero creo que más edificados. 
Ha predicado muy continuo en palazio á S. A. y con gran sa- 
tisfactión. 

El Señor aumente en V. P. su santo spíritu y la uida para su 
mayor gloria, amén, como estos hijos suyos hemos menester. illius pertractant, Caballero, Vida del Illmo. Sr. D. Fray Melchor 
Cano..., pag. 347-367, ubi praeterea plurima de hac re referuntur in 
Appendice instrumenta; La Fuente, Historia eclesiástica de España, 
t. V, pag. 190, 191; Menendez Pelayo, Historia de los Heterodoxos 
españoles, t. 11, pag. 335, qui, cuín dixisset «sabido es que el egregio obispo 
de Canarias tuvo toda su vida odio y animadversión loca contra los jesuí- 
tas...» recte admonet: «pero de estas ferocidades de Melchor Cano no par- 
ticipaba la Inquisición, ni tampoco la Orden de Santo Domingo, en la cual 
tenía el naciente Instituto, á la vez que acérrimos contradictores, amigos 
entusiastas...» Quantum vero a.veritate aberraverit in hac re Canus, mon- 
stravit eventus. 

' Antonius de Fonseca. 12 Februarii 1556 igi 

De Valladolid 10 de Hebrero de 1556. De V. P. indigno hijo 
y sieruo en Jhu. X.° 

P. DE Tablares. 1093 

JOANNES DE VICTORIA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

MEDIOLANO 12 FEBRUARII 1 556 *. 

Iter institutum narrat. 

t 
Jhs. 

Gratia et pax X.^ Desde Bolognia screuí á V. R. lo que en- 
tonces se offre^ía; agora sólo diré cómo llegamos aquí á Milán, 
bendito nuestro Señor, el lunes á comer, y desde que partimos 
de Bolognia, yo y los caballos venimos trabajados, y el vno 
dellos apenas pudo llegar acá, que era el más ruin; el otro está 
razonable, y creo hará su viaje con ayuda de Dios; el otro fué 
menester sangrarle y ponerle en manos de albéytar, porque era 
compresso de las manos algunos días ha, según dixo el albéytar, 
avnque de la vna no lo mostró fasta otro día que aquí llega- 
mos, que no se podía sacar de la caballeriza. Así será menester 
darle por no nada, porque si tuuiesse de esperar á que estuviesse 
bueno, pasarían muchos días, y al fin, de consejo del albéytar, 
que es vn hombre honrrado y de los mejores que aquí ay, no 
es cosa que aya de seruir para el camino. Aquí ay gran carestía 
y falta de caballos, y no se hallarán tampoco alquilados para el 
viaje donde bamos ^, según tengo entendido: tal que em parte 
me holgaría tener ocasión de hacer aquí algo esta quaresma, 
porque me parece gente de bien mucha, y que creo no está 
longe a regno Dei. Y bien sabe nuestro Señor quánto yo me 
holgara en esta ocasión tener más enteramente conocida la vo- 
luntad de nuestro Padre, para guiarme según aquella. Todavía, ' Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 207, prius 112, 113. 
^ «P. Victoria, mortuo ipsius patre, ad componenda negotia domestica 
in Hispaniam missus» erat. Polanco, t. vi, pag. 17, n. 40. ig2 Epistolar Mixtae — 1093 

si el cardenal Mons.""" Rmo. de Trento ^, á quien tengo de yr 
á ablar mañana por orden de S. S.'^ Rma., me hiziesse alguna 
instancia, creyendo que sería la voluntad de N. P. esta, no 
dexaría de detenerme, remittiendo el todo de estar Ó quedar á 
S. S. Rma., para que alcanzase el sí ó el no de N. P. Hágase 
en ello la voluntad de nuestro Señor, y en todo lo demás, Oy, 
antes que fuesse á hablar á S. S. Rma., dixe missa, si plugo á 
nuestro Señor, del Espíritu santo á esta intención, y mañana la 
diré también con la divina gracia. Oy, por estar ocupado 
Mons.""" Rmo. en dar audiencia, no hize más de besarle las 
manos, y tomar plazo para mañana de mañana. 

Pasando por Módena, fuy á visitar los nuestros, los quales 
prudentemente tienen ordenado al hermano portugés, que creo 
se llama Pedro ^ que no dexe entrar á ninguno en casa, si no 
hay letras de Roma: y así me hizieron difEcultad. Yo no. les 
mostré la patente, porque yba á caballo, y passamos muy de 
mañana, y no me parecía que era razón de hazer esperar la 
compañía, que estaba á la puerta. Al fin les visité y abrazó in 
ósculo pacis, y les ofire^í si tenían alguna necesidad, aunque yo 
me lo huuiesse de quitar de la boca, etc. El P. Stéphano ^ estaba 
con su pierna no del todo sana, en la cama. Bendito sea nues- 
tro Señor. 

En Parma no me amañé á yr á ablar á madama *, pare^ién- 
dome por buenos respettos en tal tiempo no ser convenien- 
te, etc. Dixéronme la madre del P. Beneditto ^ y hermanos, 
que la gente, id est, muchas personas de bien, están affeciona- 
díssimas á la Compañía, y que si el P. Beneditto estuuiesse allí 
algunos días, que sin duda no partiría que no tuuiese collegio. 
Y de madama tienen tal concepto, que si las cosas anduuiessen 
vn poco más quietas, que haría toda diligencia para que la 
Compañía fuesse á Parma. Paulo Palmio no está esperando otra 1 Christophorus Madruccius (Madruzzi), tridentinus episcopus et car- 
dinalis, Societatis fautor. 

2 Petrus lusitanus vocatür a POLANCO, t. vi, pag. 206, n. 766. 

3 Stephanus Baroello, de quo POLANCO, t. vi, pag. 202 et seqq., ubi 
agit de collegio mutinensi. 

* Margarita de Austria, Parmae ac Placentiae ducissa, Caroli V filia. 
^ Benedictus Palmius. 12 Febrüarii 1556 193 

cosa para darse alia Compañía, si nuestro Padre fuere seruido 
de le recibir, quanto yo pude collegir de sus palabras. Hizié- 
ronme harta cortesía aquella noche que estuve allí, y entendí 
que aquella casa estaua dedicada en eíFecto para la Compa- 
ñía, etc. El saluoconducto de Francia vino errado por 1556. 
Traya la hecha de Henero de 1555: no creo será menester, 
pero aunque sea, pienso que verán fácilmente que ha sido error 
del escriptor. 

Pensé de no tomar aquí sino vna parte de los 25 V, y así 
lo hiziera, si no me sucediera esto del caballo. Cierto, si me ha- 
llara en parte, donde me pudiera deshazer de los caballos, etc., 
que me parece que para más descanso escogiera irme á pie, 
aunque hasta agora he estado, desde que partí de Bolognia, 
muy dejatiuo; bien que agora estoy, loado nuestro Señor, mejor. 
Pensé que no me diera los dineros Francisco Bellotti, al qual 
he ydo á ablar, sin dar fiador, que era yo el que la letra de^ía; 
pero quiso Dios que se asseguró de mí, y así me los dio, y des- 
pués sobre esto me combidó á comer. Olgóse de entender de la 
Compañía, de la qual me demandó en particular, y della estuuo 
comigo ablando vn rato, curándose poco de la bianda que se 
enfriaua en la tabla. Quanto pude conocer, sería persona que 
podría y holgaría de ayudar la Compañía, si aquí estuuiesse. 
Díxome, demandando cómo no hauía algunos aquí de la Com- 
pañía, que hauría bien quienes la recogiessen. 

He visto oy un caballo, que no me ha despla^do, y vn hom- 
bre muy honrrado, español, deste castillo, que se llama el señor 
Diego de ^amora ^, vno de aquellos de los carros de Turín, 
que no me ha hecho poca cortesía, me le asegura, no como cosa 
suya, pero como cosa conos^ida. Cierto que á mí me ha con- 
tentado: es ru^io y no ha ferrado, de buen tamaño y parecer, 
y sano. Creo que me le darán á troque deste otro que está en- 
fermo, aunque será menester darle por no nada. Vn peligro ay, 
así en él, como en el que tengo sano: que podría ser que en 
Francia no me los dexassen sacar, por ser de buen tamaño y 
fuertes al parezer: y en el que me venden, otro inconveniente. * Ad hunc virum exstat Ignatii epistola ¡nter ejus Cartas, t. vi, pag. 195, 
196. 

Epistolae Mixtae, tom. V. 13 194 Epístolas Mixtae— 1093 

que no recibe en las ancas cosa ninguna. Otro me hauía dicho 
de amostrarme, castrado, pero de más pres^io que yo querría: 
no me le han traydo, avnque es passado el tiempo que hauían 
dicho de hazérmele veer. 

He querido anticipar á, screuir esta, porque mañana á buena 
hora es menester dar las letras. Si algo hiziere, antes que la cie- 
rre, auisaré á V. R. 

El caballo que quería comprar, ha ydo oy fuera de Milán, y 
así no sé qué haré de caballo: podrá ser que venga esta noche 
ó mañana, lo que es incierto; ni tampoco hallo otros, y el que 
truxe no es posible que por algunos días esté para caminar, 
según entiendo, etc. Esta mañana torné á ablar á monse- 
ñor Rmo. de Trento, y estuve en palacio creo 4 horas, espe- 
rando, ó poco menos, porque cargó mucha gente, que era oy 
día de consejo secreto, y avn porque los offic^iales, quanto puedo 
entender, se huelgan más de seruir á otros que á pobres: y to- 
davía ¡Vlons.°'' Rmo. se excusó comigo, y quiso que tornasse á 
la mañana, á las 12 horas, porque entonzes yba á oir missa 
quando oy le ablé. Cierto, viendo mi viaje tan desauiado con 
estos caballos, y la disposltión que aquí me pareze que hauría 
de hazer fruto, casi me ha tomado vn deseo de procurar de 
quedar aquí esta quaresma, y me sería determinado oy á ha- 
zerlo, si no fuesse que tengo tan poca certidumbre de la volun- 
tad de nuestro Padre, que creo no es por manera alguna otra, 
saluo aquella que deuo seguir para cumplir con el diuino bene- 
plácito. No haré cosa, con la diuina gracia, que no piense ser 
más conueniente a la diuina gloria, instituto de la Compañía, 
voluntad de nuestro Padre y más común bien. Plega al eterno 
Dios ordene aquello que fuere más su santo seruicio. Amén. 

Por otra parte la compañía de los dos portugheses y aquel 
otro gentilhombre, que estamos aquí todos, aunque los portu- 
gueses desde Bolognia se adelantaron, me hazen tanta instancia 
que nos vamos iuntos, que no quieren yrse sin mí, aunque 
ayan de estar dos y tres ^ dias más esperando, etc., que no sé lo 
que haré; avnque bien es verdad que, si no tuuiesse respetto al 
vtil que espero que ellos podrán recibir in Domino, me pareze 

* Ms. trers. 12 FebRUARII 1556 195 

que por algunos respectos buenos escogería yrme sólo con Ge- 
rardo. 

Fuy ayer á la posta para veer si por uentura V. R. me hu- 
uiera escripto, que me olgara bien dello en el Señor nuestro. Si 
V. R. me quisiese escreuir, puede dar cubierta para el señor 
Diego de ^amora, en el Castillo de Milá[n], ó para que me las 
dé, o para que me las embíe, si fuese partido á España: que es 
persona que se holgará de hazer cualquiera buena obra, etc. 

Gerardo espero con la divina gracia que se yrá cada día ayu- 
dando más: él se encomienda mucho á V. R. y al P. Dr. Ma- 
drid^ con todos los demás: y yo muy singularmente, avnque 
indigno de todo bien, como aquel que siempre he sido rebelde 
á Dios nuestro señor y á sus sieruos, y él se digne por su bon- 
dad hazer que yo no lo sea más. En lasorationes del Padre don 
Diego * deseo ser encomendado mucho, etc. 

Al P. Dr. Olaue no escriuo, así por no tener ni espacio, ni 
sobre qué, como por tener entendido que esta será commún á 
su R,^ , en cuyas orationes humildemente pido por charidad 
ser muy encomendado. En parte no he respondido á toda la le- 
tra que su R.* me escriuió á Bolognia, por hazerlo con más sa- 
tisfación, de lo que yo en Jesu X.° soy obligado á su R.* 

Por no hauer hablado más particularmente al cardenal Rmo. 
de Trento, no escribo á nuestro Padre, no me pareciendo ser 
ra^ón dar fastidio á su R.* con mis poquedades: y porque 
su R.*, ó verá esta primero que V. R.', ó querrá que le refiera, 
si ay algo relatu dignum. El señor Dios nuestro me dé gracia 
que sea obediente en todo, y sieruo suyo leal: y á todos nos san- 
tifique in benedictione dulcedinis dexterae aeternae. Amen. De 
Milán 12 de Febrero 1556. De V. R. sieruo indigno en Jesu 
Xpo. 

Juan de Vitoria. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. in X.° P. M.", Juan de Polan- 
co, secretario de la Compañía de Jesús, etc. Roma. ^ Memorantur hic Christophorus de Madrid, Martinus de Olave et Dida- 
cus de Eguía. 196 Epístolas Mixtae — 1094 

1094 

JOANNES DE VICTORIA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

MEDIOLANO I3 FEBRUARII I556 *. 

Propediem daré se in viam cogitat 

t 
Jhs. 

Pax X.' Porque ayer escreuí largo ^, y por lo que escriuo 
á nuestro Padre ^ V. R. verá lo que pasé con nuestro se- 
ñor Rmo. de Trento; por esta no diré otro, saluo que pienso 
de partirme de aquí luego que huuiere trocado el caballo, que 
podría ser fuesse mañana, porque ya estamos casi concertados 
con aquel que tengo dicho, avnque se le ha hallado otro vicio, 
que es una cierta sarna, que no impedirá el caminar, pero será 
menester curarle con cierto vngüento, y al vender será menos 
vendible. Con todo esto, porque he visto otros y no me con- 
tentan, ó porque son más ruynes, ó porque son muy caros, ó 
no para camino, me huuiera oy concertado, si no fuera porque 
vimos que blandeaba de vna mano: y así se herró.oy de nuevo, 
porque dezía el herrador que era por falta de la erradura, que 
era muy corta, y que, si esto no es, que mañana se veerá. Por 
el que está enfermo, al más he hallado 4 escudos de oro, y 
este otro ha pedido por el suyo 18 A sobre él, y va baxando: 
haré quanto mejor pudiere. 

Pienso que confessaré algunas personas antes que me parta, 
que oy me han ablado, y vno dellos sobre vn caso de concien- 
tia, avnque no de mucha importantia; pero se vee la buena 
mente, que temen vbi non est multum timendum. Pienso que 
no sin causa desea el Rdo. P. M.° Laynez, según tengo enten- 
dido, trabajar en esta viña, porque, cierto es, que me parece 
que albescit, y está aparejada para ser repuesta en el granero 
del Señor. Plega á él les mande operarios leales, más de los que * Ex autographo in vol. F, único folio, n. 208, prius 114. 

2 Vide epist. superiorem. 

' Ea est epistola, quae proxime sequitur. 13 Februarii 1556 197 

tiene, que no sé quáles ni quántos son. Al Rdo. P. M.° Laynez 
humílimamente me encomiendo, y pido por charidad reciba 
esta, así como las demás, por suyas: y el charíssimo hermano 
Lorenzo Maggio símilmente, á quien no he scripto ni escriuo, 
mas de encomendándome mucho en sus orationes, y asimismo 
de todos los demás. Nuestro Señor nos dé la bendición de su 
diestra para que en él nos gozemos. Amén. De Milán 13 de 
Hebrero de 1556. De V. R. sieruo indigno en X.°, 

Juan de Vitoria. 

D[eseo] ^ sauer si Jacobo sea entrado, y cómo prueba Enrri- 
co, el qual estaua en probatión [á] mi partida, etc.: espero en 
el Señor que sienta.? bien de todos dos. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. in Christo Padre, M.° Juan de 
Polanco, secretario de la Compañía de Jesús, etc., en Roma 
Alia manu: R.^* alli 9 di Marzo. 

t095 

JOANNES DE VICTORIA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MEDIOLANO I3 FEBRUARII I556 ^. 

Congressum refert Victoria, quem habuit cum tridentinorum antistite. — 
. Amoris ac benevolentiae signa. — Quid notaverit Victoria in nonnuUis, 
qui archiepiscopo sunt ab obsequiis. 

t 
Jhs. 

La summa gracia y paz de Jesu CHRISTO S. N. haga su 
perpetua habitatión en nuestras ánimas. Amén. Hauiendo oy 
hauido grata audiencia de monseñor Rmo. de Trento ', no pue- 
do dexar de escriuir esta, así para hazer lo que S. S. Rma. me 
mandó, como para dar quenta á V. R. de lo que ay que dezir 
después de la vltima. Su señoría Rma. me hauía mandado 
ayer que yo viniesse esta mañana á las I2 horas; y avnque yo * Abscissa charta est, 

2 Ex autographo in vol. F, duplici folio n. 206, prius iii. 

' Christophorus Madrucius. Vide epistolas superiores. igS Epistolae Mixtae — 1095 

no falté, fué menester esperar fasta que despachasse vn nego- 
cio de importancia, que sobrevino, de 4000 infantes que se 
hauían de despachar para un socorro, etc. Ablé á S. S. Rma. en 
su cámara, donde, hauiéndole besado la mano y hecho el officio 
de parte de V. R., gratamente le recibió, y tomándome por 
la mano, me demandó cómo yban las cosas de la Compañía; 
y después que entendió que, por la gracia de N. S., iban 
bien, entre otras cosas se acordó de lo que en Trento hauía 
dicho á nuestros Padres, de los quales tiene buena memoria, 
así como también del Padre Claudio ' pie memoriae; y así dixo 
cómo holgaría que lo que no se hauía hecho allá, y agora tam- 
poco hauía comodidad de hazerlo, por no estar su señoría pre- 
sente, se hiziesse aquí en Milán. Y porque S. S. Illma. y 
Rma. está muy ocupado, y las cosas de la paz (por la qual me 
encomendó que se hiziesse oratión) no están tan adelante como 
sería menester, pareció que sería conuiniente que viniesse aquí 
vna persona de la Compañía señalada, que sería cosa grata, y 
con darse un poco á conocer la Compañía con las prédicas, etc., 
podría hazerse aquí algo de bueno , para lo qual tomaría 
S. S. Rma. el patrocinio de la Compañía. Yo le di á enten- 
der la difficultad que hauía, no tanto de parte desta ciudad, don- 
de, hauiendo tantas personas aífe^ionadas alia Compañía, sería 
cosa fácil con la divina gracia que se fundasse vn buen collegio, 
si el amor que su Rma. señoría nos tiene fuesse manifestó á 
esta ciudad, quanto de parte de la Compañía, por causa de la 
mucha gente quel año passado se hauía inuiado á diuersas par- 
tes, y este año á Praga, etc.; pero que, scribiendo S. S. Illma. á 
V. R., no se faltaría de hazer lo possible, y que V. R. y toda 
la Compañía deseaba in Domino seruirla. Dixo que escriuiría, 
repitiéndolo otra y otras vezes; pero que no nombraría perso- 
na, sino que yo escriuiesse á V. R. más en particular sobre 
ello, mandándomelo así dos ó tres vezes. Al tiempo que me quise 
partir, lo que otra vez ó dos hauía hecho, me demandó si hauía 
menester algo, que haría que se proueyese; y mostrando que en 
la oíFerta, así como en lo demás, hauía recebido singular fauor, 
quanto pude humilmente, dándole las gracias, me partí harto P. Claudius Jajus. 13 Februarii 1556 igg 

satisfecho de la buena voluntad y alegría con que S. S. Rma. me 
recibió y mostró tener á la Compañía. 

No dexaré de de^ir á V. R. vna cosa, aunque en parte he 
sentido repugnantia en escriuirla, bien que, quando pensé en 
ello, me pareció que no era razón dexarlo de escriuir, porque, si 
ha auido algún yerro en ello, me pareze que con consolatión 
diré aquel versículo del psalmista: Corripiat me justus, et 
oleum peccatoris non impinguet caput meum '. Es que, ha- 
uiendo visto vn abuso de los criados, digo de algunos de los 
criados de monseñor, que era á mi parecer cosa de no callarlo, 
después de hauer pensado en ello, me determiné por gloria 
de N. S.,-€Í tuuiesse ocasión, dezirlo á S, S. Rma.; y así, 
viendo la materia ó subieto dispuesto, tomando licencia pri- 
mero de S. S. Rma. para decirlo, le hize entender cómo hauía 
visto que algunos de sus criados, sin nombrarlos en particular, 
hazían esta diferenzia entre seglares y religiosos; que, como 
venían allí algunos para hauer audiencia grata, les tenían tan 
poco respeto, que parecía que fuessen demonios en compara- 
ción de [los] seculares, lo que me parecía no ser conueniente, 
por ser negocium X.' el que los buenos religiosos tratan, como 
lo eran, creo yo, todos ó los más de los que yo vi venir allí, 
Dile exemplo de cómo en esto tenían mucha quenta el príncipe 
y rey de Inglaterra, según tengo entendido, el virrey de Sicilia, 
Juan de Vega, el embaxador del emperador en Roma ^, y el 
Rmo. de Burgos ', etc., y cómo por esto sin duda nuestro Se- 
ñor enderezaba bien los otros negocios, etc. Paréceme que vsé 
por vna parte toda la libertad que era razón, y por otra toda la 
humildad, subieción y modestia, que, quanto puedo entender, 
era necessaria; y así, no sólo me parece que lo aya recebido de 
buena gana, pero avn que le aya sido muy grato, y asi me dixo, 
creo, estas palabras: lo ui ren grafio. No me acuerdo qué otra 
palabra dixo después destas, y después añadió, repetiendo, creo, 
dos vezes esto: Et ui prometo che prouederó, et che non passa- 
rete di qua altra uolta, che vederete che sará fatto quello che ^ PS. CXL, 5. 

2 Ferdinandus Ruiz de Castro, marchio de Sarria. 

' Franciscus de Mendoza et Bobadilla, cardinalis burgensis. 200 Epistolae Mixtae — 1096 

desyderate, etc. Pienso que estas ayan sido sus palabras forma- 
les. Hauía primero dádome parte de sus trabajos, casi asegurán- 
dome que no me pare^iesse mal que entendiesse en vn gobierno, 
donde era menester alguna vez, como se dize, con la espada en 
la mano hazerlo, etc. Estos y otros razonamientos semejantes 
passé con S. S. Rma., harto occupada, y dióme puerta á ello la 
bondad que me pareció conocer en S. S., y amor que mostró 
tenernos, etc. Y porque esta no es para más, N. S. nos dé gra- 
cia para conocer su santíssima voluntad, y aquella poner por 
obra; y á V. R. conserue con augmento de dones de su diestra, 
quanto vey que todos hauemos menester. Amén. De Milán 
13 de Febrero 1556. De V. R. indigno siervo in X.", 

-f Juan de Vitoria, -j- 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. in Christo P., Mtro, Ignatio 
de Loyola, prepósito general [de la Com]pañía de Jesú, etc. 
En Roma. Alia manu: R.'^^alli 9 di Marzo. 

fl096 

ANTONIUS VINCK 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MESSANA 19 FEBPUARII I556 '. • 

Catana Messanam Vinckius redit. — Fausta initia collegii catanensis. — 
Singulare episcopi studium erga Societatem: Ennae collegium instituere 
meditatur. — Messanae res Societatis prospere fluunt.— Scholae frequen- 
tantur. — Otellus quadragesimales condones ad populum est habitunis. — 
Alia parantur. — Pontificium diploma de coenobio Ascensionis avide 
exspectatur. 

-|- lesus f 

Molto Rdo. in Christo Padre. Pax Christi, etc. Qua per la 
Iddio gratia, tanto quelli dello collegio quanto quelli della casa 
di probatibne, stamo sani, escetto lo fratello Fabio, lo quale sta 
quasi alio sólito. 

Dello riscattito dello R. P. Jovanni Cottano non ho inteso 
cosa particulare, dopoi la mia tomata di Catania, doue per la 
Iddio gratia si ha dato principio di vno collegio; et benché il 1 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 218, prius 143. ig Februarii 1556 201 

principio sia debile, a iuditio di tutti si spera di poter augmen- 
tare conuenientemente li rendditi. La cita ha determinata et 
conclusa per consilio di daré tre miglia scuti fra anni tre, com- 
menzando alio primo di Ottobre prossimo futuro, cioé ogni 
primo di Ottobre mille scuti, per tre anni di continuo, et cum 
quelli accattare renditi per lo collegio; et quando mancassi di 
daré li ditti tre millia scuti alio ditto tempo sopra lo suo patri- 
monio et gabelle, ha di responderé alio collegio a raggione di 
sette per cento, come vederá la R. P. V. per la copia dello ditto 
consilio, lo quale, dopoi che sará confirmato della reggia corte 
di questo regno, spero di mandarlo '. 

II Rmo. vescouo ^ monstra molto singular aíFettione alia 
Compagnia et collegio, et oltra quello che si ha adoperato molto, 
accioché si effettuasse il consilio della cita per daré principio 
dello collegio, ha offerto vna actione (la quale pretende cum 
la cita) alio collegio, la quale potendo hauer, si haueriano ogni 
anno ducenti scuti; et in caso che non, dará ogni anno ducati 30. 
Tanto sta aíFettionato et tanto crédito haue alia Compagnia, 
che ha determinato di non daré officio ni beneficio, né etiam 
promouere, ni lassar promouere nessuno alli ordini, si non stano 
approbati di quellj della Compagnia; et simili occasioni si haue- 
ranno, donde spero nascerá grande seruitio di Dio et molta 
vtilitá neir anime. Desidera molto che presto, etiam questa 
quadragiesima, hauesse la duoi sacerdoti, il che il P. prouintiale 
ha determinato di compiacere alia S/'* sua R."^* et mandarni a 
Catania a me, cum vno altro sacerdote et duoi altri compagni 
non sacerdoti. Prego la R. P. V. mi sia aduocato appresso 
Iddio, accioché li mei peccati non impediscano il grande seruitio 
di Dio, lo quali si spera in quella diócesi. 

Per loco dello collegio, si é dato vno loco in metzo della cita, 
assai commodo, cum vna chiesia molto buona et ampia, cioé 
longa canni diecisetti et larga canni sei et palmi sei, edificata 
sub titulo della sacratissima assensione, della quale chesia, et loco 1 De origine atque initiis catanensis collegii videatur POLANCO, t. VI, 
pag. 332, n. 1357, qui rem diligenter pertractat. 

^ Nicolaus Maria Caracciolus, de quo Orlandini, Hist. Soc* 7^S., 
lib. XVI, n. 17. 202 Epistolae Mixtae — 1096 

pertinente alia chiesia, ho pigliato possessione auanti di partirmi 
di la. Si negotiara ad instantia del vescouo di Catania et cum il 
fauor del vicere, lo quale il detto vescouo ha domandato del 
eccellentia sua, per fare vno collegio in vna cita molto grande in 
quella diócesi, nominata Castro Joan, la quale sta in lo metzo 
di questa insola di Sicilia ^ Di quello tutto che si fará, si dará 
auisü particulare alia R. P. V. 

Tutti qua nelli soliti essercitij continuanno, tanto quel del- 
le schole, doue sonó scholari 320, quanto quelle della chiesa, 
doue ogni giorno predicará il P. Ottello ^ questa quadragies- 
sima, doue hoggie é venuto lo Illmo. duca de Biuona ^, la 
duchessa et la contessa di Asaro et altri molti della corte. Spe- 
ramo che continuaranno, non senza buon frutto delle loro ani- 
me, le dominiche et feste di questa quadragiesima. 

II R. P. prouinciale * ha proposto, dopoi mengiare, in la 
chiesia nostra legere qualche cosa vtile alio populo. 

Per la Iddio gratia essercitanti hauemo vno, benché il con- 
curso alie confessione et communione et prediche é in grand 
numero. 

Cum la presente mando le littere quadrimestri latine ^ et vul- 
gare; cum le prime mandaró li avisi particulari di quelli, che 
sonó in questo collegio, done siamo 37. 

II breue dello monasterio del' Assentione per amor del signor 
Iddio non si lassi di mandar presto, perché, oltra che é tanto 
desiderato, é molto necessario, massime adesso. 

AUi orationi di V. R. P. et di tutti di tutto il cuore mi 
recommando, accioché Iddio mi dia gratia di compliere in tutto 
perfettamente la sua santa volunta. Amen. Di Messina, alli 16 1 Enna nimirurn, umbilicus Siciliae dicta, propterea quod in medio 
insulae constituta sit, civitas insignis, quam TuLLius describit, Ac¿. II in 
Verrem, lib. iv, n. 107: «Enna... est loco praecelso atque edito: quo in 
summo est aequata agri planities et aquae perennes: tota vero ab omni 
aditu circumcisa atque dirempta est; quam circa lacus lucique suntplurimi, 
et laetissimi flores omni tempore anni...» 

2 P. Hieronymus Otello. 

3 Duces Bibonae Petrus de Luna et Elisabeth de Vega. 
* P. Hieronymus Domenech. 

^ Has afferunt Litt. Quadr., t. iv, pag. 121 et seqq. 21 Febkuarii 1556 203 

di Februaro 1556. D. V. R. P. indegnissimo seruo et figliolo 
in Christo, 

Antonio Vinck. 

Inscriptio: \ lesus \ Alio molto Rdo. in Christo Padre, 
il P. M. Ignatio de Loyola, prepósito genérale della Compa- 
gnia [di lejsus, in Roma. Alia manu: K}^ alli 4 di Marzo. 1099 

DIDACUS DE GUZMAN 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FLORENTIA 21 FEBRUARII I556 ^ 

Sodales florentini coUegii describuntur. . 

Jhs. 

Lista de ios que estamos en este collegio de la Compañía en 
Florencia. 

i.° El P. Ludo vico Coudreto, nuestro rector ^ Está bien 
de salud corporal y buenas fuerzas, según parece, para exer(ji- 
tarse en qualquier trabajo corporal y spiritual, pues ha ido i ve- 
nido á pie de Arezo, donde á gloria del Señor ha mucho tra- 
bajado; 2.", quanto al espíritu está, según parece, bien aprove- 
chado, y es muy edificativo con todos los que trata; 3.°, en las 
letras que ha estudiado está muy bien instruto, como es, latín 
y griego; y buena gratia, y fervor y devoción en predicar. 

1." El P. Juan Baptista 3. Está bien de salud, aunque tiene 
algunas indisposiciones de la cabera y del pecho, las quales le 
quedaron de una rezia enfermedad que tuvo aora a un año; 1 Ex autographo in vol. Informationes antiquae, duplici folio, n. 106, 
prius 259, 

2 «P. Ludovicus de Coudreto hoc etiam anno praefuit; quamvis ei ad- 
junctus esset, et locum ejus [tenebat] cum Florentiam CL^rediebatur, P. D¡- 
dacus de Guzman, ut accidit initio hujus anni, cum P. Ludovicus Aresium 
profectus est, nec usque ad initium Quadragesimae rediit». POLANCO, t. vi, 
pag. 141, n. 517. — Vide epist. sequenlem. 

' Joannes Bta. Firminius, de quo ídem P0LANC3, /. c , pag, 142, n. 523 
et pag. 149, n, 553. 204 Epistolae MixTAE — 1097 

2.°, en el spíritu parece estar aprovechado quanto al deseo de 
trabajar mucho en el servicio del Señor y provecho de las áni- 
mas; y así trabaja en esto harto con confesiones y prédicas, mas 
es algo amigo de la propria voluntad, y no muy prompto á la 
obediencia. En las letras está algo defectuoso, como es en el la- 
tín, etc. 

3.° P. Desiderio 1. Está bien de salud corporal, como suele, 
y bueno en el ánima, aunque algo molestado de escrúpulos. Es 
muy edificativo con su humildad y silencio. En las letras de hu- 
manidad, como es latín, está bien instructo. 

4.° El P. Diego 2. Está bien de salud, aunque algunas veces 
indispuesto de la cabeza y estómago, y sordo de un oido. En 
el spíritu defectuoso y floxo, aunque le da nuestro Señor bue- 
nos deseos; en latín y en lo demás sabe poco. 

5." León ^ Está bien de salud corporal, y en la del spíritu 
parece estar bien aprovechado. Es muy edificativo y modesto, 
que parece un exemplo de modestia, y semejantemente en otras 
virtudes, como en la humildad, charidad y obediencia. En las 
letras está, según parece, bien aprovechado, pues lee la retórica 
suficientemente. 

6.° Marco, milanés. Está bueno de salud corporal, y en el 
spíritu parece que está bien aprovechado, y es edificativo y la- 
borioso. En las letras sabe poco, mas va aprovechando y ense- 
ñando, y tiene la 4." clase. 

7.** Lázaro, spañol. Anda al presente algo mal dispuesto de 
un catarro; en el spíritu no parece estar muy aprovechado. Es 
notado de ser amigo de la propria voluntad y juizio, y no pa- 
rece estar muy firme en su vocación, aunque recibe bien la co- 
rrectión, y tiene buenos deseos de ganar ánimas al Señor. 

8.° Enrico. Está bueno de salud corporal, y parece robusto; 
y en la espiritual edificación va bien. En las letras de humani- 
dad parece estar medianamente instructo. ^ P. Desiderius Lotharingius, «certe alius a P. Desiderio Girardin, etiam 
Lotliaringo, qui Tibure anno 1552 degebat», ut monuimus in POLANCO, 
t. VI, pag. 141, annot. 3, 

2 Didacus de Guzman, hujusce epistolae auctor. 

^ Leo Lilius, seu del Giglio, cujus epistolas saepe edidimus ínter Litt, 
Quadr., v. g., t. iv, pag. 147, 21 Februarii 1556. 21 Februarii 1556 205 

9." Baltasar, bohemo ^ Está bien de salud corporal; en la 
spiritual va medianamente, aunque no está muy instruto en la 
modestia. En el latín está bien, aunque algunas veces se des- 
cuida en el estudio. 

10. Clemente, florentino, coco. Está bien de salud corpo- 
ral, y sufre bien el trabajo; en spíritu está bien aprovechado, y 
es bien edificativo. Letras no sabe. 

11. Jacobo, florentino. Está mal dispuesto de la cabera, y 
tose, y es tocado del mal caduco, aunque no mucho, Haze bien 
la obedien(jia, y es laborioso en cosas agibles; es algo tentado 
de ira. En las letras sabe poco, porque no ha estudiado. 

12. Ludovico, ferarés. Está bien de salud corporal. Es 
buen hijo, y deseoso de exortar á todos los de fuera al servicio 
de nuestro Señor; es algo descuidado. Sabe leer y escrivir un 
poco. 

13. Jerónimo de Montalchino. Está bueno del querpo, y 
buen hijo en hazer la obediencia. Sabe un poco leer y escrivir. 

14. Marco, tudesco. Está bien de salud, aunque tiene una 
llaga en el bra^o, la qual está ya sana, aunque teme que se le 
torne á abrir. Es edificativo y humilde, y está bien en las le- 
tras de humanidad, latín y griego. 

Lo demás que ai que avisar á V. P., escrivirá nuestro Padre 
rector, y esto he hecho por orden suya. 

En las oraciones de V. P. mucho me encomiendo, como el 
más necesitado de todos. De Florencia á 21 de Febrero 1556. 
De V. P. siervo inútil y hijo indigno en Christo, 

Diego de Guzmán. 

Inscriptio: \ Al muy Rdo. en Christo Padre, el P. Ignatio 
^de Loyola, prepósito general de la [Compañía] de Jesús, en 
Roma. Alia manu: Riceuuta alli 27 del medesimo. * «Balthasar Ostovinus, bohemus..., vota sua, magno cum fervore emis- 
sa, P. Ludovico Romam mittenda tradidit». Polanco, t. vi, pag. 149, 
n. 555. ídem vero postea Florentia Romam est missus. Ibid., pag. 160, 
n. 589. 2o6 Epístolas Mixtae — 1098 

too» 

LUDOVICUS DE COUDRETO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FLORENTIA 22 FEBRUARII I556 ^. 

Urbes Aretium, Cortonam aliasque Coudreto peragrat, a Societatis amicis 
invitatus. — Sacra muñera fructuose obit: cives instituit: eos Societati 
conciliat. 

f 
Molto Rdo. in Christo Padre nostro. La gratia et pace di 
Christo nostro signor sea sempre nel nostro continuo fauor' et 
aiuto. Hora saranno doi settimane ch'jo in Cortona rescrissi 
a V. R. P., et questa passata non scrissi, per non essere in luo- 
go, quando passo il procaccio, donde jo potessi mandar' lettere. 
Replicheró in somma quello ch' é accaduto per gratia del 
Signore doppo ch' arriuamo in Arezzo, doue siamo stati 23 giof- 
ni, et predichato le domeniche et feste la mattina, et il di doppo 
desinare ^. Non solo le feste, ma tutti i di feriali hauemo letto 
della dottrina christiana; et i giorni delle feste c' é sempre stata 
grande audientia, et la mattina alia predicha, et il di alia let- 
tione. Et jo non aspettauo tanta audientia in quella cittá piccola, 
benché grande di virtú; et mi disse il vicario, che non si ricor- 
daua hauer uisto maggior audientia mai in quello domo. Vene- 
uaci ogni domenica il detto vicario, et tutta la nobilitá d' Arez- 
zo : gli giorni feriali veniuano alia lettione della dottrina chri- 
stiana i scholari et altre molte persone, et arriuauano cerca 300 
auditori, o cerca, in detti giorni feriali: et per gratia del Signore 
s' é fatto molto frutto. Perché, quantunque fusse tempo di car- 
neualle, nondimeno correuano le persone alia confessione et 
communione, come se fusse di quaresima; et jo sentiuo confes- 
sioni la mattina, et haueuo ogni mattina tante confessioni, che 
pareua ogni di fusse la settimana santa, stando molte hore le 
persone aspettando per poterse confessare con me. Et molte per- 
sone mi hanno promesso et comminciato confessarse et com- ^ Ex autographo in vol, LiU. Quadritn. 1556, Iriplici folio, n. 27, 
prius 53-55. — Hac epístola usus est Polanco, t, vi, pag. 143-147, n. 545-547. 
'■* Vide epist. superiorem. 22 FeBVUARII 1556 207 

municarse piú spesso del suo sólito; et molte altre, ch' haueuano 
comminciato communicarse spesso, et nondimeno temeuano, et 
se sbigottiuano per il contradiré delle persone, se sonó grande- 
mente animate, si nelle prediche et lettioni ch' ho fatto in laude 
della frequentatione de sacramenti , si nelle confessioni. Et gli 
uedeuo qualche uolta ridere et rallegrarsi nelle lettioni, quando 
se resfiutauano le raggioni de tepidi et del mondo, a guisa di 
quelli che nelli loro dubij sonó assicurati, o nel loro combati- 
mento ottengono vittoria. 

Sonó venuti sempre alie mié lettioni et prediche alcuni huo- 
meni et donne spagnoli , et vno di essi s' é confessato et com- 
municato molte volte con me, et ha fatto mutatione grande, et 
dato di se grand' essempio alia cittá. Et doi o tre altri, che tene- 
uano concubine, se determinorono uolerle lasciare; ma perché 
air hora non se ritrouorono i! modo di locar bene dette donne, 
se mossero duna crudele compassione a uoller aspettare altro 
tempo. Di vna persona mi fu detto \ che vn di, súbito doppo 
la nostra lettione, se nandó ritrouar vno con chi haueua difFe- 
renza, et se reconcilió con lui. 

Di vna giouane mi fu detto, che lei, solo mossa dalla fama 
delle nostre prediche et lettioni, disse de uollersi far' monacha. 
Vno giouane fornaio, del quale scrissi a V. R. P. che desidera 
essere riceuuto nella Compagnia, m' ha detto ch' ogni uolta che 
gli sará scritto, che uerrádoue lo chiamaremo; ethora, havendo 
ritrouato licentia di poterlo mandare, gli scriueró che vadia a 
Roma, o venghi a Firenze. 

Doi o tre sacerdoti mi dissero, ch' hauendo lócate sue sorelle, 
ch' haueano a maritare, verrebbono per entrare nella Compagnia. 

Vn' altro giouane, sacerdote di buone parti, desideraua en- 
trare nella Compagnia; ma per hauere impedimento, non po 
essere riceuuto. Ma dice uollerse lasciar guidare dal conseglio 
di quelli della Compagnia; et spero ch' andera a Roma per fare 
gli essercicij, et determinarsi del tutto al seruicio del Signore. 

Di vn altro putto anchora mi disse sua madre, che egli desi- 
deraua essere de nostri. 

Mi hanno monstrato molte persone grande beneuolentia, 

* Ms. detta. 2o8 Epistolae Mixtae — 1098 

pregándome alcuni, che jo andassi a stare in casa sua , et offe- 
rendo victum et uestitum ; et la, doue stauamo, mandauano 
molti presentí. Et piú uolte ci hanno importunato per hauer la 
copia di alcune delle lettioni ch' hauemo fatto , massime sopra 
il segno della santa croce, et sopra gli articoli della fede, et della 
contritione, et preparatione alia communione. 

10 feci vna predicha in vno monasterio di monache, doue il 
Signore se degnó darme tanto spirito, che se commossero gran- 
demente le monache, essendo quello monasterio santo, et non 
fecero altro quasi tutta quella predicha se non piangere, et 
dipoi mi fu detto di grande penitentia che fecero da se quella 
notte seguente. 

11 vescouo de Fiesoli ^ passó apresso Arezzo in quei giorni, 
et intese del nostro predichare, et qui in Firenze Y ho uisitato 
(secondo mi pregó in Arezzo la signoria di suo padre) et lui 
mi ha fatto assai proferte ; et hauendo lui intentione di rifor- 
mare il suo clero, dice uollere chiamar' in aiuto di quelü della 
Compagnia. 

Hauendo dato la communitá d' Arezzo commissione a 4 per- 
sone, a ció deputate, per trouar luogo per alcuni della Com- 
pagnia, spero che si fará tale prouisione, che protranno stare 
14 persone in detto collegio, secondo la intrata che se gli dará; 
et spero che in detto luogo habbi da fare grandissimo frutto la 
Compagnia, mediante il fauore di Giesú Christo. 

II principalle di questi 4 deputati se chiama M. Agostino 
Ricouri, il quale cognobbe il P. Bouadiglia ^ quando leggeua in 
Ancona, et gli é grandemente affettionato, et desidera sappere 
doue si ritroui, et si raccomanda a V. R. P. et a detto Padre, 
et air orationi de tutti i padri et fratelli. Et certamente é degno 
che se facciano orationi particolari per lui, essendo tanto affet- 
tionato alia Compagnia, et essendo molto tribulato dalla dolo- 
rosa et pericolosa infermitá della renella, in tal modo, che non 
se puó quasi mai riposare un' hora. Lui é stato gouernatore d' 
Ancona. lo pensó scriuergli molte uolte .et mandargli delle 
nuoue che ci manderá V. R. P.; et hora ho comperato 4 libri * Petrus Camajano. Gams, Series Episcoporum. 
^ P. Nicolaus Bobadilla. 12 Februarii 1556 209 

delle nuoue de 1' India, stampate del 52, per mandargli in 
Arezzo a diuerse persone pie. 

Doppo d' hauer' stato il detto tempo in Arezzo, per ritro- 
uarmi uicino a Cortona, massime essendo pregato da vna per- 
sona virtuosa, presupponendo di questo se contentasse V. R. P., 
andai a Cortona stare tre di et mezzo, et feci ix prediche, 
cioe vna nel domo la domenicha, della quale rimasero molto 
sodisfatti gli auditori, secondo mi fu detto; vna nella piazza 
della citta, et sette in sei monasterij, doue si fece -grande com- 
motione et frutto, promettendo le monache uollerse confessare 
et communicare piu spesso, et darse piú alia meditatione della 
passione di Giesú Christo, chiedendomi per scritto il modo di 
meditare, et comminciando giá quei giorni ch' io ui stetti. Mi 
promesse anchora vn monasterio, doue non si uiueua del tutto 
in commune, di mettere le cose proprie et viuere in commune. 
Si edificó assai il vicario, il quale é per adesso il zio * del fratel- 
lo M. Stephano Casanoua, et mi inuitó a stare in casa sua, et 
disinai doi uolte con lui. I canonici del domo anchora mostro- 
rono restare molto edificati, et particolarmente vno, che veniua 
in tutte le prediche che faceuo ne monasterij, nelle quali se ri- 
trouó doi o 3 uolte il vicario. Mi mostrorono alcuni grande 
desiderio che stessero in quella cittá alcuni della Compagnia. In 
essa cittá di Cortona si fabrica vna bella chiesa fuori delle mura, 
quanto sarebbe cotesta nostra casa dalla Minerua, et ui concorre 
assai gente, et anchora de altri paesi. Alcuni desidererebbono 
darla per habitatione d' alcuni della Compagnia; ma non so se 
V. R. P. uorrá concederé persone, massime non hauendo d' es- 
sere collegio, benché si potrebbe fare casa per doi o tre persone 
della Compagnia. Quella chiesa se chiama della Madonna, et 
ué grande diuotione et grandi miracoli, et se fa molto suntuoso 
il templo. 

Vno giouane, cerca di ^2 anni, parenti di M. Bartholomeo 
Benuenuti, nostro hospite in Cortona, se sentí grandemente 
mosso in quei giorni che ui stemmo, per essere della Compa- 
gnia; et se noi lauessimo uolluto accettare, sarebbe uenuto con 
noi. Ma noi non haueamo licentia a ció. Ci accompagnó cerca ^ Ms. cío. 

Epístolas Mixtas, tom. v. 14 210 Epistolae Mixtae — 1098 

doi o 3 miglia quando ci partimo, et pianse molto alia depar- 
tanza; et dipoi ha scritto che, quando gli scriueremo che uenga, 
uerra; et secondo quello che V. R. P. ci responderá, gli rescri- 
ueremo: scriuo delle sue parti in altra. 

Ritornando da Cortona, ci fermamo in Castiglione Aretino in 
casa del P. M. Sebastiano ^, et ci fecero assai carezze il padre, 
il fratello maritato, et la cognata, et mi promessero confessarsi 
ii primo di di quaresima. Vi feci doi prediche nella pieue, ben- 
che in di feriali, et poi mi menorono in vno monasterio, doue 
sta la sorella del P. Sebastiano, et feci vn' altra predicha con 
assai satisfattione loro, dicendo loro che tutte haueuano pianto, 
et che non haueano mai hauto tal predicha. 

Ritornanndo per Arezzo, et pigliando ücentia dagli amici, 
M. Agustino Ricouri ne uolse alloggiare in casa sua; et il sab- 
bato ci partimo d' Arezzo per venire a Firenze, et passamo per 
Bibiena; ma in vn loco nanzi di Bibiena, ci dissero, che mai non 
haueano predicha in tutto V anno, et cosi ci fermamo per fargli 
vna predicha di meza hora a cerca 80 anime, et stauano a vdi- 
re con grande diuotione et allegrezza, a guisa di peccore fame- 
liche quando truouano la pastura, et restorono molto consolati, 
et mi diedero molte beneditioni. La domenicha mattina predi- 
chamo nella pieue di Bibiena con grande satisfattione de laudi- 
torio, et mi uoleuano tenere alcuni giorni in casa del pieuano. 

Per ritrouarmi sette miglia vicino a Camaldoli, andai la la 
domenica sera, et il lunedi mi fecero fare uno raggionamento 
de ieiunio et perseuerantia nell' heremo, et mi mostrorono 
grande amicitia, et particularmente il P. frat' Agostino de 
Guia, fratello del P. don Diego ^: stetti li tutto il lunedi, et il 
martedi ci detono vna caualcatura et guida per Firenze, doue 
arriuamo mercoredi primo di quaresima, et ci consolamo con i 
fratelli et Padri, quali ci aspettauano. II fratello Clemente ^, il * P. Sebastianus Romei, de quo saepe egimus supra, Epist. Mixtae, 
t. 11, ubi sermo est de P. Landini, hujusque in Corsica missione. 

- Didacus de Eguía. 

' Hujus fratris POLANCO, t. vi, pag. 147, n. 547, meminit: «Die mercu- 
rii, qui primus erat Quadragesimae, cum fratre nostro Clemente, ilineris 
socio, qui exemplo modestiae et devotionis aedificationi multis fuerat, Flo- 
rentiam pervenit». Vide epist. superiorem. • 22 FebRUARII 1556 ■ ^il 

quale é stato mio compagno, ha dato grande edíficatione con la 
sua modestia, diuotione et buon exemplo. 

Ho lasciato di diré, come in Castiglione, il soprastante della 
fraternitá del commune, ci uenne inuitare, per quando passa- 
rebbono de nostri per li, sarebbono allogiati nella fraternitá, 
et sarebbe usata loro la carita. Lui se chiama M. Raphaelo 
Ticci. 

Non altro per questa, se non raccomandarci molto humil- 
mente all' orationi et santi sacrificij di V. R. P., acció se degni 
il Signore per mezo di quelli fauorirci con 1' aiuto déla sua di- 
uina gratia, acció sempre la sua santa uolontá cognosciamo, 
et interamente facciamo. Di Firenze 22 de Febraio 1556. 
D. V. R. P. seruo minimo et figliuolo indegno in Christo, 

LUDOUICO DE COUDRETO. 

Inscriptio: 'f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
cio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia, in Roma, 
a Sta, Maria della Strada. Alia manu: R/^ alli 27 del mede- 
simo. 

1099 

LUDOVICUS DE COUDRETO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FLORENTIA 22 FEBRUARII I556 *. 

Ignatium accuratius docet Coudreto de conditionibus aretini collegii insti- 

tuendi. — Societatis candidatus. — Responsio ad ignatianas litteras. — De 

sociis florentinis. 

t 
Jhs. 

Molto Rdo. in Christo Padre nostro. La gratia et pace di 
Giesú Christo nostro signore sea sempre con tutti. Amen. 
Questa sará per auisar piú particolarmente V. R. P. della di- 
spositione del collegio d' Arezzo '^, et é, che M. Agostino Ric- 
couri, il qual é il principale delli deputati per negociarlo, quando • Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 187, prius 51, 52, 

* Vide epist. superiorem. 212 Epistolar Mixtae — 1099 • 

gli mostrai la lettera di V. R. P., la qual diceua lo statuto della 
Compagnia di non accettar collegio che non habbia prouisione 
al mancho per 14 persone, luí mi disse ch' jo non mostrassi la 
detta lettera, acció non si raffredassino gli animi per diffidenza, 
massime che giá pare che alcuni preti hauessino excitato qual- 
che contradittione, per paura che non ci fusse data una chiesa, 
quale é della congregatione de preti, et della quale si raggio- 
naua procura[r]la per noi, con consentimento pero di essi preti. 
Ma se quella non si potra hauere, se ne cercherá un' altra. Mi 
disse M. Agostino, che lui farebbe che si desse prouisione per 
potersi sustentare 14 persone, et facemo contó che si assegnasse 
al mancho 150 A in danari et 7 moggi di grano, che sonó 14 
ruggi, et 80 barilli de uino, et 1' olio che sará necessario ogn' 
anno. Etquesto mi disse M. Agostino che farebbe s' assegnasse 
per la prouisione del collegio, et sará cosa facile, se la commu- 
nitá uorrá, perché ce una fraternitá in essa communitá, che ha 
piú de tre milla scudi d' intrata, la quale si distribuisse in opere 
pie. Desidero molto che uengha ad efFetto, perché mi pare si 
farebbe gran frutto, et forsi piú che in Firenze. 

Un giouane di etá di 23 anni in Cortona se sentí molto mosso 
dal Signore, quando stemo in Cortona, per intrare nella Com- 
pagnia; et secondo ha scritto dipoi, perseuera sempre in quel 
buon desiderio: per tanto auiseró V. R. P. delle sue parti. Egli 
é di mediocre apparenza esteriore; é molto modesto, et mostra 
hauere mediocre ingegno et giudicio hora, buona Índole et suf- 
fitiente attitudine; é di etá di 23 anni; di statura é assai alto; é 
sano et mediocremente robusto hora; sa leggere et scriuere, ma 
non sa grammatica. Per il passato ha fatto arte de panni; é di 
mediocre conditione, cioé cittadino di Cortona; non ha né padre 
né madre, ma solamente un fratello in casa, il quale non é an- 
chora maritato. II bene de tutti dua ualerá 1200 ¿\. Si chiama 
Balduccio Benuenuti, et non ha nissuno che gli possa contra- 
diré; ma cé questo, che sonó 304 anni che é stato alquanto 
fuori di se, et si crede che fusse humor melanconico, perché 
temeua sempre ch' alcuno lo uolesse amazzare; ma é un anno 
che per grazia del Signore é ben guarito, et mi pare molto 
sano di mente. Nel capo anchora gli sonó caschati buona parte 
de capelli per 1' infirmitá ch* ha hauuto, ma non si uede, por- 22 FeBRUARII 1556 2T3 

tando egli un berrettino. Lui ha uoto d' intrar' in religione, 
sono alcuni anni. Se a V. R. P. parera, credo si potrebbe accet- 
tar' in probatione, et spero che reuscirebbe bene; aspetaremo 
la risposta. 

Qui ho trouato quelle di V. R. P. di 8 del presente. Et 
quanto a quello d' Arezzo, giá ho risposto di sopra. Del star 
meglio V. R. P., molto ce ne rallegramo et ringratiamo il Si- 
gnore, preghando quello uoglia sempre aumentare la sua santa 
persona di bene in meglio. Dell' orazioni di V. R. P. et della 
messa del P. Mtro. Polanco per me, molto ringratio quella et 
il detto P. Mtro. Polanco. 

Hieri riceuemmo quelle di V. R. P. de 15 del presente et 
insieme le nuoue del salto generoso de don Giouanni di Men- 
dozza *, delle quali molto ci siamo rallegrati, et ne ringratiamo 
V. R. P. Manderó la copia a Genoua et a Spagna questa setti- 
mana. La lettera del Rdo. P. Mtro. Laynez per il duca ^ non 
r hauemo potuto daré, né far daré, perché Sua Ecc." é statta 
fuori hoggi di Firenze; ma domattina, piacendo al Signore, si 
dará a buon recapito, et di quello che potremo intender', auisa- 
remo V. R. P. 

Cerca del P. Mtre. Gio: Batt'ista ' pare che per questa qua- 
resima sia necessario qui; ma dipoi la quaresima, pare sará bene 
che attenda a fondarsi meglio nella grammaticha, secondo che 
ordinerá V. R. P. 

Cerca il far gli essercitij del fratello boemo * et de Marcho 
tedescho, uederemo questa settimana disponerli a quelli; in 
questo mentre V. R. P, se degnerá mandare la resolutione, se 
gli par bene che gli faccino hora. II fratello Lázaro si senté in- 
disposto della tosse et non ce nessuno qui che possa supplire * De hoc juvene, arcis Castelnuovo praefecto, in Societatem nuper con- 
volante, multa tradit POLANCO, t. vi ad hunc annum, quem vide sis; multa 
quoque inveniuntur in Curtas de San Ignacio, t. vi. Cf. praesertim in 
Appendice hujus postremi operis monumenta ad rem spectantia, pag. 
629-637. 

* Cosmas de Medicis, Florentiae dux. 

3 Joannes Bta. Firminius, de quo, perinde ac de alus florentini collegii 
sodalibus, qui heic laudantur, egit Guzman epist. 1097. 

* Balthasar Ostovinus. 214 Epistolae Mixtae— iioo 

nella sua classe, se non che fusse il P. MtrG. Desiderio, ch' é 
molto occupato nella chiesa, et pocco atto per hauere cura de 
classe. II fratello Leone manda adesso le lettere de 4 mesi, et il 
Padre don Diegho la lettera di particolari: et per esser molto 
tardi, non diró altro per adesso, senonché alie orazionj et santi 
sacrificij di V. R. P. molto humilmente mi raccomando. Di 
Firenze a 22 dj Febraio 1556. D. V. R. P. seruo minimo et 
figliolo indegno in Christo, 

' LUDOUICO DE COUDRETO. 

Inscriptio: j Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
tio de Loyola, prepósito genérale [della Cojmpagnia de Giesú, 
in Roma. Alia manu: R.'^ alli 27 del medesimo. 

1100 

ANTONIUS DE ARAOZ 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

VALLISOLETO 24 FRBRUARH I556 ^. 

Convalescit Araoz. — Vallisoletum venit Nadal, subsidium coUegio romano 
procuraturus. — Acta cum principe' Joanna. — Phiiippus II exspectatur. — 
Frater Gou diem supremum obit, — Aliorura fuñera. — De abbate veru- 
lensi. — De Melchiore Cano. — Quid bonus hic vir de Societate, immo de 
summo pontífice, obloquatur. — Principis Joannae virtus insignis. 

t - 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro. Pax X.' Yo he estado estos días 
con calentura continua, y por .eso esta va de mano agena: ya 
estoi mejor, y me leuanto; y será breue, porque ha pocos días 
que screbí largo á V. P. de mi mano. 

El P. Mtre. Nadal vino aquí al principio deste á tratar lo que 
toca á ese collegio ^, y antes que él vino el P. Tablares, y habló 
á Antonio de Acosta de parte del P. Francisco, y prometió de 
dar en Valencia por todo Abril tres mili ducados, y tanbién por 
otras vías spero abrá más socorro. Y tomada inteligencia de los 1 Ex originan in vol. F, duplici folio, n. 255, prius 348, 349. 

2 Vide supra, epist, 1092; Nadal, Epist. t. ii, pag. 42. 24 Februarii 1556 215 

modos que se podrían tener para embiarlos, se voluió el P. Na- 
dal á Plasen^ia, para voluer luego aquí con el P. Francisco, para 
entender en la conclusión desto. También habló a la princesa 
acerca de los dos que auían de yr á Ingalaterra ó á Flandes. Su 
alteza lo tomó tan fuerte, como V. P. entenderá por la que le 
scribe de su mano ', que dio al P. Nadal; y pues con estas tre- 
guas ^ se tiene por ^ierta la venida del príncipe á este reino, con 
Ja renunciación que del le ha hecho su padre ^, abrá más aparejo 
para tratar lo que se pretende, spe^ialmente con la inter^essión 
de la princesa, pues la quedada de los dos se ha vendido y puesto 
todo á su cuenta, que, según su ánimo christiano, no poco se 
siente obligada; y en el ínterim que su hermano viene, no se 
terna descuido en solicitar lo que S. A. pudiere hazer. 

Por cartas de Barcelona sabemos que el día de la purificación 
lleuó para sí nuestro Señor al H. Gou en vn puerto de Catalu- 
ña *, antes de embarcarse, y que el P. Gestí yba á poner recaudo 
en lo que él lleuaba, y aun creo á licuarlo. 

Tanbién estos ocho días ha licuado nuestro Señor para sí al 1 Editur supra, n, 1090. 

2 Inducías intelligit Carolum ac Philipum 11 inter et Henricum II, Galliae 
regem, de quibus scriptores agunt Spondanus, Annalium e cele siasticor uní 
coiiHnuatio, t. iii, pag. 200; Pagi, Breviarhini, t. vi, pag. 361 et seqq.; 
Sandoval, Historia del Emperador Carlos V, lib. xxxii, n. 38, qui in- 
duciarum conditiones affert, aliique. 

3 Cf. Sandoval, /. c.\ Sepulveda, De rebusgestis Caroli V, lib. xxx, 
n. 19 et seqq. 

* De hoc scribit PoLANCO, t, vi, pag. 523, 524, n. 2268-2272: «Vene- 
rat praedictus Frater Antonius cum triremibus Barchinonam et progressus 
fuerat cum classe ad portum ejusdem regionis, nomine Palamos, ubi . . . in 
gravem morbum incidit, et inda ad vicinum quemdam locum, nomine San 
Feliu [de Guixols] ut curarctur delatus (complures enim ibi consanguineos 
habebat) paucis diebus diem obiit extremum... Romam mittebatur... utPro- 
curatoris generalis officio fungeretur... obiit autem ipso die Purificationis... 
Vir erat magnae integritatis, et ab ipso initio Societatis nostrae, ipsi addi- 
ctissimus: officio notarius erat; et cum uxorem haberet, et tamen legitime 
eam a se separasset, adhaeserat Societati, et in negotiis tractandis perutilem 
ipsi operam praestitit». Ejus opera in conscribendis epistolis Araoz saepis- 
sime, Borgia nonnumquam usi sunt, ut patet Epist. Mixtae legentibus, 
ubi etiam ipsius in Societatem ingressus notatur, t. i, pag. 480-482; t. ii, 
pag. 43-46. 2i6 Epístolas Mixtae — iioo 

marqués de Villena * y al obispo de Segorue *, que eran gran- 
díssimos amigos de la Compañía y benefactores. Escriuen que 
el marqués de Villena nos dexa al P. Francisco y á mí por testa- 
mentarios y al conde de Oropesa. V. P. nos mande auisar lo que 
se ara en semejantes casos. El P. Francisco fué á Scalona, y 
alióle ya muerto, creo el día antes *. También el señor de Lo- 
yola * me ha auisado que ayer hizo quinze días murió Isabel de 
Araoz, la beata, tan hija de V. P. Y pues sé que vasta signifi- • Cf. POLANCO, t. VI, pag. 629, n. 2710 et pag. 647, n. 2781.— «Murió 
en sus Alcázares de Escalona el día 7 de Febrero de 1556... Fué sepulta- 
do... en el Monasterio del Parral de Segovia, en muy rica sepultura con lá- 
pida de bronce, sobre la cual se puso el siguiente epitafio, que nos conservó 
el cuidado del Cronista de Su Majestad Alonso López de Haro: Aqui yaze 
sepultado Don Diego López Pacheco, segundo deste nombre, Marqués 
de Villena y Moya, Duque de Escalona, Conde de Santisteban y de 
Xiquena^ murió pidiendo á Dios misericordia, año del Señor de 1556. 
A siete días del mes de Febrero. — La Marquesa-Duquesa [illius uxor, 
paulo post vita defuncta]... fué sepultada en el mismo panteón con la ins- 
cripción siguiente: Aquí yaze sepultada Doña Luisa de Cabrera et Bo- 
vadilla, Marquesa de Villena y Moya, Duquesa de Escalona, Condesa 
de Santisteban y Xiquena, murió pidiendo á Dios misericordia^ año 
de mil y quinientos cincuenta y seis, á quatro días de Margo». Fernan- 
dez DE BÉTHENCOURT, Historia genealógica y heráldica de la Monar- 
quía española, 1. 11, pag. 230. — His successit Franciscus López Pacheco de 
Cabrera et Bobadilla, marchio IV de Villena, dux de Escalona. 

2 Gaspar Jofre de Borja, cujus pietatem supra commemoravimus, Epist. 
Mixtae, t. IV, pag. 332-334. De ejusdem generis nobilitate egimus t. 11, 
pag. 157, annot. 3. «Murió de apoplexía en Valencia á 18 de Febrero de 
1556». ViLLANUEVA, Viaje literario á las iglesias de España, 1. iii, 
pag. 83. 

^ «Cum Scalonam... evocatus fuisset P. Franciscus Placentia, Oropesa 
transivit, ut Comitem [Ferdinandum Alvarez de Toledo]... secum eo dedu- 
ceret... et quamvis in via de morte Marchionis certiores facti essent, ad, 
consolationem tamen Marchionissae et filiorura ejus eo pervenerunt. Nec 
frustra id effectum est; executor enim relictus erat testamenti P. Franci- 
scus, el licet hoc munus non admiserit, aliqua tamen, quae ad animam Mar- 
chionis pertinebant, exequenda curavit. Et actum est inter caetera de colle- 
gio Belmontensi, cujus meminit Marchio ante morteni, et in testamento ut 
erigeretur, constituit». Polanco, t. vi, pag. 647, n. 2781. 

* Joannes de Borja, de quo saepissime diximus in vol. ii. De sanctimo- 
niali Elisabeth de Araoz facta est mentio supra, epist» 1083. De hac praeterea 
videatur, Polanco, t. i, pag. 509. 24 Februarii 1556 217 

car esto, no tengo más que dezir, pues si el P. Mtre. Polanco 
lo saue, bien sé que hará lo que suele, y el P. Mtre. Laynez y 
los demás. 

Las cartas de la princesa para el embaxador dupplicadas te- 
nemos ya, con la copia dellas: la vna va con esta, y la otra yrá 
por otra uía ^ 

El P. Rojas ^ estubo aquí muchos días, pretendiendo alcan- 
zar de la princesa y del consejo suppremo de Aragón, que aquí 
reside, que perdonasen, ó á lo menos suspendiesen la venida aquí 
del abbad de Veruela, que por las cosas que contra la Compañía 
passaron en Carago^a le mandaron venir personalmente, y ase 
scusado por falta de salud, y a pretendido venia, alegando que 
hizo buen offi^io en la restitución de la Compañía: con todo no 
lo han querido hazer; y así el P. Rojas se ha buelto á ^arago^a. 
Y aunque el P. Román ^ ha sido otras vezes de pares^er que se 
suspendiese la venida, agora scribe que le pares^e que conuiene 
que venga, porque no haze el offi^io que pensaron; y esto los 
del consejo se lo tienen á cargo, y tanbién S. A., aunque agora, 
no mouidos por hombre de la Compañía, sino que á ellos les 
pares^e que así conuiene á la auctoridad real, á quien pertenes^e 
remediar las fuerzas que se hazen. Y no le mandan venir preso, 
sino que para tratar de cosas que tocan al serui^io de Dios y 
del rey, se llegue aquí; y para mayor seguridad el nuncio * dio 
vn breue á S. A. para que le pudiese llamar, etc. Si viniere 
(aunque se duda), de parte de la Compañía se le hará todo buen 
tratamiento. Él me ha scripto, y yo le he respondido con la be- 
nignidad y dulzura que es razón, y tanbién el P. Francisco res- 
pondió al arzobispo ^. 

El P. Cano está aquí morador en el collegio de sant Pablo ^, * Joannae principis ad suum Romae oratorem, Ferdinandum Ruiz de 
Castro, litteras edidimus supra, n. logi. 

2 Franciscus de Rojas. 

^ Alphonsus Román. De his vide dicta in vol. superiore. 

* Leonardus Marini. 

^ Ferdinandus de Aragón, Francisci Borgiae patruus, cujus generalis vi- 
carius, ut saepe diximus, erat Lupus Marco, abbas verulensis. 

* cFundóse en el año 1276. Dio su fauor para ello la Reyna Doña Vio- 
lante, muger del Rey Don Alonso el Sabio, y sus cartas para que Vallado- 2i8 Epístolas Mixtae — iioo 

y pares^e que el bendito arbitratur se obsequium prestare Deo \ 
en tomar á pechos el contradezir y expugnar á la Compañía, de 
lo qual dizen que trata donde quiera que se halla. Y pocos días 
ha que dio vna mano á Mosquera ^, el de Simancas, delante de 
otros, que se guardase y estubiese á la mira, declarándoles qué 
cosa era falsos prophetas; y á dos Padres de aquí de casa, que 
acaso se hallaron con él, les habló de la Compañía como de vna 
cosa herética y reprobada, diziendo que el papa puede errar en 
la aprobación de las religiones, y que ay muchas religiones apro- 
badas, que son perni^ie de la iglesia; y que quando la Compañía 
se aprobó, no fué como debía, porque aguardaron á que estu- 
biesen ausentes ^iertos cardenales que lo contradezían; y otras 
cosas sin fundamento ni verdad. Mañana, que es primero do- 
mingo de la quaresma, después de comer comienza á leer en sant 
Pablo la epístola primera de S. Pablo ad^Thimoteum, y es pú- 
blico que lo haze para tener ocasión de detra[c]tar de la Com- 
pañía; de manera que, si así es, la hará epístola ad Ephesios. No 
tiene él tanta auctoridad, aunque la tenga mucha, que lo que 
trata de la Compañía me dé sombra de pena; sólo la tengo por 
lo que dizen que trata con libertad de la auctoridad del pontí- 
ce. El confessor de la prin^essa ^ ha aduertido al nunzio para que 
saque esto en limpio, spe^ialmente ^ierta plática que hizo en el 
cabildo de Segouia *, de la qual quedaron muy alborotados, y 
es cosa pública, y scribieron lo que dixo. 

Sobre vnos breues de S. S. que han venido sobre el subsidio 
ó la quarta, dizen que él ha dado pares^er que se podía execu- 
tar, como se ha hecho, aunque agora ha mandado la princesa 
suspenderlo. Fray Domingo de Soto y vno de la Compa- lid los admitiesse; y el Concejo de la Villa, obedeciendo á la Reyna, escri- 
uió al Prouincial, con orden que embiasse Religiosos». GONZÁLEZ Davila, 
Teatro eclesiástico, t. i, pag. 644. 

1 Joan, xvi, 2. 

- Joannes de Mosquera. Vide POLANCO, t. VI, pag. 629, n. 271 1 et 
seqq , ubi haec ipsa epístola adhibetur. 

3 Hic principis confessarius «ordinis Sti. Hieronymi» dicitur a Polanco, 
t. VI, pag. 650, n. 2796. 

'» Vide epist. 1092, pag. 189, et t. iv, pag. 313, 314. 24 Februarii 1556 219 

nía * han sido de pares^er contrario, scilicet, que no se deuía 
executar; y como S. A. ha visto los inconuenientes, ha man- 
dado suspenderlo, porque ya Toledo y Salamanca auían puesto 
(jessa^ión a diuinis. En este caso de la execu^ión no ha entendido 
el consejo real, antes sé que les ha pessado, porque esto passa 
por el obispo de Lugo "^, como comissario general; y sé de buen 
original que está S. A. determinada de mandarle yr á su obis- 
pado. Bendicto sea Dios, que tiene esta señora imprimida en su 
corazón la obediencia de la iglesia; y bien lo ha mostrado en las 
tempestades que estos dos años se han oíFre^ido; y los que tienen 
ojos, bien han visto y veen lo que nuestro Señor ha obrado en 
esto por algunos medios y instrumentos que ha habido. Ipsi 
Deo honor et gloria. 

Su alteza, informada (aunque no de ninguno de los nuestros) 
de lo que Cano hablaba de la Compañía, le embió á hablar con 
el presidente del consejo real ^, y respondió que lo que él dizía 
lo haría bueno delante de letrados; y por auer usado desta liber- 
tad con personas tales, pares^ió que de parte nuestra se deuía 
replicar, y se respondió que él embiase por scripto á S. A. las 
dudas y obiectiones que tenía; y que siendo tales, que admittie- 
sen altercación, la Compañía respondería así mesmo por scrip- 
to, y que S. A. nombrase personas, ante las quales se hablasen, y 
pusiesen silencio al que no tubiese razón. Hízose la excepción, 
de ser las materias tales, que sufriesen disputa, porque si él tra- 
tase de la auctoridad del Pontífice en la confirmación de la Com- 
pañía y aprobación de los exer^icios, no auía para qué tratar 
della, pues ny en buen seso ny en buena conscien^ia. cabría, por 
las razones que son claras; mas de otras cosas particulares, que 
altercarías no ay inconueniente, podría tocar, y que tratar dellas 
fuese edificación, pues claramente se vería quán mal informado 
está, pues á las obiectiones que él pone, según entiendo, se puede 
responder por demostración. Y paresció que, auiendo él aco- * De hac re egit supra Tablares, pag. 188, et ipse Araoz, epist. 1083, 
pag. 162. 

2 Joannes Suarez de Carvajal, Rem explicat Polanco, t. vi, pag. 630, 
n. 2714. 

3 Antonius de Fonsepa, pampelonensis olim episcopus. 220 Epistolae Mixtae — IIOO 

metido con esto, era bien no voluerle las spaldas por buenos 
respectos, quánto más que somos ^iertos que, en tocarle que dé 
por scripto, es acouardarle estrañamente, y que no ló hará, y no 
está fuera de razón en esto, y ternánla S. A. y el presidente de 
pensar el fundamento que tiene, pues no le osa firmar de su 
mano, y así quedará herido de su misma inuen^ión; y así dizen 
que la princjesa ha gustado mucho dello, y también otros. En lo 
demás, pues acerca de los hombres graues está conos^ida la ver- 
dad, con disimulación y no hazer carso vencemos lo que dize, 
pues á la clara se vee que, quanto más insiste en contradezir, se 
leuantan de los legos y de sus mismos frailes muchos á hazer 
nuestras partes, y á deshazer las suyas, y así en esta parte más 
nos aprouecha que daña: gloria á Dios. 

Después de scripto hasta aquí, me ha dicho el confessor de la 
princesa, que, diziendo S. A. á Cano porqué hablaba así de la 
Compañía, siendo religión aprobada por el papa, le respondió 
que muchas religiones auía aprobadas no como se deuía, y que 
él, hallándose en Italia, fué causa de que se deshiziese vna reli- 
gión que auía aprobado el papa, y diz que la nombró, sino que 
el confessor no se acuerda del nombre. Cosa es de lástima ver 
el ánimo deste bendito. Nuestro Señor se sirua del y de todos, y 
nos dé su sancta gracia para que sintamos y enteramente cum- 
plamos su voluntad santísima. De Valladolid, xxiiij de Hebre- 
ro 1556. V. P. minimus filius en Xpo., 

t 
Araoz. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
P. Mtre. Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía 
de Jesús, en Roma. Alia manu: R.'*^ á los 22 de Abril. 27 Februarii 1556 221 

tiOi 

JOANNES DE VICTORIA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

LUGDUNO 27 FEBRUARII I556 *. 

Lugdunum venit. — Quae ipsi in itinere acciderunt, narrat Victoria. 

Jhs. 

La gracia y paz de Jesu X." nuestro señor haga su perpetua 
morada en nuestras ánimas. Amén. Con el diuino fauor alle- 
gamos aquí á León ayer en la noche, 25 deste. Y porque de lo 
demás que en el camino hauemos pasado, veerá V. R. por vna 
que á nuestro Padre scriuo ■^, por esta diré, cómo sobre los otros 
trabajos que hauemos tenido por el camino de ielos grandes, 
nieues y otros muchos peligros, de los quales todos, bendito sea 
el redemptor por todo, hauemos [sido] fasta agora de la diuina 
gracia liberados, ha sido vno este, y no pequeño: que por nues- 
tros peccados ha sido tanto lo que auemos tenido que hazer, 
con tener aduertencia con los malos y peligrosos caminos, que 
fasta aquí hemos tenido, que casi nunca hauía tiempo, ó muy 
pocas vezes, para que tratássemos entre mí y Gerardo de cosas 
spirituales, cosa que tanto hauíamos menester. Sea el Spífitu 
santo consolador el que suppla en todo lo que falta nuestra 
flaqueza, que yo, cierto, por mí lo digo, parézeme que no 
tengo forma de hombre de la Compañía, sino allá, no sé como; 
bien que este deseo, que Dios nuestro señor me da de edificar á 
todos y no escandalizar ninguno, aunque siempre uiue en mi 
ánima por la diuina bondad, no sé quánto mis obras correspon- 
den á tan buen deseo. Y esto digo, no por publicar mis defetos, 
mas antes para que se sepa que tengo razón, [de] humilmente 
pedir por amor de nuestro Señor que las orationes, que fasta 
agora se han hecho por nosotros, no cessen, mas antes se hagan 
in visceribus Jesu X.' más intensas y frequentes, etc. 

El poder que hauía de hazer para el negocio del P. Guido, ^ Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 246, prius 292, 
2 Vice epist. sequentem. 111 EpISTOLAE MixTAE — 1IOÍ 

no le he hecho oy, por dos cosas : lo vno, por no saber de qué 
diócesi fuese el hermano Pedro Canal, lo qual sabré con la ayu- 
da de Dios mañana, porque ay aquí vno de su tierra, por la 
qual hauemos de pasar, donde pienso de hablar á los suyos, etc.; 
lo segundo, porque h[a]uiéndome dicho vno, que por fuerza, 
yendo á Tolosa, ques nuestro camino, se pasa por la tierra de 
M." Guido, me he querido mejor informar dello; pero hiendo 
que así se pierde poco en hazer el poder y imbiarle á París, lo 
haré mañana con la diuina gracia; porque \ hauiendo de pasar 
por allí, de lo que se huuiere hecho podré auisar, etc. La póliza 
de los 50 V-°^ íTie fué con mucha cortesía acceptada oy, y he- 
chas aún mayores oífertas, etc. Yo hauía pensado tomar poco ó 
no nada della; pero ha ya, creo, dos ó tres díns, que por el ca- 
mino el caballo bolones ha mostrado de dónde le venía el mal, 
que no se dexaba tocar á vna mano, y era por defFeto del nieruo, 
el qual le ha dado tanto trabajo, que, allende que no caminá- 
bamos más de seys leguas, por ordinario 7 ó 8, y nunca más de 
diez, pensé que nunca pudiera llegar acá con él, avnque se le 
ha dado harto alibio, así porque he tomado otras cabalgaduras, 
como porque en pasos trabajosos de yelos continuos que hemos 
tenido por la estrada, etc., de tres ó quatro días acá, casi la mi- 
tad ó más del camino nos veníamos á pie. Y por esto tomaré, 
pienso, fasta 2,0 ó 30 no más, antes menos que más, porque si' 
hallase aquí á trocarle con pocos dineros encima, casi me basta- 
rían los que agora tengo; pero como V. R. me ordenó, por es- 
tas causas licuaré 10 ó 12 scudos, antes más que menos, avnque 
cierto es, que, quanto puedo juzgar, mayor consolación in Do- 
mino licuara de yrme á pie, avnque por ventura mayor can- 
sancio corporal. Hame sucedido con este caballo mejor que no 
con el otro, por no le hauer metido en manos de albeytar; que, 
cierto, creo me aconteciera lo mesmo, porque el mesmo mal me 
pareze que tenía; pero topando un mulatero florentimo por el 
camino, le dixe el mal que tenía el caballo, etc., y me dio este 
remedio: que le hiziese labar á la noche con legía caliente ó con 
agua grassa, como de labaduras de platos ó brodio, etc., y con 
esto se ha sentido mejor, y que no le hiziesse otro: todabía zo- 

^ Ms. porque si. 27 Febt^uarii 1556 223 

pica. Y esto digo para que sepa monseñor del Gigüo ^ (á quien 
no escribo, por no saber si está todavía en Bolognia) las gracias 
que deue dar á aquella gentildpna bolognesa, que le quiso hazer 
este serui^io con dos caballos, etc. También he menester aquí 
comprarle sylla de nueuo, porque la otra de bieja biene hecha 
pedamos, yerro y caballejo, etc. El otro caballo es tal, que, si se 
le quitasse, que espero quitará, la sarna de los pies, sería para 
pagarme lo que se perdió en el otro, y que me seruirá bien. 

El saluoconducto poco nos baliera en Bayona, según entiendo, 
por las vexationes que allí han hecho á otros gentiles hombres 
que le llebaban del cardenal de Lorena ^, etc. Pero entiendo que 
las treguas son hechas por 5 años, aunque aquí no está[n] publi- 
cada[s], creo por respetto de cierto tributo ó tallón que el rey 
quiere sacar de esta tierra, avnque en París está[n] pregonada[s], 
y han hecho alegrías y todo, según nos han dicho; ó guando otro 
no fuere, determinamos de pasar por Bayona. Con todo esto es- 
creuiré al P. Pascasio ^, para que haga, si fuere menester, quel 
Rmo. de Lorrena prouea con el rei, para que nos embíe á Ba- 
yona recado, etc. 

En Milán dexé (por partirme de priesa, y porque V. R. 
huuiesse occasión de seruirse in Domino del señor Diego de 
(^amora) el nombre de camarero mayor del Rmo. de Trento, 
para que se enviasse á V. R., si fuesse menester escreuirle sobre 
alguna cosa ó su persona, para quando alguno de los nuestros 
quisiese hauer audiencia del Illmo. de Trento *. Creo que V. R. 
l'aurá recibido: si no, yo tengo la copia. 

Agora acabo de entender que avn las treguas no son firma- 
das. Plega á Dios nos ayude, que yo no sé si es verdad, ni 
cómo passaremos. Espero que nuestro Señor nos ayudará, como 
fasta aquí. 

Aquí embío algunos exemplares de letras, que V. R. verá; 
de otras casi infinitas maweras se pueden hallar; pero paréceme 
que estas son competentes. * Thomas del Giglio (Lilius). 
2 Carolus de Guise. 

' Paschasius Broet. 

* Christophorus Madruccius, tridentinus episcopus et cardinalis. 224 EpISTOLAE MixTAE— I102 

Estas, que aquí van para el señor Villanueva, me han sido 
encomendadas. V. R. se las mande dar, etc., y de mi parte me 
encomiendo en sus orationes. Yo tomé 25 V> ^^ 4*-'^ ^^ 4^'~ 
tanzas. No puedo más alargar, por ser muy tarde, de encomen- 
darme humili[ma] mente en las orationes de V. R. y de todos, 
como quien lo tiene bien menester, y al charíssimo M. Juan Phi- 
lippo * singularmente. El eterno Dios nos augmente los dones 
de su gracia, y dé la benditión eterna, con que siempre seamos 
á él gratos. Amén. De León 27 de Hebrero de 1556. Pienso 
que muy de mañana nos partiremos. De V. R. sieruo indigno 
en Xpo., 

"f Juan de Vitoria. 

Inscriptio. Ihs. Al muy Rdo. en X." P., M.° Juan de Polan- 
co, secretario de la Compañía de Jesús, etc. Roma. 

JOANNES DE VICTORIA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

LUGDUNO 27 FEBRUARII I556 ^. 

Narratio eorum, quae ipsi in via, Lugdunum versus, acciderunt. — Quid sen- 
tiat de semetipso, de socio, de alus, quos a vera fide aberrantes, dum iter 
ageret, offendit. — Dolet de infelice eorum sorte. 

t 
Jhs. 

La suma gracia y paz de Jesucristo nuestro señor haga su 
perpetua morada en nuestras ánimas. Amén. Después que par- 
timos de Milán, por dar quenta de nosotros á V. R., como es 
razón, entiendo. Padre, dezir lo que toca á nosotros en parti- 
cular; y después, de lo que el Señor se ha dignado hazer por 
medio nuestro en otros. De mí, cierto, tengo harto que me 
quejar por mis muchas imperfeciones; y sabe Dios quánta des- 
consolación en este poco de tiempo por este respetto yo he te- 
nido, en especial no hauiendo tenido fasta aquí ó lugar ó persona 
con quien aya podido in spiritu communicar las enfermedades • P. Joannes Philippus Vito. 

2 Ex autograpiío in vol. F. duplici folio, n. 241, prius 287, 2Í 27 Februarii 1556 225 

de mi ánima, desde que partí de Milán, donde en esta parte 
también tuue alguna desolatión. Dexando los corporales traba- 
jos, que todos son ligeros, aunque pareze que en parte me ha 
querido nuestro Señor castigar, los spirituales y ocasiones dellos 
no han sido pequeños; tanto, que quasi tederet me viuere, te- 
miendo con mi impacientia y imperfecciones (creo pero sólo 
notorias á nuestro criador) oíFender grauemente su diuina ma- 
gestat, y sobre todo esto en tierras tan estériles de charidad 
verdadera, como es Genebra, por medio de la qual passamos 
el sábado, casi á media posta, por salir de e medio generationis 
prauae, y poder pasar el domingo á tierra de christianos, á 
de^ir missa, la qual, si plugo á nuestro Señor, la dixe, avnque 
con harto trabajo, por ver tanta inde^entia en las cosas del 
diuino seruitio, y mis miserias iunto con esto, aunque vino 
harta gente á oyrla. Y estando pensando de hazer vn sermón 
después de la misa, al menos para exortarles á perseuerar en la 
santa fe contra el tentador, hálleme atado, no me acordando 
que yo no sauía la lengua. Y así procuré con la exterior modes- 
tia y mouimientos ayudarles, dándoles occasión á que se acor- 
dassen de aquella santa simplicidad y deuota religión con que 
sus antepassados hauían viuido. Gran lástima, cierto, es de 
tener á estas míseras gentes, y tanto mayor, quanto se vei la 
bondad natural que tienen, que parece que, como corderuelos, 
son llevados á la muerte de la herejía; pero desto después. 
. Salieron de un lugar, que se llama Indeuedra, dos mochachos 
con nosotros para traher de diestro nuestros caballos, y retornar 
dos que tomé allí para diez millas de montaña peligrosa y te- 
rrible, de nieue, y pasos, etc.; los quales desde el primero mo- 
mento fueron tan insolentes, que, no bastando admonición nin- 
guna, ni buenas palabras, ni menazas que les haría castigar en 
Sampión, donde íbamos, parecía que para mi ílagello Dios 
nuestro señor los hauía deparado con nosotros. Dixe á Gerardo 
que él fuesse adelante de los dos caballos nuestros, y yo queda- 
ría atrás para hazerlos andar, y que donde viesse vn poco de 
buen camino, que caminase. Caminó vn poco más de lo que los 
nuestros podían caminar, por ser el lugar todo peñas, y pas- 
sando adelante, déxame el vno el caballo, que fuesse por donde 
quisiere, y después de todos dos hauerse harto deslenguado 

Epistolae Mixtae, tom. V. 15 226 EpISTOLAE MixTAE — II02 

contra nosotros, toma vii guijarro ' en la mano, y corre tras 
Gerardo; yo gritándole, y él caminando todavía, porque no 
podía oyr, por causa de una agua que corría por aquellas pie- 
dras. Ai fin voluió la cabeza atrás, y vio cómo hauía dexado al 
caballo, y apéase para hacerle boluer á tomar de diestro el ca- 
ballo. Yo, temiendo la súbita cólera de Gerardo, que no hiziesse 
algún desconcierto, le ^ mandé que le dexasse. Quitóle el canto 
de las manos, y en esto llegó el otro con vn martillo, á que- 
rerle dar, y todos dos á él, y el otro subióse, visto que le hauía 
quitado el martillo al otro, en una cuesta, y de allí quería arro- 
jar piedras. Al fin con ruegos parte, y parte con amenazas, 
quiso Dios que los hize tornar á tomar los caballos, desfle- 
mando asnadas por sus bocas contra nosotros, no solo, pero avn 
contra Dios nuestro señor, lo ^ que no poco pena me dio, que 
por mi causa, en parte, huuiesse acontecido tal cosa. Parecíame, 
cierto, Padre, que fuessen demonios, en especial el vno, el 
qual desde allí á poco, ó por bellaco, ó por temor que yo le 
hauía amenazado, ú porque el demonio le forzaba, en vn lugar 
que era harto peligroso, con dissimula^ión quería dexar el ca- 
ballo, y yrse. Yo, porque no lo pudiesse hazer y dexarnos en 
trabajo, dixe á Gerardo que tomasse el martillo, para dárselo 
después. Biendo que resistía, le dixe á Gerardo que le dexasse, 
para que se fuesse ó hiziesse lo que quisiesse. Al fin se ie tomó, 
y no queriendo tornar á tomar el caballo, por ser tan insolente 
y deslenguado, la pa^ientia poca de Gerardo no bastó, ni tam- 
poco el hauerle dicho yo, y no hazer otra cosa, sino romper- 
me la cabeza, para que él cabalgasse y le dexasse: y así le dio 
des ó tres bofetones, y con esto fueron hasta la tierra, no fe- 
rrando casi jamás su boca; y tanto más parecía huuiese tomado 
audacia, para de^ir lo que quisieron, por ver que nosotros éra- 
mos religiosos, y que á mí me hauía mucho pessado dello. Creo 
que se quejó al señor ó gobernador de aquella tierra, ó algu- 
nos otros; pero, quanto pude collegir, le echaron para bellaco. 
No hauía entendido ninguno que nosotros fuésemos de la ^ Ms. gigarro. 
« Ms. /«. 
» Ms. el. 57 Februarii 1556 227 

Compañía de Jesús, aunque pienso que yo se lo hauía dicho 
primero al que nos dio los caballos, bien que no la conocía, etc.; 
así que, Padre, por vna parte mi grande imperfeción, por otra 
parte la difícil natura de Gerardo es tanta, que muchas vezes, 
hauiendo él mostrado deseo grande de quererse ayudar, ha 
passado muy poco adelante, mas antes parece que yo con él y 
él comigo caminamos atrás. Yo le affeé mucho este mal trato, 
y otras muchas cosas, como es el mucho ablar, la poca deuoción, 
á no se hauer siempre confessado y comulgado, según se debe 
hazer en la Compañía, hauiéndole yo siempre estimulado á ello, 
bien que, creo, que dos vezes no más ha faltado, y el no hazer 
símplicemente lo que yo le he dicho, que en esto no tiene 
poco defetto; no porque lo haga por malicia ó inobedientia, mas 
antes, quanto puedo iuzgar, por falta de discurso, en especial 
quando domina la cólera. Agora, después de tres ó cuatro 
días acá, pareze que tiene vn poco más reparo, después que se 
comunicó. Yo, cierto, espero que se ayudará harto; y si el ca- 
mino para esto no es muy propicio, es para que él mesmo se 
conozca, y yo también en parte. Verdad es que, si no fuera 
más que arrodear dos ó tres jornadas por París, que así por su 
probecho como por mi más descanso, yo fuera por allí, y le 
dexara después que esto hizo, fasta que de ay V. R. le man- 
dara lo que hauia de hazer, creyendo yo que en esto no hiziera 
contra la voluntad de V. R. Esto me pareció escreuir tan lar- 
go, así para que se entendiesse la rayz deste hecho, como para 
que más claro se pudiessen coUegir nuestras imperfetiones, y 
otras de que, por no ser tan largo, no hago menzión : bien creo, 
cierto, que todos estos trabajos nazen de mis peccados y inobe- 
dientia. 

Quanto á lo demás, allende de lo que por las hosterías se ha 
podido hazer, que espero en el Señor se aya hecho algo, en los 
compañeros, avnque de Milán se partieron obra de dos ó tres 
horas antes que yo, de que en parte por algunos buenos res- 
pettos me placía, y por otros me sentía mal contento, en espe- 
cial porque pensaba poder hazer algún fruto en ellos, tuuiendo 
V. R. insinuado contentamiento de que fuéssemos juntos, hase 
hecho esto con la diuina gracia: que se han euitado algunos pec- 
cados que se hizieran, según se puede colegir, y avn ellos en 228 EpISTOLAE MiXTAE — II02 

parte dicen, etc. Porque, como los alcanzé, hize este partido, 
que huuiesse este concierto: que no se iurase, ni se cantassen 
cantares deshonestos, ni se hablassen palabras deshonestas, etc., 
á las mugeres de las hosterías, porque acá siruen ellas; y que, 
si esto no se hiziese, yo me apartaría; ó que pagassen alguna 
cosa cada vez para los pobres; y que destas dos penas (avnque 
la primera les fuera la maior, á lo que ellos mostraban) pudiesse 
yo exequutar la que quisiesse; y así, bendito Dios, poco á 
poco recesserunt a malo, y casi en todo. Y agora les he comen- 
zado á proponer el bien, como el confessarse, como creo que lo 
harán; y leerles algún capítulo alguna vez de vn buen libro en 
español, que llebo, spiritual. Plega á Jesux.*" que todos nos 
ayudemos, ellos conmigo y yo con ellos. 

Topé vn mancebo de Slesia en vna hostería, el qual comen- 
zó, á mi parezer, á predicar en tudesco sobre los piqueles [.?] 
á los compañeros, y esto me dio sospecha que tenía algo de mal. 
Demándele algunas cosas, porque hablaua latín, y tras esto él 
mesmo me salió al camino, no como que él tuuiesse tales dudas, 
sino en persona de vna parte de Slesia, que contrastaba con la 
otra en estas cosas, sobre ciertas biblias venidas de la Germa- 
nia que allí brusaron, por ser mal traducidas en lugares, donde 
se podía mudar algo para depresión de nuestra Señora, y en 
otros de los santos, y en aquello de Santiago de la extrema vn- 
tión, y de sant Pablo, de los obispos, que sean vnius vxoris 
viri ^: y después propuso otro, de cómo el papa podía llevar 
dineros, de vno que iba á él por absolución de algún peccado 
que huuiesse cometido, que le fuesse reseruado. Quiso nuestro 
Señor que le satisfice, y quedó contento, quanto monstraba. 
Y otro día por la mañana, al salir de la tierra, me mostró mucho 
amor, con buenas palabras, etc. Otro topé después, el qual es- 
taba más ostinado, á lo que monstraba, por el ferbor con que 
loaua su setta. Quiso nuestro Señor ayudarle tanto, parte por 
hauerle mostrado los engaños de los lutheranos, parte por des- 
engañarle de algunas cosas de nuestra fe que había mal enten- 
dido, que se viniera comigo, si no huuiera prometido de casar- 
se. Todavía le di manera cómo se podría ayudar para salir de 

1 Ad Tit. i. 6. 27 Februarii 1556 229 

sus errores, y hazer que otros saliessen; porque, según la lengua 
que tiene, veya quán buen instrumento podría ser, si Dios le 
hiziesse merced de librarle desta peste. 

Otro médico nos encontró en el camino, junto de Genebra, 
que comenzó á echar fuego, como se dize, en oyendo de la 
yglesia y summo pontífice romano, el qual se loaua mucho de 
hauer estado encarcerado y desterrado de Genebra, por hauer 
allí contradicho á Caluino in materia de predestinatione, si bien 
me acuerdo, y de iustificacione. Parecía que concordaba en mu- 
chas cosas, ó por ventura en todas, con nosotros, porque no 
pude entender otra cosa del, saluo que, aunque creía estar Je- 
sucristo en el sancto sacramento, de la transsubstantiatión decía, 
durus esthic sermo ^, y tenía la iglesia inuisible, negando la ca- 
beza en tierra. Al fin no me parece que pudo desatarse del ar- 
gumento que le puse, que era vno de los que el Padre doctor 
Olaue trató, estando yo ay. Y aunque recorría siempre al verbo, 
por el qual entendía el euangelio, veía que era menester yglesia 
que determinase: éste es euangelio y este no. Y asímesmo, 
quando le demandaua cómo sauía ó podía saber vno ser miem- 
bro de la yglesia inuisible, quél de^ía, fuera de la qual conce- 
día ninguno poder ser saluo; decía que por la fe que tenía, la 
qual vnas vezes me parece decía serle enseñada por el Spíritu 
santo, y no osaba decir inmediatamente, otras vezes, que según 
lo que estaba ya determinado por el euangelio, y así caya en 
conceder, ó que hauía yglesia, ó que la huuo; mas que agora 
no la hauía, etc.; y después fué forjado á conceder', avnque no 
con la boca claramente, que eran muchas yglesias, yd est, más 
de vna, donde bió el error. Sino si la yglesia era, como él decía, 
congregación de hombres píos, los quales decía ser muchos de 
su fariña, y no negaba ser solos, mas que otros también habría 
que no eran de aquella su setta, etc., era menester que á cada 
rincón huuiesse vna yglesia. Al fin parecía que Dios le quería 
ayudar, si él fingidamente no lo dixo: porque dixo estas pala- 
bras: Si no está más de en esto, desde agora dexo esta opinión, 
y creo hauer yglesia, y la cabeza ser el pontífice romano. Creo 
fueron formalmente estas palabras, aunque parece que después 

1 Joan, vi, 61, 230 Epístolas Mixtae — 1102 

tornó á decir, que su opinión hauía sido ó era, que en esta igle- 
sia vniversal hauía hauido dos caberas: vna que regía la parte 
oriental, y otra la occidental, pero vio que era monstruo con dos 
cabezas yguales, etc., y así desmancho. Toquéle para ver si 
tenía otra cosa, y no hallé, á mi parecer, más de lo dicho, ó él 
no se quiso descubrir: en eíFecto pienso que Dios nuestro señor 
le había ayudado en esta parte. Ya vey V. R., Padre, quánta 
miseria ay por estas partes, y quánta necesidad tienen de ser 
ayudados con frequentes oraciones: en especial, que la gente es 
tan buena de natura, que, si huuiesse quien les mostrasse vn 
poco de amor y charidad, que supiesse la lengua, serían muchos 
los ayudados. 

Topé después 7 ó 8 mancebos, todos como ángeles, ó los 
más, y tales, que me parecía exteriormente que fuesen inbiados 
de alguna parte á Roma para la Compañía. Hallé que yban 
vendidos á Genebra los desuenturados , y tan contentos, que 
no quisieron tomar otro partido que les oíFrecía, como enten- 
dieron que yo no era de su fariña. Todos llebamos gran lástima 
desta pobre gente. Plegué á nuestro Señor les ayude, y á nos- 
otros dé gracia abundante, para que su santíssima voluntad 
pongamos por obra, y á V. R. in vtroque homine aug- 
mente sus dones, como sabe que toda la Compañía tiene me- 
nester. Amén, etc. De León 27 de Febrero 1356. De V. R. 
indigno sieruo, 

f Juan de Victoria. 7 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. in Christo Padre, M.° Ignatio 
de Loyola, prepósito General de la Compañía de Jesús, etc. 
Roma. 4 MARTII 1556 231 

líos 

LUDOVICUS DE MENDOZA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SEGOVIA 4 MARTII I556 *. 

De gymnasio Societatis Segoviae instituendo. — Óptima ad id opportunitas 

ostenditur. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre y señor mío. Sea siempre la gracia del 
Spíritu santo en el ánimo de V. P. Muchos días ha que no 
tengo carta de V. P., menos del Mtro. Polanco; y no poco las 
he desseado, por saber qué se abía negociado sobre vn colegio 
que en esta ciudad desseo se funde, con vna dotación que aquí 
dejó para vn hospital el obispo don Joan Arias de Abila, que 
ha que murió cincuenta y siete anños y nu[n]ca se hizo el hos- 
pital, ni cumplió la boluntad del testador ^ Los bienes que 
dejó para la dotación del, hoy rentan seiscientas fanegas de 
trigo y cebada, y más de doszientos ducados en dinero. Vn 
tiempo esta hazienda la an gobernado los sobrinos y parientes 
del dicho obispo, como patrones, y algún tiempo tuvieron en 
vna casa en esta mi perrocha tres ó quatro camas para pobres, 
y acogían así algunos pelegrinos: y algunos annos que [ha] 
abido carestía de pan, daban cada domingo tres ó quatro hane- 
gas de pan cozido á pobres mugeres, á cada vna vn quartal y 
vn quarto en dinero. De cinco anños á esta parte el obispo de 
Segovia ' se a tirado á sí este patronazgo, y puesto vn mayor- 
domo que coge la rrenta, y ni se haze el hospital, menos se 
distribuye la renta: y ansí creo que debe aber en dinero oy más 
de mil y quinientos ducados. Y más, ay sitio comprado, que se 
compró luego que murió el dicho obispo don Joan Arias, el 
quai está en esta mi parrocha, que serie excelentíssimo y cómodo * Ex aulographo in vol. F, duplici folio, n, 260, prius 378, 379. 
' De hoc negotio scripserat jam pridem ipse Mendoza littcras, quas su- 
pra edidimus, Epist. Mixtae, t. iv, pag. 838, 839 et t. v, pag. 24. 
3 Erat tune segoviensis episcopus Gaspar de Zuñiga et Avellaneda, 232 Epistolae Mixtae — 1103 

para hedificar iglesia y colegio; y yo, como rector, no contradiré 
lo que haríe qualquier otro cura. Tanbién no abrá monasterio 
ninguno que reclame ni nos lo estorue, como estorvan á los 
frayles de S. Agustín que no hagan monesterio en esta ciudad 
en vn sitio que an conprado, que dizen los dominicos que está 
dentro de tantas canas que reza su mare magno: y viuiendo yo, 
ya que no soy bueno para los hedificios de allá, por mis indis- 
pusiciones, serélo para éste. 

Auiso á V. P. que el papa Paulo III, á instancia de don 
Arias Gonzalo, conde de Puño en Rostro 1, conmutó la volun- 
tad del testador, en que, como se abía -de edificar hospital, se 
hedificase vn monasterio para monjas: y acá no vuo esta con- 
cesión efeto, porque á instancia de quien S. S. lo concedió, que 
fué de Pedro Arias, como pariente del dicho obispo y patrón 
del hospital, no fué narrado que abía pleyto entre él y el obispo 
de Segovia, sobre el patronazgo del dicho hospital; y pleyteando 
el Pedro Arias, se halló en la muerte de vn cauallero que aquí 
mataron , y con su ausencia el obispo vuo sentencia á su fauor. 
Agora entraría á mejor coyuntura la comutación de hospital en 
colegio de la Conpagnía, narrando cómo no ay estudio de 
gramática en esta ciudad, y ,1a Conpagnía la leería, y se haríe 
gran servicio á Dios y beneficio á la dicha ciudad, y más ma- 
yor al dotador, con los sacrificios que allí se celebrarán y oficios 
santos que se harán. Avnque esta concesión y comutación se 
haga, será bien que primero S. S. motu prop[r]io me consti- 
tuya ycónomo del dicho hospital, para que recoja la rrenta, 
tome cuenta á los mayordomos, y á qualesquier personas que 
ayan tenido cargo del dicho hospital como patronos o mayor- 
domos, ó constituyan otro que á V. P. mejor pareciere. Y por- 
que sé que desto sería grandemente nuestro Señor seruido, por 
los muchos beneficios que donde quiera que la Compañía está 
haze, lo encargo mucho á V. P. lo negocie con S. S., y si nece- 
sario es, le encargo la conciencia, advertiéndola, que, si se gasta- 
ren dineros en la conpusición de la gracia, que los busquen allá, 
que después que acá tomemos las cuentas, se podrán enbiar per- 1 Cf. POLANCO, t. VI, pag. 634, 635, n. 2731-2736, ubi et haec epístola 
usurpatur, et quid hac in re factum sit, aperitur. 7 MARTII 1556 233 

fumados. En caso que S. S. no lo conceda, que no veo por 
dónde no, V. P. me abise, porque no se haziendo esto, soy yo 
parte acá para hazer otra obra por la autoridad del obispo, avn- 
que no de la calidad de la antedicha. Con esto acabo de dar pa- 
labras á V. P., y quedo rogando á nuestro Señor acreciente á 
V. P. la vida, para que plante y frutifique su santa viña, amén, 
cuyas manos beso. En Segovia iiij de Mar^o 1556. 

Sobre este negocio tanbién tiene scripto al papa y á V. P. el 
conde de Puño en Rostro, el qual pretende ser él el patrón; y 
es de mucha ymportancia, no sólo tener á estos caualleros, que 
no sean contrarios, pero que desseen se comute en colegio de la 
Compañía. De V. P. servidor y capellán, 

Luis de Mendoza. 

Inscriptio: \ Al muy Rdo. Padre y señor mío, el P. Mtro. Ig- 
nacio de Loyola, prepósito de la Compañía de Jesús, mi se- 
ñor, etc. Roma. Al porte dos reales. Alia manu: K.^^ á los 22 
de Abril. 

tt04 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GRANA TA 7 MAHTII 1 556 ^. 

Petrus Guerrero, praesul granatensis, Societatem Jesu mirifice araat, fovet, 
tuetur. — Insignes Societatis candidati. — Ludovicus de la Cruz hispalen- 
sibus sociis adversatur. — ^'Hominis hujusce mutatio quam causam habeat. 

t . 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo: Pax Christi, etc. Des- 
pués de la del mes passado, en que di relación á V. P. de las 
cosas desta provincia, y del collegio que los duques de Arcos 
an determinado fundar para la Compañía en su villa de Mar- 
chena ^, lo que nueuamente se oíFrece de que dar auiso á V. P. 
es, que en esta ^ibdad tan principal va cada día creciendo con 
la gracia del Señor la affe^ión y deuo^ión de todo el pueblo á ^ Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 277, prius 515, 516. 
2 Vide epist. 1087, pag, 177. 234 Epistolae Mixtae — 1104 

la Compañía; por lo qual esperamos en el Señor nuestro a de 
ser muy seruido. El arzobispo ' va creciendo siempre en la 
deuoción, y esnos tan benéfico, que continuamente ayuda con 
sus limosnas á este collegio, y está puesto como muro para la 
defensa del, si alguna vez se oíTre^e cosa de dificultad. El 
domingo primero de quaresma predicó en su cathredal, y pre- 
guntado á qué auía ydo Christo nuestro señor al desierto, dixo 
que á hazer los exer^i^ios; porque entienda el mundo que no 
son cosa nueua. Y boluiendo á hazer reflexión, y preguntar 
qué ne^essidad tenía Christo de exer^icios, respondió que nin- 
guna; mas que los auía él hecho, para dar exemplo a todos 
que los hiziessen: y cargó la mano en mostrar quán necessarios 
son. Vióse visiblemente el prouecho que hizo aquel sermón, 
por indicios de personas que trataron luego de los exer^^ios, 
y de entrar en la Compañía. 

Un primo suyo, que era rector del collegio real desta ^ibdad, 
maestro en artes y muy buen theólogo, que a hecho ya bachi- 
lleres aquí en vn curso que a leydo de artes, se determinó á la 
Compañía. Es vn hombre de muy buen assiento, prudencia y 
aspecto; y finalmente es de los buenos subjectos que la Com- 
pañía tiene en estas partes. Entró con li^en^ia del arzobispo, 
aunque tenía puestos los ojos en él para ponerle muy adelante 
con su magestat, atento a sus buenas partes. Mas al fin ven- 
ció su sancto zelo al natural efFecto, y no le puso enpedimento; 
aunque quisiera que se detuuiera hasta acabar su retoría y 
curso de artes, que, se concluía todo' dentro de seis ó siete 
meses; mas todavía se resolvió en que lo platicaría conmigo, y 
que lo que me pareciesse, eligiría. Yo fui á hablar á su señoría 
en otro negocio spiritual, y después de aquel me salió él á 
hablar en este de su primo, y mandarme que le dixesse lo que 
me parecía. Díxele, auiéndolo antes encomendado al Señor, 
que siempre fui de parecer que en vna cosa de tanta substan- 
cia como esta, nadie se determinasse sin mucho consejo y deli- 
beración; y que, así como tenía á esto por lo más acertado, así 
también me parecía que sobre muchos días de consideración, 
la determinación que nuestro Señor encaminasse en su seruicio, ' Petrus Guerrero, 7 MAKTII 1556 235 

deuría ser con presteza puesta en effecto, porque el dete- 
nerse en la execu^ión traía inconuenientes. Y pare^iéndole bien 
al arzobispo, fué su voto que luego se entrasse en la Compa- 
ñía, y así es ya ydo á la casa de probación á Córdoua ^ Tam- 
bién truxo consigo á la Compañía vn mancjebo, discípulo suyo, 
de los más hábiles de su curso, bachiller ya en artes, mancebo 
de diez y nueve años, de muy buena disposición. Llámase 
Alonso de Toledo. 

De Ossuna vino á la Compañía, y está ya en la casa de pro- 
bación de Córdoua el doctor Auellaneda ^, rector de aquella 
uniuersidad y lector de theología en ella: hombre de raras par- 
tes, muy buen artista y theólogo; y en los pocos días que ha 
que está en la probación, da tal exemplo á nuestros hermanos, 
que parece se confunden con su grande humildad y mortifica- 
ción, según lo que se auentaja á todos en ella. También creo 
que mouerá á muchos en aquella vniuersidad este exemplo, 
que, según él allí era estimado, no será pequeño. Sea glorifi- 
cado el Señor por siempre, que tan buenos obreros va descu- 
briendo cada día para su viña. 

El doctor Ferrel, collegial de aquel collegio de Ossuna, céle- 
bre médico , gran artista y buen theólogo, está en exercicios 
en Sevilla en la casa de la Compañía, y a dos años que me dixo 
en Marchena, donde él auía ido á curar á la duquesa de Ar- 
cos, que oya theología en aquella sazón con intento de entrar 
en la Compañía: espero en el Señor nuestro se aura ya deter- 
minado á ella I Mucho nos consuela la diuina bondad, con uer 
la grande inclinación que en general se tiene en estos rey nos á 
la Compañía, y quánta gente y quán calificada se va determi- 

* Usurpavit haec POLANCO, t. vi, pag. 667, n. 2867, pag. 684, n. 2957 
et pag. 685, 686, n. 2962, 2963. Hic vero Societatis candidatus Petrus 
Martínez appellabatur.Videantur etiam Liit. Quadr., t. iv, pag. 225, 226, 
ubi de his quoque fit sermo. 

* Didacus de Avellaneda, Litú. Quadr., t. iv, pag. 141, 142; Polan- 
00, t. VI, pag. 707, n. 3062, 3063. 

3 «fSocietali [hic doctor] se addicere decrevit: diu tamen id distulit 
varias ob causas, et eum ejus frater praevenit; quamvis ad ipsam Universi- 
tatem Osunae Societati applicandam utilem postea operam praestitit, et 
Romae potius quam alibi Societatem ingredi optabat». Polanco, t. Vi, 
pag. 707, n. 3063. 236 EpibTOLAE MlXTAE — IIO4 

nando á entrarse en ella. Espero en Dios nuestro señor que 
muy presto a de crecer tanto, que de casas ó de collegios no 
quede lugar principal en estos reynos, que no se pueble, así 
por irse acrecentando siempre los operarios, como por la incli- 
nación que todos tienen á nuestro instituto. Sit nomen Domini 
benedictum. 

Yo me auía proferido en Córdoua de predicar en la iglesia 
mayor dos sermones cada semana esta quaresma, y vine á esta 
^ibdad vn mes antes, con intento de boluer para la quinquagé- 
sima; y como la casa que aquí tiene la Compañía es. tan estre- 
cha y enferma, heme detenido, por tratar de auer otra con las 
limosnas que para esto se an oíFre^ido. Porque el arzobispo, 
que dessea mucho el crecimiento de la Compañía en su arzo- 
bispado, da mili ducados, y el cabildo de la ^ibdad a oíFre^ido 
otros tantos, demás que algunos deuotos se proffieren tanbién 
de ayudar; y como no quieren desenbolsar sin ver el porqué, 
andamos trabajando de buscar alguna buena casa en conue- 
niente sytio, porque no se perdiesse esta buena obra, y limosna 
que nos quieren hazer. Y como el ar(jobispo pone tanto cui- 
dado en esto, y lo a tomado con tanto calor, no e osado par- 
tirme de aquí, hasta ver algún buen expediente deste negocio; 
y así en Córdoua suplirá por mí el Padre doctor Pla^a en los 
sermones, etc. 

Visto que la casa que se ouiere de comprar terna ne^essidad, 
ó de reparo, ó de labrarse en parte á nuestro modo, a parecido 
á su señoría, viendo la incomodidad desta casa donde viuimos, 
que con el alquile [r] della, y con lo que su señoría más ayu- 
dará, se alquile vna por dos ó tres años, que sea conueniente 
para la salud y biuienda de los que aquí estuuieren: y assí él 
mesmo en persona fué á hablar sobre vna casa, á un cauallero 
desta (^ibdad; que, ciertamente, vna demostración como esta 
en vn prelado tan principal, bastaua para animar á toda la 
Cibdad, y inclinarla á la aífectión y deuo^ión de la Compañía. 
El Señor le pague las charidades que en todo nos hace; y por 
su diuino amor pedimos á V. P. tenga cuenta con su señoría, 
en sus sanctos sacrificios, y en las oraciones de nuestros Padres 
y hermanos, porque esto nos pide cada día encarecidamente, y 
déuesele. . 7 MARTII 1556 237 

Al P. Mtro. Polanco escriuo la comodidad que aquí tenía 
la casa de probación de Córdoba, por las muchas limosnas que 
en esta ^ibdad nos hazen, y por cumplir con un prelado á 
quien tanto se deue, que nunca ^essa de pedir gente de la Com- 
pañía. Y aunque los de la probación aora están de passo, y no 
se pueden soltar tanto como los que an salido della, todauía 
tales personas, como el licenciado Madrid *, el Mtro. Martí- 
nez, primo del arzobispo, y el doctor Avellaneda, que vienen 
tan hechos al modo de la Compañía, tan mortificados, que no 
les sirue la probación para más de en dos meses ó tres enten- 
der muy bien las constituí^iones y reglas de nuestro instituto, 
cuya exacta obseruan^ia se tiene en la probación, pueden ayu- 
dar por este tiempo dentro de casa á confessiones de personas 
de condición, que los piden, y algunas vezes predicar, pues se 
da por vna de las experiencias de los de la probación en nues- 
tro instituto. Téngolo comunicado con el P. Francisco, y aun 
no e auido respuesta de su reverencia ^. 

De Seuilla me escriue el P. González ^, que el Señor nos ha 
embiado allí un gran regalo, si le sabemos conocer: y es, que 
vn fraile dominico, que se dize fray Luys de la Cruz, natural 
de aquella ^ibdad, y de los principales caualleros della, que nos 
solía ser tan deuoto, que no pocas vezes dezía, que, si pensase 
tener perdida la esperanza de que algún tiempo no avia de ser 
rebebido en la Compañía, se desesperaría, ha dado vna buelta 
tal, que dudo aya mayor perseguidor della en religión alguna. 
Porque predica con muestra de grande spíritu, y tiene opinión 
de vida y letras; y con la autoridad que en su C'bdad le dan, 
haze guerra, que es la paz que ha de vencer con la gracia 
diuina muchas de nuestras passiones, por la ocasión que suelen 
ser las persecuciones, de recurrir al Señor, y de hacernos andar 
con más aviso. El demonio vio la guerra que de los nuestros 
en aquella cibdad se le aparejaua, y creo a buscado este medio 
para hazérnosla, sino que, pues es tan viejo y sabe tanto, devría 
buscar otros medios que este, pues tanta experiencia tiene de ^ Antonius de Madrid. 

'^ Quae sequuntur, ipsemet Bustamante exaravit. 

3 Gundisalvus González. — De Ludovico de la Cruz rursus redibit sermo. 238 Epistolae Mixtae — 1104 

que con tal estiércol ó vasura suele dar mejor y más fruto la 
tierra, y que estas saetas suelen comunmente bolverse contra 
el vallestero. Los nuestros no resisten, no responden, no dexan 
de llevar adelante sus spirituales exer^i^ios de sermones y con- 
fessiones, ni dexa el vulgo de seguirlos. Paréceme que deuo 
screuir, lo que por otra parte la sancta simplicidad de que 
carezco mandava callar, pues es razón que á V. P. no se en- 
cubra nada. La rayz desta nouedad de fray Luis sospecho ha 
nas^ido, de que, según parece por ^iertas cartas quél escriuió 
al P. Francisco, pretendía ser predicador ó confesor de la prin- 
cesa; y como tiene entendido que estaua esto muy en la mano 
del Padre, y que no se la dio para ello, ha dado una tal buelta. 
Porque, cierto, en sus letras él mostraua gran aíFectión á esto, 
no mostrándola mucho á su instituto, y diziendo: non sum 
liber, non sum apostolus. Yo no sé con qué spíritu dixe al 
escriuiente del P. Francisco, que guardase aquellas cartas, y 
que no se perdiesen, que todavía creo será necessario mostrarse 
á algunas personas devotas, á propósito de que no se entibien 
en la devoción, que para su mayor provecho á gloria de Dios 
nuestro señor nos tienen: que, ^ierto, este Padre se estiende 
tanto, que, aunque á nosotros nos consuela en gran manera el 
Señor, mostrándonos ser de su vando por esta vía de persecu- 
ciones, los pobrecitob y flacos que le oyen, no dexan en parte 
de entibiarse, lo que es de doler. Gloria á Dios nuestro Señor, 
que ya la Compañía en estas partes va cresciendo de manera, 
que ningún detrimento recibe por contradictión que se le haga, 
antes, ciertamente, parece que la diuina magestat por este 
medio la va cada día illustrando más, porque trabajan las gentes 
de entender mejor qué cosa sea; y como lo vengan á entender, 
teniendo nosotros aleadas las manos al Señor, ellos pelean contra 
nuestros enemigos, y los vencen con su diuino fauor y gracia. 
No sé si me he alargado mucho en estos juizios. Por amor 
del Señor que V. P. me mande embiar la reprehensión, si en 
esto la merezco, porque sepa en semejante materia lo que adcr 
lante me manda que haga, y V. P. se acuerde siempre deste 
su indigníssimo hijo, que non est dignus vocari íilius tuus \ 

' Luc. XV, 19. 7 MARTII 1556 239 

Dénos el Padre soberano su gracia, para que lo seamos siem- 
pre suyos, sintiendo y enteramente cumpliendo su santa volun- 
tad. De Granada 7 de Mar^o. De V. P. indigno hijo y sieruo 
en el Señor nuestro, 

BUSTAMANTE. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo, Padre nuestro en Christo, 
nuestro P. Mtro. Ignacio de Loyola, prepósito general de la 
Compañía de Jesús. En Roma. Alia manw. 1556. R.^^ á los 4 
de Junio. 

tto& 

LUDOVICUS DE COUDRETO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FLORENTIA 7 MARTII »556 ^. 

Duoriim Societatis candidatorum illustris vocatio. — Eleonora de Toledo 
bene sentit. — Sociorum exercitationes. 

Jhs. 

La gratia et pace di Christo nostro Signore sia sempre con 
tutti. Amen. Molto Rdo. in Christo Padre. La presente sará 
per acompagnar' il signor Caruasal ^, il quale, doppo d' hauer 
fatto gli essercitij, si é risoluto per la Compagnia, et ua hora a 
Roma per esser' accettato da V. R. P. E persona de molto 
buone parti, alto di statura et bello di presenza, de nobili 
parenti, ñipóte del vescouo de Plasencia, di Spagna, il qual fa 
un bel collegio per la Compagnia in quella cittá. 11 detto gen- 
til' huomo é persona molto benigna, ben inclinata, et dottata di 
buone lettere, et si ritroua molto contento in questa elettione 
ch' ha pigliato, sapendo lui ch' ha riceuuto da Dio maggior 
benefitio, che se fusse stato dotato di qualche grande dignitá 
del mondo. 

Oltre di questo, il signor Christoual de Trusiglio ^, il quale * Ex autographo in vol, F, trlplici folio, n. i88, prius 57-59. — Usus est 
hac epist. Polanco, t. vi, pag. 143, n. 524 et pag. 147, 148, n. 548-550. 
^ Didacus Carvajal, de quo agit POLANCO, /, c, pag. 143, n. 524. 
' Christophorus Trujillo. Polanco, /. c, pag. 147, n. 548 et seqq. 240 Epistolae Mixtae — 1105 

é figliuolo d' un principale gentil' huomo della duchessa \ et di 
una madre delle principale della corte di S. E. della duchessa, 
si é mostrato questa settimana ualente soldato, giá nel intrare 
della guerra spirituale; et benché tenero di etá, essendo di 
17 anni, niente di mancho antico et fortissimo di uirtú. Giá 
sonó otto mesi che egli desidera esser' ammeso nella Compa- 
gnia; et quantunque gli suoi parenti et altri se siano sforzati di 
disturbare questo suo santo proposito, niente di mancho gli é 
sempre andato crescendo il desiderio in tal modo, che, non 
potendo essere per hora presentialmente riceuuto nella Com- 
pagnia, uolse confirmarse in quella con il santo uoto, con il 
quale Iddio gli ha augmentato la sua gratia; im modo che, 
sapendo lui che 1' impedimento, per il quale non poteua per hora 
essere riceuuto, era il non hauer licentia dalla signora duchessa, 
dalla quale era tanto favorito, che lei haueua promesso farlo 
molto grande nel mondo, lui mandó una supplica a S. E. dittata 
dallo Spirito sancto in tal modo, che diceuano SS. EE., che lui 
non r haueua fatta: et in quella supplica gli dimandaua licentia; 
ma il duca ^ et la signora duchessa gli risposero, che non uole- 
uano che si facesse anchora. Ma per questo il fortissimo giouane 
non si perde d' animo, anzi piú per questo ripiglia le forze, 
confidandosi nella fortezza di quello, al qual seruir desidera. Et 
stando quel medesimo giorno, che fu hieri, nella nostra chiesa, 
facendo oratione, si determina di non uolere uscire della nostra 
casa, se non fusse cauato per forza; et mandó dir questo a suo 
padre per scritto, et a noi raccomandaua la sua salute, preghan- 
doci per amore di Giesú Christo non lo uolessimo descacciare. 
Et non sapendo noi che far' in questo, andamo il Padre don 
Diego ^ et jo a parlare alia signora duchessa, per dimandare 
a S. E. ció che uoleua facessimo in questo, senza che si oíFen- 
desse Iddio. Et S. E. rispóse assai christianamente, dicendo che 
uorrebbe pagare uenti milla scudi, et che hauesse un tal feruore 
del detto giouane, et che se uno de suoi figliuoli si uolesse fare 
della Compagnia, non gli direbbe di non, anzi, se lei fusse 1 Eleonora de Toledo, Florentiae ducissa. 

2 Cosmas de Medicis. 
8 Didacus de Guzman. 7 MartiI 1556 24I 

huomo, intrarebbe nella nostra Compagnia: et mostró esser 
contenta che intrasse, benché hauerebbe uoluto hauessi aspettato 
alcun tempo, et ci disse che uoleua di mandare questa gratia 
da V. R, P., che lo lassasse star qui nel coilegio di Firenze. Ci 
mostró assai beneuolentia et benignitá S. E., et particolarmente 
al Padre don Diego, al quale comincia giá S. E. mostrare piú 
conuersatione che prima, et spero con il tempo il detto Padre 
potra molto aggiutare la salute di S. E. Finalmente S. E. ci 
disse che mandassimo il detto Christoual per quella notte a casa 
sua, per consolare il padre et la madre, la quale sta posta in 
grandissima maninconia, non hauendo altro figliuolo, se non un 
piccolino di 5 mesi, et dicendo che la loro consolatione et con- 
forto era in questo giouane tanto uirtuoso, che era un specchio 
di esempio a tutti quelli di palazzo, et la signora duchessa lo 
tiene per un santo, come é. Promettemo dunque a S. E. di fare 
quello che potressimo, acció ritornasse quella sera in casa sua 
detto Christoforo; ma lui per niente ui uolse ritornare, repli- 
cando quello che ho detto di sopra, che, se non fusse cauato per 
forza, non uscirebbe di casa nostra. Siché armato di fede contra 
la naturale compassione de parenti, restó in casa nostra; et non 
solamente con questa fortezza ha uinto se stesso, ma per gratia 
del Signore anchora gli animi de suoi parenti et delli principi, 
di tal modo, che, quello che hieri era in gran maniera combat- 
tuto dalla fortezza del mondo, disperando di hauer mai licentia 
da S. E., ecco che per la sua constantia et ferma fede hoggi é 
rimasto uittorioso de tutto il mondo. Et non solamente non 
hanno contradetto gli suoi parenti, ma, uedendo il suo fermo, 
proposito, é uenuto hoggi suo padre per uedere di fargli far' i 
uestimenti da religio o, et gli ha mandato un letto fornito, con- 
solato alquanto della speranza che gli ha datto la signora 
duchessa, ch' il suo figliuolo resterebbe qui in questo collegio di 
Fiorenza. Degnesi il Signore di uisitare molti in questo modo 
con la sua santa gratia, et massime de simili sogetti, perché 
questo giouane é di rare uirtú, di bella presentia et di buon' in- 
gegno. Del tutto sia ringratiato il Signore. 

Domenicha passata cominciai a leggere la cántica di Salomone 
nella nostra chiesa con assai audientia et con assai satisfattione 
delh auditor!, secondo diuerse persone mi hanno referito. II 

Epistolae Mixtae, TOM. V. 16 242 Epistolar Mixtae — 1105 

Padre don Diego predicó neila cittadella et il P. Gio: Battista ^ 
in doi o tre monasterij, et per tutto si fa frutto per gratia del 
Signore. 

II signor duca non ha risposto alia lettera del P. Mtro. Lay- 
nez, benché pare sará difficile che conceda la stampa, secondo 
noi pensamo, et secondo significai sabbato passato a V. R. P. 

Hoggi ho riceuuto una del Rdó. P. Mtro. Polanco, con la 
quale mi son assai consolato nel Signore: et mi sforzaró d' ha- 
uer per raccomandata la salute del signor Mossica in quello 
che Dio mi concederá gratia. lo desidero essere molto racco- 
mandato all' orationi del detto P. Polanco, al quale ho tanta 
obligatione. Per adesso non occorre altro, saluo che all' orationi 
et santi sacrificii di V. R. P. molto humilmente mi raccomando, 
preghando il Signore uoglia conseruar' et augmentar la santa 
persona di V. R. P., acció si uadia ogni giorno augmentando 
il frutto ch' il Signore da quella fa manare. lo quella suppüco 
si degni qualque uolta ricordarsi anchora particolarmente di 
questo suo minimo et indegno figliuolo, et raccomandarlo a 
Giesú Christo. Di Firenze a 7 di Marzo 1556. 

Noi aspettamo la risposta di V. R. P. per dir' a Baldasar che 
faccia gli essercitij. Marcho Todescho non é troppo inclinato a 
farli. Luí scriue al vescouo, suo zio, et al secretario: mando le 
lettere aperte, acció V. R. P. le faccia uedere. D. V. R. P. 
seruo minimo et figliolo indegno in Christo, 

LuDOUICO DE COUDRETO. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. Mtro. Ig- 
natio de Loyola, prepósito della Compagnia di Giesü, in Roma. 
Alia manu: R.*^ alli 12 del medesimo. 1 Joannes Bta. Firminius. 9 MARTII 1556 243 

ttoe 

JOANNES DE VICTORIA 

PATRI ÍGNATIO DE LOYOLA 

TOLOSA 9 MARTII 1556 ^ 

Tolosam venit. — Suum iter describit. — Hábitos sermones retert. 

t 
Jhs. 

La gracia y paz de Xpo. nuestro señor haga su perpetua mo- 
rada en nuestras ánimas. Amén. Después que partimos de 
León ^, hemos topado con gentes que nos han dado ocasión de 
tener compasión, en especial desde vn puerto que se llama la 
Nao fasta aquí; porque en Leyóla concurrían tantos mancebos 
á nosotros quando veníamos, que era vna cosa marabillosa, en- 
tendido en especial la causa; buenos suggetos al parezer, y tan- 
tos, que, queriendo comprar vna cabalgadura vn gentilhombre 
que con nosotros venía, ó queriendo tratar qualquier otra cosa, 
todos se quería [n] meter en medio; tanto que, subiéndonos á 
la cámara, era menester cerrarles la puerta, por no poder hauer 
uida con ellos. Era gente tan occiosa, que vno demandó allí, si 
era fiesta en aquella tierra, marabi liado de que tanta gente estu- 
uiesse en huelga. Procede todo esto, parte della grande codicia 
que tienen de ganar algún quatrín, la qual, en parte, creo que 
naze de la pobreza que tienen; parte procede de que messis qui- 
dem multa, y no ay quien les ayude á occuparlos en buenas co- 
sas. Hallé allí vn predicador, frayle ^istercjense, hombre al mi 
juicio honrrado y de sana doctrina, que cada día predicaba; y 
confiriendo, tratamos del modo que, parte en los sermones, parte 
por otras vías, podría tener para ayudarles, apartarles de tanto 
05Í0, que, cierto, en lo poco que vi, me pareció seguramente ser 
occasión de muchos peccados: prometióme de hacer la diligen- 
cia. Quiso entender de mi nombre, para que pudi[e]se escreuir- 
me. Yo le dixe que, siendo menester de ayuda de la Compañía, 
que se hauía de escreuir á V. R., huuiéndole dado á entender la 
difficultad que hauía, por ser llamada de tantas partes la Com- * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 229, prius 259, 260, 
- Vide epist. iioi, 1102. 244 Epistolar Mixtae — 1106 

pañía; y de la otra parte la gran uoluntad que tiene, y esfuerzo 
que haze para satisfacer á todos in negotio Xpi. Este era prior 
de Claraualle, y quien ha de voluer y puede, quanto creo, por 
la patria. Hallé en Spalión, 3 leguas más acá, que hauía 300 ó 
más estudiantes debaxo de vn pedante, que no le cubre moho, 
como dicen, porque no es cosa firma, y así, aunque ay buenos 
suiectos, están muy mal cultiuados; y cierto, tanta compasión 
me hizieron, que no sé qué hiziera por poderles ayudar, en es- 
pecial viendo la sancta simplicidad, iunto con el ingenio que 
tienen y deuoción; y es de temer que no cayan en manos de al- 
gún pedante genebrista, que entiendo que andan por acá no po- 
cos de aquellos bellacos peccadores. Después desto naze otro 
mal, que los fulleros y jugadores, por el mucho occio que tie- 
nen, que suelen en otras partes estar en los muradales, fuera de 
la tierra detrás de las cercas, en Rodes, ciudad noble y obispal, 
los he visto en las gradas de la Iglesia. Junto con esto tantos 
sacerdotes y tan ignorantes, que es vna cosa de muy gran com- 
passión: canto que, queriéndome vn biejo, que parecía de los más 
honrrados de vn pueblo destos, enseñar la vía que hauíamos de 
hazer, en francés, y no lo entendiendo, rog[u]éle que me lodi- 
xesse en latín. El buen sacerdote no me entendiendo, pregúntele 
si sabía latín: Respondió, imo: y al fin, no supiendo otra palabra 
para acclarármelo, fué corrido de sí mesmo. La mayor lástima 
es del mayor mal que ay en los confessores, etc. Biendo todo 
esto, y entendiendo que este obispado era de monseñor Rmo. de 
Armiñazh ^, que era otra occasión de que más solícito fuesse en ' Georgius d' Armagnac, de quo viro haec juvat excerpere ex Sammar- 
THANi-PiOLiN, Gallia christiana, t. i, col. 229, 230: «Saepe de hoc prae- 
sule disserendi dabitur occasio, quippe qui, praeter cardinalis titulum, tot 
alios variorum episcopatuum aut ecclesiarum metropolilanarum gestavit; fuit 
enim Tolosanus, Ruthemensis, Vabrensis, etc., denique Avenionensis anti- 
stes. Ad ejus vero generis commendationem sufficiat dicere, ipsum ab anti- 
quis Armaniaci comitibus originem duxisse... Porro quamvis in sua ecclesia 
Ruthen. vix sit visus... nisi post an. 1544, multum tamen profuit, ob prae- 
stantes viros, quorum opera usus est ad hyjus ecclesiae gubernationem. Prae- 
cipua ejus cura fuit, gregem suum intactum a luporum morsibus, heterodo- 
xorum videlicet Calvinianae sectae, conservare; quod saltem praestitit in 
urbe episcopali. Idcirco Jesuitas, quorum institutum Romae exploraverat, 
hanc in urbem admisit, et scholis praefecit». 9 MARTII 1556 245 . 

mi officio, fui á visitar á monseñor el obispo de Babara, que es 
su vicario general; y hauiendo razonado con S. S.'^ Rma. de 
Roma y de monseñor limo. Armiñ[ach] y de la Compañía, le 
auisé destas cossas, y S. SM me dixo otras. Y tratando del modo 
que se podía tener para ayudar esta gente, allegó su vicario, 
M." Guillelmo Blanco, muy amigo del P. Andrea Frusio, al 
qual se encomienda mucho. Es hombre que, assí por informa- 
ción tal del M.° Andrea, [y] que estuuo para ser de la Compa- 
ñía, como por ser testigo de vista, conoce mucho el instituto de 
la Compañía. En esto, por ser tarde y estar en un patio, S. S.'^ 
se subió arriba y me dexó con él, ordenándole que me hiziese 
quedar á hazer colación, etc. Al fin, después de la colación, en- 
tendí que era esperado y deseado m-onseñor Rmo. etllmo. Ar- 
miñazh, la venida del qual sería causa de poner orden en mu- 
chas cosas. Pareciendo á V. R. conueniente, podría ser auisado 
monseñor desto, porque la dilación de su venida no impediesse 
el remedio á estos y otros males, sino desde ay, pues no ay de 
donde mejor S. S.'^ lima, et Rma. proueiesse. 

Hauiendo llegado aquí á Tolosa, se deseaua que yo predica- 
se, no en francés, pues no podía, de que se ha sentido dolor, se- 
gún he podido conocer, no por la persona mía, sino porque 
colligen que, siendo yo de la Compañía, de la qual han sido in- 
formados de mí, que no puede ser sino que sea* tal, qual se re- 
quiere á ministro de la tal Compañía, qual certo deseo ser, si 
pluguiesse al eterno Dios. En italiano ni en español tampoco, 
porque no ay gente, sino poca. En latín mostraron que sería vna 
singular gratia á los estudiantes; pero procurándolo vn honrra- 
do doctor, rettor y prophessor canonista en esta vniuersidad, 
que se llama el dotor Zaporta, ay difficultad, porque los tem- 
plos están todos occupados, y que sería menester que los estu- 
diantes fuessen auissados, lo qual no se podría hazer antes de 
mañana, lunes, en las letiones, que sería más fácil, que no po- 
niendo zedulones, y por mayor satisfación de todas partes se 
hablasse al vicario, etc. Al fin me dixo que la yglesia se hauría 
no con grande difficultad; y tomando la cosa sobre sí, me ha 
inuiado á dezir que mañana á las 8 nos viésemos. Yo dixe oy 
missa, si plugo al eterno Dios, sobre este efifetto, para que en 
todo sea enderezado á gloria del santísimo nombre de Jesús. Yo 246 Epistolae Mixtae — 1107 

me he hallado estos días, bendito nuestro Señor, tan prompto 
en el hablar latín con estas personas dottas, quanto me pareze 
que no aya tenido en el tiempo que con más diligencia le stu- 
diaua; tal, que parece han de mí concebido mucho más de lo que 
en mí ay. Creo que las oraciones de V. R. y de todos los de- 
más Rdos. Padres y hermanos serán gran parte para que yo 
haga aquello, que mayor gloria sea de Dios nuestro señor, aun- 
que en todo ay de mi parte gran flaqueza. 

Esta mañana, entendida la difficultad que ay de hauer tem- 
plos, y que sería menester estar aquí al menos algunos días, no 
pareció que por vna sola prédica ó dos huuiesse de detenerme 
tanto; y así me partiré con la gracia de nuestro Señor, avnque 
por el frutto que aquí se podría hazer con los estudiantes, harto 
desearía que huuiesse aquí alguna persona de la Compañía, en 
especial entendiendo que no faltan heregías, avnque se castigan 
muy bien las que son públicas. Nuestro Señor nos dé su gracia, 
para que, conocida su voluntad, aquella pongamos por obra. 
Amén. De Tolosa 9 de Mar^o 1556. De V. R. indigno sieruo 
en Jesu Christo, 

Juan de Vittoria. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en Xpo. P., M.° Ignatio de 
Loyola, prepósito general de la [Compañía] de Jesú, etc. En 
Roma. 

tl09 

JOANNES DE VICTORIA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

TOLOSA 9 MARTII 1 556 '. 

Iter confectum narrat. — In Hispaniam brevi proficisci cogitat. — De sociis 
itineris. 

Jhs. 

Gratia et pax X.' Allegamos aquí, bendito nuestro Señor, 
buenos, aunque con harto trabajo, porque las cabalgaduras de los 
dos portugueses no podían caminar iornada de más de 5, 6, 7, ^ Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 228, prius 258. 9 MARTII 1556 247 

y al más ocho leguas; y quando caminaban diez por alguna 
causa, era menester que reposassen ó acortassen mucho las jor- 
nadas de los otros días. Y así de León aquí no pienso que día 
ninguno hayamos hecho 10 leguas, y 9 un solo día, y otro ocho. 
Al fin, viendo que yo podía caminar, con los caballos que llebo, 
más, y que les yba esperando con mucho trabajo mío corporal, 
por ayudarles en algo en el spíritu, aunque esto no sé si ellos 
lo hayan conozido, se comidieron en Rodes á decirme, que no 
querían, etc., y que ellos se yrían poco á poco, etc. Partiéronse 
aquella mañana, y dexaron al señor Juan Fernández, el qual 
hauía de alquilar ó comprar allí vn caballo, porque el que en 
Bolognia hauía comprado se le murió, dos leguas grandes y de 
mal camino, y sobre tarde, de la posada que se llama la Nao. 
Yo me detuve allí dos ó tres horas más, hasta que le compró, 
y luego el primero ó segundo día, al pasar de un barranco, se 
le despaldó, y con gran trabajo ha uenido aquí; pero hauiendo 
reposado vna parte de ayer y oy aquí y enplastado, pienso 
passará adelante, etc. Esto sin las iniurias que nos han hecho 
los huéspedes de mal tratamiento, y querer ser bien pagados, 
porque beyn que con nosotros saldrán con lo que quisieren. 
Y plugiesse á Dios que todos nuestros trabajos se resoluiessen 
en el exterior hombre; aunque, bendito nuestro Señor, hemos 
sido oy consolados todos tres con la sacra comunión, que yo 
dije la misa, y comulg[u]é al señor Juan Fernández y al her- 
mano Gerardo, el qual me pareze se aya harto, con el diuino 
fauor y algunas reprehensiones que le he dado, ayudado, des- 
pués de aquello que á nuestro Padre escribí *; y tanto más, 
quanto pone mayor rienda á la lengua. Yo no he osado dejar 
este gentilhombre, así porque es hombre honrrado, como por- 
que me pareze que no passará mucho que él caya, como dizen, 
de su asno. Ha dado algunas señales de querer dexar el mun- 
do, y aun ser de la Compañía, y parece que á esto le ha[n] 
ayudado ciertos infortunios, como se suele dezir, que le han 
venido en este camino, de perder los dineros, havérsele muerto 
el caballo, caydas peligrosas que ha dado, etc., porque tras esto 
le venía concepto de aborrecer el mundo, y allegarse más á 

í Vide epist 1102. 24B Epistolar Mixtae — 1107 

Dios. Pero por otra parte pareze que le retiraba el demonio, 
con pensar que podría hazer más fuera que dentro, que sería 
causa de que se hiziese vn collegio de la Compañía de Valde- 
ras, v^tc; en lo qual yo le he desengañado en parte, y procuraré 
desengañarle más, y darle ocho días ó diez de exercitios, en 
llegando, con la diuina gracia, á alguna parte donde se pueda 
hazer, que pienso no lo reusaría: y para mí tengo que le bas- 
tarán para determinarse, sin venir a las electiones. Es man- 
cebo creo de 27 años, poco más ó menos, gentil presencia, y 
prudencia, bien acondicionado, fácil á hazer bien, sacerdote 
rico de patrimonio y beneficios, y latino, avnque abla poco, 
por no lo tener en plática. Rueg[u]en á Dios por nosotros. 
También ha sido otra la razón porque no he tenido atrebi- 
miento de dexar la compañía, y es, que me paresció sentir 
inclinado á nuestro Padre á esto, el día que me partí, de que 
fuéssemos todos juntos: y yo no dexara á los portugeses, 
si ellos no nos dexaran. Síruase el eterno Dios con todo. 
Amén. 

Yo he ydo á ablar dos vezes al señor Juan de Vernui, y no 
le he hallado en casa. A la mañana, antes que me parta, yré 
otra vez, placiendo á Dios, y por ventura hallaré ay á su her- 
mano, que es presidente desta ciudad. Dos cosas tenía pensado 
tratar con ellos, procurando tomar alguna buena ocasión: del 
colegio de Roma, pusiéndoles delante la obra que sería, etc.; y 
lo otro, del mal orden que hay por toda la tierra, subjeta á 
esta curia de Tolosa, en las hosterías, para que pusiessen aran- 
zel, pues vno de los que más pueden es el presidente, etc.; y 
no sólo en esto, pero en otras cosas que he visto, etc. 

De aquí he propuesto yr derecho á Estella, y he tomado el 
camino para allá. Credo hauer scripto á V. R. come stette in 
casa di suo fratello di M.° Pedro Canal, et aquel día se hauían 
de partir ó el siguiente dos sobrinos suyos mozos á Claramon- 
te. Yo les di letra para él, y inbié dentro la de M.° Guido 
para su hermano, porque en toda aquella tierra no me sabían 
dezir cosa cierta, dónde fuesse aquella tierra que estaba en el 
sobrescripto. Su padre secundum carnem del charíssimo Juan 
Guotanno me abló, y yo le consolé como pude: no creo que 
saben que esté en mano de turcos cautiuo, pero que aya sido 9 MARTII 1556 249 

mandado allá de la Compañía; y así le escribe vna carta *, que 
ynbío por vía de Claramente con las mías. El caballo bolognés 
va magramente; pero el otro lo haze bien por gracia del Señor. 

Cuanto á la salud, bendito nuestro Señor, fasta agora siem- 
pre he estado vn poco achacoso, del estómago en especial, y la 
orina no me ha dado fastidio fasta agora, que no hallamos 
pez fresco, mas salado y malo: y por estas tierras no se comen 
hueuos; y no querrí[a] escandalizar, porque en esto tienen 
grande observancia, etc., y de la orina he sentido oy harto tra- 
bajo. Bendito nuestro Señor, que me humilla. Si en esta vni- 
uersidad quisiesse V. R. algo, el señor doctor Róselo, pro fes- 
sor juris pontificii, persona muy honrrada, será buen amigo: 
hásem.e ofFrecido mucho, y por gracia de nuestro Señor gustó, 
á lo que mostraua, mucho de la conuersatión que tuuimos en 
Albi, 10 leguas de aquí, donde nos encontramos. Holgárase 
mucho que yo predicara aquí, y de oyrme; pero fasta agora 
no ha hauido efetto, si no fuesse mañana, con ayuda de Dios, 
porque un otro, también doctor, muy de bien, su concurrente, 
lo desea y solicita, etc. Si hiziere algo, auisaré á V. R., etc. 

Bien sé qué fácil cosa será de mis letras conocer mis defec- 
tos en parte. Por tanto por amor de nuestro Señor que sea yo 
corregido de V. R. , para que me pueda emendar, que, cierto, 
me será singular gracia, por lo mucho que soy obligado á 
desear ser bueno. Nuestro Señor nos de á todos su gracia para 
que aquella enteramente pongamos por obra. V. R. me excuse 
con el P. Dr. Olaue y P. Sebastián ^, y mande encomendar en 
las orationes de todos, pues se sabe quánto menester lo tengo: 
y al hermano Gerardo también. De Tolosa 9 de Mar^o 1556. 
De V. R. sieruo indigno in X.", 

j Victoria. -|- 

Inscriptio: Jhs. Al molto Rdo. P., M." Juan de Polanco, 
secretario de la Compagnia de Jesús, etc. Roma. ' Ms. carie. 

2 Martinus de Olave et Sebastianus Romei. 250 Epístolas Mixtae — 1108 

STEPHANUS DE ALMEYDA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MURCIA 10 MARTII I556 ^. 

Episcoporum Hispaniae devotionem erga apostolicam sedem testatur. 
Eorum causam apud pontificem Ignatio vult commendatam. Muy Rdo. in Xpo. Padre. Con la difficultad de los pasajes 
para esas partes, tengo temor se me dilatará la consolación y 
contentamiento que con las de V. P, espero en respuesta de dos 
mías. Con todo esto, no dexaré de hazerlo y continuarlo siem- 
pre que opportunidad se oíFrezca, y de emplear á V. P. en mis 
cosas, con la confianza que tengo [que] las tiene la Compañía 
por proprias. 

Ya V. P. avrá entendido la controuersia que a ávido y ay 
entre los prelados destos rey nos y sus cabildos, por causa de 
averse empezado á practicar lo que la iglesia vniuersal con avto- 
ridad y poder de la sancta sede appostólica determinó en el sacro 
concilio tridentino ^ acerca de la visitación de los cabildos y per- 
sonas exemptasj etc. También sabrá la suspensión que S. S. a 
mandado publicar, por averie los capitulares siniestramente yn- 
formado del yntento y ánimo de los prelados , diziendo ser de 
nuestro proprio interesse, contentamiento y imperio sobre el clero. 
Tengo yo muy bien creydo del zelo y prudencia de V. P. terna 
entendido quán ymportante y necessario es para el seruicio de 
Dios nuestro señor y buen govierno de las yglesias que todos los 
eccl[es]iásticos sean subditos á sus prelados, por el bien spiritual 
y aun temporal que dello se sigue, y que sin accepción de per- 
sonas se castiguen los excessos y atreuimientos, especialmente de 
aquellos que an de ser espejo del pueblo en la vida y hábito; y ^ Ex originan in vol. Epist. episcoporum, duplici folio, n. 120, prius 
221, 222, antiquitus 409. 

^ Sess. VI de Reform., cap. iv. — De hac re vide La Fuente, Histo- 
ria eclesiástica de España, t. v, pag. 213-217, auctoresque ibidem laú- 
dalos. 10 MAKTII 1556 251 

que sabe muy bien por las cartas ordinarias que de diuersas par- 
tes donde la Compañía reside se le escriven, quánto la diuina 
magestad se digna en esto fauorescer á nuestra Hespaña, dán- 
dole muy copiosa gracia para sentir, reuerenciar y obedescer las 
cosas de la sede apostólica como deue. Desearía yo mucho que 
vna persona como V. P., á quien S. S. muestra la beneuolencia 
que es razón, de cuyos argumentos se dignaría ser muy capaz, 
con todas las buenas razones que nuestro Señor le ynspirare, le 
diesse á entender quán obedientes le son los prelados destos rey- 
nos; y que si acá se a pretendido executar lo que para bien de 
las ánimas ordenó el concilio tridentino antes de entender la sus- 
pensión, no a sido con el ánimo que á S. S. le an informado, ni 
por deseruirle, que por la bondad de Dios nos preciamos de hi- 
jos y ministros suyos; sino para hazer lo que somos obligados, y 
reduzir á los ecclesiásticos al verdadero amor y temor de Dios, 
y obseruancia de la honestidad y reglas de su hábito y stado sa- 
cerdotal, y para descargar su conciencia y la nuestra; de lo qual 
resultará mayor servicio, auctoridad y obediencia á S. S. y su 
santa sede appostólica, guardándose la subordinación á sus 
y [n] mediatos superiores, que fácil y particularmente pueden 
atender á sus vidas y costumbres; y que juntamente le repre- 
sentase la necessidad que tiene el stado ecclesiástico en estas par- 
tes de reformación, y la buena expectación que todos concebi- 
mos en su electión, que aviamos de ver en sus días lo que mu- 
chos años a tiene la xpiandad. deseado; y que la esperiencia a 
enseñado quánto ayudaría á ello la obseruancia ynuiolable de 
lo que la yglesia vniuersal en el concilio de Trento en esta ma- 
teria y en las otras decretó para el bien de las ánimas. Espero yo 
en nuestro Señor que, en hazer V. P. este officio, vltra de la 
merced que yo rescibiré, se hará mucho servicio á Dios, por ser 
negozio tan necessario para el bien vniuersal de la república de 
Hespaña, y digno de su stado y professión \ Guarde nuestro * PoLANCO, t. VI, pag. 555, 556, n. 2405, agens de episcopo cartha- 
giniensi, scribit: «Crebro Episcopus P. Ignatio scribebat et avidissime re- 
sponsum ejus expectabat; et quia subjectionem Capitulorum suis Episcopis, 
a tridentino Concilio praescriptam, Paulus IV suspenderat, eidem P. Ignatio 
Episcopus commendabat, ut Praelatis Hispaniae in causa, quam ille hone- 
stara judicabat, apud Pontificem faveret». 252 EpISTOLAE MlXTAE IIO9 

Señor la muy Rda. persona de V. P,, para que siempre haga 
obras de su sancto seruicio. De Murcia x de Marzo 1556. 
A seruicio de V. P.^^% 

St[ephanus] episcopus cartaginensis. 

Inscriptio: 7 Al muy Rdo. in Christo Padre, el P. Ignacio de 
Loyola, prepósito general de la Compañía de Jhs. En Roma. 

1109 

FRANCISCUS DE MENDOZA 

CARDINALIS BURGENSIS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SENIS II MARTII I556 ^ 

Socios, qui civitatem excolant et consolentur, deposcit. 

t 
Muy Rdo. Señor. No he escrito á V. P. estos días para ro - 
galle me encomendase á Dios en sus oraciones, aunque pienso 
que este cuydado lo tiene sin que yo le ymportune. Aquí no me 
ha faltado en qué entender, y aunque mis indispussi^iones no 
me han faltado, no an seydo tan grandes, que me ayan impedi- 
do el trabajar. Agora estoy esperando esta tregua, para hazella 
yo tanbién con estos negocios, tan difFerentes de my profes- 
sión ^ Plega [á] Dios que con ella puedan verme en Burgos, y 
hazer parte de lo que soy obligado; y ansí he comentado á sup- 
plicar[lo] á su magestad muy de veras. Yo desseo ver en esta 
^udad algunos Padres de la Compañía, y al presente vn par de 
sacerdotes, que pudiessen confessar y visitar las cárteres y hos- 
pitales, y ayudasen á lleuar en pa^ien^ia á todos en común los ^ Ex originali in vol. Epist. Cardinalium, duplici folio, n. 28, prius 45. 

2 «Sena... cayó... en 1554 en poder de Carlos V, quien la cedió á Feli- 
pe II. Éste encargó el gobierno de ella á D. Francisco de Toledo, que murió 
al poco tiempo; y le sucedió en el gobierno D. Francisco de Mendoza, Car- 
denal de Burgos.» Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 198, annot. 2. Vide 
locum totamque epistolam, qua Ignatius his Mendozae litteris respondet. 
Induciae vero, ad quas burgensis cardinalis refertur, illae quinquennales 
erant, de quibus supra egimus, inter reges Hispaniae et Galliae constitutae. 
— Cf. POLANCO, t. VI, pag. 23-25, n. 61-65. 13 MAKTH 1556 253 

trabajos desta ^iudad, que con la carestía son grandes: y con ellos 
podían venir otros que les ayudassen. Procuraré que la cibdad 
los acoja de buena gana, y les señale casa: lo demás hauré yo de 
proueer, como el li^en^iado Merchante escriuerá más largo, á 
quien me remito; y nuestro Señor su muy Rda. persona guarde, 
como V. P. desea. De Sena á 1 1 de Mar^o 1556. A mandado 
de V. P.S 

F. Cardenal Burgen. 

Inscriptio: \ Al muy Rdo. señor Padre, el P. Mtro. Ignacio, 
prepósito de la [Compañjía de Jesús. Roma. Aíia manu: KA^ á 
los 14 del mesmo. 

lito 

JULIUS ONOFRIUS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

AVENIONE 13 MARTH I556 ^. 

Quibus negotiis finem feliciter imposuerit Pontius Cogordanus, explicat. — 
Propediem se Romam profecturos esse nuntiat, 

Jhs. 

Molto Rdo. in X.° Padre. — La somma gratia et amor eter- 
no di X." nostro signore sia et habiti sempre nell' anime nostre. 
Amen, Mi é parso, prima la nostra partita di qui per Roma, 
dar' un soccinto raguaglio a V. R. della causa che ci ha dete- 
nuto fin hora qui in Prouenza ^, qual é questa. Che essendo 
stato mandato il P. M. Pontio qua per 1' aíFari che V. R. sa, 
et non hauendo potuto mandar' quelli ad eíFetto, si per la sua 
grauissima infermitá, si anche per le mutationi della sede apos- 
tólica, Iddio benedetto finalmente pare che non habbia uoluto 
che sia uenuto indarno in queste bande: che, poiché fu alquan- 
to fuor di pericolo di detta sua infermitá, per conualescere del 
tutto ci retirammo per alquanti giorni nella sua patria, detta 1 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 230, prius 261. 

2 Supra, Epist. Mixtae , t. iv, pag. 568, 582 et seqq., causas expo- 
suimus profectionis in Galliam Patris Cogordan cum socio Julio Onfroy. 
Porro in patria, tum valetudinis ergo, tum negotiis, quae heic explicantur, 
hucusque commoratus est. Vide ipsius Cogordani epistolam, supra positam, 
pag. 153 hujus vol. et epist. 11 15, quae 17 Martii scriptionis diem praefert. 254 Epístolas Mixtae — iiio 

Eghino, doue, credendosi trouar' alcuna consolatione stando 
tra i suoi, trouó che i suoi fratelli nell' etá loro piú giouenile 
alienorno tutti i suoi beni, di sorte che la pouerina sua madre, 
donna molto da bene, di santa vita, e dell' etá di 70 ouer 80 
anni in circa, in questa sua ultima etá, doue ha piú bisogno d' 
aiuto e commoditá di viuer', si trouaua spogliata de tutti suoi 
beni temporali. Laonde il P. M. Pontio, spento dalla pietá 
materna e charitá christiana, é stato costretto a mouer' lite con- 
tra quelli che teneuano indebitamente il suo, essendosi pero 
prima consigliato con monsignor Rmo. vicelegato e con monsi- 
gnor lo presidente d' Oppeda \ di quel che lui douea far', e se 
pareua a loro signorieche douesse ueder' di rihauer' il suo, con- 
siderata la necessitá materna» Ambedue gli consigliorno ch' era 
ben fatto ad aiutar' sua madre, la quale il figliuolo é tenuto a 
nutriré in estrema necessitá et etá,- et 1' animorno al litigar', ad- 
ducendo tra 1' altre questa ragione: Che un figliuolo, per reli- 
gioso che sia, nondimeno é obligato senipre a souuenire a suo 
padre et madre in tempo di necessitá; etche quando non haues- 
sero donne [sic] potersi sostentare, 1' é tenuto uscire di religione 
durante la necessitá, per aiutare quelli. Hor il P. M. Pontio s' 
é guidato per tal pió et santo consiglio. Cominció la lite il mese 
d' Ottobre prossimo passato nella gran corte del parlamento d' 
Aix, doue con grande honore, per lo gran fauor' che ha hauuto 
da tutti i signori del parlamento, fauorendolo pero prima la 
giustitia et ragione che hauea, in manco de tre mesi ha ottenuto 
la vittoria. In veritá, Rdo. Padre, mi pare che sia stato piú 
aiutato et fauorito da Iddio benedetto che dagli huomini, per- 
cioché ha hauuto da fare con aduersarij potenti, tra quali ue n' 
era uno potentissimo, qual pareua si burlasse di tal cosa, quando 
ne sentí ragionare da principio che M. Pontio uolea litigare, 
non uolendo loro, benignamente ricercati, restituirgli i suoi 
beni. Siché il detto P. M. Pontio del tutto s' é stricato in cin- 
que mesi, essendo stato reintegrato nel suo, e tra questi di passati 
ha preso il possesso. 

Hora, lasciando tutta consolata sua madre, ci metteremo in 
viaggio per Roma, piacendo al Signor, fra 6 o 7 giorni, et il * Vide epist. 1080, pag, 153 et seqq., ubi de his viris fit sermo. 13 Mumi 1556 255 

P. M. Pontio, lasciando cosi sua madre et i suoi fratelli conso- 
lati, stara con piú tranquillitá d' animo; et con maggior feruore, 
hauendogli fatto Iddio tal benefitio, segnalato tra tanti altri, 
attenderá a quello a che la sua professione 1' astrenge. lo per 
me n' ho hauuto et ho quel placeré, come d' ogni bene che 
potesse accadere a mia madre et fratelli, conoscendo che tal 
buona donna uecchia merita ogni bene per la sua bontá e san- 
timonía che in lei riluce. Me ne rallegro anche per amor' de 
suoi fratelli, quali sonó tre, et giouani, et tutti maritati, et 
hanno figliuoli, quali da qui in poi potranno piú commoda- 
mente uiuere e sostentar' lor madre, se, et lor famiglia; et se 
ben haueano uenduto i beni ch' apparteneuano al P. M. Pontio, 
pero et 1' etá, et la necessitá, nella quale a quei tempi si troua- 
uano, r escusa, non li hauendo uenduti né per giochi, né per 
altri mal affari, essendo quelli buone persone, quali attendono a 
casi loro, et di buona natura, nulla curando di quel che a loro 
non conuiene, Sopra ció questo abasta. Alia nostra tomata (qual 
Iddio nostro signore faccia sia felice, se sará a magior gloria et 
lode sua), et il nostro molto Rdo. Padre et V. R. ne sará dal 
medesimo P. M. Pontio a pieno ragguagliato. 

Pensó che ce ne uerremo all' apostólica: io ho ben cono- 
sciuto che '1 P. M. Pontio é stato buon procurator' della Com- 
pagnia, percioché ha fatto si, che fin qui non ce é mancato 
niente; non so pero quel sará per 1' aduenire: ho ben speranza 
che '1 Signor in nessun modo ci mancherá, etc. 

Perché ho riceuuto due lettere, vnadi Philippo, miofratello, 
r altra di M. Sulpitio Gallo, canónico di San Lorenzo et 
Dámaso, a quali non rispondo per esser' noi in procinto di par- 
tirci per Roma; prego V. R., se gli parerá con buona ücenza del 
nostro Padre, si degni fargli salutar' da mia parte, et dire che 
siamo presto con 1' aiuto del Signor di ritorno, et che per ció 
non ho risposto alie loro di 16 d' Agosto del ^^. 

Altro non mi ocorre al presente, senonché mi raccommando 
air orationi di V. R.; pregándola mi uoglia raccommandar' 
alie sante orationi di nostro Padre et de tutti i Padri et fratelli, 
et del fratello M. Joan Philippo. D'Auignone alli 13 di Marzo 
1556. Di V. R. inutile seruo et figliuolo in X.°, 

Julio Honofrio, indegnamente della Compagnia di Jesú. 256 EpISTOLAE MixTAE — II II 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in X." Padre, il P. M. Giouaii 
Polanco, sacerdote della [Compa]gnia di Jesu. A Roma. lili 

ANDREAS DE OVIEDO 
PP. TORRES, SILVEIRA AC SOCIIS 

OLISIPONE 14 MARTII I556 ^ 

Eorum consilium circa obedientiam, patriarchae debitam, exquirit. 

t 
Jhus. 

Pregunta del P. M.° Andrés, obispo de Aethiopía, á los Padres doctor 
Torres, y P, don Gon9alo y Francisco Rodríguez, y Jorge Serrano, sobre 
en qué caso es el coadjutor ó coadjutores obispos obligados á obede9er al 
patriarcha. 

Deseo saber á qué obedientia y en qué cosas son obligados 
al patriarcha los obispos, sus coadjutores, que están designados 
para yr con él á la Aethiopía, praesupponiendo que puede hauer 
obedientia en offi^ios, sin los actos personales, fuera de lo que 
toca á los offi^ios, y obedientia en los offi^ios y en los actos per- 
sonales juntamente. 

ítem que hay diuersos modos de obediencia, etiam en los 
actos personales, como la obediencia que deue un religioso á 
su superior, scilicet, diíFerente de la que deue un clérigo ó se- 
cular á su obispo, y diuersa la del soldado á su capitán, etc. 

Para la resolución deste caso, ruego á los Rdos. Padres el 
P. doctor Torres, y el P. don Gonzalo y el P. Francisco Ro- 
dríguez y el P. Jorge Serrano, de la Compañía de Jhesus, que, 
mirada la cosa delante del juizio de nuestro Señor, me quieran 
dar su determinación por escrito; porque spero con el ayuda 
de nuestro Señor de seguir lo que todos ó la mayor parte 
dellos, firmando sus nombres, me dixeren que soy obligado 
sopeña de pecado *. Hecha en Lisboa á 14 de Mar^o 
M. D. L. VI. Ita est. 

Andrés de Ouiedo, 

1 Ex transumpto in vol. F, duplici foÜo, n. 280, prius 526. 
"^ Vide paulo post, epist. 11x3 et.1114, nec non epist. 1120 P. Torres, 
7 Aprilis. 1 6 MARTII 1556 257 

ItlS 

COMMUNITAS MORBENIENSIS 

PATRI IGNATIO DE LO YOLA 

MORBENIO 16 MARTII 1 556 *. 

Socii quatuor expetuntur, qui morbeniense collegium auspicentur. 

Molto Rdo. nel' Signor Padre osseruandissimo. Altre fíate 
con molta instanza et diuotione hauemo desiderato et ricercato 
vno de quelli benedetti colegij, ouer' vna casa de quellasua santa 
Compagnia, et cosci perseuerato ^ Hora, hauendo inteso esser' 
risolta V. R. P., exortata dal' summo pontefice, di mándame dua 
in Valltelina, et non vegendo ' noi gli luogi, per qualli erano 
ordinati esser' cosci bene preparati per hora di riceuerli, volglia- 
mo di cuore et con ogni humiltade supplicare la predetta 
R. P. V., ce degni mandarni qua vno di 4 persone, et non piú 
per hora et in questi principij, che speremo nella summa buon- 
tade dil Signor acrescerá talmente la diuotione negli cuori di 
questi fedelli, con 1' mezo dil suo buon diportamento, che ce 
acrescerá poi e persone e colegij; fra qualle persone vi sij vno 
dotto sacerdote et atto a predicare il verbo dil Signor, et vno 
mastro di scola dotto et pratico di imparare a gli putti, senza il 
qualle non possiamo fare che per suo mezo vedemo, et speremo 
ne habbi a reescer' grande frutto: gli altri puoi come placerá alia 
predetta sua Rda. P. Et gli receueremo * con tante allegria et 
diuotione, quanto ce possi scriuere, et qua gli é preparato di casa 
con giardino, vtensilij, giesia, et il suo viuer'. Perhó di cuore et 
con viua fede gli aspetaremo et credaremo che la predetta 
R. P. V. non habbi ricusarui questa santa richiesta, et ce gli 
oíFerissemo il tutto nostro puoter' al' seruitio suo et de quella 
santa Compagnia, la qual' il Signor nostro benedetto la volgli 
prosperare, et la sua santa pace sij sempre con V. R. P., alia ^ Ex originali in vol. Epist, communitatum , duplici folio, n. 147, 
prius 275. 

* Vide supra, epist. 1063, pag. 88. 
' Ms. vegen° 

* Ms, receuereno. 

Epistolak Mixtae, tom. V. 17 258 Epistolae Mixtae^ — II 13 

quale di cuore humilmente ce gli ricomandiamo ^ Da Morbe- 
gnio alli 16 Martio 1556. D. V. R. P. humili serui. 

Gli agenti della comunitade di Morbegnio. 

Inscriptio: Al molto Rdo. nel' Signor Padre osseruandissimo, 
il Rdo. M. Ignatio L[o]yola, prepósito dignissimo della santa 
Compagnia [de] Giesii, padrone nostro osseruandissimo, a Roma. 

ttts 

TORRES, SILVEIRA AC SOCII 
PATRI ANDREAE DE OVIEDO 

OLISIPONE 17 MARTII I556 ^. 

Superiori quaestioni, epist. n. iiii propositae, respondent. 

t 
Jhus 

Respuesta de lo que se pregunta '. 

Primero. A lo que V. R. pregunta, primeramente se res- 
ponde, que esta questión parece más voluntaria que jurídica. 
Porque, dado que los obispos ex se sean esemptos por derecho, 
todauía no ay derecho que les prohiba que no obedezcan a. 
quien les pareciere, pues la obediencia es tan gran uirtud y 
tan prouechosa como sabemos, principalmente á los que pre- 
tenden euitar scrúpulos y uiuir quietos. 1 Ad rem Polanco, t. vi, pag. 69, 70, n. 218: «Populus Morbegni sub 
ingressum Vallis Telinae... situs, suis litteris, decima sexta Martii et vigé- 
sima secunda Aprilis ad P. Ignatium datis, coUegiolum quatuor persona- 
rum magna cum devotione petebant, paulatim numerum augendum signifi- 
cantes... Ac Summus Pontifex id etiam sibi gratum futurum signiñcavit; et 
quamvis opus sane pium videretur, non tamen ea operariorum suppetebat 
copia, ut simile collegiolum admittendum videretur. Simile collegiolum 
spoletina civitas optare videbatur... Ne hoc quidem initium collegii admis- 
sum est.» 

2 Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 281, prius 526. Haec epístola, 
sive responsio, in eadem charta exarata est, in qua interrogatio invenitur, 
n. iiii posita, eamque, exiguo spatio interjecto, consequitur. 

3 Vide hanc quaestionem ab ipso Oviedo propositam, n. mi, et con- 
silium a PP. Gon9alves da Cámara et M. de Torres datum, quod statim 
sequitur. 17 MARTIl 1556 259 

2." Por tanto, segundo, se responde, que para el mayor 
seruicio de Dios y prouecho de las almas, á que los coadjutores 
están obligados por uirtud del juramento que hizieron al papa, 
será sin duda alguna mucho mejor y más gloria de nuestro Se- 
ñor para el tal efFecto, que los coadjutores obedezcan in ómni- 
bus et per omnia al patriarcha, que no eximirse, por los muchos 
inconuenientes que de tal esemptión podrían recrescerse: y este 
consejo sería bueno que siguiessen, como más saludable para 
sus. almas. 

3." Tercero, se responde, que ex officio el coadjutor está 
obligado, conforme á lo que puso quando acceptó la coadjuto- 
ría, á obedecer [á] aquel, cuyo coadjutor es, en todas las cosas 
que le mandaren pertenecientes al ofHcio de coadjutor, ahora 
las manden por el superior no poder socorrer á ellas; ahora las 
manden por el superior no las querer hazer, aunque pudiesse. 
Y será obligado el coadjutor á obedecer, no solamente quando 
le mandassen cosa que claramente uiesse ser en prouecho de la 
iglesia, en cuyo fauor fué dado por coadjutor, mas aun quando 
en ello dudasse; porque como aquí aya obedientia necessaria y 
jurada, no podría, sin gran peligro de yr contra su juramento, 
dexar de obedecer: porque siempre se ha de presumir que el 
superior sabe mejor lo que conuiene que el subdito. Y esta 
obligatión haurá siempre, so pena de peccado, en todas las 
cosas que pertenecen á la buena cura de las almas, ahora sean 
obras proprias del prelado, como ordenar, crismar, etc., ahora 
aconsejar, y otras semejantes. 

4.° Se responde, que en los actos personales que impiden el 
officio de coadjutor, como serían ayunos, y oraciones supér- 
fluas, etc., de manera que no pudiesse soccorrer á quanto le 
mandassen, la mesma obligación ay, porque sería de otra ma- 
nera no obedecer en el officio de coadjutor (et per consequens 
peccado), y en los que tales no fuessen, podría muchas uezes 
hauer obligación de desistir dellos, so pena de peccado mortaj, 
como sería si fuessen repugnantes, ó de tal manera desconcor- 
des al modo de uiuir de aquel, al qual fué dado por coadjutor 
(siendo su uida honesta y uirtuosa), en tanto que se sintiesse 
en lo exterior la tal discordia, y della nasciesse ó pudiesse nas- 
^er scándalo, y se perdiesse el frutto que se podría hazer en las 26o Epistolae Mixtae — 1 1 14 

almas, en cuyo fauor assí el principal como el coadjutor fueron 
dados, si in ómnibus et per omnia fueran del mesmo parecer. 
En Lisboa á los 17 de Mar^o 1556. 

Torres Gorge Sarrano 

Don Gonzalo Francisco Rodríguez 

Inscriptio: A Roma, á nuestro P. M." Ignatio. 

1114 

L. GONQALVES ET M. DE TORRES 
PP. OVIEDO ET CARNEIRO 

OLISIPONE 1556 *. 

Consilium episcopis, patriarchae AethiopiaB adjutoribus, ex mente 
sancti Ignatii traditum. 

f 
Jhus. 

Consejo que da el P. Luys Gon9ález á los obispos coadiutores del pa- 
triarcha, por uirtud de una facultad que tiene de nuestro P. M.° Ignatio, de 
22 de Noviembre M. D. L. V. 

Muy Rdos. en Christo Padres. Lo que pedimos á VV. RR. 
por amor de nuestro Señor, primeramente es, que en todo se 
dexen gouernar por el Padre patriarcha '^, como antes hazían por 
nuestro P. M.° Ignatio. 2.°, que, aunque esto es lo más seguro 
y perfecto, no les pareciendo bien tanto rigor, a lo menos en 
ninguna cosa exterior le desobedezcan. 3.°, que no hagan nada, ^ Ex transumpto in vol. F, único folio, n. 147, prius 639. — Desideratur 
dies scriptionis; propter connexionem tamen cum argumento epistolae su- 
perioris, monumentum hoc eidem annectendum duximus. Porro Ludovicus 
Gon9alves de Cámara «duodécima Februarii [1556] cum ómnibus sociis 
Olisiponem pervenit». Polanco, t. vi, pag. 740, n. 3207; ex quo conficitur 
non ante hunc diem consilium, quod edimus, episcopis, adjutoribus patriar- 
cftae, traditum fuisse. Fortasse illud ansam Oviedo praebuit ut quaestiones 
faceret, quas nuper posuimus. Vide infra, épist. P. Torres 7 Aprilis datam, 
n. 1 1 20. Episcopi vero, patriarchae adjutores, erant, ut aliunde constat, 
Melchior Carneiro et Andreas de Oviedo, quorum primus jamdudum in 
Indiam solverat. 

2 Joannes Nunes Barreto, Aethiopiae patriarcha. 17 MARTII 1556 261 

aunque sea con zelo de aprouechar las almas, sino con su con- 
sejo, ó con les constar que él lo hauría por bien. 4.°, que tan- 
bién en las opiniones de las cosas que tocaren á letras, diziendo 
su parecer, depongan su juizio en los que el patriarcha les nom^ 
brare. 5.**, que, pues nuestro Señor les haze tamaña merced, que 
uayan donde tanto lo pueden seruir, se acuerden siempre de ro- 
gar á Dios por esta Compañía, y prin(^ipalmente por nuestro 
P. M.° Ignatio, con cuya commissión los abaxo signados les 
damos este consejo, por razón de sus uotos. 6.°, que oyan siem- 
pre el consejo del P. Antonio de Quadros, que para ello tiene 
commisión, ó de qualquiera que fuere superior de la Compañía 
en el Preste. 7.°, pedimos al Padre patriarcha que tanbién oya 
los consejos que le diere el superior de la Compañía. 

LuYs González. 

El consejo del P. Luys González me parece bien. 

f Torres. 

1115 

PONTIUS COGORDANUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

AVENIONE 17 MAUTII 1 556 ^. 

Negotiis confectis, quibus operam dederat, Romam cum socio, 
P. Julio Onfroy, proficiscitur. 

t 
Jhs. 

Molto Rdo. in X.° Padre. La somma gratia et amor eterno 
di X." nostro signor sia et habiti sempre nell' anime nostre. 
Amen. Hauemo riceuuto vna del P. M. Polanco alli 7 di Fe- 
braio, et mi é stata data alli 10 di Marzo, et fu scritta alli 23 
di Decembre, doue parlaua della mia tomata per Roma, insieme 
con una lettera di monsignore Rmo. cardinal Puteo ''' per suo 
fratello a Nizza in fauor nostro. Siamo resoluti di ritornare a * Ex originan in vol. F, duplici folio, n. 232, prius 264. 

- «Jacobo del Pozzo, nobile d'Alessandria, ma nato in Nizza di Pro- 
venza... Arcivescovo di Bari nel 1550, et dopo un' anno Pretc Cardinale di 
San Simone.» Novaes apud Polanco, t. v, pag. 25, n. 42, annot. 9. 202 Epistolae Mixtae — II 15 

Roma, et domane, che sonó 18 del mese di Marzo, ci partemo 
d' Auignone per Roma. Per grande bisogno ch' io ho hauuto, 
ho pligliato trenta scuti d' oro, quali, per una lettera ch' io ho 
scritto di mia propria mano a V. P,, ho pregato V. P. fusse 
contenta fargü pagare a M. Melchior Valerio, sollecitatore di 
monsignor Illmo. Farnese. V. P., se gli pare, li potra fare pa- 
gare. Sonó tre gentilhuomini, che loro gli uogliono pagare per 
me, due ferentini et un bolognese, et li faranno pagare in Roma, 
essendo io arriuato. Noi andaremo pian piano. Siamo sani tutti 
duoi, se non ch' io mi sentó gran catarro, et alcune sempre reli- 
quie della malatia passata. In ueritá monsignore Rmo. vecele- 
gato ^ ci ha fatto buona compagnia. Mi ha bisognato in questi 
paesi che mia madre fusse alimentata et per uia di giustitia, di 
sorte che sufficientemente é prouista delli beni che gli ho recu- 
perati, che ingiustamente erano stati vsurpati; et nella gran corte 
d' Aix mi é bisognato esser' sollecitatore di processo, di modo 
che ho imparato il stilo di piateggiare, et di sorte ho menato la 
lite, che tutta Prouenza é stupefatta d' una lite esser' cominciata 
et tam presto finita senza potersi appellare, che tutta Prouenza 
ne sta edificata veder' che una pouera uecchia sia restituita nel 
suo primo bene. Et anchora che sia mia madre, diró che lei lo 
meritaua per la sua bontá et deuotione, come dicono; et si dice 
da quelli che mi conoscono, che la bona memoria di papa Mar- 
cello ci mandó per riformare le monache ^, et che Idio hauuea 
intentione che quella pouera don na fusse soccorsa; et é stata 
causa questa lite che noi siamo stato due o tre mesi piú a par- 
tirci. Monsignore Rmo. vecelegato con suo consiglio et fauor', 
et del gran presidente d' Oppeda e consiglieri, ci hanno assai 
aiutato. Pensó che arriuaremo in Roma tra pasqua et la pente- 
coste, s' Iddio benedetto ci doni gratia et salute. Non altro, 
senonché Iddio nostro signore ci doni sua santa gratia, et ci 
¿onserui in quella. D' Auignone alli 17 di Marzo 1556. 
D. V. R. P., 

' PONTIO. * Jacobus María Sala, vivariensis episcopus, 41exandri Farnesii, cardi- 
nalis, Avenione prolegatus. 

2 Epist. Mixtae, t. iv, pag. 568 et seqq,, 582 et seqq. 21 MARTII T556 263 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X." Padre, il P. Mtro. Igna- 
tio di Loyola, prepósito [genera] le della Compagnia di Jesú, a 
Roma, a Sta. Maria della Strada, appresso san Marco. me 

OCTAVIANUS CESARI 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI 21 MARTII 1 556 *. 

E domo paterna in Societatis coUegium brevi migraturus est. 

Jhs. 

Pax X.' Si non fusse che 1' una obedienza escusa 1' altra, io 
licitamente potrei diré la colpa mia de inobedienza, perché 1' 
altra settimana non scrisse come haueuo ordine da V. R. P. 
Ma perché sua paternitá mi disse che, non potendolo far' io, 
che lo facesse altro, parme resto escusato, poiché 1' altra semana 
staua (per essermi allhora leuato da letto) molto fiacco, et altro 
che scriuesse non hauea. Per gratia del Signor addesso sto 
meglio et senza febre, et di tal dispositione, che hoggi uoglio 
descender dalla croce, nella quale un mese in circa sonó stato, 
dico del star' nella casa paterna ^, et mi andero col Signor no- 
stro al colleggio, doue spero che mi ritroueró piú meglio. 
Addesso non tengo altro, senonché 1' infermitá mi ha lasciato 
alquanto debile. II Signor sará quello che mi dará forse corpo- 
rali et spirituali, mediante le sante orationi et sacrificij di 
V. R. P., alie quali humilissimamente mi raccomando. Non 
altro. II Signor nostro ci conserui sua paternitá a magior sua * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 211, prius 131. — Usus est 
hac epist, Polanco, t. vi, pag. 253, n. 974. 

2 Ad rem PoLANCo, /. c. «Cum Romae [Cesari] infirma uteretur vale- 
tudine, remissus est Neapolim, et liber ipse relictus est (nam constantiam 
non mediocrem prae se ferebat), ut vel in Collegio nostro vel domi paternae 
valetudinem curaret... Cum autem Rector morbum prolixiorem animadver- 
teret, hujus sententiae fuit, ut ad patris domum curationis gratia veni- 
ret...», etc. — Porro de Octaviano infra, ad diem 31 Maji, redibit sermo. 264 Epistolae Mixtae — 1117 

gloria. Da Napoli a 21 di Marso 1556. D. V. R. P. seruo 
in X." indegnissimo. 

Ottauiano. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Jesú X.° Padre nostro, il 
P. M. Ignatio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia 
di Jesú, a Roma. 

1119 

HIERONYMUS DE RIPALDA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COMPLUTO 25 MARTII 1 556 ^ 

Complutenses excoluntur. — Plures ignatianis meditalionibus exercentur. — 
Societatis candidati. — Sodalium valetudo. 

Jesús. 

Muy Rdo. en Christo Padre nuestro. Pax X.', etc. Este 
mes passado ha sido servido nuestro Señor augmentar el nú- 
mero de las confessiones y communiones que se hacen en este 
collegio. Han hecho muchos estudiantes y otras personas, algu- 
nas dellas de qualidad, los exercicios, en los quales muestran 
hauerles el Señor mucho aiudado: ay comunmente 607 exer- 
citantes, y haurían muchos más, si para todos houiesse lugar. 

El P. Manuel ^ ha predicado esta quaresma en Sta. María 
los viernes y algunos domingos, con toda satisfacción y con- 
curso, y según algunas muestras ay dello, no con menos apro- 
uechamiento. 

Hanse rescibido seys ó siete buenos subiectos, y algunos de 
tales partes, que confiamos en el Señor se servirá dellos en la 
Compañía. Uno se recibió entre ellos, que hauía seys años 
que perseueraua en la frequentia de los sacramentos, y ha sido 
muchos años collegial trilingüe: es de los más prouectos en len- 
guas, principalmente en la griega, que hay en la uniuersidad, y 
tiene dos años de artes. Otro se recibió acabado ya su curso 
de artes, cuya entrada ha sido muy notada, por ser el uno de * Ex transumpto coaevo in vol. Litt. Quadrim. 1556, único folio, 
n. 134, prius 384. 

2 Emmanuel Lopes, hispanis López. 25 MARTII 1556 265 

quien por sus muchas partes se tenía grande expectatión, con 
el qual se han recibido otros dos condiscípulos suyos. Otro se 
[ha] recibido, ya sacerdote, licenciado en artes, y bachiller en 
cánones, y theólogo, el qual ha querido más seguir á X.° nues- 
tro Señor desnudo, que gozar ^ de muchas haziendas y estima 
que tenía ^ en el mundo. Todos estos hermanos, recién entra- 
dos, dan de sí muestras tales de verdaderos desseos de morti- 
ficación, abnegación, y de toda virtud, que ponen gran con- 
fianza de su firmeza y aprouechamiento grande con el fauor 
de la diuina gratia. La determinatión destos á la Compañía ha 
mouido otros muchos, de los quales se recibirán los que fueren 
cómmodos, hauida la satisfactión de su perseuerantia, y de lo 
demás que la Compañía pide á los que en ella dessean ser 
admitidos ^. 

Ha sido el Señor seruido darnos a todos salud, con que po- 
damos proseguir en nuestros exercicios, assí de estudio de 
letras, como de los demás, con el calor y cuydado que hasta 
aquí, exceptos algunos quartanarios, que son reliquias de las 
enfermedades del año passado. Todos desseamos ser encomen- 
dados en los sacrificios y oraciones de V. P. De Alcalá 25 de 
Mar^o año 1556. De V. P. sieruo mínimo yndigníssimo en 
Xpo. Por commissión del P. Manuel. 

RiPALDA. 

1 Ms. hozar. 

2 Ms. seria. 

3 Candidatorum numerum et nomina, hoc anno Compluti in Societatem 
ingressorum, dedimus in PoLANCO, t. vi, pag. 593-596, n. 2558-2572, quem 
vide cum subjectis annotationibus. Cf. Litt. Quadr., t. iv, pag. 237-241. 266 Epistolar Mixtae — 1118 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 

PATRI ÍGNATIO DE LOYOLA 

GRANATA 30 MARTII I556 ^ 

Iterat quae in superioribus, a se datis, litteris scripserat de candidatis, 
nuper in Societatem ingressis. — Antistitis granatensis benevolentia erga 
sedales. — E morbo hic recreatur. — Liberalitas Patris Bustamante in col- 
legium romanum. — Pii illius animi sensus, et magna concepta existima- 
tio de hujusmodi opere, ad rei christianae incrementum. 

i 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Fax Christi. En la del 
pasado di relación á V. P. de las cosas desta prouin^ia, y de la 
aíFectión que esta ^bdad y su prelado tienen á la Compañía, y 
de la entrada en ella del doctor Auellaneda ^, rector de la vni- 
uersidad de Osuna y lector de theología, hombre de 28 años, de 
buen aspecto, muy ábil, humilde y bien mortificado, que, aun- 
que ha poco que entró en la Compañía, tiene admirados á nues- 
tros Padres y hermanos de la casa de probación, según está de 
beras en su proprio menosprecio y abnegación. 

Tanbién escreuí del Mtro. Martínez ^, primo del señor arzo- 
bispo, rector del coUegio real desta vniuersidad, hombre muy 
qualificado en letras, y que no da menos edificación de sí. Es 
para alabar al Señor ver la consolación y alegría con que proce- 
de, y la satisfación que tiene de nuestro instituto. Dize que, como 
Aristóteles reduxo las artes á cierta regla, así está allí reduzido 
el modo de seruir á Jesu Christo nuestro señor. Sacó ogaño ba- 
chilleres en artes con grande satisfactión de toda esta vniuersi- 
dad, y antes que acabase de leer el curso, con parecer y bene- 
plácito del señor arcobispo \ se determinó á la Compañía, que 1 Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 276, prius 511, 512. — Hac 
epístola usus est PoLANCO, t. VI, pag. 707, 708, n. 3062 et seqq. Vide etiam 
epist. 1 104, pag. 233-239. 

* Didacus de Avellaneda. 
3 Petrus Martínez. 

* Petrus Guerrero. 30 MARTII 1556 267 

no es poco el fauor que en esto su señoría nos mostró, según lo 
que esperaua ayudarle por sus buenas partes. Sea por todo glo- 
rificado nuestro Señor. 

Asimesmo di relación á V. P. del doctor Ferrer \ célebre 
médico y collegial de Osuna, que solamente aguardaua para en- 
trar en la Compañía hazerse doctor en theología, según me dixo 
estando en Marchena. Esperamos en el Señor nuestro se deter- 
minará en breue. Su diuina magestat encamine aquello de que 
más se sirua. 

Por la bondad de Dios nuestro señor las cosas de la Compa- 
ñía en esta prouin^ia van en continuo augmento quanto á lo 
spiritual, por el cuy dado que siempre se tiene en que ad vnguem 
se guarden las constituciones y reglas de nuestro instituto. Asi- 
mesmo la aífectión que en general toda el Andaluzía tiene á la 
Compañía, se ua más cada día augmentando, especialmente en 
esta ^ibdad; y todo creemos que na^e de la que el señor arzo- 
bispo nos tiene. No se contenta con boluer por los de la Com- 
pañía, con los que particularmente trata, mas aun en el pulpito, 
quando se ofrece materia, no dexa de darnos todo el fauor que 
puede, como fué lo que dixo el domingo primero de quaresma, 
alabando en el sermón los exer^i^ios, como en la pasada screuí 
á V. P. Muestran asimismo el amor que en el Señor nos tiene, 
las limosnas que cada día nos haze. Porque, ultra de los mili 
ducados que nos auía librado para la casa en días pasados, ahora 
nueuamente nos ha librado otros dos mili en trigo para el mes- 
mo effecto. 

Yo estaua de partida para Marchena por obediencia del 
P. Francisco, para concluir con los duques de Arcos ^ lo del 
collegio que en aquel su lugar con el fauor diuino pretenden 
fundar. El señor arzobispo á la sazón cayó enfermo, y quiso 
confesarse generalmente conmigo; y pare^iéndome que en tal 
caso la obediencia me mandara esto, me detuue, y le confesé y 
administré el sanctíssimo sacramento de la eucharistía, diziéndole 
misa en su casa algunas vezes durante la enfermedad. Pasada * Dr. Ferrel, Ferel alibi vocatur. 

2 Ludovicus Christophorus Ponce de León, et hujus uxor, María de 
Toledo. 268 Epistolar Mixtae— iii8 

pasqua, á lo más tarde, que ya su señoría estará algo conuale- 
^ido de la enfermedad, entiendo hazer la jornada de Bae^a y 
Marchena, plaziendo al Señor, como me lo manda la obedien- 
cia. Dexáuame por testamentario; y diziéndole yo que no lo 
podía ser, replicó que me dexaría nombrado, y que si V. P.*^ no 
lo tubiese por bien, que en tal caso succederían los demás. 

Con el señor Bernaldino de Figueroa, electo arzobispo de 
Nazareht \ que partió desta ^ibdad para essa corte en 6 del 
presente, screuí á V. P., y enbié vna ^édula de quinientos du- 
cados que aquí buscamos prestados como se pudo. Quisiéramos 
que se respondiera á luego vista: no pudimos más de á 30 días, 
aunque creo que, siendo aceptada, será más fácil aver los dine- 
ros prestados por aquel tiempo. Ya pluguiera ^ á nuestro Señor, 
que, uendiéndose este pobre viejo en tierra de moros por algún 
tiempo, pudiera rescatar la ne^essidad y deudas de esse collegio, 
que, ciertamente, por la importancia del en toda la christiandad, 
á ninguna obra pía me parece se deue mayor socorro. Y así 
espero en el Señor nuestro le enbiará presto, pues en este nego- 
cio la Compañía no pretende otro, que el augmento del diuino 
seruicio. Y si estuuiera en mi mano, la limosna que el señor ar- 
zobispo ha hecho para esta casa, sin nengún escrúpulo la apli- 
cara al general collegio. 

Entiende su señoría tan particularmente en las cosas que nos 
tocan, que no da lugar á hazerse esto, porque tiene mucha 
quenta con la compra de la casa y con el precio, de que se ha 
de pagar. Por las trabas que nuestro Señor acá va descubriendo 
al P. Francisco, confiamos en su diuina liberalidad se cumplirá ^ «Nazaret. Iglesia metropolitana en tiempo de las Cruzadas y durante 
los siglos XII y XIII (i 120 á 1298). A. principios del siglo Xiv fué trasla- 
dada á Barleta en el reino de Ñapóles y suprimida en 181 8; por tanto fué 
residencial y no titular (Lequien, t, 3.°, 1 294-1300. Gams, pag. 453 y 903). 
Mas desde 1818 ha quedado como titular, y en tal concepto cita esta igle- 
sia la Gerarchia Cattolica... — D. Bernardino de Figueroa. Natural del 
reino de Granada, electo Arzobispo de Nazaret (ó mejor dicho de Barleta) 
desde i.° de Marzo de 1552 hasta 26 de Noviembre de 1571, y trasladado 
á Brindis en 26 de Noviembre de 1571, donde murió en Noviembre de 
1586.» Fort-La Fuente, España Sagrada, t. li. — De los Obispos es- 
pañoles titulares de iglesias > pag. 212. 

2 Ms. pluviera. ' 30 MARTII 1556 269 

todo á gloria suya. Quisiérame hallar cabo su R.'^'^ para poderle 
ayudar, si ualiera para algo; aunque de aquí, cumpliendo la obe- 
diencia, no dexo de dezir lo que siento en el Señor nuestro, 
quando se me enbía á mandar. Y aunque el P. Francisco y el 
P. Mtro. Nadal se han satisfecho de algunos apuntamientos que 
en este negocio se me han ofrecido, y á mí me d ebria bastar la 
satisfactión de mis superiores, mas, como trato de cosa que tanto 
deseo, y los medios que se ofrecen están en contingencia, no me 
puedo acabar de satisfazer, hasta ver que, puestos en obra, se 
consigue el fin que por ellos pretendemos. El Señor, cuya es la 
causa, ponga su diuina mano y fauor en ella, que V. P. á su ma- 
yor gloria y serui^io desea. Enbío con esta la segunda de los 
quinientos ducados; y para cobrar aquí la pensión del Padre 
doctor Olaue, conuerná que escriua más á menudo al arzobispo, 
como por otras lo tengo pedido. Por reueren^ia de nuestro Señor 
pido á V. P. humilmente no oluide de encomendar al Señor este 
su menor sieruo, que por tener ruines hábitos de tan largo 
tiempo, está más ne^essitado de socorro que otro alguno. El 
Señor, de donde ha de uenir á todos, nos dé su gracia para sen- 
tir y enteramente cumplir su sancta voluntad. De Granada 30 
de Mar^o año 1556. De V. P.*^ indigno hijo y sieruo en el Señor 
nuestro, 

BuSTAMANTE. 

. . + 
Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, nues- 
tro P. Mtro. Ignacio de Loyola, prepósito general de la Com- 
pañía de Jesús. En Roma. Alia manu: R.*^* alli 23 di Mayo. 270 Epistolae Mixtae — 1119 

1119 

ANDREAS BONINSEGNA 
PATRI JOANNI PELLETARIO 

ARGENTA 4 APRILIS I556 *. 

Gestiens laetitia narrat, quae, Deo opem ferente, in oppidanis excolendis 
gesta sunt. 

t 
Jhs. 

Pax Christi, etc. Se alie uolte occorre alcuna coseta di tri- 
stezza, ne sogliamo scriuere; quanto hor piu ui dobiamo auisar 
del mirabile frutto, qual opra il Signor per noi, suoi serui in- 
degni? Quale é quel luogo, che tanto sia stato contrario alia no- 
stra Compagnia come Argenta? Ma se hormai é uenuta a peni- 
tenza, qual é la raggione che ancor leí non par[ti]cipedella di- 
uina clemenza? Ecco che piouano, a modo di parlar, e penitenti, 
facendo mirabil frutto nelle sue confessioni; ma hoime, che non 
ci é chi pienamente possi soccorrere, imperoché tropi confessori 
uoriano. Stano le masse ad aspetar che si espediscano, correndo 
a regata 1' un di laltro al confessore: si partano, ritornano, pre- 
gano di esser ascoltati 1' un di, puó laltro, combateno insieme 
dicendo: mi son stato il primo, io son stato due, io tre hore, 
altri tutto il giorno quodamodo; et al fine, non potendosi espe- 
dir se non pochissimi, rispetto al gran numero, tornano il giorno 
sequente, tornano 1' altro. E un stupor, credetemi Padre, la mi- 
rabile et uniuersal diuotione di questo populo: et crederei che 
quasi tutti in poco tempo, essendoui che ui altendesse, si confes- 
sariano da noi. Et o quanto hano bisogno de confessori della 
Compagnia, o quanto si mutarian dalle male consuetudini, 
quanto si lassariano ridur al diuin culto. Piangono ^, il mió Pa- 
dre, per la singolar contritione et grande aíFetto di spirito, sta- 
bilendo fermamente di uoler far noua uita, et confessarsi piú 
spesso. Et questi tali, non sol son done, ma huomini; et di tal * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 197, prius 72, 73. 
^ Ms. pingano. 4 APRILIS 1556 271 

sorte, che mai me 1' hauerei pensato: cioe dil mondo, et di ri- 
spetti in questi luoghi. 

Parechie famelie integre io confesso, o pochi sin hora ue ne 
restaño in ciascheduna: H di Mtro. laphet, tutti, tutti, e spesis- 
sime uolte giá; li dil suo fratelloj cio[é] Mtro. Antonio Bardella, 
tutti, aceto sin hora 1' istesso uechio; qual' é pero tuto nostro: 
li de Betelia, 11 uechio de quali si confessa ogni domenica. Altri 
particolari, cioé di Mtro. Giulio Diolo, di Mtro. Gioan de Su- 
guran, nostro vicino, di Mtro. Pier Gioanni, de Bondeni, il 
signor medico, altri assai, come de Pasini tutta la famelia, et 
multam denique sine nomine plebem *: contadini tanti, che é un 
stupor, et masime una famelia, credo, tutta di 30 persone con e 
fanciuli. Ma tutto par nulla, se non udirete alcuno de contra- 
riissimi, come era fama, anci il capide tutti, qualmente si é con- 
fessato con grande contritione, pianto et lacrime: et questo é 
Mtro. Albertino Scutelare, huomo de primi del conselio, man- 
dato imbasciator piú uolte dalla comunitade a Ferrara per la 
sua loquella, et qual fo di quelli distenuti in Ferrara, quando si 
trató di uenire, il filiol dil quale sin hora é con 1' altro mastro. 
O dextera Domini, quam efficax: quid si exSaule fiet apostolus? 
Eco fuor di sentimento quando ció considero: non tutti gli altri. 
Questo sol mi haueria sempre dato piú spauento, che gli altri 
insieme. Ecce Dominus pro nobis aduersus Satanan pugnat et 
uincit. Finalmente tanti et tali a noi uengono, che mai si potria 
credere: anci ne uano asai, asai, uia, che non li posso attendere: 
né ancor, se ci fosse, credo, 6 sacerdoti, senza me. Et pur oggi 
in confessione mi é stato detto che giá ogniun é mal contento 
di quello han detto, et tutti ci amano della térra, et bramano 
che habbiamo luogo capace, perché si amazarano per uenir a 
noi qui. Cosí molti si son confessati di hauer detto mal di noi, 
et ne hanno chieduto perdono, etc. Qual tutte cose daño ad in- 
tendere in poche parole, che a nisuna guisa uol Idio che si parti 
la Compagnia, ma si uedi di hauer luoco con il melio modo che 
si potra, non risguardando al fine a due o tre male lingue, poiché 
noi riprenderesimo altrui, se non stesero constanti, ueduto il bon 
animo di tanti, et quasi tutti. Et credo, certo, che la térra s' ' «Ac multam in medio sine nomine plebem.» Virg. Aeneidos, IX, 343. 272 Epistolar Mixtae — 11 19 

leuaria a rumore, ne mai ci lassaria partiré: onde non ci potre- 
simo partiré, et né piú né meno si oíFenderia il signor Ales[an- 
dro] S non tratandosi la cosa con piaceuolezza: la qual cosa 
pero facendo, non dubito che fauorirá la cosa, et etiam il signor 
duca, in nome dil qual pur siamo qui. Altre cose piú et infinite; 
rna poiché gli fratelli uengono, et molto allegri, non diró altro: 
ipsi uiderunt. Giá sapete che le feste richedono alquanto di laeti- 
tia et perhó non ui sará marauelia, anci se ci uolete far piacer, 
piacer, ci potrete mandar de uostri, e quali scambieuolmente gli 
trataremo da fratelli, et masime M. Nicoló, il qual dicono che 
mai piú saria per uenir [a] Argenta, il che non credo, se uera- 
mente, etc. Mi par etiam a proposito che M. Claudio uenghi 
per finir la sua lettera, qual, impedito da piú cose, mai ui ha 
mandato. 

Ci racomandarete a M. Hercole et Mtro. Gioanni et gli Pa- 
dri et fratelli. M. Lorenzo molto desidera di uenir a Ferrara, 
et perhó li fará gratia quanto piú presto, o uer per Modena: é 
bon sacristano, etc. Della casa dil Diola, ho detto; ma non par 
si troua comprator. Quanto a darli la, etc., guárdate, come se 
non fosse, piliandoli la dil cap., qual credo piliará quel crédito 
dil resto, se si hauerá di far alcuna cosa. Alie uostre orationi, etc. 
Di Argenta gli 4 di Aprile 1556. 

Andrea Boninsegna. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. Mtro. 
Gioanni Pelletario, rettor del colleggio della Compagnia di 
Giesú, in Ferrara. * Alexander Fiaschi. 7 APRILIS 1556 273 

MICHAEL DE TORRES 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 7 APRILIS 1556 *. 

Laetatur de adventu P. Ludovici Gon9alves da Cámara. — Missionibus ¡ndi- 
cis ex mente Sti. Tgnatii provisum est. — In Indiam solverunt socii trigé- 
sima Martii. — Pater Oviedo, scrupulis exagitatus, tranquillo jam animo 
navim conscendil. — Regina Portugalliae laudatur. 

t 
Jhus. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Fax Christi, etc. Por- 
que el P. Luis González ^ da cuenta á V. P. de su llegada y de 
las particularidades della, no me ha parecido á mí necessario 
darla yo; solamente diré, que me consolé en el Señor mucho, y 
lo estoy con su presencia. Y aunque, conforme á la charidad de 
nuestro instituto, en todo tiempo recibiera con ella mucha con- 
solatión, paréele que por hauer uenido en occasión tan necessa- 
ria como esta, por mis muchas occupa^iones y ataduras desta 
carga, que no me dexan reboluer para acudir á las necessidades 
desta prouin^ia con la persona, me la ha causado tanto mayor. 
Y esta ha accrescentado no poco, ultra el corresponder á la re- 
lación que de su persona da V. P. ', la que ha traido del buen 
proceder en el Señor en essas casa y collegio, y la significatión 
en muchas cosas que yo particularmente desseaua saber de la 
mente de V. P., juntamente con la instructión y resolutión 
que tiene en lo que toca á las constituciones y spíritu de la 
Compañía. No le haurá dañado la scuela de V. P., y assí lo 
confiessa él; y pues esto á todos no se concede, á lo menos su- 
pla la charidad que el Señor con V. P. ha communicado, y con 
que nos abrac^a á todos, para encomendar á este su indigno hijo ' Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 283, prius 530, 531. 

2 Ludovicus Gon9alves da Cámara. Vide epist. mi, 1113, et POLAN- 
CO, t. VI, pag. 740 et seqq. 'íDe rebus P. Ludovici González ac P. Tor- 
res, Prov inda lis. ii Infra, n. 1121, ipsius P. Gon9alves ad Ignatium litte- 
ras dabimus. 

3 Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 36-40. 

Epistolae Mixtae, tom. v. i8 274 Epistolae Mixtae — 1120 

en el mesmo en sus santos sacrificios, para que yo acierte á 
imitarle y obedecerle, pues que la uoluntad es buena. 

La ne^essidad de la India se ha remediado, conforme á la 
comisión de V. P. de 28 de Nouiembre, quanto al proueerla 
de prouin^ial y de quien resuelua lo de los casos de conscientia, 
scilicet, el Padre don Gonzalo ' y Francisco Rodríguez, en lo 
qual assí mismo hauía uenido el P. Francisco, y con su obe- 
dientia y parecer, conforme á la de V. P., nos hauemos gouer- 
nado en todo. Al principio las muchas quiebras que su absentia 
nos causaua, teniendo don Gonzalo aquí, y Francisco Rodrí- 
guez en Coymbra, las manos en cosas de mucho seruicio de 
nuestro Señor, que aun se están assí hasta quel P. Francisco 
prouea, nos diíficultaron y pusieron mucho impedimento en su 
missión; y assí con mensajero á posta las representamos á su 
reverencia, y propusimos otros dos suggettos, que, aunque no 
tan bastantemente, podían suplir pro nunc á lo de aquellas 
p'artes, mayormente estando aún allí los Padres que uan al 
preste, con cuya assistentia se reconpensauan en mucha parte 
aquellas ne^essidades, y hauiéndose de detener antes de su pas- 
saje, por uentura algunos meses, assí los que fueron ahora dos 
años, como los que ahora uan, patriarcha y obispo ^ Y assi, 
consyderado todo por el P. Francisco y P. Nadal, teniendo ojo 
á la estancia que dicha tengo de los del preste en la India, con- 
descendieron en los que les propusimos, pero de manera, que 
en la intención se inclinauan más á la primera obedientia, di- 
ziendo que, si faltaua lo del preste, que las razones y difficul- 
tades nuestras no carescían de propriedad, y animándome el 
P. Francisco mucho. Vista esta última resolución, y hauiendo 
juntamente con ella aclarado el Señor muchos nublados y som- 
bras que traían perplexo el spíritu, por no errar en negocio de 
tanto peso y seruicio de Dios nuestro señor, hize juntar aquí 
todos los sacerdotes que al presente se hallauan en el collegio 
de santo Antón, y en esta casa ^, y el patriarcha y obispo, y los * Gundisalvus Silveira, Indiae provinciaíis. 

2 Patres Joannes Nunes Barreto et Andreas de Oviedo, ille patriarcha, 
hic episcopus. Pater enim Melchior Carneiro, episcopus etiam adjutor, pro- 
fectus jam fuerat, ut diximus. 

^ Professorum domus, ad Sti. Rochi. 7 APRlLIS 1556 275 

que hauían uenido de Coymbra; y hauiéndoseles mostrado la 
carta de comisión de V. P., y todo lo demás que sobre el ne- 
gocio auía passado, todos juntos (con muy gran consolación y 
desencogimiento de mi ánima), nemine discrepante, posthabitis 
cunctis difficultatibus, concurrieron en don Gonzalo y Fran- 
cisco Rodríguez; y aun huuo algunos, que, la gran ne^essidad 
de la India mirada, eran de parecer que tanbién fuessen los ul- 
timadamente propuestos. Sea gloria infinita á la eterna bondad, 
que tan uno[s] nos haze en él. Ellos se embarcaron á los 28 
del passado, y se hizieron á la uela á los 30 por la mañana. 
Hales hecho muy buen tiempo, y haze ^ El Señor se le dé 
hasta el fin, y gracia para que cumplan los unos y los otros con 
su ministerio para su mayor gloria y bien uniuersal de aquellas 
naciones y nueua iglesia. Amén. 

Con estos dos suggettos, queda pro nunc muy remediada y 
proueida la India. Ua con ellos un sacerdote, que se ha ordenado 
aquí, embiado para el mesmo eíFecto del P. Francisco, que se 
llama Lorenzo de Valdés, y un hermano de los de acá, Gonzalo 
Cardoso, y no se ha podido más, por la falta que ay de suppó- 
sitos. Las instruciones que les hemos dado uan por copia en 
este pliego, casi ó en todo conformes á la carta de comisión, de 
que se seruirán, como por instructión, en todo, porque lleuan 
copia della por tres uías. 

Han escritto estos reyes á don Pedro Mascareñas con el 
calor que V. P. uerá por las copias que uan con esta, assí enco- 
mendándole la Compañía, como lo del P. Mtro. Francisco '. 
Benditto sea el Señor, que tanta aíFectión le dio con ella. Ellos 
uan diuididos en tres naos, scilicet, el patriarcha y Francisco 
Rodríguez y un hermano -en una, en que ua el mesmo emba- 
xador que S. A. embía el preste. En otra, que es un galeón, 
ua el Padre obispo, con dos Padres y un hermano; y en otra, 
don Gonzalo con un Padre y un hermano. Francisco Rodríguez * Videantur Litt. Quadr., t. iv, pag. 351-362, et Polanco, t. vi, 
P^g- 753> "• 3257 et seqq. Ibi enim apparatus navigationis indicae et mu- 
ñera, regis munificentia navigaturis sociis coUata, fuse describuntur. 

2 Vide Polanco, t. vi, pag. 835, n. 3569, et subjectas annotationes, ubi 
diximus quid Joannes III, ut testimonia de Xaverii miraculis ac portentis 
colligerentur, Indiae proregi mandaverit. 276 EpISTOLAE MiXTAE— II20 

hizo en mis manos professión de tres uotos, y uno de los dos 
sacerdotes, que uan al preste, la hizo assimesmo. El otro, por 
ser muy nueuo, aunque de mucha ediffication, no nos pareció 
que la hiziesse aquí, por este respecto: hazerla ha en la India, 
que haurá ya más tiempo. Los nombres de los sacerdotes son, 
el uno Mezquita, y el otro Galdamez: el primero portugués y 
el otro castellano ó andaluz; los dos hermanos, el uno se dize 
Joan y el otro Carrillo ^ 

Por las copias que con esta uan, uerá V. P. el trabajo en que 
el obispo Mtro. Andrés nos puso, con unos escrúpulos que le 
nas^ieron acerca de la obedientia que deuen I0& coadjutores al 
patriarcha, y en qué, y lo que sobrello se le respondió y dio por 
consejo ^. Él ua, á lo que nos ha parecido, muy aquietado, y 
speramos en el Señor lo estará siempre más, y que no permitirá 
desunión ni discordia entrellos. Si á V. P. pareciere, los mande 
á los unos y á los otros encomendar á Dios. Tanbién uan copias 
de instructiones que se les han dado, assí para el gouierno del 
patriarcha, como de los que huuieren de ser superiores en aquellas 
partes, de la Compañía, á que me remitto. Plegué á la eterna 
bondad y sapiencia comunicarles su gracia, para que sean uer- 
daderos instrumentos suyos, y firmes ministros y fundamento 
de su santa iglesia entre aquellas naciones, y á los que acá que- 
damos nos la dé para sentir y cumplir con ardentísimo aíFecto 
su santísima uoluntad. De Lisboa vii de Abril m.d.l.vi. 

^ La reyna por gracia del Señor procede muy bien en el serui^io 
del Señor, y para esto tiene muy poca cuenta con la alteza del 
estado del mundo, sino con la verdadera humildad y abnegación 
de los verdaderos sieruos de Dios; y a hecho tal lauor en su alma 
la bondad ynfinita, que ninguna cosa dexará, por trabajosa que ^ PP. Joannes Mezquita et Andreas Gualdames; fratres Bartholomaeus 
Carrillo, Joannes... Vide POLANCO, t. vi, pag. 770, annot. i, ubi sociorum 
nuinerus et nomina investigantur. 

'■* Patris Oviedo scrupulum, quem heic Torres significat, exprimit ille 
in schedula, quam, utpote 14 Martii exaratam, supra, suo loco collocavi- 
mus, n. un, pag. 256. Consilium vero a sodalibus, ipsi tune datum, inve- 
nitur n. 1114, pag. 260. Cf. PoLANCO, t. vi, pag. 753, n. 3257 et seqq., 
ubi tam de Oviedo quam de alus sociis, in Indiam trajicientibus, serftio fit. 

^ Quae sequuntur, ipse Torres exaravit. 20 APRILIS 1556 277 

sea, de se esforzar de la poner por obra, para alcanzar el verda- 
dero y puro amor del Señor y perfecta vnión de su voluntad 
con la de Dios, en que no poca merced le a hecho la liberalidad 
ynfinita. Y pues V. P. por sí y por todos encomienda particu- 
larmente á S. A. al Señor, no se oluide deste hijo abortiuo y 
muy pobre, y me socorra con algunos auisos para Ueuar ade- 
lante este ministerio, que, ^ierto, puedo dezir, que yo casi ya 
no sé qué dezir. Ase edificado mucho esta corte en la enferme- 
dad que el rey tuuo estos días pasados, por ver la grande vigi- 
lancia y serui^ios personales que en ella le hizo, y después los 
muchos negocios que en muy breue tiempo a despachado, que 
su mucha diligencia hazía andar con mucho cuidado á los ofi- 
^ales. Indigno é ynútil hijo de V. P. en el Señor, 

7 Torres. 

Inscriptio: Jhus. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
Padre Mtro. Ignatio, prepósito general de la Compañía de 
Jhus., etc. A Roma. Aliamanu: R.*^^ á los 24 de Mayo. LUDOVICUS GONgALVES DA CÁMARA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 20 APRILIS I556 ^ 

Aperit Gon^alves quid sentiant Theotonii de Bragan9a consanguinei de 
rebus ab ipso Theotonio gestis. — Conimbricenses doctores timent, ne 
universa academia Societati tradatur. — Henrici cardinalis consilium de 
instituenda eborensi academia. — Lusitanae provinciae status. — Sermones 
cum Joanne III habiti, — Roma aliquot, praecipue ad gubernandum, mitti 
socios, Gon9aIves optat. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en X.° Padre. Pax X.' Yo he hablado diuersas 
vezes al rey, y hasta aora no me a perguntado de Mtro. Simón 
cosa alguna, ni yo le he hablado en él. Hablé al duque ^, her- 
mano de don Theotonio, sobre él, y con los más hermanos, y * Ex originan in vol. F, duplici folio, n. 284, prius 532. 

2 Tlieodosius de Bragan9a, ex patre tantum frater Tlieotonii. 278 EpISTOLAE MlXTAE — II2I 

con su hermana la iíFante doña Isabel ': todos toman bien la 
cosa ^, no se quexando de la Compañía, antes les parece proce- 
der del la culpa, y tampoco el rey no me habló en él. Don 
Theotonio mandó pedir hun salido, que se llama Melchior ^ 
Luis: el duque, queriendo saber de nos si conuernía, le dixeron 
que no; todauía la madre *, que es la que lo manda, no está 
aquí, y parece que hirá. Yo hablé al cardenal ^ sobre su estada 
de don Theotonio en París: á él no le parece bien; todauía por 
aora parece que estará. 

Los doctores de Coimbra ^ se asombran, según parece, con 
la Compañía, y temen que venga el rey á darnos todo el 
assumpto de la vniuerssidad: y hun dellos dixo ya, que vernía 
á comprirsse el decreto de París, que la Compañía destruía las 
vniuerssidades. Yo lo dixe á la reina, y ella se reyó, diziendo, 
que podría ser que profetarían, que lo haríamos nosotros tan 
bien, que S. A. nos daría todo '. 

El cardenal quiere hazer vniuerssidad en Euora. En nuestro 
collegio ya se le daa hun cursso de artes; él quiere que aya dos 
lectiones de theología, para las cuales quiere dar quatrocientos 
mil marauidís en vna prebenda; y que si la Compañía diere 
quien lea, le quedarán. En estos collegios aura deziocho her- 
manos occupados en ellos, por falta de otros, los quales todos 
tienen accabado el cursso de artes, y algunos tienen oydo años 
de theología; y por tener esta occupación, no lleuan adelante sus 
estudios: y en Coimbra no ay sino tres estudiantes de theolo- 
gía. Los dos rectores de los collegios de S. Antón y Euora * De his fratribus^ supra diximus, Epist. Mixtae, t. iv, pag. 18, annot. i 
et saepe alias. 

2 Nimirum Theotonium e Societate liberum fuisse dimissum. 

3 Ms. Belchior. 

4 Joanna de Mendoza. 

^ Henricus, princeps, Joannis III frater. 

® Nempe qui altiores, ut ajunt, disciplinas tradebant, theologiam, scien- 
tiam juris aliasque. Societati enim, ut alibi monuimus, inferiores tantum, 
sive artium curriculum, rex commiserat. 

' Cf. POLANCO, t. VI, pag. 742, n. 3216. Ex nostra vero epistola emen- 
dare licebit Chronici lectionem; nam verbum a Gon9alves adhibituní pro- 
fetarían, quod sine dubio interpretatus est Y'ol&ncns prophetarent, perpe- 
ram scripsit, eo dictante, librarius proplectarent. 20 APRILIS 1556 279 

saben muy poco ahún de latín, y por falta de otros están en 
ellos; y por esta falta tienen necessidad que los perfectos de los 
studios entiendan en las escuelas, que es quasi el todo, y quedan 
ellos con tener muy poco en' qué se occupar. Lo que tengo 
visto hasta aora, acá ay buena gente y con buenos deseos; mas 
no ay tanta orden como en Roma. Con auer tanto tiempo que 
tenemos renta y collegio en Coimbra, ay muy pocos que ayan 
accabado de veras sus estudios. La relación de todo por orden y 
larga espero mandar á V. P., como ay[a] estado en Coimbra. 
Acá se obseruaua con mucho rigor, que ninguno estudiasse sino 
después de passados dos años; todauía el P. Francisco * lo ha 
aora moderado, y algunos ya empiezan á estudiar antes de pas- 
sados los dos años. Este rigor, de que passen dos años, parece 
acá rezio á los de fuera, máxime á los estudiantes de Coimbra, 
y hablan dello, según me dizen. Este rigor acá se fundó hasta 
aora en las constituciones: yo no veo luguar donde se coja ma- 
nifestamente, antes me acuerdo que en alguna parte parec^^e que 
presuponen por vna de las prueuas el estudiar. Holgaríamos de 
saber la mente de V. P. en esto, porque hallamos en ello acá 
algunos inconuenientes, ahunque á my harto me basta para mi 
satisfación ver que se vsa en Roma lo contrario. 

Quanto á la fundación deste collegio de Lixbona y la del de 
Coimbra, están ahún por assentar. El rey se va hechando de 
negocios, y los nuestros hasta aora se han tratado por tercero, 
que nos es gran encomodidad: y este tercero tiene tanto tomado 
la possessión, que será difficultoso de tornarnos nosotros á me- 
ter en la costumbre antigua, que nos despachaua sin remetimos 
á ninguno. Yo me parto aora esta hora para Euora, y dahí á 
Coimbra. V. P. perdone por amor de Dios de escreuir tan 
breue y tan mal ordenado; espero de lo hazer largo después. 

El rey se holgó mucho quando le dixe que V. P. mandaua 
dizir seis missas, scilicet, tres en Roma y tres en Loreto, por 
S. A., y mostró que tiene en ellas mucha confianza; y la reina 
mostró avn con más palabras quárito holgaua, después hablándo- * Franciscus Borgia. De hoc agit POLANCO, t. VI, pag. 743, n. 3219, 
ubi illud dicitur: «hic rigor, qui alioqui ex Constitutionibus ortum habere 
videbatur (quamvis expresse in eis niliil tale habeatur), gravis censebatur.» 28o EpISTOLAE MiXTAE 1 121 

le yo aparte: y me dixo: Yo tengo por cierto, que ninguna cosa 
podría pedir el P. Ignacyo al rey, mi señor, que no se lo con^e- 
diesse. Ayer di al rey las nueuas de auer el P. Laines escapado 
del capelo, que hasta ayer no se las pude dar, con la enferme- 
dad de mis ojos. S. A. respondió, que mejor fuera hazer á 
Lainez cardenal, que, etc.; y todauía mostró edificarsse de la 
diligencia de V. P. * Dile también las nueuas de los doctores de 
París, y de lo que el rey de Francia avía dicho en consejo es- 
trecho al cardenal de Loreyna, contradiziendo los demás á la 
Compañía ^ El rey dixo, sonrriéndosse, que no avía acá auido 
tantas contradiciones, y que también sabía que en Andaluzía 
auía hun cierto predicador ^, que dezía mucho mal de la Com- 
pañía, que no deuía ser bien enformado. Yo respondí, espan- 
tado cómo lo sabía, y que no se lo auía yo dicho, porque S. A. 
no procurasse algún remedio, con que nos quitasse la corona 
que Dios aparejaua a la Compañía. 

Con los que vinieron comigo, como ya tengo escrito, mostró 
el rey holgar mucho, avnque entonces estaua enfermo. Si á 
V. P. le pareciesse mandar acá algunos más, máxime si fuesse 
alguno que pudiesse acá tener algún cargo, tengo por cierto 
que lo podríamos acá azer de modo, que el rey lo pidiesse con 
mucha instancia á V. P., y quedasse por ello muy obligado; 
mas yo no osaré tocar esta tecla, sin auiso de V. P. Y cierto. 
Padre, que si allá se podiessen hallar dos para rectores acá, que 
sería acabar de hazer esto vna misma cosa con Roma, porque 
avnque agora lo están en los deseos y en la vnión de las volun- 
tades^ de lo qual tienen tanto, quanto se puede desear, no lo 
están en el mismo modo de proceder, y deste diuersso modo de 
proceder se siguen dos notables inconuenientes, vltra de otros 
muchos: el primero, que, con tener mucha gente, hazen muy 
poco con ella; el segundo, que, con tener mucha renta, gástanla 
de manera, que pueden mantener pocos, y estos con trabajo. 
Esto es lo que he entendido de informaciones: después que lo 

1 Quid in hoc negotio a Lainez et Ignatio actum sit, explicat Polanco, 
t. V, pag. 34, n. 6o. 

2 Polanco, t. vi, pag. 484, n. 2087 et seqq. 

* Ludovicus de la Cruz? Cf. Polanco, t, vi, pag, 690, n. 2981 et 
pag. 707, n. 3064. Vide supra, pag. 237, 238. 21 APRILIS 1556 281 

tocare más con la mano, lo escriuiré más largo, y por aora no 
puedo dezir más, sino que todas las vezes que V. P. me "enco- 
mienda á Dios, tengo mucha consolación, y tengo ánimo para 
adelante. V. P. de allá por amor de nuestro Señor me hechesu 
sancta bendición. Oy XX de Abril de 1556. Filius, qui desy- 
derat obedire tibi, 

Luis González. 

Inscriptio: ^ Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. Ignatio de 
Loyola, prepósito genérale della Compagnia di Jesús. Roma. 
Alia manw. Lisbona. R.''^ á los 24 de Mayo. 

ROBERTUS CLAYSSONIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BILLOMO 21 APRILIS 1 556 ^. 

P. Le Bas orationes habet ad populura. — Fructus ex eisdem exemploque 
vitae perceptus. — Petrus Canal, sacerdos factus, in patriam, valetudinis 
causa, adit. — Clayssonius dicit e suggestu, tempere quadragesimali. — 
Orationum suarum materies et distribuíio. — Fructus coUectus. — Initium 
collegii billomensis. — Oppida circumjacentia excoluntur. 

Pax domini Dei nostri Jesu Christi perfecta nos donet li- 
bértate. Quae a proximis literis ^ scribenda occurrunt, Rde. 
in Christo Pater, compendiaria methodo perstringemus. Rdus. 
Pater Hieronymus ^, Issiodori ecclesiastae muñere functus, qua- 
dragesimam, non sine spiritali fruge, quae, iam ad messem ma- 
tura, in horreum Domini opportune conuehenda est, peregit. 
Certe ob singularem modestiam ac pietatem insignem, quam * Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. /55 ó, triplici folio, n. 188, 
prius 270-272. 

2 Has afferunt Litt. Qundr., t. iv, pag. 39 et 64. 

^ Hieronymus Bassius (le Bas), de quo haec Polanco, t. vi, pag. 488, 
n. 2101, 2102: «P. Hieronymus Bassius, ex quo alvernos revisit, piis nego- 
tiis vacare non cessavit... Tempore Quadragesimae hujus anni 1556, Isio- 
dorum, adjuncto magistro Petro Chanali, concionaturum se contulit, cum 
máximo civium favore et animorum fructu, ecclesiastes muñere per- 
functus...» 282 Epistolar Mixtae — 1122 

animo gerit ac vultu prae se fert, ómnibus commendatur. Cha- 
rissim'us frater noster Petrus Canalis die lunae proxime elapso 
(secundis paschae feriis primitiis sacrificü Deo oblatis) Chaze- 
llas ^, patriam, in aere nativo pristinam valetudinem recupera- 
turus, qui, rara quadam morum modestia vitaeque probitate, 
virtutis insignem existimationem jure meritissimo adeptus est; 
Pater vero Hieronymus, muneribus issiodorensium ciuium cum 
prudenti humilitate refutatis, fragrantissimo Societatis odore 
in ea vrbe disperso, Claromontem, xenodochium iterum suo 
more administraturus, ad aedes domini cancellarii reuersus est: 
cuius quadragesimales conciones frequentior auditorum turba 
exornauit, quam ullius alterius ecclesiastae annis antehac viginti 
quatuor. Rmus. dominus ^, ex ea vrbe oriundus, instantissimis 
ciuium precibus victus, próximo aduentu, itidemque quadra- 
gesima me issiodorensibus ecclesiastem designauit. Quadrage- 
• simam praeteritam, hac methodo in concionibus meis vsus, 
vt, thematis loco, lamentationes Jeremiae, atque adeo psalmum 
dauidicum post centesimum decimum octauum, cuius initium 
Beati immaculati in via, sumpserim; hinc mox epistolam, missae 
diei accommodatam, explicandam subiunxerim, denique praeci- 
pueque evangelium enarrauerim (quae quidem methodus, cum 
argumentorum copia coniuncta, eruditioribus mirifice placuit), 
cum fructu animorum haud poenitendo, et admiranda audito- 
rum frequentia, Christo duce, Biliomi peregi ^ Ad dominicae 
passionis enarrationem, quinqué, vt minimum, hominum millia 
coníluxisse feruntur; haud pauci sex millia numerare minime 
dubitant. Non pauci vtriusque sexus nobiles ea nocte in hac 
vrbe concionis gratia pernoctarunt. Certe lachrymae atque su- 
spiria internum animi affectum prodebant palam. Poenitentiae 1 Chazelles. Lege a nobis dicta in Litt. Quadr-, t. iv, pag. 339, annot. 3, 
ubi expendimus de quo oppido (plura enim hoc nomine appellantur), sermo 
probabilius sit. — Caeterum ipsius Petri Canalis epistola, infra, n. 1134 
editur. 

- Gulielmus du Prat, claromontanus antistes praeclarissimus, de quo 
passim in his MONUMENTis, ubi sermo de Gallia est, et in Cartas de San 
Igfiacio, t. v et VI. 

^ Cf. POLANCO, t. VI, pag. 487, n. 2097 et seqq., ubi sermonem facit 
«de coliegio bigliomensi». 21 APRILIS 1556 283 

asylum frequentantium turba pene hac quadragesima obrutus 
fui: scholastici complures, praecipuae vrbis matronae, aliquot 
extraneae mulieres, nobilitate illustres, quae ad condones meas 
confluebant, nobiles aliquot meretrices, et concubinae canonico- 
rum, mihi confessae, vitae mutationis speciem prae se ferunt. 
Pio consilio, atque ope piorum pecuniaria, meretrices conuersas 
in Christi sinu foueo, ne recidant in sterquilinium, cuius studii 
fama fragrantissimum Societatis sparsit odorem. 

Non desunt matronae, quae, meo fretae consilio, confessionis 
atque communionis sacramenta octano quoque die frequentent, 
quarum vna mercaturae exercitium satis opulenta plañe omisit, 
vt liberius sponso Christo vidua seruiret. Compluribus persuasi, 
vt saltem mensibus singulis poenitentiae antidotum, ad vitio- 
rum expellendum venenum, praesentissimo remedio sumant 

Certe amplissima hic messis Christo colligitur, vnicus sudat 
operarius. Quanta horrea extrui poterant," quanto amplior mes- 
sis speranda erat, si Societatis coloni hanc terram incolerent ex- 
colerentque! Verum enimvero Societatis, próximo mense aduen- 
tantis, spes nos consolatur atque exhilarat. Certe pontifex cla- 
romontanus, missis ad Rdam. paternitatem tuam petitoriis lite- 
ris, animis nostris prosperi successus fiduciam suggessit. Rdus. 
praepositus prouincialis, Dnus. Paschasius Broétius, literarum 
suarum suppetiis spem conceptam aluit auxitque. Et iam qua- 
tuor praecipui scholae biüomensis (cuius omnis administrationis 
jus a canonicorum collegio in Societatis arbitrium translatum 
est) moderatores cum ciuibus issiodorensibus, contracto inito, 
conuenerunt vt, proximis D. Johannis Baptistae feriis, juuen- 
tutis in ea vrbe instituendae curam suscipiant, scholae biliomeae 
valedicentes. Itaque professorum praesidio scholastica exe/citia 
destituentur, nisi Societas, ruinam alioquin minanti academiae, 
humeros submittat. Sed bona spe freti, speratae victoriae enco- 
mium canimus, trophaea propediem, Christo duce, erecturi. 
Domicilium praeparatur excipiendis fratribus, doñee collegium 
destinato solo Societati erectum sit. 

Rdus. Pater noster Hieronymus, in monasterio stellensi ^ ac * De hoc monasterio vide sis Litt. Quadr., t. iv, pag. 41, annot. i, et 
pag. 339- 284 EpISTOLAE MiXTAE — II22 

vrbe biliomensi a paschate concionatus, auditoribus non parum 
placuit. Ego vero octauis paschae m vrbe, Curta Petra appellata, 
lingua vero vernácula Cortpierre '; itidemque postridie, con- 
done funebri ibidem habita, ita ciuium ánimos mihi deuinxi, vt 
in proximum aduentum me desiderarint: verum fides, issiodo- 
rensibus ab episcopo data, violari non potuit. Montanis incolis, 
ambertinisj arlacensibus, blelensibus caeterisque post ferias 
D. Johannis Baptistae, precibus eorum victum me, atque episco- 
pi imperium cernens, fidem promissam praestabo. Certe cogor 
assensum negare multorum precibus, vt paucis faciam satis. Deo 
gratiarum actio, bonorum omnium auctori, jure meritissimo 
referenda, qui me, inutilem terrae vermiculurn, et animo et cor- 
pore perquam exiguum, ad tanti muneris dignitatem euehere 
gratuita vocatione dignatus est. Pluribus quidem in locis con- 
cionando, votis petentium sufFragarer ; sed biliomaei moram 
salutari diuini verbi siti vrgent, qui, vt verbi euangelici energia 
regeniti sunt, ita lacte illo spiritali alendi, donéc in perfectionem 
aetatis plenitudinis Christi adoleuerint ^. Passim, Christi benefi- 
cio, restitutiones haud leuis ponderis fiunt, pax inter dissidentes 
componitur, adulteria et concubinatus aliquot diuortio disrupta 
su;it; jurandi, blasphemandi jurgandique mos corruptissimus 
passim exulat. Noua rerum omnium metamorphosis nobis spe- 
ratur, vbi Societatis iustus numerus accesserit. Vale, praeposite 
obseruandissime; filiorum tuorum in sacrificiis orationibusque 
memor, nosque Patrum ac fratrum istic agentium precibus 
commendare digneris, vt gratum summo numini praestemus 
sacrificium. Vigésimo primo Aprilis 1556. Biliomi in Aruernia. 
Rdae. P. tuae minimus in Christo filius. Imperio P. Hieronymi 
Bassji, 

ROBERTUS ClAYSSONIUS. 

Inscriptio: Rdo. in Christo Patri, Dno. Ignatio de Loyola, 
praeposito generali Societatis Jesu, Romae. Alia manu: R." 12 
Julii. * Quae heic attinguntur, explicata invenies in Litt. Quadr. , t. iv, 
pag. 338-344, ad quem locum, ne saepe eadem repetamus, lectorem mit- 
timus. 

2 Ad Ephes., IV, 13, 23 APRILIS 1556 285 

HÉCTOR LIONELLO 
PATRI IGNATTO DE LOYOLA 

SENIS 23 APRIUS 1556 ^. 

Senas adveniunt sodales. — Primordia collegii senensis. 

t 
Jhus. 

Molto Rdo. in Christo Padre. Fax Christi. Ancoraché 
V. R. P. sara stata molto ben' informata del P. Salmerone di 
quanto accadeua circa la fondatione di questo collegio ^, tutta- 
uia per commissione del Padre rettore ' non mancheró ancor 
io di dirle quel ch' al presente mi ocorre intorno alia medesima 
materia. Et primieramente, essendo con la grazia del Signore, 
sabbato a sera, arriuati in Siena sani et salui, il signore Mer- 
chiante uenne súbito a trouarci in casa del procaccio, menan- 
doci in camera sua, et tenendoci a cena seco. La domenica, 
dopo pranso, andammo a far' riuerenza al cardinale; et benché 
hauerebbé riceuuta gran contentezza S. S, Rma. che' 1 P. Sal- 
merone si fosse fermato qui alcuni giorni * per consolare queste 
pouere anime tanto afflitte per le tribulat^oni passate ^, niente- 
dimeno mostraua di non le essere dispiaciuta la uenuta nostra, 
dicendoci che stessimo di buon' animo, che non sarebbe per 
mancarci niente. II lunedi uisitammo il signor Villanuoua ^, il ' Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 184, prius 46. 

2 Ad initia collegii senensis speclant, quae habentur inter Carias de 
San Ignacio, t. vi, pag. 197, 221, 224, 232, 233, 237, 244. Cf. etiam 
POLANCO, t. VI, pag. 122 et seqq. 

^ Hieronymus Rubiola. Missus hic fuerat ciim Rectore Leonello et Petro 
Regio, qui «circa vigesimum diem Aprilis> pervenerant, «et quia nonduní 
praeparatus erat eis locus designatus, quod reliquum erat hujus mensis 
partim apud Cardinalem, partim in domo quadam canonicorum, exegerunt.» 
PoLANCO, ibid., n. 454. 

* Senis revocatus fuerat P. Salmerón, pontífice máximo illum alio mit- 
tere cogitante. 

•' «Status hujus nobilis civitatis et facies satis miseranda erat,> vexata 
nempe bello senensi, paulo ante confecto. PolanCO, ibid., n. 450. 

^ Franciscus Villanova, qui neapolitanus regens fuerat. Huic Ignatius 
scripsit 29 Aprilis epistolam, quam habes in Carias, t, vi, pag. 246. 286 Epistolae Mixtae — 1123 

quale ci fece assai carezze, etla medesima sera che uenimmo, ce 
mandó a diré, che in tutto quello ci faceua bisogno, ci seruis- 
simo di lui et di casa sua, come della nostra di Roma, et che 
essendo noi in casa del cardinale, non uoleua leuarci, per non 
far' dispiacere a S. S. Rma.; ma che, si in altro luogo fossimo 
alloggiati, lui medesimo sarebbe uenuto a leuarne, per 1' affettio- 
ne che porta a V. R. P. et a tutta la Compagnia. Visitammo 
ancora il signor capitano di giustitia, il quale ancor lui ci 
uidde molto uolentieri, facendoci la mattina seguente andaré a 
desinar' seco, Et hauendo letta la lettera del P. Laynez, ne 
prese tanta allegrezza, che diceua far' piú contó di quella, che 
si fosse stata di qualsiuoglia principe christiano; perché le cose 
del P. Laynez le teneua como fossero tante reliquie. Benedetto 
sia sempre nostro signore Iddio, poiché tanto é la benignitá sua 
uerso quelli che fedelmente lo seruono, che, oltre la gloria che 
gli ha preparata in cielo, fa che ancor in térra siano dai gran- 
di del mondo honorati. Hoggi, con grande allegrezza di tutti 
noi, é uenuto il P. Battista, da Fiorenza ^ sano et gagliardo. 
Alloggiamo hora in una casa, chel signor Merchiante ci ha fatta 
daré nel duomo, doue molti di questi canonici uengono a uisi- 
tarci, ofFerendosi molto amoreuolmente in tutte le occorrenze 
nostre, et allegrandosi assai che V. P. uoglia far' qui questo 
collegio, doue sará per riceuerne grande utilitá questa cittade, 
et gloria il Signore. La mattina et sera andiamo a mangiare co' 1 
signor Merchiante ^, il quale attende con ogni diligenza a far' 
che si comprimo i letti, tauole et altre cose necessarie, per porter 
tanto piú presto andar' nella nostra casa, la quale hieri andammo 
a uederla con un fratello di Mario nostro senesse. Ma perché 
sta ancor piena di soldati, non siamo entrati dentro, eccetto nella 
chiesa, la quale a assai bella et grande, quasi quanto quella di 
Roma. Ha tre altari assai belli et un orticello accanto. II sito é 
molto ameno, arioso et sano, et quantunque sia nel centro della 
cittá, uicino alia piazza et alia sapienza, nientedimeno é remoto 
dalla gente, et da potersi ampliare col tempo, di modo che in ^ P. Joannes Bta. Firmiensis sive Firminius. 

2 Vide quid de nomine hujus viri scripsimus in Polanco, t. Vi, pag. 1 24, 
n. 454, annot. 3. 23 APRILIS 1556 287 

tutta Siena, ci pare, non si poteua trouare il migliore et piú com- 
modo luogo per noi di questo. Et per hora, non mi occorrendo 
altro che diré, faccio fine, pregando humilmente V. R. P. et 
tutti li Padri et fratelli che si degnino tenerci per molto racco- 
mandati nelle sue sante orationi. Di Siena aUi 23 d' Aprile 
1556, Di V. R, P. inutile et minimo seruo, 

Hettorre Lionello. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
tio de Loyola, genérale della Compagnia di Jesú, a Roma. 
Alia manu: R/^ ali' ultimo del medesimo. 11«4 

ANTONIUS VINCK 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CATANA 23 APRILIS I556 '. 

Incunabula collegii catanensis. — Studium optími antistitis in re christiana 
amplificanda, fovendaque Societate. — Pietas Ferdinandi de Vega. — So- 
dalium exercitationes. 

7 Jesús \ 

La gratia et pace di nostro signor Jesú Christo sia in nostro 
continuo fauor. Amen. Molto Rdo. in Christo Padre. Dopoi 
che in Februaro vltimo passato fu determinato in questa cita di 
daré principio per vno collegio della Compagnia, come da quello 
sta auisato per altre ^, fece grande instantia il R.*"" vescouo ^, 
accioché alchuni Padri della Compagnia (non obstante che non 
si erano anchora rendita per lo collegio) habitassero in questa 
cita et attendessero alli essercitij soliti. Per tanto apparse alio 
R.^° nostro P. prouincial, attendendo il grande desiderio et 
animo, lo quale monstraua il detto R.'"" vescouo, mandarsi al- * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 223, prius 177. 

^ Ipse scripsit P. Vinck epistolam 19 Februarii, quam habes supra, 
n. 1096, pag. 200. 

' Nicolaus María Caracciolus, cujus erga Societatem benevolentia com- 
mendatur mérito a Polanco, t. vi, pag. 332, n. 1358 et seqq., qui hanc 
epistolam adhibuit. De praeclaro hoc antistite multa R. PiRRUS tradit, in 
sua Catanensis Ecclesiae Notitia, i, lib. iii, n. lvii. 288 EpiSfOLAE MlXTAE— 1124 

chuni. II vescouo interim diceua di voler dare il necessario su- 
stentamento per quelli che venerebbeno, il che fece, benche- per 
]a absentia di sua signoria R.'"^ sara assai tenue, non essendo 
lassato prouisione alchuna, si non dello vitto ordinario. Cosi alli 
dodici di Marzo passato fu mandato io in questa cita cum vno 
compagno, et stette in casa del vescouo fin alli 16 del ditto, 
partim per la infirmitá del mió compagno, lo quale haueua febre 
tertiana per alchuni giorni, partim per non hauer commoditá 
di stare alio loco determinato per lo collegio, procurando inte- 
rim alchune cose necessarie, et commensai a diré missa in la 
chiesia determinata per lo collegio, et fare alchuni adraonitioni 
per confessar, perché giá era la settimana ^ della pasione. 

Alli 16 di Marzo arriuó a Catania per ordine del Rdo. Pa- 
dre nostro prouincial el P. Sanctio nauarro^ cum vno compagno 
per stare in Catania, intanto che di quel tempo fin alio presente 
siamo duoi sacerdoti et duoi altri compagni laijci. La settimana 
santa et per tutta la pasca hauemo hauuto di confessar molte per- 
sone di ogni conditione, piú che non poteuamo satisfaré, oltra 
che sperauamo, per essere cosi nouamente venuti et non si sape- 
ua quasi in la cita la nostra presentía, si non da pochi, et quelli 
che si erano confessati cum noi, 1' andauano dicendo et auisando 
ad alchuni loro amici. Come, secundo che loro diceuano, resto- 
rono della confessione molto satisfatti, monstrauano hauer 
grand' animo di voler adgiutarsi per metzo della confessione et 
communione frequente, benché con 1' eííetto fin adesso poco lo 
demonstrano; et da molti, li quali haueuano proposto di tornar 
fra li quindici giorni, pochi sonó tornati. 

Lo sabato santo si confessó cum noi il signor Ernando de 
Vega ^, lo quale sta in Catania vicario et capitán d' arma in 
loco di S. E., et albora si haueua redutto nel monasterio di santo 
Dominico. Alia ottaua di pasca il R.^° P. Santio commenzió a ^ Ms. heic et deinde, settamana. 
. ^ Sanctius Ochoa, patria navarrus, qui monteregalensi collegio prae- 
fuerat. 

^ «Ferdinandus de Vega, primogenitus filius Pro-Regis, illi civitati 
praeerat, quemadmodum Dominus Suerus, minor natu frater, Syracusis.» 
PoLANCO, t. VI, pag. 332, n. 1357. — Ule ac catanensis episcopus auctores 
hujus collegii fiierunt. ^3 APRILIS 1556 289 

predicare; si * trouó presente il signor Ernando et la cita cum 
molti gentilhuomini, li quali tutti restorono assai satisfatti, et 
la predica si continuara ogni dominica et festa in la nostra 
chiesia. 

Auanti la partensa del R.*"" vescouo di questa cita per Roma, 
si diedi ordine di insignare la dottrina christiana alli figlioli in 
questa cita in 14 chiesie, et la dominica si commensó cum molta 
satisfattione et contentetza delli citadini di questa cita. Si man- 
dorono anche 1' ordine a tutte le terre della diocese, accioché si 
insigna la dottrina christiana in tutte le terre. Si ordinó anche 
auanta la partenza del R.'"° vescouo, che si legesse duoi giorni 
la settimana casi di conscientia alio clero, et le dominiche et 
feste si legesse in la chiesia magior, dopoi le vespere, li dieci 
commandamenti di Dio. L' vno, cioé legere li casi di conscientia, 
commenzó hieri, alli 22 del presente, cum vno grandessimo audi- 
torio da tutto il clero et molti gentilhuomini et dottori, li quali, 
secundo che intendo, sin' andorono satisfatti, et questa lettione 
continuaró ogni mercurdi et venerdi, si alchuno impedimento 
non lo impedisce. 

La lettione delli commandamenti ho pensato di differire al- 
quanto per li impedimenti, li quali occorrono, essendo adesso 
venuto vno giubileo, et altri respetti, per alchuni giorni. V. R."^* 
paternitá non cessi di reccomandarci ad Iddio di continuo, 
accioché questo principio dato vada crescendo a gloria di Dio et 
salute delle anime nostre et quelle delli prossimi. 

II signor Ernando de Vega di continuo, cum quel animo che 
quella casa porta verso la Compagnia, non cessa di adgiutarsi; 
et perché stamo per adesso assai incommodi, sua signoria pro- 
cura di comprare vna casa vicina cum vno cortigüo assai capace 
et commodo, donde si potranno accommodare per adesso sette 
camere, oltra le altre stantie terrane, le quale seruiranno per cu- 
sina, refettorio etc. Lo loco cum lae casae é stimato /\ 150. 
Spero che [fra] pochi giorni si comprará la casa et si conciará, 
et etiam la chiesia si accommodará per metzo del detto signor 
Ernando, lo quale monstra grande desiderio accioché qua fusse 
vno buono et grande collegio. Credo non vorrá essere auansato 1 Ms. si si. 

Epistolai Mixtae, tom. t. 19 290 EnSTOLAE MlXTAE — IÍ25 

dalla signora duchessa ^, né del signor Asnero, in procurar di 
fundar collegio, in tanto che hauerá essere questo magior di 
quello di Siracusa et Biuona. 

Noi per la Iddio gratia qua stamo buono adesso tutti, et di 
tutto il cuore si reccommandiamo alli orationi di V. R.'^^ P.*^^ et 
di tutti, accioché Iddio si concedi gratia di adimpliere la sua 
santa volunta. Amen. Di Catania, alli 23 di Aprile 1556. D. V. 
{^ da p tá indegnissimo seruo et figliolo in Christo, 

Antonio Vinck. 

Inscriptio: \ Alio molto R.<^° in Christo Padre, il P. M. 
Ignatio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia di Jesús, 
in Roma. Alia manu: R.^^ a 14 di Maggio. 1195 

ANDREAS BONINSEGNA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ARGENTA 20 APRILIS 1 556 ^. 

Quid Argentae acciderit, cum, rogati nostri ut concionarentur, suggestum 
ascenderé petierint. — Liber, haeresim continens, inventus, nostratibus 
attribuitur. — Inde tumultus per urbem fit, sociisque detrahitur. 

t 
Jhs. 

Pax Christi etc. Rdo. in X." Padre. Auengaché habbi scritto 
al Rdo. P. M. Pelletario sempre le cose che sonó occorso alia 
giornata ^, nondimeno hor, essendo accaduto un caso insólito, 
mi é parso di notificarlo á V. R. Giá molti mesi sonó che tutta 
questa térra sera quietata, et parimente era cresciuto la diuo- 
tione uerso della Compagnia mirabilmente, a fin tale, che, non 
potendosi a nisun modo predicar qui in questo nostro per la 
moltitudine d' udrenti, fossimo pregati piú uolte da boni della * Isabella de Vega, Ferdinandi sóror, ducissa Bibonae ac collegü So- 
cietatis in liac urbe fundatrix. 

^ Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 198, prius 74, 75. 
' Vide epist. 11 19. 26 APRILIS 1556 291 

térra, et il signor vesconte ', di essa gouernatore, che uolesimo 
andar ad una chiesa parochiale, qual é la cathedrale di questo 
castello, doue soliono predicar molti. lo, hauendo diíFerito sem- 
pre et escusatemi piii uolte per piú raggioni, al fine mi fo detto 
dal nostro Padre prouinciale [j/V], M. Pelletario ^, che io douese 
procurar d' andarui, essendo cosí desiderose tante persone peí 
maggior frutto del' anime lor. Adimandato adonque la licenza 
dal signor vicario, et dátemela con questo, che pur dicese una 
parola al pastor di quella, hebbe al fine risolutione che aspetasse 
quella prima domenica, che ne parlaria, credeuo io, col signor 
vicario, non mi dicendo altro. In tanto la domenica sequente 
conuocó li parochiani, et si dette e boti di campana, et tutto 
sbigotita questa gente, gli incominció a diré, che luí tanto tempo 
gli era stato pastore, et che sapeano come si era portato; mache 
hora io uoleua andaré a predicare nella lor chiesa, et che tore- 
simo il polpito a dominicani, et che sarian sforzati hauerci sem- 
pre per predicatori, ancorché non gli piacesimo, et poresimo la 
chiesa in seruitude; [et] mille altre cose asai peggiore, che haue- 
rian escitato a romor ogniun quanto si uolia afficionato. 

Hora di quiui alcun si commose, altri forno escitati a sdegno; 
cominciorno alcuni a lodar il predicarui, altri ció ricusauano con 
gran clamori; chi dicea, bisogna getarli nel Po; chi parlaua di 
portar uia il polpito; chi lo uolea stellare; chi ci malediceua, altri 
ci biastemaua; alcun dicea, che mai ci cachiarian di qua, se non 
andauano a sua Ecc/^; et diceano che non hauean il mondo di- 
intratenerci; molti si dauano di parole; poco auene che non si 
cominciorno a darsi insieme. Ma ció euitó non ui esser stati molti 
informatissimi della Compagnia, et quali sano che questo non 
procede d' altro, che dal inuidia de preti, e quali, come é cosa a 
tutti manifesta, non ci puono patir quiui, non hauendo pero lor 
altra raggione, senonché alcuni palesemente dicono, che ogniun * Hujus yin nomen tacetur a Polanco, i. iv, pag. 212, n. 784 et seqq., 
ubi de hac re fit sermo, adhibeturque haec epistola. Sic enim narrationem 
exorditur: «Saepius ab oppidanis rogatus fuit [Boninsegna] et a quodam 
Vice-comite, qui oppidi Gubernator erat...» etc. 

2 «Cum autem P. Andreas recusaret varias ob causas, visum est Patri 
Pelletario, Superintendenti, piis desideriis eorum hominum satisfaciendum 
esse.» Polanco, 2¿^í¿/. 292 Epistolae Mixtae — II 25 

si doleria, se li uenesse tolto il suo guadagno, etc. Qual cosa ha- 
uendo inteso, fece secondo il conselio di monsignore ^ soffraga- 
neo del cardinale santo Angelo '^, qual si dolse laltra uolta che 
non hauesse mostrato i priuileggij nostri, quando essi non uo- 
Jeano, né che si dicesse messa, né si predicasse, né si confessasse, 
et mille altre cose. Perilché mostrai al signor vicario, che, secon- 
do il tenor di quegü, interpretandoli nel medemo senso ^ lui et 
un altro frate di santo Domenico, poteuamo predicarui, quanto 
maggiormente sapendo S. SM esser il Rmo. cardinale fauoreuo- 
üssimo alia Compagnia nostra, et il signor duca * pur, hauendoci 
mandati qua per far alcun frutto, masime ^ che noi sol adiman- 
dauamo di predicar con lor sodisfacione, et sol il dopo pranso 
una hora, quando la chiesa sta uacua per questi ca[ldi.?]. Ma 
alia fine questo era poco, se non hauesero etiam escitato e domi- 
nicani, pregandoli, quanto caídamente poteano, che lorpiliasino 
contrasto con noi, dicendo che noi gli uoleamo tor illorpolpito 
(essendo essi soliti a predicarui, 1' aduento et la quadragesima), 
et che ancor scriuesero al lor prouinciale et al capitolo, qual si 
facea in Ferrara, che lor lo uolesino difFendere. Pero, essendoci 
amico quel principal de lor ordine quiui, gli rispóse che niuna 
raggione haueano di lamentarsi di noi, et che il detto polpito 
non era piú suo che d' altri, masime non predicando lor né in 
questi tempi, né in tal hora. Al fine pregorno che lor uolesino 
piliar quel assonto di predicarui continuamente o per alcuni 
mesi, incominciando quella domenica, qual sperauamo predicar 
noi. Qual cosa accettata per farli piacere, giá ha predicato un lor 
frate, qual ci parea afficionatissimo, et nel meggio ha detto che 
era restato di andar a capitolo per esser stato pregato dal signore 
vicario di qua, et il pastor di detta chiesa, et sacerdoti, et altri 
della térra, ació mantenghi et difFendi il polpito del ordine loro 1 Ms. Mj «P. Andreas, juxta Episcopi Suffraganei consilium, aliquando 
ei datum, privilegia Societatis Vicario ostendit.» Polanco, t. vi, pag. 213, 
n. 786. Porro de consilio hoc, alias Boninsegnae dato, egerat ipse POLAN- 
CO, t. IV, pag. 89, n. 161. 
* Rainuccius Farnesius. 
^ Corrosa charla, lectio dubia apparet. 
Hercules de Este, Ferrariae princeps. 
Lectio dubia. 26 APKILIS 1556 293 

contra di chi se lo uolesse usurpare o con authoritade o senza 
authoritade. 

Siché questo tanto ha comosso, chi a sdegno, chi ad alle- 
grezza, che ci dubitiamo grandemente non naschi alcun scan- 
dalo, etiam che noi non cerchiamo piú di predicarui. Ma perché 
giá molti hano fatto parola, et poco ue né mancato che non si 
siano dato qual cosa; se si cominciasse, ne seguiria di male cose. 
Et non so quel il Signore permetterá, perché non mancano di 
machinar ogn' hora mille calumnie et falsitade contro di noi, 
escitando contro della Compagnia riostra tutta questa gente, 
se pur potesino; imperoché sonó asaissimi per questo fauoreuoli 
a! diuin seruiggio, et cognoscono la grande impietade di costor. 

A questi giorni passati fo straciato in una barca di queste 
d' un certo frate un libreto, et súbito smontati quelli della bar- 
ca, li maleuoli cominciorno a diré che era nostro ^ Qi^al cosa 
intessa, fece pratica di uederne uno, qual uisto, ancor io lo giu- 
dicai per sospetto; ma conferendo col P. M. Giouani ^, conclu- 
desimo in eíFetto esser da reprobarsi, et pero la denonciai ben 
dua uolte ad un frate che tien 1' ufficio della inquisitione, et cosí 
últimamente mi pregorno ad esser con il vicario et altri pretti 
a condenarlo, qual cosa si fece, 

Ma essendosi al fine abrusciato il giorno di santo Marco, si 
cominció il piú marauelioso tumulto, che mai fosse uisto, doue 
altro non si dicea per la térra, che noi haueamo fatto uenire 
questi libri per far apparer questa térra lutherana. Altri diceano 
che noi erauamo authori, altri che erano nostri: qual cosa si é 
sparso per tutta la térra et di fuori; et mai questo vicario si é 
ritrouato che habbi né chiarito, né fatto chiarir della ueritade. 
Ma trouandosi presenti etiam quelli che poteano esser ben in- 
formati della ueritade, cioé e frati di santo Domenico, a tale 
dispute, né pur una parola han detto, cosa che molto ha confír- 
malo questa falsissima opinione, in che siamo noi authori di tal 
libro, et io son stato quello istesso che lo denonciato al detto 
fratte della inquisitione, auanti che huomo ne parlasse. ^ POLANCO, t. IV, pag. 214, n. 789. De libro autem, cujus raentio heic 
fit, egimus in annot. i ad hunc locum. 
^ Joannes Pelletarius. 294 Epistolar Mixtae — 1125 

Apresso di questo, oggi, essendo uenuto e puti alia schola, 
han detto che li era stato commeso che si portasse le nostre dot- 
trine al vicario, et Despauterij, cosa che ha fauorito questa 
scelerata opinione, perché cosi si facea instanza de nostri libri. 

Ma hauendo per cosa certa che un de questi, e quali ha por- 
tato tali libri (credo comprati semplicemente) in questa térra, 
dicea a tutti, che ad instanza nostra, pregato.da certi amici no- 
stri, gli hauea portati, et che ne hauea un, qual se li dette per 
mostra; 1' ho fatto chiamar oggi dauanti ai vesconte, et confes- 
sando ció hauer detto, la ributaua adoso ad altri amici nostri, 
quali giustificatosi, 1' han fatto buggiardo et confuso, et ha 
detto che cosi credeua, et che ha fallato, et che li perdoniamo; 
ma per questo non sonó chiariti tanti et infiniti, li quali son 
stati informati da lui sopra ció, et da altri, in tal tenore. Et an- 
corché quasi tutti e contrarij, et quasi tutti e semplici et il con- 
de ^ sia di questo parer, cerco pero di hauer noticia de capi, per 
farli conoscere il suo errore et sceleragine: onde domani ho da 
far chiamar un prette fra gli altri, il quale ha hauuto a diré che 
mantenirá che noi siamo authori di questi libreti, intitulati delli 
dieci precetti, senza nome di autore. 

Siché, Padre, stiamo in questi traualij, de quali, si come siamó 
innocenti, ancor il Signor ce ne liberará. Ma pouere quest' anime 
et pouera questa térra, se si partesse mai la Compagnia: é posta 
in mal áseto. Niente dicono che ci sonó e pretti, quali, come é 
publica fama, tengono le concubine, altri hano filioli, et alcuni 
filioli preti. Cose stupende: ma se monsignore santo Angelo de- 
sidera di prouederli, non fa bisogno acceti lor scuse, né che sol 
cometti a suoi ufficiali, quali, secondo una certa raggione, bisogna 
si accommodano a non tropo galiardamente fauorir questo ser- 
uiggio di Dio nostro signore. 

Ho tutto scritto al P. M. Giouani, et significatoli come bi- 
sogna che ció manifesti al signor duca, perché non ci é altro ri- 
medio. Noi ñon habiamo né casa, né chiesa, né fermezza, né 
potiamo altroue predicare. Ci impongono mille calumnie questi 
preti; non ci pono patire. Gli frati son stati concitati contro di 
noi; lor siiSQn.gcítperti poco araici;. non so hormai che faremo. Abscissa papyrus. 27 APRILIS 1556 295 

Certo ci sono tale lingue, che, se ci partesimo, sarian per se- 
minar zizania per tutto il mondo; ma starci cosi, non si puó. 
Non dubito giá che non hauesimoil populo alia fine fauoreuole, 
scoperte le frode; ma questi pretti non la puon patire, et lor 
tutto questo tumulto han commoso, non perché in altro, che ser- 
uire a Iddio, gli diamo fastidio, hoc est, saluo che in far bene. 
Non altro. Tutti ci racommandiamo alie orationi di V. R. Di 
Argenta gli 26 di Aprile 1556. Di V. R. seruo in X." minimo, 

Andrea Boninsegna. 

Inscr'iptio: \ Al molto Rdo. in X'.° Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito genérale della Compagnia di Giesú, a 
Roma. Alia manu: R.*^* a 7 di Maggio. 

CHRISTOPHORUS RODRÍGUEZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

gandía 27 APRILIS 1556 *. 

Oppidani sacra exomologesi expiantur. - Orationes ad populum cum fructu 
habentur. — Christiana doctrina explicatur. — Optat Rodríguez ut socii, 
saltem dúo, ad conversorum filios instituendos, destinentur. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en Christo Padre. Pax Christi etc. Los exercicios 
que la Compañía vsa con los próximos para la utilidad de su 
ánima, se frequentan en este collegio con mucho fervor. Las 
confesiones, no sólo la quaresma, mas siempre ay tantas, gloria 
al Señor, que tenemos bien que hazer, y en ellas el Señor reme- 
dia muchas necessidades, y saca á las ánimas de peccados. Vie- 
nen casos muy importantes, y en ellos se procura el remedio 
posible para el confesor, con aquel secreto y advertencia que se 
requiere. 

Por gracia del Señor ay gran devoción en la frequencia de la 
sagrada eucharistía, como se pareció pasados los quinze días de 
pascua que no la dimos á los de fuera, como lo mandan las Ex autographo in voU F, único folio, n. 268, prius 462. 296 Epistolar Mixtae — 1126 

reglas: abía tanta hanbre de comulgar en nuestra iglesia, que 
el día inmediato después de los quinze, comulgó tanta gente, 
que era para alavar al Señor. 

En la doctrina ay muchos oyentes, no sólo niños, mas gran- 
des, y á las pláticas y sermones viene gran auditorio. A hecho 
mucho fruto el Señor con los sermones del P. Mtro. Govierno 
en esta villa, y en Denia con los del H. Mtro. Martínez, como 
verá V. P. por la quadrimestre \ 

De los moriscos se confiesan algunos, y avn de los alfaquís ^. 
Juzgo in Domino, y no sólo yo, mas todos los que lo conside- 
ran, que si V. P. mandase que dos de los nuestros se enplea- 
sen omnino en la conversión de los moriscos, que abriría el 
Señor aquí otras Indias, convertiendo á tanta multitud de áni- 
mas de moriscos, que, según sus muestras y obras, se van al 
infierno, porque claramente hazen sus pascuas, y ayunan el 
rabadán, y hazen otras cerimonias. Tienen mucho amor á los 
de la Conpañía, porque les favorecemos en lo que podemos, y 
convertidos 20 ó 30 alfaquís que puede aver, todos los demás 
se convertirán: y si oviese quien los solicitase, presto con el 
fabor divino sería hecho, porque ya ay dos alfaquís converti- 
dos; y el vno nos tiene tanto amor, que dize que daría su san- 
gre por nosotros. Esto confiesa muchas vezes. 

Muchas vezes he escrito á V. P., pidiendo por amor del 
Señor la gracia de sacar vn ánima de purgatorio en cada misa; 
por charidad que V. P. me la conceda. El Señor nos dé su 
divino amor, para que en todo á su mayor gloria cunplamos 
su divina voluntad. Todos los Padres y hermanos deste colle- 
gio se encomiendan en las oraciones de V. P. De Gandía y 
Abril 27 de 1556. De V. P. indigno y invtil siervo en el 
Señor, 

Rodríguez. 

Inscripiio: Jhs. Al muy Rdo. Padre en Jesuchristo, nuestro * 20 Aprilis, Lití. Quadr.y t. iv, pag. 176-182; ubi tamen nomen fra- 
tris Martínez omittitur. Govierno autem Michael vocabatur. 

^ Hoc nomine appellabantur agarenorum magistri. Vide Polanco, t. vi, 
pag. 517, 518, n. 2238-2243, ubi haec epistola usurpatur. 27 APRILIS 1556 297 

Padre el Mtro. Ignacio de Loyola, prepósito general de la 
Conpañía de Jesús, en Roma. Alia manu: R.'*^ á los 28 de 
Julio. 

JOANNES DE LA PLAZA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CORDUBA 27 APRILIS 1556 ^ 

Tirones in Societatis palaestra rite exercentur. — Granatam sese conferunt, 
tirocinio in hanc urbem Corduba transíate. 

Jhs. 

Muí Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Los exer- 
cicios acostumbrados en esta casa de probación se lleuan ade- 
lante con grande aprouechamiento, por la misericordia de nues- 
tro Señor, con grande suauidad y alegría de todos, y no se 
puede pensar sin admiración, que, no sólo no da desabrimiento 
ni desgusto tan continuo exercicio en mortificación, á los que 
ha mucho tiempo que en él se exercitan, pero á los que de 
nueuo entran se haze tan fácil, que no se vee descontento en 
alguno por auerse subiectado á este modo de biuir, siendo tan 
contrario á aquel en que antes tanta consolación se recibía. 
Por lo qual se me representa muchas vezes, que este es nego- 
cio que nuestro Señor ha tomado á su cargo, y que la misma 
gracia que vsó en traerlos aquí, vsa en conseruarlos y guiarlos 
adelante en la vida que han comentado. Porque no sé yo cómo 
en otra manera pueden acontecer mudanzas tan súbitas, y vn 
desasimiento tan de veras, en tan poco tiempo, de cosas en que 
el hombre ha empleado y perdido lo mejor de su vida. Gloria 
sea á su infinita bondad, por auernos enseñado camino tan 
llano para vna subida tan alta, como es la del ^ielo. 

Estamos de camino para Granada, adonde se passa toda la 
casa de probación. Plegué á nuestro Señor sea para maior glo- 
ria suya, confusión nuestra, y edificación de los próximos, redi- • Ex autographo in vol. F., duplici folio, n. 272, prius 486. Aliud exem- 
plum, Ítem autographum, invenitur in vol. Litt. Quadrim. i^jó, duplici 
etiam folio, n. 81, prius 487. • 298 EpibTOLAE MlXTAH — II 28 

midos por la sangre de Jesu Christo nuestro señor; y confío 
será ansí, siempre que fielmente caminaremos por este camino 
de nuestras reglas, pues por experiencia vemos quán cierta es 
la gracia de su fauor y ayuda á los que por ellas hasta ahora 
han caminado, para lo qual pedimos, como siempre, el conti- 
nuo socorro de las oraciones de V. P. De Córdoua 27 de 
Abril 1556. De V. P. indigno sieruo en Christo, 

Pla9a. 

Inscriptio: Jhs. Al mui Rdo. Padre nuestro en Christo, 
nuestro P. Mtro. Ignacio de Loyola, prepósito general de la 
Compañía de Jesús. Roma. Alia manu: K.^^ á los 28 de Junio. 

DIDACUS CARRILLO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COMPLUTO 28 APRILIS 1 556 ^. 

Romanas litteras desiderat. — De negolio Ludovici de Calatayud Ignatium 
certiorem facit. — Pontiflcium diploma, ad vim repellendam, requirit.— 
Domestica dubia, ad scribendi formulam spectantia, proponit. — Optat 
Carrillo liberan ab onere regendi alios. De Eleonora Mascarenhas. 

Jhs. 

Muy Rdo. en Christo Padre. Pax Christi, etc. Porque el her- 
mano Ripalda ^ dará aviso á V. P. en la suya de los exercicios 
y fructo dellos deste collegio, yo no trataré dello, más que dar 
aviso de las otras cosas particulares que se ofrescen. Y es lo pri- 
mero, que los días passados, creo ha dos años ó cerca, embié á 
V. P. vno9 poderes duplicados para anexar á este collegio vn 
préstamo, que el P. Bustamante ' para este fin puso en mi cabe- 
ra, quando huvo de hazer profesión, y nunca avemos sabido si 
estos poderes ó alguno dellos han llegado á poder de V. P. Con- 1 Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. 1536, duplici folio, n. 135, 
prius 381. 

2 Hieronymus de Ripalda. Ejus autem epístola, quae diem scriptionis 
I Maji exhibet, edita a nobis est, Litt. Quadr., t. iv, pag, 237 et seqq. 

3 Bartholomaeus de Bustamante. 28 APRILIS 1556 299 

vernía desto tener acá aviso, para que, si no se han rescebido, 
se embiassen otros. V. P. mande que se embíe aviso dello. 

En lo que toca al collegio, quel prothonotario Calatayud ^ nos 
quiere hazer en Occaña ^, cuyos despachos creo avrá ya resce- 
bido V. P., cumple, pues van limitados los poderes y donación 
que tiene hecha por vn año, que se eíTectúe dentro del año, por- 
que de otra manera será nescessario que otra vez torne á hazer 
donación y dar poderes, lo qual no podrá hazer, por el temor 
de la pena quel arzobispo de Toledo ^ le ha puesto de dos mili 
ducados, si más trata en ello, la qual, por lo mucho que nos 
ama, executaría; y porque no sé si V. P. ha sido avisado de lo 
que cerca desto ha passado, lo diré en breue. El arzobispo, como 
supo la determinación y donación del prothonotario Calatayud, 
lo llamó y tuvo [ar] restado en Toledo algún tiempo, y á vezes 
en vna mazmorra molestándole, y con esto tratando con él que 
revocasse todo lo que tenía hecho. Él, por consejo de ciertos 
doctores de Toledo, amigos nuestros, hizo la revocación con 
harta cautela, con intento que no vaüesse nada, ni perjudicasse 
á lo que tenía hecho, según que los mismos doctores, nuestros 
amigos, lo ordenaron; y también antes desto, delante destos 
mismos doctores, y otros amigos nuestros, que para ello llama- 
ron, y por ante vn scrivano ó notario, también muy amigo, hizo 
vna contra carta ó protestación, en que dezía que la revocación 
que quería hazer la hazía por temor, y por redemir la vexación 
y molestia quel arzobispo le hazía; mas que su voluntad era que 
la donación y poderes que tenía hechos fuessen válidos, etc.; y 
con esto, y con ponelle los dos mili ducados de pena que tengo 
dichos, lo soltó. Y por esto digo que es menester, si es possible, 
se effectúe dentro del año; y, ora se effectúe, ora no, conviene 
mucho que se le embíe vn breue, en que se revoque y anulle aque- 
lla pena quel arzobispo le puso, para que, si dentro del año que 
tengo dicho no se eíFectúa, pueda sin temor desta pena tornar á 
dar otros poderes, y hazer otra donación; y si se efFectuasse den- ^ Ludovicus de Calatayud. 

2 Ad oram chartae alia manus, scilicet Polanci, scripsit Ocnña, et recte 
quidem lingua vernácula. Porro de hoc oppido ac negotio supra egimus. 
Vide litteras a nobis editas ipsius Ludovici de Calatayud. 

3 Joahnes Martinez^ Guijarro, alias Siliceusl 300 Epistolar Mixtae — 1028 

tro del año, para que, venidos los despachos, pueda tratar ó pro- 
seguir con nosotros en este negocio lo que convenga. V, P., si 
viere que conviene esto en el Señor, lo mande proueer. 

No sé si V. P. ha echado menos las cartas de los consultores 
deste collegio, que se les mandan screvir por vna regla. Yo, por 
ser vno dellos, hablé algunas veces á mis compañeros, para que 
en cumplimiento de aquella regla scriviéssemos á V. P. y al 
Padre prouincial ^, como se nos manda, de lo que sentimos de 
nuestro rector; y respondiéronme con poner las difficultades que 
avía en ello, y era, que no sabían de quién avían de screvir, si 
del P. Villanueva ^ ó del P. Manuel ^, porque el P. Villánueva 
era el nombrado y señalado por rector por el P. Francisco *, y 
con esto estaua siempre ausente, y el que residía en su lugar, era 
el P. Manuel, y del parescíales que no les mandava la regla que 
scriviessen: y assí, en consultar esto y pedir reglas de consulto- 
res (que nos avían dicho que las avía, para saber cómo se avían 
de aver en ello) al P. Francisco, se ha passado hasta agora, quel 
P. Francisco ha embiado al P. Manuel á tener cargo del colle- 
gio de Murcia, y á mí a mandado tenga cuidado deste ^, hasta 
que el P. Villanueva venga, y assí queda agora la misma diffi- 
cuitad á los consultores. Hasta agora, si no es por aver ávido 
por ventura algún género de inobediencia, ninguna cosa siento 
que se ha perdido por la parte de aver de avisar de deíFectos ó 
faltas, porque en ninguno dellos creo se hallan ni conoscen; mas 
asse perdido mucho por la otra parte, que deuiéramos aver avi- 
sado para gloria del Señor y consolación de V. P. de muchas 
virtudes, y de mucho fructo y edifficación que de contino han 
hecho y dado. Agora ay más nescessidad que avisen á V. P. y 
al Padre provincial de mis muchos y muy grandes defectos, y 
poca suficiencia que tengo para ministerio de tanto peso, que, 
cierto, digo de verdad á V. P., que los son muchos y muy 
grandes, y que soy muy inhábil para regir á otros, ni á mí. Yo 1 Antonius de Araoz, Castellae praepositus provincialis, ad cujus pro- 
vinciam complutense coUegium spectabat. 

2 Franciscus de Villanueva. 

3 Emmanuel Lopes, qui, absenté Villanueva, coUegium gubernabat. 
^ Franciscus Borgia. 

" In ora chartae, his versibus respondente, scripsit Polanco: Alcalá. 28 APRILIS 1556 '301 

lo encargaré á los consultores, y á V. P. pido en charidad se lo 
embíe á mandar. 

El P. Manuel me avisó, quando se quería yr, que avía senti- 
do de doña Leonor Mascareñas, yendo que fué á visitarla, que 
tenía alguna quexa de V. P., por no le screvir como solía. De- 
vémosle muy mucho, por [el] grande amor que nos tiene y 
muestra, con continuas obras de presente y para lo futuro, como 
se vido poco ha, que estuvo mal dispuesta, que en el ordenar de 
su alma y hazienda se acordaua bien deste collegio. Por chari- 
dad V. P. se acuerde de quándo en quándo de consolarla y ani- 
marla, que agora está más capaz que nunca, por aver rescebido 
los exercicios de mano del P. Duarte *, que reside en este colle- 
gio, que fué paje suyo y le ama mucho, y con quien ella comu- 
nica su corazón. 

No se me oíFresce otra cosa al presente que avisar á V. P., 
saluo que tengo mucha necessidad, y no menos indignidad, de 
ser encomendado al Señor en los sacrificios y oraciones de V. P. 
y de todos. Dénos el Señor por su bondad gracia para le amar 
y en todo obrar su santa voluntad. Amén. De Alcalá y de 
Abril 28 de 1556 años. De V. P. el mínimo y más indigno hijo 
en el Señor, 

Diego Carrillo. 

Inscriptio: IHS. Al muy Rdo. en Christo Padre nuestro, el 
P. M.° Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía 
de Jhus., en Roma. 

Alia manu: R.*^^ á los 9 de Julio. 1 Eduardus Pereira, de quo jatn pridem egimus, Epist. Mixtae, t. ii, 
pag. 636. Videatur Alcázar, Chronohist. de la Provincia de Toledo, 
t. I, pag. 386. Caeterum morem gessit Ignatius optimae matronae, bene de 
Societate meritae, scripsitque, ut alibi diximus, epistolam, quam afferunt 
Cartas, t. vi, pag. 253 et seqq. 302 Epistolar Mixtae — 1129 

1199 

PETRUS DE TABLARES 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SEPTIMANCIS 29 APKILIS 1 556 ^ 

Gesta a Deo per Borgiam enarrat. — De ccllegio placentino ejusque aucto- 
re, Gutierrio de Vargas. — Plures viri principes, inter quos oscensis epi- 
scopus, Societati gymnasia instiluenda offerunt. — De Melchiore Cano, 
Sti. Pauli interprete. — Ex ejus orationibus plurima in Societatem bona 
redundant, pluresque ad eam ineundam moventur. — Gymnasio Montis 
regii initium datur. — Caesaraugustani fidei inquisitores socios ad lu- 
strandam regionem suam deposcunt. — Princeps Joanna meritis laudibus 
extollitur. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en Christo Padre nuestro. El Spíritu santo sea 
siempre en nuestro fauor. Lo que en estos días el Señor nues- 
tro se ha dignado de obrar por medio del P. Francisco ^, y me 
parece en el Señor que deuo dar quenta á V. R., es, que ya por 
otras terna sabido lo que se hizo en aquel colegio nuestro de 
Plazencia el inuierno próximo pasado, de la donación quel se- 
ñor obispo ' hizo de 20000 V, para dar principio á aquella 
obra, en que dizen ha de gastar otros tantos, y de vn moneste- 
rio de monjas claustrales, cuya reformación quiso S. S.'^ que 
pasase por mano del P. Francisco, y con el fauor del Señor en 
quinze días, pocos más ó menos, fueron reducidas á la obser- 
uancia, de que no fué pequeño fructo y la edificación que se re- 
cibió desta obra en aquella tierra, por ser monesterio, que, 
allende de ser claustral, estaua en campo lexos de poblado. 

Y de cómo vinieron de la ciudad de Truxillo dos caualleros 
de los más principales, y regidores, al P. Francisco, á suplica- 
lle con gran instancia con vna casa y sitio en lo bueno de toda 1 Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. 1556, triplici folio, n, 102, 
prius 419-421. Sunt etiam dúo exemplaria apographa, in eodem vol., quin- 
qué foliis, nn. 103, 104, prius 425-428. 

2 Franciscus Borgia. 

3 Gutierrius de Vargas Carvajal. Vide Epist. Mixtae, t. iv, pag. 415, 
435, 494, 573- 29 APRILIS 1556 303 

la ciudad para vn colegio de la Compañía, y haziendo grandes 
ofFrecimientos: y esta obra por agora está suspensa por buenos 
respectos. Y de lo que nuestro Señor en aquellos pocos días 
por medio del P. Francisco ha obrado en aquel perlado, hasta 
pedir con gran instancia al Padre que interceda con S. M. para 
que le dé "alguna pensión y prouea del obispado, que no quiere 
tenelle; y otros santos deseos que nuestro Señor le ha dado; y 
la orden que ha dado en su vida y en los descargos de su con- 
ciencia, lo qual todo ha sido de mucho exemplo y aun admira- 
ción en este reyno, por ser persona tan conocida, y de quien no 
se speraua tan gran mudanza ^ Porque ya de todo esto 
V. R. terna relación por otras, pasaré á lo de aquí adelante. 

Pocos días antes que de aquella ciudad partiese el Padre, se 
ofFreció cierta diferencia entre el obispo de Plazencia y los ca- 
nónigos y dignidades de aquella iglesia, de la qual se sperauan 
grandes daños, por ser aquella ciudad, de muchos años acá, 
muy dispuesta á grandes alteraciones; y con el fauor del Señor 
el Padre lo atajó en pocos días, y hizo que la cabera principal 
de la parcialidad contraria scriuiese al obispo, y se tratasen con 
muchos oífrecimientos de amistad; este se dice don Fadrique de 
Cúñiga, lo que hasta entonces no se auía echo muchos años ha. 
Asimesmo entendió en otras amistades de caualleros principa- 
les; que desto ay gran mies por aquella tierra, y pocos obreros, 
a lo qual atiende aquel colegio nuestro, y con mucho fructo. 
Gloria al Señor por todo. 

Partidos de Plazencia, vino el Padre á Valladolid, adonde á 
la sazón el maestro Cano predicaua públicamente la mala opi- 
nión que tiene de la Compañía, perdiendo en esto mucho de la 
suya, no sólo acerca de los seglares, pero de los principales de 
su religión, y lectores de su mismo colegio, y de otras personas 
graves. Porque hablando sobre ello el Rmo. nuncio ^ al maes- 1 Ad rem multa scribit PoLANCO, t. v, pag. 483, 484, n. 1311-1315; 
t. VI, pag. 647, n. 2784; Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 661 et seqq. 
«•Biografía del Sr. D. Gutierre de Carvajal, Obispo de Plasencia , y 
fundación de aquel Colegio;^ Cienfuegos , Vida del grande S. Fran- 
cisco de Borja, lib. iv, cap. xi. 

^ Leonardus Marini sive de Marinis. 304 EplSTOLAE MlXTAE — lO^g 

tro Soto ^ le habló muy bien en la Compañía. Llegó á tanto 
su zelo, que trató de leer en su colegio de san Gregorio ^ la 
epístola de san Pablo ad Timotheum; y como de su autoridad y 
letras se tenga en este reyno gran spectación, fué tan grande el 
concurso al principio, como era razón, leyendo á san Pablo per- 
sona tan señalada en estas partes. Comentó á declarar la epís- 
tola contra la Compañía de Jesús. Al principio se comen(;aron 
á alterar muchas personas señaladas en letras, y otras seglares 
deuotas de nuestra religión; y pensando que á la otra lectión se 
enmendara, perseueraron á oille, y la enmienda fué hablar aun 
más claro y con más calor, interpretando toda la epístola con- 
tra nosotros; de lo qual comienzan tantos á desedificarse y á 
desengañarse de lo que sperauan de semejante persona, que al 
segundo capítulo vino á tener muy pocos oyentes, y á confir- 
mar más la deuoción de los nuestros. El P. Francisco buscó 
medios para que se desengañase, y embía á dezirle la princesa \' 
que, si tenía algo contra la Compañía que le ofFendiese, que es- 
criuiese, ó que callase. Respondió que, mientras Dios le diese 
lengua, no tenía necesidad de pluma; pero que holgaría delante 
de personas doctas disputar su opinión. Fuéle respondido al 
Rmo. nuncio, que le dixese que firmase de su nombre las opo- 
siciones, porque la lengua es variable, y que se viniese á la de- 
claración dellas. Tampoco lo acabó el reuerendísimo; de mane- 
ra, que en medio de su lectión paró, y se fué á Salamanca. El 
crédito y autoridad que desta empresa sacó, otros lo dirán; á 
mí toca dezir el fructo que nuestro Señor sacó desta lectión. 
Lo primero, desde que comenc^ó á leer, hasta que llegó al ^ DominicLis Soto, O. P. 

^ Morabatur Canus in coenobio Sti. Pauli, O. ?., secundum Araoz, cujus 
epistolam jam edidimus, n. 11 00, pag. 217. Porro, praeter coenobium illud, 
habebant Fratres dominicani collegium Sti. Gregorií «fundado por fray 
Alonso de Burgos, ob. de Palencia en 1488, y construido por Matías Car- 
pintero, vecino de Medina del Campo... Es un edificio gótico muy bien 
acabado, siendo su fachada sin duda la mejor que existe de este género en 
Valladolid, y desde luego excede á la de San Pablo en su caprichosa inven- 
ción y en la regularidad de su dibujo...» Madoz, Diccionario, t. xv, 
pag* 557- Cf. Sangrador Vítores, Hist. de Valladolid, t. 11, pag. 263. 

3 Joanna de Austria, Hispaniae gubernatrix. 29 APRILIS 1556 305 

3." capítulo, entraron en la Compañía 7 ú 8 licenciados y doc- 
tores, y otros talentos en las lenguas muy buenos; parece que 
por vna lengua nos a dado el Señor muchas. Y pienso que, si 
acabara la epístola, que no cupiéramos en esta casa de proba- 
ción. 

Lo 2.°, fué ocasión quel presidente del consejo real ^ viniese 
aquí á Simancas á ver al P. Francisco, que de algunas cosas 
que auía cogido de pláticas de Cano, según me informó don 
Hierónimo de Fonseca, mayorazgo del conde de Monte Rey ^, 
coxeaba algo, aunque no lo mostraua claro, en la opinión de la 
Compañía. Y aquí estuvo vn día con el Padre, y quiso propo- 
ner todas sus dudas, y que estuuiese delante el señor marqués 
de Táuara ^, y también lo estuuo el P. Mtro. Nadal *, y des- 
pués de la plática y réplicas del P. Francisco, mostró quedar 
tan satisfecho, que dixo el comendador Mosquera "'', que le auía 
dicho S. SM que no quisiera por muy gran cosa auer dexado de 
venir aquí, y auer tratado claro de este negocio. Todas sus pro- 
posiciones se resoluían en vna, donde hazía la mayor fuerza, y 
es, en lo que toca al coro; de manera que, si esto se remediase, 
no parece que le quedaua de qué asir; y en esto paran también 
otros. 

Lo 3.°, vna persona en qualidad, y quantidad, y en opinión, 
de las principales de este reino, á esta coyuntura, quando spe- 
ráuamos della mayor resistencia, llegó al Padre, y le dio la obe- 
diencia, como yo la tengo dada á la Compañía, la qual no me 
es dada licencia que nombre, hasta que él mesmo lo haga. Otros 
fructos podría dezir que el Señor ha sacado de esta planta: mas 
diré vno, por no cansar á V. P., que vale por muchos; que es 
este bendito Padre vno de los que han traído á la Compañía 
muchos y muy buenos sujetos, y personas seglares, y señaladas 
muchas, á nuestra deuoción; porque se han querido informar 
de lo que Cano dize, y informados de la verdad, se han que- 
dado los vnos en la Compañía, y los otros desengañados y 

* Antonius de Fonseca. 

* Alphonsus de Acebedo et Zuñiga. 
^ Bernardinus Pimentel et Almansa. 

* Hieronymus Nadal. Vide hujus Epist., t. 11, pag. 46. 
^* Joannes de Mosquera. 

Epistolae Mixtae, tom. v. . 20 3oé Épistolae Mixtae — ii2g 

deuotos nuestros. Dígolo para que V. P. lo mande encomendar 
mucho á Dios, aunque no como á deuTDto, pero como á biene- 
chor nuestro. El Señor se lo pague con particular gracia y don 
de interpretar la sagrada scriptura. 

Lo 4.°, que en esta contradi^ión y á este tiempo se partió el 
conde de Monterrey, con los Padres y hermanos quel P. Fran- 
cisco le dio, á dar principio en el colegio nuestro que haze en 
Monterrey, que es en lo bueno de Galicia; y el P. Valderráua- 
no *, que es vno dellos, scriue una carta, que casi á la entrada 
de la tierra topó con una persona, de la qual supo que posseía 
mucha parte de su hazienda, y en quantidad, con un juramento 
falso que hizo, lo cual le comunicó fuera de sacramento, y á 
pocas pláticas puso su negocio en manos del P. Valderráuano. 
Quenta en su carta que scriue al Padre, grandes misericordias 
quel Señor ha comentado á hazer en aquella tierra, que es muy 
dispuesta para seruir en ella mucho á nuestro Señor. 

Avrá muy pocos días que scriue el P. Rojas ^, de Carago^a, 
que agora nueuamente vn Padre hierónymo predica contra la 
Compañía, y no con pequeño auditorio; y á esta sazón escribe 
al P. Francisco el licenciado Cervantes^ vna carta (este es el 
inquisidor de (^arago^a). La mesma carta original me pareció 
embiar á V. P., y del la embié vna copia á Flandes al conde 
de Feria *, por ser gran deuoto nuestro, y también la verdad 
de lo que ha pasado del Mtro. Cano, porque acaece que con la 
gran distancia las cosas se cuentan diferentes de como pasan. 

Tratando aquellos señores inquisidores de salir por todo 
aquel reyno á visitar á los nueuos conuertidos de moros, y te- 
niendo tantas religiones de que echar mano para aquella visita, 
han echo gran instancia al P. Francisco que les dé personas de 
la Compañía, que vayan con ellos á hacer aquel ministerio de 
predicarles, y enseñarles, y confirmarlos en la fe. La summa 
bondad, al tiempo que aquel Padre contradize la Compañía, 
prouee quel santo officio, que es el que examina y apura la 

í Joannes de Valderrabano. 
2 Franciscus de Rojas. 

^ Gaspar Cervantes de Salazar, antiquus Societatis amicus, olim hispa- 
lensis vicarius et sacrae fidei quaesitor. 

* Gomus Suarez de Figueroa, comes V, deinde dux I de Feria, ¿9 APRlLIS 1556 307 

doctrina y costumbres christianas, aprueue la Compañía y mi- 
nistros della; y esta instancia que han echo, ha sido de su pro- 
prio motiuo, sin preceder offrecimiento nuestro, como de su 
misma carta se coligirá. Gloria á la Sma. Trinidad. 

El señor duque de Gandía ^ ha embiado agora á suplicar al 
P. Francisco le embíe vn Padre de la Compañía, que esté con 
S. S.'* pam comunicar con él su conciencia, y seguir en su vida 
la orden que le diere, y el Padre le embió al P. Doménec ^, 
rector que hera desta casa de probación, el qual con fauor del 
Señor, así en lo que toca á su conciencia, como á la obliga- 
ción y voluntad que tiene á este colegio, se spera aprouechará 
mucho. 

La princesa cada día va creciendo, así en fauores y regalos 
que el Spíritu Santo haze en su bendita alma, según sus obras 
y su charidad grande son grandes testimonios de su christian- 
dad, como en la deuoción a la Compañía, questa es tan grande, 
que no puede encarecerse. Paréceme, según sus palabras y sus 
obras siempre que se le oíFrece, que puede la Compañía prome- 
terse de S. A. qualquiera gran merced y fauor para gloria y 
seruicio del Señor nuestro. Tiene V. P. gran obligación á enco- 
mendar á S. A. muy particularmente al Señor, y también á la 
señora doña Leonor Manuel, gran patrona nuestra, y su mayor 
fauorida. 

De otras muchas partes hazen instanzia grande por colegios, 
como es de Sigüen^a, de Madrid, de Truxillo, de Oropesa, de 
Ocaña, del obispo de Huesca ^ y de otras partes, que por agora 
no se puede acudir á todos; sy no fuese que el Mtro. Cano co- 
mentase á leer otra epístola, que entonces con fauor del Señor 
avría sujetos para todos. 

La diuina magestad dé los que son menester para su seruicio, 
y gracia para que su santa voluntad sintamos, y aquella siempre 
obremos, amén; y nos guarde á V. P. muchos años para su ma- 
yor seruicio, como sus hijos deseamos y hemos menester. De 1 Carolus de Borja, Sti. Francisci filius, qui in Baetica exsulabat. Po- 
LANCO, t. VI, pag. 550, n. 2378 et pag. 553, n. 2390. 
^ Petrus Domenech, 
' Laudatus saepe Petrus Agustin. 3o8 EpisTolae MixfAE-*ii30 

Symancas 29 de Abril 1556. De V. P. indignísimo hijo y sieruo 
en Jesu Christo, 

Tablares. 

Inscriptio: IHS. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
P. M. Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía de 
Jesús, en Roma. Alia manu: R.^^ á los 24 de Mayo. 1130 

ALPHONSUS DE ZARATE 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

CORDUBA 30 APRILIS I556 ^. 

Pater Bustamante Giennium profectus. — Cordubensis episcopus in gratiam 
redit cum suo canonicorum collegio. — Fructus perceptus ex concionibus 
nostri Ramírez. — Plures ad Societatem afficiuntur, — Joannes de Córdoba 
impiger operarius. — Episcopi cordubensis ad ipsum epístola. 

IHS. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Xpo. Pax Christi, etc. El Padre 
prouincial ^ se partió ante de ayer para Jaén á visitar al obis- 
po ^ de allí, que es muy deuoto suyo de allá del siglo, y de ay 
yrá al collegio de Bae^a *. De lo que sucediere, su reuerencia 
dará auiso á V. P. 

Ha hecho el Señor grandes misericordias á esta ciudad, y en 
especial que S. S.^^ ^ se ha reconciliado con sus canónigos ^, y ha 
dicho missa estas" fiestas en la yglesia mayor, que auía días que 
no la dezía, ni aun entraba. Hanos dado licencia para poner el 1 Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. 1556, único folio, n. 82, 
prius 492. 

2 Bartholomaeus de Bustamante. Vide epistolam sequentem. 

3 Didacus de Tavera, cujus in epístola, quae sequitur, fit sermo. 

* Ad collegíurn, scilicet, adibit Bustamante, quod Biatiae B. Joannes de 
Avila instituerat et Societati committere curabat. Polanco, t. iv, pag. 408, 
n. 1000. 

^ Leopoldos de Austria, cordubensis episcopus. 

^ Vide PoLANCO, t. IV, pag. 453, annot. i et GoMEZ Bravo, Obispos 
'de Córdoba, t. 11, pag. 454-461. 30 APRILIS 1556 ' 309 

sacramento, y, según dize, él en persona quiere venir á poner- 
lo. Dízese que después que al P. Ramírez * oyó vn sermón, le 
ha el Señor vuelto. Gloria a su diuina magestad, que cada día 
cre^e más la opinión deste Padre, según la gente le sigue; que 
acaece antes del día yr á tomar lugar para oyrle; y aunque sea 
la yglesia capaz, ay tanta de gente, que es forjado poner el 
pulpito á la puerta para que le oyan; y no ha oydo theología, 
ni aun el curso de philosophía. Sírbese el Señor mucho de su 
buen espíritu, que muchos, como creo en la passada escrebí 
á V. P., han salido de peccado; todos los demás que predican, 
también hazen fructo. Sea bendito el Señor que lo haze. 

Muchos andan mobidos, y dellos han entrado en otras reli- 
giones, y otros en esta; en especial un estudiante de los mejores 
de mayores, que puede leer ya de medianos. A otro mancebo 
lego embiamos al P. Francisco ^ para coadjutor temporal. Otros 
van, y sin cartas, á Lisboa, etc. 

Cada día vienen estudiantes veynte y treynta leguas de aquí. 
Ya no caben en las aulas que tenemos; á las otras, que se hazen, 
se da priesa: aprouechan ansí en letras como spíritu. En casa 
ay seys estudiantes, tres de mayores, y el vno dellos hizo vna 
oración en refitorio, que contentó á todos: los otros tres oyen 
de menores. 

El señor don Juan ^ ha estado toda esta quaresma en Rute *, 
y ha hecho vn buen operario de la Compañía en confessar y 
predicar, y dezir cada noche la doctrina á todos los niños y 
hombres, etc., del pueblo; ha edificado mucho á toda esta tierra, 
como verá por vna copia [de una carta] del obispo, que le enbió 
á Rute, para que biniese, por lo que se ofrecía acá en la yglesia 
de la concordia. Todos los que ven la carta se huelgan , y por 
eso quise enbiarla á V. P. ^ En las orationes de V. P., etc., y 1 Michael Ramírez, de quo multa apiid POLANCO; t. vi, pag. 670, 
n. 2882 et seqq. 

2 Franciscus Borgia, 

^ Joannes de Córdoba. 

* cRute, V... cab. del part. jud. de su nombre en la prov. y dióc. de 
Córdoba (12 leg.)...» Madoz, Diccionario , t. xni, pag. 598. 

^ Epístola cordubensis episcopi est hujusmodi, deprompta ex apogra- 3IO * Epistolar Mixtae — 1130 

sea X." con todos. De Córdoba, vltimo de Abril 1556. De 
V. P. sieruo en Xpo., 

f Car ATE. 7 

t 
Inscriptio: IHS. Al muy Rdo. Padre nuestro en X.°, el 

P. Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía de 

Jesús, etc., en Roma. Alia manu. Rda. á los 28 de Julio. pho coaevo, cujus dúplex exstat exemplum in vol. F, único folio, nn. 269, 
270, prius 478, 479. 

Ihs. 

111.« señor: Con tan buenas vísperas, no podrá ser menos, sino que V. m. 
aya tenido muy buenas pascuas. Dios se las dé muchos años, como yo 
deseo, que todavía tendré por mejor pagar muchas vezes esta pensión, que 
perder tal deán. 

V. m. aura entendido cómo nuestro Señor a comen9ado á tocar en los 
cora9ones de todos, ansí mío como de mis hermanos, para que por ambas 
partes se desee y estime en lo que es razón ser herederos de la paz, en que 
Christo nos instituió por su testamento, diziendo: Pacem relinquo vobis. Yo 
veo en este tiempo más dispositión para poder alcancar este bien tan de- 
seado por todos, y muy conueniente, que lo ha auido antes de agora. No 
resta sino que, pues oymos tan grandes cosas hechas en Capharnaún, haga 
V. m. también aquí en su tierra, y venga por acá lo más presto que sea 
posible, que yo spero (mediante nuestro Señor) por su mano se acabará, 
para que Dios se sirua como se lo deuemos, y dexemos ya de ser conseja 
y fábula de todo el reyno, y aun de los reynos estraños; y pues ya ay paz 
entre los príncipes christianos, nueuo hombre, nueuo rey, aya nueva vida, 
et noua sint omnia. Nuestro cauildo scriue á V. m. en más larga forma lo 
mesmo que yo: á su carta me remitto, tornando á rogar y encargar en todo 
caso me haga la merced de venirse luego á entender en esto, dexados todos 
negocios, que, siendo para tal effecto, los señores marqueses (cuias manos 
beso) lo tendrán por bien. Nuestro Señor la ilustre persona y casa de V. m. 
por largos tiempos guarde y acreciente. De Córdoba 13 de Abril 1556. 
A seruicio de V. m,, 

Leopoldus ab Austria, cordubensis. 

A tergo: Ihs. Copia de vna carta que el obispo de Córdoua enbió á don 
Juan, deán de Córdoua. 30 APRILIS 1556 311 

1131 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GIENNIO 30 APRILIS I556 ^ 

Repetit summatim quae in superioribus litteris scripserat. — Granatae solum 
coemendum, ubi sodalibus aedes exstruantur a fundamentis. — Petrus 
Guerrero, Societati benevolus, lecto decumbit: sui testamenti executorem 
Patrem Bustamante designat. — Duces de Arcos condere Marciae colle- 
gium Societatis decrevere: ducissae erga illud opus studium. — Cordubam 
provincialis venit. — Hujus urbis episcopus, abjecta prisca volúntate, sen- 
sus erga nostrates induit amicissimos. — Tirocinium cordubense Grana- 
tam transfertur, ¡d probante Joanne de Córdoba. — Giennium accedit Bus- 
tamante, de coUegio Biatiae cum episcopo Tavera acturus. 

t 
Jhus. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Fax Christi. Después 
de la del mes passado ^, lo que se ofrece de qué dar auiso á 
V. P. es, que hauiendo yo uenido á Granada á tratar de que 
houiesse casa cómmoda para el collegio de la Compañía, que 
en aquella ^iudad se hauía comentado, porque, según la deuo- 
tión que en general todos tienen á nuestro instituto, y lo que 
el señor arzobispo ^ dessea uer allí muchos obreros, por el 
mucho fructo que de ellos se spera y augmento del diuino ser- 
uicio, era muy pequeña casa la que teníamos, y muy pocos 
los operarios para responder, assí íi la deuotión que he dicho 
nos tiene toda aquella ^iudad, como á la gratitud que al señor 
arzobispo se debe (según que en palabras y obras continua- 
mente nos fauorece). Specialmente que S. S.'^ hauía ofrecido 
mil ducados para ayuda á la casa, y la ^iudad otros mil, como 
tengo scripto en las passadas á V. P. 

Ofre^iéronsenos, estando allí, diuersas casas principales que 
sus dueños nos uendían; y uisto que ninguna era edificada á 
propósito de la Compañía, y que nos hauían de salir muy ^ Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 273, prius 488, 489. 

2 Vide epist. 11 18, pag. 266. 

3 Laudatus saepe Petrus Guerrero. 312 * ' Epistolae Mixtae — 1131 

caras, porque, para hazerlas á nuestra commodidad, se hauía 
de derribar lo más dellas y edificarse de nueuo, pareció en el 
Señor nuestro conuenir más comprar un buen sityo, y edificar 
en él el collegio, que no entrar en casa hecha. Mayormente 
que, comprando casa edificada, hauíamos de quedar con deuda 
de tres ó cuatro mil ducados, sobre los dos mil que el Señor 
arzobispo y la ciudad nos hauían prometido, y la gente no se 
animará tanto á hacernos limosna para pagarlos, uiéndonos ya 
en casa comprada, como lo harán entendiendo que edificamos, 
y que esta obra a de salir de limosnas. Y assí tratamos de 
hauer un sityo de los meyores de toda la ^udad, y, á dicho de 
algunos, es el meyor, del qual está ya comprada vna parte, y 
de las que quedan por comprar, se trata, y creo se concluirá 
este negocio del sityo en pocos días. Entiendo que llegará á 
mil y quinientos ducados, que según él es, será muy barato, y 
sobrarán para comentar el edificio otros dos mil para este 
efecto; y ultra dellos, queda en pie la casa que antes teníamos, 
que uale más de otros mil y quinientos. 

Estando para partirme á Marchena, por hauerme embiado 
mensaiero propio la duquesa de Arcos ^, dando prisa á esta par- 
tida, para entender en lo del collegio que allí entienden hazer 
aquellos señores, cayó enfermo el señor arzobispo; y como 
quiso confessarse conmigo generalmente, y consultarme sobre 
su última dispositión, huue de detenerme algunos días allí, 
porque entendí que estaua inclinado á esto, y en ello mostraua 
re^ebir consolación. Díxome que me qi.ería dexar por uno de 
sus testa m'entarios. Y respondiéndole yo, que, conforme á 
nuestras constituciones, no lo podía ser, me replicó que todauía 
me nombraría, por si Y. P. dispensasse. Auisso dello, para 
que me mande, assí en este caso particular, como en los que 
se ofrecieren de la mesma calidad, lo que debo hazer; porque, 
hasta saber la voluntad de V. P., nunca aceptaré cosa que no 
sea conforme á nuestro instituto. 

Passada pascua de resurrectión, uine con mi compañero á 
Marchena, donde los duques nos detuuieron seis días, en ver * Maria de Toledo, Patris Antonii de Córdoba sóror, Ludovico Chri- 
stophoro Ponce de León in matrimonium data. 30 APRILIS 1556 313 

sityos para el collegio y hazer la tra^a, para la qual embiaron 
á Seuilla por el maestro mayor de las obras de la cathedral de 
aquella ^iudad. Escogióse sitio muy cómmodo y grande, por- 
que quieren aquellos señores, que, aunque al presente se edifi- 
que para 14 suppuestos, quede elegido el edificio para 30 y 40, 
si quisieren acrescentar la dotatión; y assí se hizo la tra^a con- 
forme á este intento, muy buena: embiarla he á V. P., quando 
haya mensaiero ^ierto, placiendo al Señor. No se ha hecho 
capitulación de nueuo, más de la ^édula que el duque dio 
scripta de su mano, en que prometía dotar en 300 ducados el 
dicho collegio, y en 300 hanegas de trigo, como antes de agora 
tengo scripto. Anda tratando siempre de cómo lo accrescentará, 
y tiene buen acordador en la duquesa, que no sé si ay en Es- 
paña persona más aficionada á la Compañía. El Señor los tenga 
de su mano, que, según la parte [que] son en Seuilla, mucho a 
de ayudar para el collegio de aquella ^iudad, tener entendido 
de estos señores la deuotión que á la Compañía tienen. La 
duquesa da gran priesa á mandar que se lleguen materiales 
para la obra, y dize que la ha de acabar en vn año, y se ha de 
morar dentro de dos. Dominus dirigat. 

Vine de allí á Córdoua, y tres días después de llegado, fui 
con don Joan * á uisitar al señor obispo ^, y supplicámosle 
diesse licencia para poner el sanctíssimo sacramento en nuestra 
iglesia, que, mientras no estaua consagrada ó bendita, no se po- 
día llamar iglesia, sino oratorio. Y si, usando de la facultad de 
nuestras con^essiones, requerido S. S.'^ que la bendixesse, y no 
condescendiendo á esto, intentáramos de traer algún obispo 
titular que nos la bendixera, ninguno sin su licencia se atreuiera 
á ello: y ansí nunca he yo consentido que contra la uoluntad 
del obispo se pussiese, aunque no faltó opinión de algunos, que 
sentían lo contrario. A querido nuestro Señor darnos á enten- 
der, que licuar este negocio por bien, fué meior (aunque el 
señor obispo se ha detenido algo), porque en lo que antes 
hauía puesto dificultad, ahora, no solamente no la puso, mas 
aun ofrecióse, el día que se houiesse de poner, dezir S. S.'^ la ^ Joannes de Córdoba. 

^ Leopoldus de Austria, cordubensis episcopus. Vide epist. superiorem. 314 Epistolae Mixtae — 1131 

missa de pontifical en una iglesia que está enfrente de nuestro 
collegio, y traher el sanctíssimo sacramento en una solemne 
procesión á nuestra iglesia, ofreciéndose de comer en aquel día 
en nuestro collegio, que, para lo que se a entendido hasta 
ahora de S. S.'^, causa esto gran admiratión de todos. Cierto, 
Padre nuestro, las cosas que nuestro Señor haze en fauor de la 
Compañía continuamente, mucho nos dan a entender quán spe- 
cialmente tiene puesta su diuina mano sobre ella, fauorecién- 
dola de die in diem mucho más. Creo se diferirá esta fiesta, 
que he dicho, por algún día, á causa de haber entredicho en 
Córdoua, sobre una diferentia que los frailes del Carmen tienen 
con el señor obispo, la qual creo se compondrá presto, con el 
fauor de nuestro Señor. 

Como tengo dicho en esta á V. P. lo mucho que se debe al 
señor arzobispo de Granada, me puso en cuidado de cómo 
podría satisfacer á lo que con tanta instantia S. S.'^ me ha 
pidido algunas ueces, de accrescentar el número de los de la 
Compañía en aquella ^iudad; y encomendando mucho este 
negocio á nuestro Señor por los sacrificios y oraciones de nues- 
tros Padres y hermanos, se me representó un medio harto con- 
veniente (al parecer) al bien de la Compañía, con que se po- 
dría condescender á la voluntad del Señor arzobispo; y es, que 
la casa de probatión, que está en Córdoua, se passase á Grana- 
da; porque para dentro de casa algunos de los nouitios podían 
confessar, siendo personas tales, como el licenciado Madrid, el 
doctor Avellaneda y el Mtro. Martínez ', primo del señor 
arzobispo, etc., y predicar alguna vez, conforme á nuestro 
instituto, en nuestra iglesia y fuera della, por uía de expe- 
riencia. 

Las limosnas de aquella ^iudad son grandes, digo las que 
traben á casa, sin pedirse y sin dar pesadumbre al pueblo: y en el 
ínterim que se ofrece dotatión (que creo será presto), según en 
la opinión que están los nuestros en aquella ^iudad, podrán man- 
tenerse en aquel collegio y casa de probatión (según entiendo) 
40 y 50, los quales en Córdoua se mantenían de prestado; y 1 Nominantur heic Antonius Madrid, Didacus de Avellaneda et Petrus 
Martínez. 3° '^PRiLis 1556 315 

desta manera, las limosnas que quisieren hazer los que dispusie- 
ren de su hazienda en la Compañía, podrá[n] seruir en otros 
usos que el mantenimiento de la probatión. Vltra desto, la ciu- 
dad es muy sana y bien barata, y parece que en todo haze uen- 
taia para este efecto á Córdoua. Communiquélo con el P. Fran- 
cisco, y su reverencia con el P. Mtro. Nadal. Ales parecido á 
ambos muy bien, y mandádome que se haga assí. Para lo qual, 
antes que partiesse de Granada, dexé alquilada una casa grande 
en muy buena parte, que es iunto al sitio que compramos para 
hazer el collegio, y con el alquile[r] de la casilla que teníamos, 
pagamos el desta, y aun sobran dineros, á causa de estar la otra 
en parte, donde es el trato de la ^iudad, y boticas de los merca- 
deres. Y así en esta misma semana se passará toda la probatión 
de Córdoua á Granada, con beneplácito de don Joan, el qual es 
contento de ayudar con todo el trigo que daba á la probatión, 
para augmento del número de los collegiales. 

Esta scribo en el camino de Córdoua á Baecja, donde^ por 
obedientia del P. Francisco, por instructión suya uoi á tratar lo 
del collegio de aquella ^iudad, para la Compañía ^ Spero en el 
Señor nuestro succederá este negocio bien, assí por ser suyo, 
como por hauerse proueido el obispado de Jaén al señor don 
Diego Tabera, sobrino de la buena memoria del cardenal don 
Joan Tabera, á quien yo seruí, y ser Bae^a de aquel obispado, 
y m.uy aficionados los caualleros della al señor obispo, cuyas le- 
tras para ellos nos ayudarían mucho ^ 

Esta se comentó á screbir en el camino de Jaén. Llegamos 
ayer, 29 del presente, á esta ^iwdad, donde mi compañero é yo 
fuimos muy bien recebidos del señor obispo, y nunca nos con- * Vide epist, superiorem. 

2 De Didaco de Tavera, Societatis amico, non semel egimus. «Tuvo 
por patria á Seuilla, y fueron sus padres luán Tauera y doña Maria Ponce 
de León. Fué sobrino del Cardenal don luán Tauera, Ar9obispo de Toledo, 
su Testamentario, y primer Administrador del Hospital que fundó en Tole- 
do. Fué... del Consejo Supremo de la santa Inquisición... Obispo de Auila 
electo, de que no tomó possession, por auer sido promouido al Obispado 
de laén, que le gouernó seys años. Murió en vn Domingo, 28 días del mes 
de Abril, del año 1560.» González D avila, Teatro eclesiástico, t. i, 
pag. 269. 3i6 Epistolar Mixtae — 1132 

sintió posar fuera de su casa, donde no poco nos mortifican los 
regalos y buen tratamiento que S, S.'^ nos haze. Hame dicho 
que tiene duda, si los patrones del collegio de Bae^a pudieron 
alterar la institutión del fundador, que applicó aquella hazienda 
para la doctrina de los niños y casamiento de huérfanas: y assí 
a ordenado que vengan aquí á Jaén los que tienen á cargo 
aquella hazienda, porque dessea, que, de tal manera se diesse al 
collegio de la Compañía, que el succesor que uiniesse no pudiesse 
deshazerlo. Y assí me detiene S. SM en esta su casa, hasta que 
vengan los sobredichos de Bae^a con los tales recaudos, que creo 
vendrán dentro de 3 ó 4 días. De lo que succediere, daré auiso 
á V. P. ^, cuya salud in vtroque homine conserue nuestro Se- 
ñor, como estos sus hijos hemos menester, que humilmente en 
los sacrificios de V. P. nos encomendamos. De Jaén vltimo de 
Abril 1556. De V. P.*^ indigno hijo y sieruo en el Señor nuestro, 

BUSTAMANTE. 

1139 

MARCUS SALINAS 

[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

PLACENTIA I MAJI I556 *. 

Studium episcopi placentini in exaedificando collegio. — Sociorum nume- 
rus. — Virtutum exempla ab illo edita. — Cives acta sui praesulis libenti 
animo approbant. 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en X.° Gratia et salus in Domino 
sempiterna. Por ser esta la primera que á V. P. scribo, me 
atreuo á pedir limosna, como hijo necesitado de la ayuda y 
fabor de las orationes y sacrificios de V. P., que en ellos sea 
yo oíFrecido y encomendado al Señor. Las cosas deste collegio, 
ansí spirituales como temporales, lleba el Señor en augmento 
cada día por su infinita bondad. Estamos en esta casa veinte y 
cinco Padres y hermanos; todos por la bondad del Señor tienen 1 Cf. PoLANCO, t. VI, pag. 708, 709, n. 3066-3069. 

2 Ex autographo in vol. Liíí. Quadriml /556, único folio, n. 124, 
prius 395. t kAji 1556 3Í7 

mucho heruor y desseo de todo aprouechamiento, que es arta 
confussión para mí, que tan tibio estoy en mi interior. Todos 
al presente tenemos salud corporal, y el P. Dionysio Vásquez 
está sin quartanas, que las tubo todo este imbierno. La deuo- 
ción en el pueblo cresce siempre, y agora principalmente, con 
ver ya comentado el edificio y dado asiento en todo. El studio 
de la latinidad va ansímesmo en augmento, gloria al Señor. 
Esperamos para otro año muchos estudiantes, y doblados de 
los de ogaño, porque an sentido el provecho del estudio de la 
Compañía. 

El señor obispo * vino la semana sancta de Xarayzejo ''', en 
donde a estado este imbierno, que es recámara deste obispado. 
Comentó la obra con grande aplauso del pueblo, otro día des- 
pués de paschua de resurrectión. El año passado se trabajó en 
traer materiales y allanar el sitio: luego hizo donatión al P. Vi- 
Uanueva de diez mili ducados para el edificio, y abrá tres días 
■que libró otros diez mili, y dice que gaste lo que pudiere, que, 
acabados aquellos, librará más. A hecho al P. Villanueva pre- 
fecto de la obra, y entregádole el dinero, porque tiene mucho 
crédito del en todo. Y fasta agora nunca hizo con nadie lo que 
a hecho con él, principalmente en cosa de obras, que es tan affi- 
cionado, que todo quiere pase por su mano; pero ale parescido 
que el P. Villanueua pondrá buen recado en todo. Con todo 
esto es más de ver el gusto que él recibe de darlo y gastarlo: 
madruga á las seis de la mañana, y estáse fasta que es hora de 
comer, y luego buelbe, que tomó vna casa junto á la obra. 

El sitio de la casa es el mejor que avía en el pueblo, de sano 
y otras comodidades muy necessarias para la Compañía. Házese 
todo de cal y canto, y con tres patios, con el de las escuelas, y 
dos aljiues, muchos soterraños, por ser la tierra calurosa. Dice 
el señor obispo le acabará en tres años, y es tanta la gente que 
trae, que no es mucho acabarlo. 

El señor obispo a hecho vna cosa de mucha edificatión: que 

* Gutierrius de Vargas Carvajal. 

2 «Jaraicejo: villa... en la prov... de Cacares (12 leg.)... dióc. de Pía» 
sencia (12)... A su inmediación se halla el palacio del señor del pueblo, 
que lo fué el ob. de la dióc... el cual fué en lo ant. una fortaleza con su3 
aspilleras y tambores.» Madoz, Diccionario, t. ix, pag. 589. 3i8 Epistolar Mixtae — ÍI3Í 

abrá tres días se recogió con los eclesiásticos que tenía en su 
casa á comer con ellos igualmente, sin más seruicio de maestre- 
sala, sino como los demás, y á puerta cerrada, como collegio, y 
los demás criados despidió parte, y á otros en sus posadas da 
de comer. Tiene cada día en su puerta ciento y cinquenta 
pobres. Paresce que va nuestro Señor edificando en el spíritu, 
como él va edificando la casa. Esto por estas partes es cosa de 
grande edificatión en el obispo de Placencia: agora dizen sus 
ouejas que conoscen pastor, etc. Tratando poco acón el P. Vi- 
llanueua de la renta y dotación, dixo deseava mucho saber lo 
que S. S. hazía en lo de la anexión y desmembración que se 
avía imbiado de cierta renta deste obispado; porque si S. S. no 
lo quisiesse desmembrar, tenía vnos beneficios que anexar, y le 
davan prisa por ellos por otra parte, y que querría gran breue- 
dad en ellos: y pues el P. Francisco ^ estaba encargado dello, 
que vbiesse gran recaudo. V. P. lo aga despachar con sí ó con 
no, con mucha breuedad, porque el obispo anda malo de su 
gota, y podría correr riesgo la dotación. Acá tiene dado vnas 
viñas- y vnas rentas de unas hermitas, pero no es nada, si lo que 
allá se imbió no se hiziesse, ó otra cosa de nuebo. Él tiene todo 
desseo de lo dotar, y el pueblo le insta mucho para que lo 
haga ^ Plega al Señor se aga como más sea á su sancto seruicio. 
No se oíFre^e por agora en particular qué más hazer saber 
á V. P. El Señor conserue á V. P. por muchos años, como todos 
los hijos emos menester. De Plazencia, primero de Mayo de 
1556 años. Indignus filius, 

Salinas. 

1 P. Franciscus de Borja. 

* Ad incunabula et progressiones placentini collegü spectant, quas edi- 
dimus, epistolae plures, quasque afferunt Epist Mixtae , t. iv, et Litt. 
Quadr.y etiam t. iv. lilis usus est Polanco, t. v et vi, ubi sermo est de 
collegio placentino. Vide etiam supra, pag. 30, litteras P. Francisci de 
Villanueva. ¿ MAJI 1556 319 

1133 

VALENTINI SENATORES 
PATRI FRANCISCO BORGIAE 

valentía 2 MAJI I556 *. 

Ne Valentía P. Ramirez discedat, enixe deprecantur. 

f 
Molt R."* senyor y Pare. Oblígans tant la bona vida y exem- 
ple ab tan loable exercici de predicació de aquest reuerent, 
deuot y seruent de nostre Senyor lo Pare M/^ Remires ^, que 
certifficant vna y moltes vegades a V. P. del molt beneffici, que 
aquesta ciutat y los poblados de aquella hauem rebut y rebemde 
cascun dia per sa companyia y molt deuots consells y cathólichs 
exortations de trona y confabulado; nons podem excusar de fer 
en aquesta part nostre degut offici, demanamlo pera molts dies, 
y quems fa^a V. P. la caritat y consolació de sa companyia y 
exemplars exerci^is, los quals tenim per cert que sien tan pro- 
ffitosos y de fruyt manifest, que no podem creure menys de 
particular gracia en seu sperit y vida, y que per ella sien les nos- 
tres edií?icats mes efFectualment que per algú, o sien stats, del 
que tenim recort en les conciencies nostres, y deis quens jnsten 
y ajudem a sentir o y voler per be molt vniuersal del proisme 
nostre. V. P. nos ha de fer esta gracia y mercé, per molt special 
y chara, en consolació desta república, mudant o sospenent la 
expartició quens duien que té feta de sos deuots obedients ', en ^ Ex transumpto coaevo in vol. Varia Hist, único folio, duplici sólito 
magnitudinis, nn. 464, 465. — Ad oram sinistram chartae manus, nobis 
ignota, sed distincta ab ea, quae epistolam exaravit, scripsit: < Vna patente 
de los Jurados y ciudad de Valencia en alauanza de la Contp.'^t 

2 P. Joannes Ramirez, olim. Bti. Avila discipulus, admirabilis orator, 
de quo multa ad hunc annum apud Polanco, t. vi, pag. 502 et seqq., ubi 
sermo est de collc^gio valentino, et Litt, Quadr., t. iv, pag. 277 et 470. 

' Ad rem Polanco, t. vi, pag. 507, n. 2197: «Nobilitas urbis potissi- 
mum eum [se. Patrem Ramirez] sequebatur; et cum timerent eum Valentía 
revocandum esse, litteris a P. Francisco Borgia eum impetrare nitebantur, 
ut certe ad aliquod tempus Valentíae commoraretur.» ^20 Epistolae MixTae — 1133 

manera que, per al present y per molts dies, tingam ací aquest 
religiós, perqué puga fortifficar la miraculosa mutació que en 
molts a fet, sperant, com es molt just, de V. P. que per lo be 
de aquesta ciutat nos fará est y majors fauors y contentament, 
per les particulars obligacions que al benefici della y del regne 
V. P. té. I en cara que la persona del reuerent Pare Strada, 
quens duien venir ací, y sa vida exemplar y lletres sien tan cp- 
negudes en esta ciutat, no se a vist aquell proffit y notori bene- 
ffici en les concien ^es, com ab la predicació del Pare Remirez 
se coneix, per lo que a nostre Senyor li plau. I tenint per cert 
que V. P, nos fará esta gracia axi * complida, com la demanam 
solament per el be públich, no allargarem en sta mes de pregar 
á nostre senyor Deu, la vida del qual la sanctíssima Trinitat 
per molts anys ab salut conserue. De Valencia a ii de Maig any 
M.D.L.vj. A la ordinació de V. R. P. promptes y aparellats. 

Los JURATS DE VaLENCIA. 

Inscriptio: ^ Al molt R.""^ senyor y Pare, frare Francisco. * «P. Ramirez... tamen, Murciam ac deinde Caesaraugustam ex obe- 
dientia P. Francisci missus, non exiguo dolore valentinos affecit; nam me- 
dicum strenuum ad animi morbos medicandos a se ablatum aegre ferebant. 
Consolatus est nihilominus eos P. Strada, Provincialis, qui sub initium 
Julii, relicta Barchinona, Valentiam venit». POLANCO, t. VI, pag. 509, 
n. 2207, 2208. 4 MAji 1556 3^1 

1134 

PETRUS CANALIS 

PATRl IGNATIO DE LOYOLA 

LUGDUNO 4 MAJI I556 ^ 

Amici Societatis optant ut haec stationem Lugduni habeat. — De sacris 
aedibus dominae nostrae de Fourviere. — Pater Canal, in patriam valetu- 
dinis causa profectus, convalescit. 

Jhs. 

Molto Rdo. in X." Padre. La gracia et pace di X." nostro 
signore sia sempre nell' anime nostre. Essendo in Lione^ in casa 
di alcuni amici nostri et parenti, desiderando loro que nostra 
Compagnia stendessi i suoi rami in questacittádi Lyone, essendo 
informati del frutto et modo di procederé de essa, me dissero 
que nostra donna di Foruiero serebbe molto al proposito per 
noi, que é vna giesa con vigne et iardini et molte case, quale 
etiam ha le sue intrate ^ Non ci sonno per adesso que certi 
pochi canonici, i quaü sonó in mala reputatione del populo, et 
non dicono li lofficio diuino, ouero rare uolte. Si monsignor 
Rmo. cardinale di Tornon ^, quale é vescouo di Lione, volessi, ^ Ex autographo in vol. F, único folio, n. 244, prius 290. 

2 Vide epist. 11 22, ubi jam dictum est Patrem Canal in patriam, vale- 
tudinis causa, fuisse profectum, id quod ad calcem hujus epistolae ipse 
indicat. 

^ In instrumento ecclesiae lugdunensis, n. xxix, cui titulus: ^Fundatio 
ecclesiae conventualis et collegiatae de Forverio in honoi'eni B. Marine 
et *?. Thomae, Cantuar. archiep., novi martyris, cum homagio erga 
ecclesiam Lugdun.-», leguntur ínter alia: «Donavimus eis totum ipsum 
locum, in quo sita est ecclesia, liberum ab omni alia consuetudine, excepta 
ea, quae infra notata est, et domus, et cimiterium, et vincas, et hortos, et 
campum, ita tamen ut nullum in campo ñat aediflcium, et quidquid primi 
capellani tenebant a crypta rotunda usque ad vineam Vulgrinorum, et locum 
illum, qui vulgo dicitur les sales, ea tamen platea retenta, in qua boves 
vendi consueverant.» Sammarthani-Piolin, Gallia christiana, t. iv, In- 
strumenta ad t. IV, col. 24. 

* «Franciscus de Tournon, cardinalis-Ostiensis, ex vetustissima claris- 
simaque Turnonia gente editus 1489. Jacobi XI, domini de Tournon, et 
Johannae de Polignac filius..., sacri purpuratorum senatus princeps, cancel- 
larius ordinis S. Michaelis, et plurimorum monasteriorum abbas... magister 

Epístolas Mixtak, tom. v. 21 322 Epistolae Mixtae — II 34 

facillmente con S. S. et il re de Franza ^ la darebbe a la Com- 
pagnia, o qualche altra meliore di questa. Questa giesa, ouero 
monasterio di nostra donna de Foruiero, é dentro la mura de 
Lione, in bellissimo are et megliore di Lyohe; é ben uero que 
é vn poco discosta dil concurso et corpo déla cittá. 

De altre cose non faro mentione, remettendomi a Mtro, Gie- 
ronymo et Mtro. Roberto ^, sinon que yo sto in casa di mei 
parenti, per ricuperare sanitá déla mia doglia dil capo, et mi 
ritrouo, la Dio gratia, assai meglio que non faceua in Italia ni 
Spagna, di sorte que dico mió offitio et messa le piú uolte senza 
preiudicio del capo. Spettiamo ogni di quelli que hanno a venire 
di Roma con desiderio grande. I amici et parenti nostri ci aiuta- 
rebbono qui a ogni cosa. Jesú Xpo. sea sempre nelli cuori no- 
stri, et conserue V. R. longo tempo in suo santo seruigio. De 
Lione a 4 de Mayo 1556. Serebbe bene che il papa ne parlassi 
al Rmo. cardinale de Tornon. D. V. R. seruo inutile, 

PlETRO CaNALE. 

Tnscriptio: Jhs. Al molto Rdo. in X." Padre, Mtro. Ignatio 
de Loyola, prepósito genérale de la Compagnia di Jesú, appres- 
so Sto. Marco, a Sta. Maria de Strada, in Roma. Alia manu: 
R."^^ alli 24 del medesimo. capellae regiae... Ejus sapientia singular! apud Carolum V in Hispania pax 
sancita esí Madriti, pro liberatione Francisci I, nec minori solertia versatus 
est apud alios Europae principes... Rem gallicarn patrocinio suo strenue 
tutatus est... Ejus constantia pro fidei Catholicae conservandae zelo incla- 
ruit, usque adeo semper et acriter impugnavit haereticos... Ingenti ad res 
pracclaras et dignas artes amplectendas animo praeditus, litteras et littera- 
tos summo amore et benevoientia prosecutus est... Quas ut magis promo- 
veret, Ignacii Loiolae sequaces, quos in juventute ad pietatem et studia 
instiiuenda majorem curam ac solertiam adhibere intellexerat, insueto fa- 
vorc prosecutus est, auctorque fuit, ut eorum ordo, tamquam rei litterariae 
utilis, in Gailia certis conditionibus reciperetur, instaúrala in Vivariensi 
pago Turnonii... famosissima schola, el amplissimis redditibus ab eo dotata, 
cujus curam illius ordinis patribus attribuit. Sepultus est in ecclesia collegii 
Turnonensis Societ. Jesu... Fato functus 1562, Aprilis 22.» Sammarthani- 
PiOLiN, Galúa christiana, t. iv, col. 183, 184. 

^ Henricus II. 

^ Hieronymus le Bas et Rupertus sive Robertus Clayssonius, de quibus 
in epist. II 22 habetur sermo. 1135 

WIGULEUS HUNDT 
PATRI PETRO CANISIO 

MONACHIO 14 MAJI I556 '. 

Canisii litteris respondet. — Ingolstadiense collegium paratur. — Optat ut 
Canisius eo se conferat ad opus urgendum resque melius digerendas. 

Accepi literas tuas, carissime D. Canisi, una cum memoriali 
earum rerum, quae Inglostadii ad institutionem collegii theolo- 
gici necessario praeparandae erunt ^ At scire te uolo post redi- 
tum meum ex Boemia, IHmum. principem nostrum statim Ro- 
mam scripsisse, eoque destinasse necessarios sumptus, quo socii 
tui ad proximum Settembrem, uel citius, pro ipsorummet com- 
moditate ad nos uenire possint '. Jussit quoque sua celsitudo 
Inglostadii in veteri collegio ea aedificari, de quibus inter nos 
actum est, quod, praeter consilii locum, modicis expensis ac 
breui fieri poterit. Supelle[c] tilia pluris constabunt, ac diffici- 
lius praeparari poterunt. Quamobrem ualde consultum esset te 
quam primum illuc rediré, ita enim omnia citius, melius, ac 
facilius, te inspectore ac instigatore, praecederent. Nosti enim 
quam difficulter aliquando tales expensae fiant. Regia maiestas* 
graciose haec permisit. Itaque tuum nunc erit tam pium nego- 
tium tua praesentia ac consilio promouere. In Illmo. principe 
nostro^ et in me nihil deerit, ut interim quoque, quantum per * Ex apographo coaevo in vol. F, unico folio, n. 226, prius 232. 

^ Haec Canisii scripta vide apud Braunsberger, B. Petri Canisii 
epistulae et acta, t. i, pag. 567-584. 

' Audiatur Polanco, t. vi, pag. 389, n. 1646, de hac re disserens: 
«Cum dominus Dr. Hundius, qui Universitatis Pragensis patronus erat, hoc 
negotium [collegii scilicet ingolstadiensis] apud Ducem urgeret, omnia 
impedimenta sublata fuerunt; et statim misit Romam Dux Albertus trecen- 
tos áureos in viaticum, ut ad Septembrem proximum, vel citius, pro ipso- 
rum commoditate collegium Ingolstadium invenire posset.» — Huc spectant, 
praeter ea, quae Polanco, t. vi, pag. :• 88 et seqq. tradit., epistolae plures 
Sti. Ignatii, quas habes in vol. vi, Cartas, et plures etiam Bti. Canisii, 
quas edidit Braunsberger, t. i, /. c, et pag. 600-610. 

■' Ferdinandus I, rex romanorum. 

"' Albertum V, Bavariae ducem, intelligit. 324 Epistolar MixTAE— 1 136 

reliquas occupationes licet, aliquid fiat. Bene vale in Christo 
Jesu. Datum Monachrii xiiij Maii 1556. 

WlGALEUS HVNDI D. JOAN. 

A tergo alia manu: Copia d'una del patrono de Ingolstat. 

1136 

FULVIUS ANDROTIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PISAURO 15 MAJl 1556 1. 

Pisaurum cuín socio Androtius venit, Meldulam perrecturus. — Parentes 
sodalis Petronii consolatur. — Frater Joannes Ignatius Nieto verba facit 
in medio foro, non sine auditorum gratia et plausu. 

Jhs. 

Pax X.', etc. Molto Rdo. Padre in X/ osseruandissimo. 
Lunedí prossimo passato il fratello Jo: Nepos et io ci partim- 
mo da Loreto per ordine del signore gouernator' ^, et ghieri ci 
partimmo di Ancona per mare, che per prima non c' era stato 
mai uento prosparo, et siamo uenuti a Pesaro con 1' aiuto di 
nostro Signore, benché in tutto il uiaggio me sia sentito tanto 
trauagliato dal stomaco, che mi é parsa meglior resolutione far 
questo restante per térra ^. 

Questa matina siamo uenuti a ueder' il padre del nostro fra- 
tello M. Petronio, il quale ne ha fatte, insieme colli suo figlioli, 
assai buone accoglenze. Et certo, si come di aspetto é ueneran- 
do, cosí interiormente mostra esser' molto amico di nostro 
Signore , et parmi si potria accopiar' con mió padre secundum 
carnem \ Le orationi delli fratelü hanno fatto molto frutto. Ho 1 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 195, prius 70. 

'-^ Gaspar de Doctis, almae domus lauretanae gubernator. 

^ «In gratiam Cardinalis Carpensis P. Fulvius Androzius cum Joanne 
Ignatio Meldulam missus initio hujus anni fuit.» POLANCO, t. VI, pag. 71, 
n. 222. «Lauretum pergens, et aliquamdiu ibidem commoratus, Majo mense 
Meldulam pervenit.» Ibid. , pag. 72, n. 224. — Vide infra, epist. Joannis 
Ignatii, qui Joannes Nieto alibi appellatur, n. 1142 positam. 

'* De patre ac fratribus nostri Androtii (varié hoc cognomen scribitur), 15 MAJI I55Ó 325 

parlato anco colla madre, matrona, certo, molto Honorata, la 
quale pare ch'alla fine de tutti si daría pace, se solo Jobbe se li 
rendesse, del quale non puó far mentione senza molti sospiri. 
E uero ch', s' ella potesse, solo con M. Petronio se uendicaria. 
lo mi son forzato coH' esempio mió et delü 2 miei fratelli et 
padre et madre, il che, credo, sia stato molto a proposito, conso- 
larla, et con molte ragioni disradicar' questo inordinato amore: 
et questa sera, che stiamo in casa sua, finiremo lo restante. Nel 
resto suppliranno 1' orationi delli 4 fratelli, alli quali nostro 
Signore dará questa uittoria. 

Nel tempo che siamo stati in Ancona, mi é parso far predi- 
car' due uolte in piazza al fratello Gio., il che ha fatto con moka 
grata audientia de nobbili et altri, et con moka edificatione de 
tutti, et ha toccati certi punti certamente gratiosi, delli quali 
pensó V. R. haueria pigliato molto piacer'. Ghieri era aspettato 
dalli medesimi auditori ; ma sendone partiti, in questo punto 
predica qui nella piazza de Pesaro quel che douea predicar la. 
Certo a me pare che predichi meglio che quanti ne stanno a 
Loreto, con moka gratia, facilita, prontezza et spirito. Con 
questo facendo fine, molto mi raccomando alie orationi di V. R. 
Di Pesaro il di 15 di Maggio del Lvj. Di V. R. indegno seruo 
in X.", 

FuLuio Androtij. 

Inscriptio: Al molto Rdo. Padre in X." osseruandissimo, il 
P. M. Ignatio de Llayola, prepósito genérale della Compagnia 
di Jesú. Roma. supra egimus, epist. 1086, pag. 175, annot. 4. De Petronio autem ejusque 
fratribus Job, Cincinnato et Lancilotto, Romae in Societatem admissis, fit 
sermo apud Polanco, t. v, pag. 40, annot. 7, quo ex loco constat ex Gon- 
9alves da Cámara unum Petronium in Societate perseverasse. Alibi tamen, 
t. IV, pag. 145, n. 291 Ídem scripserat Polanco: «Juvenis..., Petronius 
nomine..., alios deinde fratres ad Societatem vocavit; quamvis ex tribus 
unus tantum cum ipso Petronio usque ad mortem perseveravit.» 326 Epistolae Mixtae — 1137 

1139 

CONVENTUS CALLIENSIS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CALLIO 17 MAJI 1556 '. 

Optat civilas ut Societatis collegium Callii instituatur. 

Molto Rdo. Padre. Questa citta, inuitata dalla gran fama 
della buona vita et santi instituti della vostra congregatione, 
anzi inspirata dal Signore, é intrata in desiderio grandissimo 
d' hauere anch' essa a repórtame da lei quella satisfatione che 
s' intende hauere nuouamente hauuta altri luoghi, nostri vicini. 
Et per ció per publica deliberatione s' é ottenuto di fare ogni 
opera con la R. V., per ottener da lei questo fauore, per disci- 
plina de nostri figlioli , in honore et laude della maestá diuina. 
Et habbiamo scripto al magnifico M. Giouanne Simonetta, gen- 
tilhomo della nostra cittá, hora ambasciatore residente in Roma 
per rillmo. et Eccmo. signore duca nostro, che per parte di 
questa comunitá esponga tanto suo desiderio alia R. V., et la 
preghi con efficacia a compiacerla. La pregamo adonque, quanto 
piú strettamente pregare la potiamo, ad esser contenta di pre- 
stare piena fede al prefato signor ambasciatore in tutto quello 
che intorno a ció 1' esporrá a nome nostro, et a darli quella buona 
resolutione che desideramo et speramo dalla bontá della R. V., 
che tutto riconosceremo a singulare fauore et gratia dalla maestá 
d' Iddio et dalla R. V., alie cui deuote orationi ne raccoman- 
damo sempre, et in quanto potiamo per li seruitij et commodi 
suoi ne le oíFeremo ^ Di Cagü li 17 di Maggio del 56. Della 
R. V. afFectionatissimi, 

II confaloniero et priori di Cagli. 

1 Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 178, prius 34. 

2 Adhibuit hanc epistolam PoLANCO, t. vi, pag. 71, n. 221, ubi scri- 
ptum reliquit: «Mense Majo... Legatus Ducis Urbini de collegio in urbem 
ejus ditionis, nomine Cagli, miltendo cum P, fgnatio egit, et de re eadem 
Episcopus Urbini et ipsamet civitas cagliensis scripsit, significans se magno 
desiderio teneri fructum aliquem ex laboribus capiendi, et ita publica deli- 
beratione decretum apud ipsos fuisse, ut omni studio collegium ad se mitti 
curarent, a quo ipsorum juventus excoleretur. Sed salisfieri eorum piis l8 MAJI 1556 327 

Inscriptio: Al molto Rdo. Padre Mtro., don Egnatio Le- 
yóla, genérale della Compagnia di Jesu, nostro amantissimo, a 
Roma. Alia manu: R."^^ alli 24 del medesimo. 113» 

ALPHONSUS RAMÍREZ DE VERGARA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

CCNCHA 18 MAJI 1556 1. 

Rogat ut quaedam sua negotia, quae in curia romana habet, 
conficere atque expediri velit. 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre en X.° Pax X.', etc. A xi de Mayo re(¿ebí 
vna de V. R, de xxx de Mar^o ^ con los capítulos introclusos. 
Conozco que la Compañía no trata estos negocios, y ansí yo al 
hermano Monsarrate ^ enbiava este negocio. Fué nuestro Señor 
seruido de se lo llevar, y por esto pido por esta vez se me haga 
esta caridad, que se me despachen; lo primero, porque yo me tengo 
por de la Compañía; lo 2.", porque lo comentó el M.° Manuel ' 
y lo erró, porque los consensos no se auían destender, como yo 
lo escreví; y pues él lo erró, es razón que la Compañía lo pa- 
gue. Y lo que hace al caso es, questos beneficios los come [e]l 
colegio de Alcalá vii años a, y para él se haze; y si se reserva 
regreso, no es más de porque no se pierdan, mientras se halla 
permuta de préstamos ^. votis difficile eo tempore visum fuit.» Jam, dux Urbini erat Guido Ubaldus 
de la Rovere, ut dictum est in Polanco, t. III, pag. 31, n. 52; ejus legatus 
sive orator, ut in hac ipsa legitur epistola, Joannes di Simoneta; episcopus 
autem Urbini, Félix Tiranni. Ignatii ad has litteras responsum habes in 
Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 491 et 277. 

' Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 263, prius 405. 

2 Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 207. 

^ Hic saepius vocatus est Antonius Gou. Ejus obitus narralur supra, 
epist. I ICO, pag. 215 hujusce voluminis. 

* P. Emmanuel Lopes, rector collegii cotnplutensis. 

•' Cur Societas non ultro susciperet hujusmodi negotiorum tractationem, 
intelligimus ex POLANCO, t. vi, pag. 647, n. 2783: «Admonitus fuit a 
P. Ignatio P. Franciscus [Borgia] non decere Societatem negotia unionum 328 Epistolar Mixtae— 1138 

Comunicada acá la memoria que senbía de allá, digo, que, si 
el papa no pasa regresos, no ay que hablar de bivos ni muertos, 
ni tomar los dineros, ni ay que prorrogar meses, pues no está 
por nosotros, sino por el papa, y ansí no ay peligro. Si por caso 
se pasan, expídase luego lo de Villanueva y prestamera de Al- 
cocer y Altarejos \ que para ello ay allá todo despacho de la de 
Garcinaharro. Yo estoy acá, al seguro que no ay que tratar en 
Roma de bivo ni muerto, sino, por virtud de otro poder nuevo, 
que yo agora enbié y está allá, resignarla de nuevo en fauor de 
Pero Núñez: y esto se puede hazer delante de otro, y no donde 
se hizo la pasada resignación, porque no haya alguna alteración 
en lo que no la ay, pues la tengo yo acá del nuncio: y si revo- 
lución se teme, no se hable en ella, que acá en manos del nuncio 
ó del hordinario la daré. 

Van con esta poderes para otro beneficio de Villora, porque 
se a hallado vn buen clérigo, amigo de la Compañía, que lo 
quiere seruir, y dar los frutos al colegio de Alcalá, y va como el 
de Villanueva, por la seguridad. Los dineros que para ello fue- 
ren menester, tomará V. R. allá, y yo pagaré acá, porquel P. Na- 
dal me dize, V. R. tiene crédito para todo, y en my no ay qué 
temer, sino que lo que V. R. allá contratare, yo lo cumpliré acá 
dentro de vn día. Si los ccc ducados no estuuiesen tomados, pues 
me cuestan cada vno casi quatro reales, V. R. no los tome, si 
por allá se pueden aver más baratos en vaneo de Roma, para 
pagarlos yo acá á ^édula mostrada; y quando no [ujuiere este 
aparejo, tómense los que yo enbié, que dineros son, y mis des- 
pachos vengan. 

Y si por caso ay resolución de no pasar regresos, luego se me 
avise, que por acá despacharé por el hordinario y sin costa, y 
jugaremos á la ventura, que nuestro Señor lo sustentará, pues 
es para su seruicio. 

A su paternidad del P. Ignacio dé V. R. mis encomiendas in 
Domino, y responderé en breve á su paternidad. Romae curare, ne per suum quidem Procuratorem ¡n curia residentem, et 
ita recepit P. Franciscus, se eos admoniturum, qui collegia fundare vellent, 
ut suis expensis et per suos procuratores hujusmodi uniones curarent.» 

1 Nomina haec sunt trium oppidorum, conchensis dioeceseos, in quibus 
sacerdotia habebat Ramírez de Vergara. l8 MAJI 1556 329 

Harta vergüenza tengo en poner á V. R. en estos negocios. 
Por amor de nuestro Señor me perdone, y nunca más lo haré, 
porque conozco la razón que para ello ay. 

Venidos mis despachos, si el papa pasa anexiones para la Com- 
pañía, enbiaré yo poder para anexar esos al colegio de Alcalá, 
gozando los muchachos dellos por sus días, que yo, avnque se 
los doy, con esta cláusula es, que los pueda anexar; y hasta ver 
mis despachos, y saber si el papa pasa anexiones, no ay quem- 
biar poder. 

Vn criado del chantre desta yglesia ^, hijo del conde de Plie- 
go, que se dize don Pero González, va áesa corte á anexar dos 
préstamos que valen mili ducados, para vn colegio de la Com- 
pañía en Pliego. A V. R. pido lencamine en lo que se sufriere, 
por quél haga su negocio, y al M. Manuel ^ mande V. R. dar 
mis encomiendas in Domino, y que mire, mis negocios se des- 
pachen bien, y para ello ponga todas fuerzas y barvas. Nuestro 
Señor nos dé su santa gracia, para quen todo le sirvamos. 
Amén. En Cuenca xviij de Mayo 1556. Siervo de V. R. en X.", 

Y El doctor Vergara. -J- 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en X.° Padre, el Maestro Juan 
Polanco, de la Compañía de Jhs., etc., en Roma. * Cantor ecclesiae conchensis erat Didacus Hurtado de Mendoza, Lu- 
dovici Carrillo de Mendoza, comitis de Priego, filius. Porro de illo ac de 
cogitato Societatis gymnasio, ab hac tamen non admisso, agit Polanco, 
t. VI, pag. 602, annot. 5 et pag. 637, n. 2742. 

2 Emmanuel Sa. 33° EPIt^TOLAE MiXTAE — 1139 

1139 

LUDOVICUS GONgALVES DA CÁMARA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONIMBRICA 22 MAJI I556 *. 

Sodalium lusitanorum pronam ad obediendum voluntatem dilaudat. — Omnia 
ad normam sociorum, Romae degentium, constituere satagit. — Quaeren- 
tibus satisfacit. — Providet scholasticorum valetudini. — Gymnasium, 
«superius» dictum, militibus ordinis Christi a Joanne III attribuitur. — 
Sedales aliquot Gon9alves postulat. — De convictoribiis collegii conim- 
bricensis. — Plures occasione jubilaei peccata confitentur. — Locus, ubi 
collegium «inferius» assurgit, parum salubris est, 

t 
Jesús. 

Muy Rdo, en Christo Padre. Fax X.' En treze del pasado 
he recebido cartas de Mtro. Polanco y de otros de Roma, á las 
quales luego respondí, y me partí pera Éuora, adonde estuue 
12 ó 13 días, y he hallado los ánimos muy preparados para re- 
cebir el modo de proceder de Roma; y con dezille[s] algunas 
cosas, se an mucho alegrado. En la salud corporal, creo se ha 
hecho algún prouecho. Hiziéronme muchas preguntas, la copia 
de las quales pienso enbiar á V. P., como se aiuntaren con las 
de Coimbra, que tanbién veo que an de ser muchas. Yo traba- 
io en estas cosas de auerme hun poco resceruadamente, y assy 
la primera cosa que les digo, es, que en estas cosas durables 
nenguna cosa tengan por sierta, aunque yo se la diga, si no se 
la diere por escripto. Y á esa causa hago que me lo pergunten 
por scripto, y la orden que lleuo es esta: que todo lo que sé 
cierto, por lo auer perguntado á V. R., ó por auer uisto cos- 
tumbre aprobada por V. P. en Roma, esto affirmo por cierto. 
En las otras cosas que no se prueuan, sino por coniecturas ó 
por buena razón, en esas pongo las razones de vna parte y de 
otra, y que hagan lo que quisieren, hasta que se consulte 
V. P. Veo aquá mucha alegría en todos uniuersalmente, en pa- 
recerles que se an de conformar aora en todo con el modo de 
Roma. Lo que hastaquy auemos hecho, es, ayudar la salud cor- 1 Ex originan in vol. F, duplici folio, n. 288, prius 511, 512. 22 MAJl 1556 331 

poral con exerti^io de yr al campo, y templar algunos excesos 
de algunos. Del Padre doctor * tengo muchas vezes cartas, en 
que me da modo de la orden que tengo de tener; mas todo su 
punto es, que se conforme en todo el proceder de Portogal con 
el de Roma. Yo me uoy, por la bondad del Señor, más ani- 
mando, y me da mucha consolatión, acordándome que V. P. me 
embió aquá, sin que yo lo deseasse, imo que nenguna cosa me 
pudieran dar, que más me repugnara: y lo mismo me ha acae- 
cido en esta occupatión que me ha dado el Padre doctor ^. 

Los compañeros que he traido de Roma dan aquá muy bue- 
na edificatión. Rogerio a sido sotoministro en san Roque ^, en 
Éuora los días que yo ally estuue, y aora lo es en el coUegio de 
ariba; y haze este officio con mucha edificatión y prouecho, y 
tiene spitial memoria de las cosas de Roma para ponellas aquá 
en uso. Asy que, aunque no se ha puesto neste officio, sino por 
su dispositión no le dar mucho lugar para los studios, todauía 
haze tanto prouecho en él, que párese que, hasta que el modo 
de Roma corra por aquá, no deue dexalle. Los otros de Roma 
(excepto Joan Francés, que queda en Éuora studiando rectóri- 
ca y griego) he hallado aquí en Coimbra: y aunque yo auía 
scripto que studiassen todos, por comissión del Padre doctor, 
en casa, sen yr á las scuelas, pensando que con esto los saquaua 
de nouitios, aquá lo entienderan al modo acostumbrado, que yo 
no sabía, y anssy an puesto, á los que no auían acabado dos 
años en la Compañía, en hun apartamiento, que aquí tienen 
para los tales, adonde estudian, adonde tenían dos horas de 
oratión mental, ultra de los exáme[ne]s, y nunqua auían ydo 
fuera, ni hablauan con los scholares aprouados, ni entre sy nun- 
qua, sino en la hora de recreatión, asentados en hun lugar to- * P. Michael de Torres, lusitanae provinciae praepositus. 

2 Nimirum, ut Societatis collegia in Portugallia lustraret. Cf. POLANCO, 
t. VI, pag. 742, n. 3213 et seqq.; Litt. Quadr., t. iv, pag. 361. 

3 Domus professorum olisiponensis. — Rogerius, de quo heic meminit 
Gon9alves, a POLANCO, t. vi, pag. 741, n. 3208, dicitur patria mutinensis, 
eumdemque Ruggiero vocant Liíí. Quadr., t. iv, pag. 352. Vide supra, 
epist. 1068, pag. lio. — Eritne Joannes Rogerio, sive Rogerius,. qui studiis 
Romae operam dederat, POLANCO, t. iv, pag. 10, annot. 3; t. Ill, pag. 9, 
n. 8, sacerdotio ibidem auctus? Polanco, t. m, pag. 25, n. 39. 332 Epistolar Mixtae — 1139 

dos iuntos, y de cosas spirituales, según la costumbre de los 
otros nouitios. Y con estas cosas yo los alié muy debilitados, 
máxeme á Sésar \ que se ha más metido en la deuotión, y á 
Mario ^ y á Strouelio ^. Cuspiano '' y Thomás y Gaspar hallé 
buenos, y entre los aprobados scholares, y Andrea^ un poco 
mal dispuesto del stómago, porque auía beuido agua toda la 
quaresma. Y crea V. P. que se hazía qua tanta cuenta destos 
scholares aprouados, que yo me consuelo mucho de uer cómo 
desean guardar las constitutiones. En esto de los nouitios no se 
ha mudado más, que dexarles un poco ir fuera, A los romanos 
se quita todo el nouiciado; lo demás se yrá haziendo, y consul- 
tando á V. P. Si de allá de Roma pudiessen uenir algunos, sería 
grande ayuda para entroduzirsse todo suauemente, que disposi- 
ción ay grandíssima, y muy buenos subiectos y ábiles; mas es- 
tán tan abatidos de ánimos, que, auiendo aquí ciento y trienta 
y tantos tan antigos, no se ha predicado después de pascoa nes- 
te collegio, por falta de quien lo hiziesse. 

Quanto es, Padre, á lo de fuera deste collegio, ay harta edi- 
ficatión y prouecho, y grande crédito en toda la ciudad. 

El collegio de ariba, con todos sus huertos y quanto auíamos 
edificado, que siempre aura costado más de 4 ó 5 mil ducados, 
hallé que estaua ya dado por cédula del rey á ciertos flaires de 
la orden de Christo •*, los quales nos dan mucha priesa para ve- 
nir á habitalle. Todauía nos deífendemos hasta aora, porque, á 
la verdad, no cabemos aquá todos, que quasi ay en riba qua- 
renta personas y todas las munitiones de casa, 

A Mtro. Polanco he scripto, pidiéndole reprcsentasse á 
V. P. quánto prouecho aquá podrían hazer algunos que allá se 
podían escusar. Yo tocaua en don Luis, porque es enfermo. * Caesar Pontanus, 
2 Marius Berengeio, 

' Christophorus Strobelius, scribitur a POLANCO, t. vi, pag. 744, 
n, 3225, ubi de his sociis ac rebus fit sermo. 

* Joannes Conspeanus, 

* Andreas Avantianus. 

*> Intellige milites sacri ordinis Christi, qui in oppido Thomar domici- 
lium princeps hiabebant. Porro de collegio, illis a Joanne III tradendo, egit 
Mirón, t. IV, epist, 1007, pag, 777. 22 MAJI 1556 333 

porque aquá quicá se hallaría bueno. Podía traer [á] Lelio y 
algunos mochachos de Secilia edificatiuos. Tocaua también en 
Giraldo, que está en Flandes, si allá no hazía nada. De otros, 
que allá son más necessarios, no me paresse auer de representar 
alguna petición, por lo mucho que veo que allá serán todos ne- 
cessarios. Estas cartas lleua al P. Mtro. Nadal hun mancebo, 
que ha dos años que es maestro en artes; y anssy en su curso, 
como después en argumentar aquy en el collegio, a dado no 
mediocre edificatión de sus letras y modestia y buen ingenio. 
Según me dizen nuestros maestros de las artes, puédelas 1er en 
qualquiera parte con satisfatión. 

Dentro deste collegio ay vn aposiento de los porcionistas, 
que, aunque separado, se cierra todo de noche con vna puerta. 
Dales de comer hun ciudadano, que hizo con nosotros concier- 
to, que lo haze muy bien, y tiene desto tan buena fama por el 
reino, que, no podiendo caber los quarenta que aora están en 
él, ay más de otros quarenta que piden ser recebidos. Son mu- 
chos dellos hijos de caualleros y de personas principales. Pagan 
á quarenta ducados los unos, y á trienta y sinquo los otros, 
cada uno, para la comida. Antes que la Compañía tomasse este 
asumpto, estauan estos collegiales muy infamados de trauiesos 
en muchas cosas notables y notorias. Quando la Compañía tomó 
este asumpto, encomendó el rey mucho estos collegiales, porque 
es enuención suia, y cosa de que él mucho gusta; y ansí an en- 
pesado á estar siempre con ellos 4 de los nuestros, de los mis- 
mos maestros de las clases, y asse hecho una reformatión, que 
ha dado mucha edificatión á todo el reino y al * rey. Aura 4 
meses que han quitado de allá los Padres, y ellos tienen venta- 
nas muy baxas, y puédesse temer que tornen á saltar por ellas, 
como denantes hazían. Mtro. Polanco me respondió en Roma 
á esta questión, que tuuiéssemos los portionistas como tenían 
en Roma el collegio germánico, es á saber, para estaren algu- 
nos de los nuestros pera gouernalle en lo spiritual, Aora, Pa- 
dre, con estes 4 meses que an estado absentes los nuestros 
(aunque siempre ay uno que ua muchas uezes á uisitallos, aun- 
que no come allá ni duerme), empiésasse á sentir que ay neces- 

^ Ms. al el. 334 Epistolar Mixtae — 1139 

sidad de su presentía allá; y así es parecer de los consultores 
de aquí que se pongan algunos allá en toda manera. Yo toda- 
uía, si pareciere á todos que no esperemos la respuesta del Pa- 
dre doctor, por auérseme él remetido en todo, pienso á haze- 
lo assy; mas de tal manera, que, pareciendo á V. P. lo contra- 
rio, se puedan fácilmente quitar. 

' Esta semana se a aquí ganado el iubileo, y se ha confessado 
mucha gente, ansí en este collegio como en el de arriba ^, á do 
están ^66 Padres sacerdotes, y los tres dellos con todos los 
demás laicos son nueuos y no studian. De modo que ay aquí 
ahora dos casas de probatión: el collegio de ariba, y el aparta- 
miento que tengo dicho en este collegio. Con el jubileo auemos 
recebido cartas de Mtro. Polanco, de la fin de Mar^o, y con 
muchas nueuas de mucha consolatión. 

El sitio deste collegio no es muy sano ^ porque estaua aquí 
vn monte, y an quitado tanta parte del, quanta bastó para el 
edeficio; y asy por una parte queda el monte mucho más alto 
que los teiados. Aquá andamos buscando algunos medios, y te- 
nemos alguna speran^a, que no ay aún hecho más que este 
quarto en que habitamos, el qual es bueno. No curo otra cosa 
aora screuir á V. P., sino pedirle su sancta benditión. De 
Coimbra, deste collegio de [a]baxo, á 22 de Mayo 1556. Fi- 
lius indignus R. P. T., 

Luis González, 

Inscriptio: Al muy Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Ig- 
natio, prepósito general de la Compañía de Jesú. En Roma. 
Alia manu: R."^^ á los 28 de Julio. ' Ms. de riba. — «Eodem tempere, id est, Majo niense, quo ibi fuit 
P. Ludovicus, jubilaeum fuit his diebus promulgatum, et magna vis homi- 
num nostris, tam in Collegio superior! quam inferiori, confessa est.» Polan- 
co, t. VI, pag. 745, n. 3227. 

2 POLANCO, t. VI, pag. 745, n. 3230, hunc locum sic interpretatur: 
«Situm CoUegii inferioris parum salubrcm deprehendit [Gon9alves] cum 
montem habeat valde vicinum, ipso Collegio eminentiorem, et aliqua reme- 
dia adhiberi huic malo curabat, et sperabat in aedificatione ejus partis 
Collegii, quae supererat, posse hanc incommoditatem aliquo modo com- 
pensari.^^ 28 MAji 1556 335 

1140 

JOANNA PRINCEPS 

HISPANIAE GUBERNATRIX 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 28 MAJI I556 *. 

Ut matnmonium Petri Ludovici Galceran de Borja cum Eleonora Manuel 
liceat per pontificem máximum iniri, princeps Ignatio vehementer ad 
commune bonum commendat. 

T 
Devoto Padre. Ya teméis entendido que se trata casamiento 
entre el Mtre. de Montesa, hermano del P. Francisco, y doña 
Leonor Manuel, de cuias calidades y buenas partes, y de lo 
mucho que yo deseo hazerle merced, ya debéis tanbién de 
estar ^ avisado del P. Francisco y del provincial ^, por la mucha 
devoción * que les tienen y á toda la Compañía, y por eso no 
lo diré yo en esta. Y porque todo lo demás está concertado, y 
del efecto se spera gran seruicio á nuestro Señor, por ser medio 
para aplacar las pasiones, que ya devéis sauer, no falta sino la 
dispensación de S. S. para el Mtre., que se llama don Pedro 
de Borja, por ser caballero de la orden de Montesa y de san 
Jorge, Y aunque soy ^ierta que S. S., siendo informado de las 
causas justas que ay, lo hará con facilidad, y su nuncio ^' se lo 
suplica de my parte, e querido que vaia con todas las bendi- 
ciones, y que vos, tomándolo muy de veras, como os lo merece 
my devoción, lo activéis '"' y supliquéis á S, S., y lo tratéis tan- 
bién de my parte, si os pareciere, y que de la vuestra lo enca- 
minéis con la prudencia que Dios os a dado, de manera que 
se haga con breuedad; que por esto os e querido dar este tra- 
bajo, sabiendo la voluntad con que vuestra caridad lo hará. ^ Ex autograplio in vol. Epist, principum, duplici folio, n. 69, prius 

351, in antiquo tabularlo c.xvii. 22 et B. 35. 

2 Ms. destar. 

^ Patres Franciscus Borgia et Antonius de Araoz. 

* Ms. heic et deinde debufión. 

^ Leonardus Marini, 

^ Ms. atibéis. 336 Epistolar Mixtae — 1140 

Yo no lo escribo á S. S., por averio tratado con su nuncio. La 
breuedad deste negocio os encomiendo mucho, porque lo deseo 
terriblemente, y conviene asy, para que esto se efectúe mejor. 
Os ruego mucho os acordéis en vuestras oraciones de enco- 
mendallo * muy de veras á nuestro S&ñor, y tanbién os pido 
que en este ^ tiempo os acordéis de my ^. De Valladolid á 
xxviii de Maio. 

La PRIN9ESA. 

Inscriptio: f [Al devojto Padre maestro [Ignatio], general 
de la Compañía de Jhs. ^ Ms. dencomendallo. 

2 Ms. quen este. 

3 Audiatur, de hac re scribens, POLANCO, t. vi, pag. 648, n. 2787, 2788: 
«A Principe Joanna, manu propria, litterae scriptae fuerunt P. Ignatio, qui- 
bus magnopere e¡ commendabat ut dispensationem quamdam a Summo 
Pontifice impetraret, ut D. Petrus de Borgia, Magister ordinis Montesae, 
iixorem ducere posset D. Leonoram Manuel, quae inter alias nobiles Prin- 
cipi Joannae charissinia et summae auctoritatis erat. Scripsit et ipse Ma- 
gister Montesae, qui in studio et observantia erga P. Ignatium P. Francisco 
Borgiae, suo fratri, se non cederé affirmabat. Ante id tempus milites ejus 
ordinis uxores non ducebat, quamvis militia ordinis Calatravae, cujus velut 
filia erat religio militum Montesae, eam dispensationem obtinuisset; et par- 
tim ob commendationem Principis Joannae, partim in gratiam P. Francisci 
Borgiae, qui hoc matrimonium ad Dei gloriam fore censebat, diligenter hoc 
negotium Romae P. Ignatius curaverat; et quamvis a Paulo IV tune obtenía 
non fuerit dispensatio, nec quamdiu vixit P. Ignatius; fuit ab eadem Prin- 
cipe Patri Laynez hoc negotium commendatum, et non cum exiguo labore, 
quod petebatur, tándem obtentum est.» — Litterae Petri Ludovici Galceran 
de Borja, quarum meminit Polanco, editae sunt in nostris MoNUMENTis, 
Stus. Franciscus Borgia, t. i, pag. 44; quo in opere, pag. 432-461, multa 
de pracciaro hoc viro ex scriptoribus hispanicis protulimus, deque inimici- 
tiis inter nobilissimas familias exortis, ad quas sedandas conferre illud 
matrimonium censebatur. ^i MAji 1556 337 

1141 

OCTAVIANUS CESARI 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLl 31 MAJI 1556 *. 

Infirmam valetudinem causatus, a Societate desciscit. 

f 
Molto Rdo. in X." Padre. Considerando quella parola del 
sacrosanto euangelio, che da nessuno arbor' cascar' puó né 
ueruna fronda senza uoluntá o permissione della diuina proui- 
denza, ho pensato et tenuto per certo questa mía infermitá 
uenir' anche dalle sue sante mani, perilché me ne son consolato. 
Et uedendo, parte per experienza, parte per udito, che il gran 
capitano Jesú X.° non si serue d' altri , che di ualorosi et forti 
caualieri, per 1' instituto et exercicio di questa sua Compagnia, 
mi ho cognosciuto assai inhabile et inutile con questa mia infer- 
mitá per cotale exercicio, II che (per non esser ingannato da 
qualche passione) non ho ucluto creder' al mió giudicio solo, 
ma a quelli de medici et spirituali et corporali, alli quali hauen- 
domi io tutto remesso, m' han detto che potria ben nella Com- 
pagnia racquistar' la sanitá spirituale, perché le forse spirituale 
par che alquanto correspondano a cotanto grande exercicio; ma 
che la corporale, non; poiché la natura e conplexion mia corpo- 
rale mi fu data dal Signor tanto inferma et flacha; et poi addesso 
in questa infermitá tanto piú guasta et debilitata, che, secondo 
dicono et per experienza si uede, gl' é totalmente inepta alli 
exercitij della Compagnia, i quali non recercano se non forti et 
neruosi corpi, et non, come il mió, il quale sa V. P. quanto sia 
misero et sottoposto, non alie grande solo infermitá, perché 
quelle son comuni, ma etiam ad ogni piccola. Et benché mi 
dispiaccia et passi il cuore di per questa infermitá non posser' 
seguir' et consumar' 1' incomiciata fabrica, pur mi ha parso, 
come figliolo che propone li suoi bisogni al Padre, proponer' 
anche io tutto questo alia P. V., accio possi con sua benedittione 1 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 212, prius 133. 

Epistolae Mixtae, TOM. V. 33'^ ÍÜPISTOLAE MiXTAF, — I I4I 

piú liberamente cercar' la sanitá del corpo, et con quella con- 
seruar' quella del' anima con i soHeciti gouerni et agiuti de miel 
parenti, il che non credo sia alieno dal desegno di V, P. et sólito 
della Compagnia, stando si fermo in questo proposito: che, si 
alcuno tenpo piacerá alia maiestá diuina, si come mi ha dato la 
infermitá, darme anche la totale sanftá, non manchar' di obser- 
uarli la promessa; et cosi tra tanto io non daró fastidio alia 
Compagnia, né anche occuperó il loco d' alcuno, il quale piú 
che io lo merita; et si non posso finir' tanto grande edificio, 
quanto io insieme con tutti quelli. della Compagnia pretende- 
uamo, pur mi contentare farne parte, poiché giudicio de sauij 
é, che, chi non puó conscendere a quel grado che nella mente 
si hauea proposto, non pur per questo si debba desperar', ma 
contentarse di quello, al che il poter' corresponde. Et che la 
mia infermitá sia tal et cosi longa, ch' habbi bisogno di gran 
commoditá e gouerno, il P. Xpophoro ' ne lo potra informar', 
per hauerlo uisto et udito da medici. Non altro. Nostro Signor 
conserui sua paternitá come é magior sua gloria e seruicio. Da 
Napoli a i' ultimo di Magio 1556. D. V. R. P. indegnissimo 
figliolo, 

Ottauiano Cesar'. 

Inscriptio: y Al molto Rdo. in X." Padre, il P. Mtro. Igna- 
tio, prepósito genérale della Compagnia di Jesú, etc. Alia manu: 
K}^ a 4 di Giugno. ^ P. Christophorus de Mendoza, collcgii neapolitani rector. — Conferan- 
tur cum praesenlibus Octavii litteris, aliae ejusdcm, quas supra edidimus, 
n. 1116, pag. 263, necnon quas habes in t. iii, pag. 402 et t. iv, pag. 365. 
Quae vero ad hunc annum spectant, reique totius exituin narrat POLANCO, 
t. VI, pag. 253-255, n. 974-981- 31 MAji 1556 339 

114« 

JOANNES IGNATIUS NIETO 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

MELDULA, MAJO EXEUNFE, I556 *. 

Iter, a se et a Fulvio Andrctio confectum, describit. — Quid boni in via ege- 
rint, narrat. — Multorum erga Societatem studium. — Meldulam perve- 
niunt, et humanissime excipiuntur. — Cardinalis Dandinus ac domus car- 
pensis laudantur, 

t 

La gratia et pace de Christo nostro signore sia sempre con 
noi. Amen. Rdo. in Christo Padre. Quantunche io mi trouo 
insufficiente per la deboleza dello mio spiritu, quale senza dubio 
causa la mia imperfettione de uita, nondimeno, confidandomi 
in la summa buonta di quello, quale con la sua plenitudine di 
gratia et santtita abondantissimamente suplissc in quello che 
noi manchiamo; et recordandomi anchora essermi estato com- 
mandato della santa obedientia, la quale ci da le ale per uolar 
piú alto che noi ci pensiamo; ho accommodato 1' animo, et pi- 
gliato la penna per scriber' alcuna parte di quelle cuose che il 
Signor ha uoluto operar per i suoi serui, dippoi che egli furno 
partiti di costi ^. 

Primamente, arriuati in Anchona sani per la gratia de Dio, 
fussimo allogiati in casa de vn' amico molto humanamente, 
duoue espettamo il vento per tre giorni. In questo mezzo si 
uisitó il hospitale, et si predicó dua uolte, vna in piaza appresso 
il palagio, altra in vna estrada principale, duoue fu stato gran- 
dissimo concorso, et homini di grande stimatione, et hebrei, li 
quali (quanto quello che io potea indicar et anchora sentir) non 
diceano altro che bene, et restauano molto consolati delle opere 
de Dio. Douunque il Padre nostro si trouaua, sempre ragionaua ^ Ex autographo in vol. Litt. Quadrint. JS¿6 , duplici folio, n. 25, 
prius 104, 105. 

2 Vide supra, epist. 1136, ubi causam itineris, a P. Fulvio Androtio et 
Joanne Ignatio suscepti, innuimus, nimirum ut morem gererent cardinali 
Pie di Carpi, qui patriam suam a nostratibus excoli cupiebat. Cf. Polanco, 
t. VI, pag. 71, 72, n. 222 et seqq., qui hanc adhibuit epistolam remque 
illuslravit. 340 fepiSTOLAE MlXTAE— II42 

deile cuose de Dio, et sopra tutto essortaua alia frequentatione 
delli santi sacramentij di modo tale, che vno, con chi parlaua, fu 
con constretto col feruor dil spiritu a sclamar' et dir bene di 
questo Padre publicamente in vna strada. 

II di della ascensione ' imbarcamo doppo pranso, e súbito da 
poco il Padre si sentí molto male per cagione del mare, quale 
non potea patir sua complexione: iui uomitó vna gran quan- 
titá di colera, et non alzó la testa per insino al porto di Pessaro, 
duoue arriuassimo (credo) a tre hore di notte, et habbiamo dor- 
mito quella notte in vna hosteria. 

Ma poi la matina uisitamo li parenti de Cincinato ^, dali quali 
siamo stati riceuti molto amicheuolmente. II padre uechio pare 
che egli stia contentissimo della santa uocatione delli suoi figlio- 
li, et ridendo et con grandissima allegrezza parlaua con noi di 
cuose santte. II medemo quasi dimonstrauano li fratelli dua, li 
quali fanno (dicono per non star otiosi) mercantia di panni, et 
hanno vna botecha con vn fattore: gli habbiamo referito il gran 
progresso che il nostro charissimo Cincinnato fa in spiritu et 
letere. lo dico al mió charissimo Cincinato, che é incredibile 1' 
expettatione che li suoi hann' conceputo di esso, et la faticha 
deue esser grande per corresponder a quella. 

Venendo pur al proposito, hauendo fatto il patto delle caual- 
cature, percioché il P. Fuluio non uolea caminar' piú per mare 
per r indispositione sua, et perché il signore Dio uoleua chel 
suauissimo odore di questa Compagnia fusse sparso per piú 
luochi, fatta vna predica in Pessaro sotto il pórtico dil palazo 
dil duca ^ siamo partiti, et a piede caminassimo noue miglia; 
poi, per arriuar' in Arimino, pigliassimo dua caualgature: duoue, 
arriuato il Padre, comincia per le strade a dimandar' per il ho- 1 Anno 1556 Christi ad cáelos ascensio incidit in 14 Maji. ESCOFFIER, 
Calendrier perpétuel, pag. 173. 

2 Agit de his ipse Androtius in laudata nuper epistola 1136. 

^ Pisaurum «Joannes Sfortia... mirifice exornavit, arceque ad mare fun- 
data, inexpugnabiiem reddidit. In civitate vero ipsa amplum exaedificavit 
palatium, unde Princeps honorificentius jus diceret, vitaeqiie splendidiorem 
cultum tueretur. Secundum hos [gentem se. Sfortianorum] Ducibus Urbi- 
natibus praedae cessit, quorum stírpe extincta, ad jurisdictionem ecclesia- 
sticam rediit». Ughellus, Italia sacra, t. 11, col. 857. MAJO EXEUNTE I 556 34 I 

spedale, non uolendo allogiar' in hostería né in casa de amici, 
reputándose felice, se nella casa de Dio et delli suoi poueri po- 
tessi ottenir il suo albergo. Truouato il hospédale, uisitassimo 
li poueri, et con la gratia del Signore li consolamo il meglio che 
sapeuamo, essortandoli alia confessione et communione, si ben 
mi ricordo. Poi la prouidenza de Dio, quale ha egli piú parti- 
colare uerso li suoi serui, ha prouisto che quiui nella sua casa 
fussimo molto acarezzati et gouernati da uitto et da letto, et de 
ogni cuosa necessaria, et piú anchora del necessario. 

II sequente giorno il Padre disse la messa inanzi alli poueri 
et alcune persone forastiere; et ditto il credo, fece vna essorta- 
tione con molto spiritu. Dipoi di pranso, uolendo partir, non 
han consentito alcuni gentil' huomini che caminassimo a piedi, 
anzi vn di quelli ha dato vna muía che portasse il Padre, et vn 
altro vn caualo per me insino al porto cisinatico; li quali, essen- 
do molto importuni, fecero che il Padre gli accettasi. Poi, es- 
sendo abbracciati da quelli gentil' huomini (quali summamente 
desiderano hauer in sua cittá vn collegio delli nostri, et hanno 
scritto il nostro nome, et faranno (credo) grande instanza per 
ottenirlo, prouedendo 1' intrata et ogni cuosa necessaria), siamo 
arriuati quella sera al porto cisinatico, duoue il Padre, trouando 
certi putti giocando alie carte, et essendo la domenica, non 
potete patir che non pigliasse le carte et le butasse in vn fiume, 
et gli reprehendesse molto aspramente. 

Lunedi seguente arriuamo a Cessena, et súbito intrati, uolse 
il Padre andar' a visitar' li poueri dell' hospédale et essortarli 
alia frequente confessione, il che sentendo vn huomo da bene, il 
quale frequenta quasi ogni otto di li sacramenti, piglió grande 
affectione al Padre, et fece (quantunque noi recusassimo) che 
uenessimo a disnar' con esso lui, si che in ogni luogho facendo 
il P. Fuluio misericordia, certamente misericordiam consequi- 
tur. Et sapendo noi come il Rmo. cardinale d' Andino ^ fussi ' «Hieronymus Dandinus Caesenas..., natus est ann. 1509, vir in oinni 
genere scientiarum versatissimus... Julio III Pontifici a secretis fuit, a quo 
senatoriam purpuram oblinuit sub titulo S. Alatthaei in Merulana, 1552, 
vulgoque illi Cardinalis Imolae cognomentura adhaesit. Ad Carolum V, ut 
cum Francisco I diu cupitae pacis foedera jungeret, orator profectus, visus... 
est in ea legatione oleum et operara perdidisse. Iraolensem Ecclesiam ne- 342 Epístolas Mixtae — 1142 

vn mezzo miglio discosto della cittá, in vn monesterio di mo- 
naci di santo Benedetto , andamo per uisitarlo, et ci ha receuto 
sua ' Sria. I lima, insieme con li suoi tanto amoreuolemente, che 
mi parea a me conuersar con i miei padri et fratelli in Christo. 
Con lui siamo remassi quello giorno, et il sequente giorno, 
hauendo disnato con sua Sria. Ella ci abbrazzó come a suoi 
fratelli, et ci fece proueder de caualcature per insino a Meldula, 
duoue arriuati, et molto espettati et desiderati, non con meno 
amoreuolezza fumo receuti dal S.""^ Leonelo ^ et dala signora, 
et finalmente da tutta la térra, quale tutta ci porta vn honore 
incredibile. Li sacerdoti, che hann'cura di queste chiesie, vengono 
dal Padre offerindogli le chiesie, le anime et se stessi con tutta 
la sua robba, con li quali il P. Fuluio sa talmente conuersar et 
trattar, che par' che sia stato in corte tutto il tempo della sua 
uita. Finalmente sua Sria. con tutta la térra conosciamo che 
hanno santtissima opinione de nostra santa Compagnia, et es- 
pettamo col' aggiuto d'Iddio che douiamo a far' vn gran frutto 
in questa térra. Estiamo per adesso in vna stanza accommodati, 
per insin a che sia ordinato vn luogho, chiamato Sto. Rocho, 
molto commodo (dicono), col' suo horto et chiesia. Siamo pro- 
uisti da sua Sria. da tutto ció che habbiamo di bisogno et con 
moka cura. Hor' uedda V. R. P. se habbiamo di bisogno dalli 
preghieri di cotesta santa casa. Ecco adunque noi stiamo qui 
aspettando come iumenti che Iddio ci carichi di quella carica 
che gli piacia, et in qual modo gli piacia; et preguiamo humil- 
mente, che ci mande il suo santto spiritu, qui doceat nos omnia, 
et suggerat nobis omnia. Noi apriremo la bocea, come fece 
l'asino de Balam, et questo santto spiritu albora speriamo, et 

poti resignavit, reservato sibi regressu... Divitem S. Barthol. Abbatiam 
extra muros Ferrariae habuit conimendatam, quam in alterum ex fratre 
nepotem, Anselmum, sibi va!de dissimiiem, deinde transtulit. Fratres Servi- 
tas sua protectione promovit... Decessitque, cum titulum S. Marcelli fuisset 
adeptus, ann. 1559 pridie Non. Decembris, sepultusque est Romae apud 
S. Marcellum...» Ughellus, /. c, t. ii, col. 643, 644. 

• Ms. heic ac infra su. 

'^ Leonellus Pió di Carpi, Rodulpiíi, cardinalis carpensis, pater, in quo- 
rum gratiam Meldulam socii missi fuerant. Porro «ibidem collegium aliquod 
inchoari tam pater Leonellus quam filius Cardinalis optabat». Polanco, 
t, VI, pag. 30, n. So.'Confer etiam, ibid., pag. 72, n. 224-226. MAJO EXEUNTE I 556 343 

crediamo che parlará quello che sará espediente alia salute 
delli suoi. 

Hieri, nella prima messa ehe il Padre ha celébrate in questa 
térra, voltato al populo nello altare, disse vno ragionamento, 
essortandoli alia confessione et communione et puritá del anima; 
et in ueritá per finiría non mi satiaria de dir bene di questo 
Padre, quale Iddio ha ripieno del spiritu di questa santa Com- 
pagnia di Giesú; et egli, ragionando meco qualche uolta, disse, 
che il suo desiderio, et quello che dimanda a Dio nostro signore 
é, che gli dia questo santo spiritu, il qual gli faccia conformar 
con li nostri Padri. Per tutto il viagio et hosterie non hauea 
altro in bocea, che la spessa frequentatione delli sacramenti: 
reprehendeua et reprehende asperissimamenti quelli che iurano, 
quanto piú quelli che biasthemano; la morte sempre riduce in 
memoria, et la gran charitá del figliolo de Dio; l'oratione sua 
secreta tutta é di profondi sospiri piena; amoreuole uerso tutti, 
famigliar molto; et chiaramente sr cognosce ipsum non quaerere 
quae sua sunt, sed quae Jesu Christi. lo mi ralegro summa- 
mente, perché uedo che la plenitudine de la buontá sua sup- 
phsse i mei grandi defetti et manchamenti. Rengratiato, laudato 
et glorificato sia il Signore di tutto. 

Non diró altro per hora, se non supplicar la R, V. dimandi 
al signore Dio, mi dia sua santissima gratia, accio io con tutto 
il cuore gli ami et sirua, et mi conserui in questa santta et a 
me piú che charissirna Compagnia di Giesú, la quale tanto 
benignissimamente si ha degnato accettarmi per vno delli suoi 
minimi serui. lo spero per la immensa misericordia dil mió crea- 
tore, che si come lo sonó in térra, lo saró anche in cielo. 

Questa lettera (si a V, R. piace) mandará a Loreto a quelli 
mei amantissimi Padri et fratelli, li quali io credo non meno 
consolatione hauerano a legerla che io a scriuerla, alli cui ora- . 
tioni molto mi raccomando: et la desolatione che io sentó per 
la loro absentia, uoglio et dimando giustamente mi sia raccom- 
pensata colle sue cordiali orationi. Al nostro Rdo. in Christo 
Padre molto mi raccomando con tutti quelli de casa et dil 
collegio. Multum amo te, quia diligis et mihi multum; confers 
officium, confero parque tibi. 

Giouann' Ignatio. 344 Epistolar Mixtae — 1143 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M." Gio- 
uanni Polancho, Padre mió amantissimo in Christo, della Com- 
pagnia di Giesú, in Roma. Alia manu: 1556. Jesús. Meldola. 
Di Giouan Ignatio, di Maggio. 1143 

GOMUS SUAREZ DE FIGUEROA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BRUXELLIS 4 JUNII I556 ^ 

Ignatianis litteris officiose ac peramanler respondet. 

t 

Muy magnífico y muy Rdo. señor. No pensé que ualía 
tanto el deseo y afilón que yo tenguo de seruir á los de la 
Compañía de Jesús, que meres^iese la menor parte de la mer- 
ced y buenas obras que de V. P. y de esta bienauenturada 
gente res^ibo y e res^ebido, y espero que nunca me faltarán, 
pues V. P. me lo promete en su carta ^ Por ella y por todo 
beso las manos á V. P., y pluguiese á Dios fuese yo tan bueno, 
que pudiese hacelles algún serui^io, como lo deseo y soy obli- 
gado á procurallo; que no solamente me tienen prendado con 
saber yo quién ellos son, y con tenerme alia á mi hermano', 
pero del P. Francisco * y de otras personas particulares de la 
Compañía e res^ebido tan buenas obras, que, aunque fuera un 
turco, les deuiera obediencia y reconos^imiento de seruicio. 
Auiso de ello á V. P., para que sepa que me lo puede pedir 
por justicia, y mandarme como á sugeto. 

De los negocios á que vino el -P. Mtre. Ribadeneyra, él 
dará razón; y como esta a perdido ya tantas fuerzas en el 
mundo, no es marauilla que le tengamos aquí tantos días sin 
hazer nada. Yo soy el que e grangeado con esta dilación, por- 1 Ex autographo in vol. F, dupHci folio, n. 249, prius 326. Est et apo- 
graphum in eodem vol. n. 248, prius 324. 

2 Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 205. 

3 P. Antonius de Córdoba, frater Gomi Suarez de Figueroa, comitis de 
Feria, hujus epistolae auctoris. Cf. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 701, annot. i , 

* Franciscus Borgia. 6 juNii 1556 345 

que nos a hecho tanta merced á mí y á mi familia con que- 
rerse deñar de estar aquí gerca de nosotros, que nunca se lo 
sabremos seruir. Suplico á V. P. se lo enbíe á agrades^er. No 
sé donde V. P. halla estos onbres que enbía por el mundo, 
que, aunque en la Compañía no les mostrasen á ser buenos, 
sino á ser discretos, era de estimar muncho en el mundo. No 
quiero cansar á V. P. más, sino suplicalle continúe la merced 
tan grande que me an encomendado á hazer de encomendarme 
á Dios, que lo e menester más que otro; y él guarde y con- 
serue la muy magnífica y muy Rda. persona de V. P., como 
deseo. De Bruselas mi de Junio. A serui^io de V. P., 

Don Gómez. 

Jnscriptio: \ Al muy magnífico y muy Rdo. señor, mi señor, 
el Mtro. Ignacio, prepósito general de la Compañía de Jesús. 
Alia manu: 1556. Del Illmo. señor conde de Feria. 1144 

JOANNES BAPTISTA DE BARMA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 6 JUNII I556 ^. 

Superiores a se datas Ignatio litteras, commemorat. — Progressiones collegii 
murciani. — Episcopi carthaginiensis liberalitas et magnificentia in ex- 
struendo aedificio. — Opera a nostratibus impensa proximis. — Aegerrime 
ferl episcopus Murcia Patrem Barma educi. — Hic imparem se judicat 
muneri, ad quod destinatur, juvandi scilicet Borgiam, Hispaniae com- 
missarium. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en X.° Padre. Pax Xpi., etc. Por muchas letras 
tengo informado á V. R. de la fuiídatión que el Rmo. de Car- 
tagena tiene empegada y muy adelante en la cibdad de Murcia, 
que es la metropolitana de su diócesis, y juntamente embiadas 
cartas de el obispo ^, creo son ya tres, para hazer saber á V. R. 
la merced que nuestro Señor le tiene hecha de le tomar por ins- ^ Ex autographo in vol. F, duplici fQlio, n. 256, prius 352, 
2 Stephanus de Almeida, 346 Epistolae Mixtae — 1144 

truniento para vn collegio de la Compañía, tan necesario en 
aquellas partes, quanto en muchas otras, que son faltas de doc- 
trina y letras y otros fauores con que se suelen mucho ayudar 
las almas; y para pedir el agradezimiento y hazimiento de gra- 
cias á nuestro Señor en su nombre, y spetial cuenta con esta su " 
obra ^ Házeme temer el recibo de ellas, ver que, con ser los 
correos tan ordinarios después de la tregua ^, no tiene el obispo 
respuesta de V. R., con la tener muy deseada. Y con todo esto, 
por creer que por otras vías está V. R, con la informatión de 
esta empresa del obispo, sólo diré en esta, que nos ha nuestro 
Señor grandemente ayudado en aquella cibdad y su districto. 

Anse mouido mucho con las predicationes, litiones, instruc- 
tión en doctrina christiana y con los otros miniscerios que la 
Compañía vsa con hospitales, cárceles, etc. A auido mucha oca- 
sión de hazer grandes seruitios á nuestro Señor en algunas sali- 
das que se an hecho con el obispo por su diócesis, predicando, 
examinando clérigos, ayudando á que los pecados, spetialmente 
públicos, fuesen remediados, y á neccesidades muchas corpo- 
rales. 

Están vniversalmente todos muy aficionados á la Compañía. 
Con las religiones [y] clérigos nos ha dado el Señor mucha 
vnión. Los inquisidores nos son con mucha spetiaüdad aficio- 
nados. 

Está el edificio material tan adelante, que ya se an pasado 
los nuestros de las casas episcopales, donde an stado entreteni- 
dos quasi vn año hasta aver cómoda habitatión, al nueuo colle- 
gio. Estám ya gastados en él más de 15.000 A) y "o está hecho 
la mitad. Prosigúele el señor obispo con gran calor y amor; y 
tiene tan grandes intentos, que si nuestro Señor le da vida, será 
vno de los señalados que la Compañía terna en Hespaña. No 
tiene puesto término en él, quanto para la dotación; mas cree- 
mos será muy buena, pues su señoría pregona que este es su 
heredero, para el qual y en el qual quiere gastar quanto tiene. 

Ha muchos días que el P. Francisco trata de me sacar de 
aquella prouincia, para me traer en su compañía y ayuda: y con ' Videantur epist. 1042, pag. 18; 1067, pag. 103; 1108, pag. 250. 
2 Inducías intellige, inter Hispaniae et Galliae reges factas. 6 juNii 1556 347 

pensar, con las preuentiones que se an hecho, que estaua ya 
recabado con suauidad del obispo, me mandó venir el mes de 
Mayo pasado, dándole muy gran ventaja con el P. Manuel, de 
Alcalá ^, y el doctor Ramírez ^ Mas a sido tanta la pesadumbre 
del obispo y cibdad, con que se a recibido mi salida, y tantas 
las diligencias para la buelta, que se a juzgado necesario con- 
descender, á lo menos ad tempus, y ansí, con ser muy rezio 
para tan gran jornada, yo me partiré dentro de pocos días. 
Spero en nuestro Señor que, si esto es para su mayor seruicio, 
encaminará las cosas de arte, que sin desconsuelo del obispo se 
dé al P. Francisco el consuelo que con esto muestra recibir, 
aunque, cierto. Padre, para este ministerio yo no veo en mí 
partes. La cognitión, directión, consejo, preuentión, diligentia, 
salud, etc., que para esto sería menester, falta todo en mí, sin 
hablar con resabio de humil[d]ad, sino con toda verdad. Sed ecce 
me. Pues de todo lo de acá ay muchos que scriuan á V. R., 
no ay para qué yo hazerlo. En las oraciones de V. R. muy 
spetialmente nos encomendamos, y á todos dé el Señor su gra- 
cia para el cumplimiento de su santísima voluntad. Amén. 6 de 
Junio de 1556. De Valladolid. D. V. R. hijo indigníssimo en X.", 

Baptista. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en X." Padre, el P. M. Igna- 
tio de Loyola^ prepósito general de la Compañía de Jhs., etc., 
en Roma. Alia manu: R.'^^ los 28 de Julio. • Emmanuel Lopes, cujus mentionem, ad rem quod attinet, fecit supra 
P. Didacus Carrillo, epist. 1128. 

2 Joannes Ramírez, de quo in epist. 1133. 348 Epístolas Mixtae — 11 45 

1145 

ELEUTHERIUS PONTANUS 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

BIBONA 7 JUNII 1556 í. 

Socii coUegii bibonensis describuntur. — Eorum laudes. 

Jesús j Maria. 

Pax Christi, etc. Receperam superioribus diebus, obseruande 
in Christo Pater, de rerum ad te nostrarum statu plenius ali- 
quando me perscripturum ^. Quod cum gratissimum tibi fore, 
si quamprimum fieret, perspicerem , uolui primo quoque tem- 
pere et me promissi mei conscientia, et te longae expectationis 
molestia liberare. 

Itaque, ut ad rem ueniam, noueris nos esse duodecim, quo- 
rum nomina ne ignorares, uolui hic adscribere. P. Marinus, 
Blasius Sanches, Guido Antonius^ Paulus Mantuanus, Joannes 
Baptista, Thomas Romanus, Petrus Laurentius, Jacobus Mes- 
sanensisj Sanctorum Italensis, Alphonsus Hispanus, Eleutherius 
Pontanus, Petrus Biuonensis: in quorum ingeniis moribusque 
describendis dabis ueniam, si paulo longiorem orationem in- 
sumpsero. 

P. Marinus *, annos septem et uiginti natus, corporis est 
constitutione, ut nec ualetudinaria sit, ñeque omnino firma.. 
Valet tamen hic quam Romae commodius, de cuius eruditione 1 Ex autographo in vol. Li¿¿. Quadrim. 1556, duplici folio, n. 66, 
prius 172. 

2 «Longiorem de his sermonem» Pontanus, bibonensis collegii rector, 
se facturum promiserat 20 Maji, epístola quam habes in Litt. Quadr., t. iv, 
pag. 299-304. 

^ Hispanus hic eral, Valentía in Italiam missus. Epist. Mixtae, t. íii, 
pag. 587, 588. A nostratibus vocatur tam Marinus quam Marino: ipsi 
• vero cognomen erat Marin. Vide supra, pag. 131. lUius autem nomen 
hactenus nos quidem fugit. — Porro optimum virum hoc ipso anno 1556, 
Septembri mense, e vivis sublatum fuisse, tradunt Litt. Quadr., t.- iv, 
pag. 617 et PoLANCO, t. VI, pag. 314, 315, ubi fuñera aliorum quoque 
sociorum ex lis, qui Bibonae degebant, commemorantur, nempe Guidonis 
Antonii, Petri Laurentü, Joannis Baptistae Galano, neapolitani, et Jacobi, 
messanensis. 7 jUNii 1556 349 

ac moribus ociosum esset multa dicere, cum tibi non dubitem 
haec omnia, quam mihi, esse longe exploratiora. Totus est in 
studio sacrarum literarum, e quibus haurit quae populo in suis 
concionibus distribuat, quas habet frequentes satis ac eruditas, 
sed propter uocis insuauitatem ac uastitatem auditoribus parum 
gratas. Cumque incredibilis sit animi in eo puritas, cum summa 
rerum plurimarum cognitione coniuncta, tamen nescio quo- 
modo tot tamque praeclaras animi dotes inquieta perpetuo scru- 
pulis conscientia obscuret. 

Blasius Sanches, collegii nostri procurator, annum agit aeta- 
tis suae trigesimum sextum. Corpore adeo firmo et ad laborum 
tolerantiam durato, ut corneum potius uideatur quam carneum; 
animo uero tot tantisque uirtutibus exornato^ ut illum nobis a 
Deo donatum, tanquam uiuum quoddam uirtutum omnium 
exemplar, non dubitem. Quas cum non possim illa, quae tibi 
gratissima semper est, breuitate complecti, malo silentio prae- 
terire, quam, sicco (ut aiunt) pede percurrendo, de illarum ali- 
quid laudibus decerpere. 

Stultum esset in suauissimis Guidonis Antonii moribus recen- 
sendis tempus consumere, quos te iam pridem penitus per- 
spexisse non ignoro. Docet in scholis non indiügenter quidem, 
sed parum foeliciter, quod non sit ad hoc munus obeundum 
admodum idoneus; est enim adeo lenis et sine acrimonia, ut nec 
torpentes discipulos excitare, nec insolescentes reprehensionum 
aculéis nouerit coerceré. Valetudine adeo tenui, ut nihil supra. 
Mox egressurus est annum aetatis suae uigesimum tertium. 

Joannes Baptista, neapolitanus, a tribus ferme annis in Socie- 
tatem admissus, accedit ad annum decimum septimum. Juuenis 
est Índole eximia, moribus placidissimis, et pro aetate in literis, 
tam graecis quam latinis, probé eruditus: de quo, si ab instituta 
uiuendi ratione non discedit, summa omnia polliceri possumus. 
Praeest supremae discipulorum classi magna cum omnium ad- 
miratione, et non exiguo auditorum fructu. Valetudine est, 
propter studiorum assiduitatem et gymnici laboris insolentiam, 
non admodum firma, et quae facile ofFendatur, 

De Pauli Mantuani ingenio, literis, moribus, non est quod 
prolixiorem narrationem adscribam, ne, quae longa experientia 
comperisti, importune repetens, taedium afi^eram, nec ullam 350 Epistolar Mixtae — 1145 

pro inofficioso nostro hoc officio abs te gratiam ineam. Tan- 
tum scribo infimae classis moderatorem esse, et diligentem et 
strenuum. 

Petrus Laurentius, Pisis oriundus, duas compleuit vitae suae 
decades; quartus hic illi annus est cum ad Societatem uenit 
Juuenis est obediens, modestus, verecundus, in literis, tum 
graecis tum latinis, non mediocriter prouectus; de quo maiora 
promittere non possum, quam fore ut a]iquando' euadat in 
uirum et plum et eruditum. Valet bellissime Dei beneficio, nec 
ullam hactenus passus est ualetudinis oíFensionem. 

De Thoma Romano prohibet me multa dicere perspectum 
tibi probé eius ingenium. Progressus, quem hactenus in literis 
fecit ac moribus, tam exiguus est, ut illius me poeniteat, ueteri 
quadam et quasi inolita ad obediendum ingenii rigiditate ac 
contumacia. Spero tamen emolliendam aliquando hanc animi 
duritiem, et decursu temporis penitus euincendam. Valetudine 
in morbos adeo procliui, ut se ab ilüs aegre tueatur; cui, ne nihil 
omnino ageret, cura eorum commissa est, qui prima linguae 
latinae rudimenta perdiscunt. 

Jacobus, messanensis, ingenii quidem ad literas parum com- 
modi, uerum ad multa alia non poenitendi, adeo suos superio- 
res obseruat, adeo ad eorum se uoluntatem totum componit, 
ut, caerae instar, in quamvis formam fingi formarique posse 
non immerito dixerim. Corpore soli ac pulueri a puero assue- 
facto, ac proinde firmo, robusto, ualido, magnam sui, tam 
Biuonae quam Messanae, concitauit expectationem : quam non 
expleturum tantum, uerum superaturum etiam confido. Annos 
natus plus minus octodecim. A decem mensibus in Societatem 
receptus. 

De Alphonso, iuuene hispano, quondam milite, ac doctori 
Olauio ^ non incógnito, sufficiat dixisse valetudinarium hactenus 1 Martino de Olave. — De Alphonso autem haec Ignatio scribebat 
Hieronymus Domenech 20 Decembris 1555: «Los que irán á Biuona son, 
Mtro. Eleutherio, Mtro. Marín, Guidantonio... Jacobo mesinés y Alfonso 
spanyol, estos dos para seruitio...» Vide supra, pag. 131. Qui quidem 
Alphonsus probé dislinguendus est ab Alphonso de Villalobos, sacris 
initiato, Bibonam postea misso in locum demortui Patris Marin. Polanco, 
t. VI, pag. 315, n. 1287. 7 jUNii 1556 351 

fuisse ac prope captum utroque brachio: cui tamen, ne inutilis 
totos dies ociosus desideret, fores collegii obseruandas dedimus; 
de quo meliora utcunque propediem confidimus, cum a balneis, 
in (Xacca) ' ebuUientibus, ad quas recuperandarum uirium gra- 
da profectus est, redierit; de cuius ingenio, quoniam Romae 
experimentum fecistis, multa dicere supersedebo, 

Sanctorum ^, nomen a die, quo natus est, accepit, vir est 
tricenarius, aut eo amplius, rudis quidem grammaticalium prae- 
ceptionum, sed christianis moribus ac disciplinis probe institu- 
tus. Versatur in culina summa cum laude, propter patientiae 
ac humilitatis suae quotidiana exempla. Admissus est in contu- 
berriium nostrum a sex mensibus, calcariarum extruendarum, 
gregum pascendorum, hortoKum ac uinearum excolendarum 
non imperitus. 

Petrum Biuonensem, nisi eius in initio facta esset mentio, si- 
lentio praeterirem: nondum enim in album filiorum tuorum 
relatus est, licet hac spe ministeriis coUegii totum se mancipa- 
uerit. Sed uereor ne frustra, cum sit ingenio ñeque ad musas 
ñeque ad res gerendas satis propitio ^. 

Eleutherius Pontanus gymnasiarcha est collegii nostri, quam 
uigilans, quam consideratus, quam circumspectus ac diligens, 
nouit Deus; difficile enim est eum bene praeesse, qui nunquam 
bene paruerit. Docet tertiae classis adolescentulos magno cum 
ipsorum fructu; explicat doctrinam christianam, pueris quidem 
die veneris, viris autem ac mulieribus diebus dominicis. Docet 
praeterea quotidie intra priuatos 'parietes fratres suos, ultra 
grammaticorum cañones nondum prouectos. 

Haec sunt, reuerende in Christo Pater, de quibus mihi uide- 
bar deberé R. P. T. certiorem faceré, ne ignorares quos qua- 
lesue babeas Biuonae palmites, vt si minus fructuosi uideren- 
tur, posses, falce admotionis paternae expurgatos, ad uberiores 
fructus comparare; sin, quod absit, subaridi, lachrymosarum 

' «Thermae Selinuntiae; quo nomine etiam ipsa urbs Sciacca, balneis 
vicina, apud veteres est appellata». Polanco, t. vi, pag. 313, n. 1272, 
annot. i. 

2 Sanctus nimirum, qui italensis, a natali oppido ítala, in epistolae 
initio dicitur. 

3 Ad oram chartae alia manus, nobis incógnita, scripsit: dimissus est. 352 Epistolar Mixtae — 1146 

orationum tuarum imbre, priusquam radicitus exarescant, irri- 
gare ac fouere. Vale, obseruande in Christo Pater, nosque omnes 
postremo saltem Ínter filios tuos loco, non dedignare. Biuonae, 
séptimo idus Junii, anno 1556. R. P. T., indignus in Christo 
filius, 

Eleutherius Pontanus. 

Inscripto: Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M.° Igna- 
tio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia di Jesús, in 
Roma. 

1146 

JOÑAS ADLER 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

LABACO 10 JUNII 1556 '. 

Episcopus labacensis fratrem Adler efficere sacerdotem cupit. — Hic tanto 
muñere indignum sese reputat. — Fructus ex concionibus ad populum ab 
ipso habitis. 

Jhs. . 

Pax Christi. Molto Rdo. in Christo Padre. A 3 di questo mi 
son partito di Lubiana al castello, doue sta monsignor Rmo. ^, 
per conferir seco d' alcune cose di importanza: et lui ha parlato 
meco specialmente et con gran diligenza, se io potessi esser 
ordinato per inste cause, le quali scriueró a V. R. lo li rispóse, 
sicome altre uolte li hauea rjsposto, cioé, che la mia etá non era 
sufficiente, hauendo solamente 21 anni, per pigliar I' ultimo 
grado del sacerdotio, et che io non lo desiderassi per molti ri- 
spetti, sicome in ueritá non desidero; ma essendo dell' altra banda 
tante ragioni grandi per ordinarmi, che io mi metto alia dispo- 
sition d' Iddio N. S. et di V. R.; siché la V. R. pensará d' far' 
quello, r quale piú é approposito. Io uedo che di giorno in 
giorno cresce la mia malatia, cioé la gran* debilita et erudita del * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 225, prius 228. 

2 Urbanus Weber (Textor), episcopus labacensis. «Missus etiam fuit 
frater noster Joñas Adlerus cum Episcopo Labacensi, qui eum... postula- 
verat, et Labaci aliquandiu strenuum concionatorem egit». Polanco, t. vi, 
pag. 343, n. 1414. io juNíi 1556 353 

stomacho, contratta in Roma, et per essermi indegno di tan 
eccellente grado; fiat tamen quod in oculis Dei bonum est, etc. 
II frutto che ho fatto qui nelle prediche ^ é, che li signori 
della terra adesso restaño fin alia benediction dell sacerdote in 
la chiesia, et li heretici comenciono dubitar' della loro heresia. 
Alcuni gentilhuomini mi hanno pregato che uolessi andar lí 
a uisitar' alli loro castelli. Vn comissario del patriarcha di Aqui- 
leja ^, che sta qui appresso, anchora mi ha pregato molto che 
uolessi una uolta uenir a lui, per poter esser informato piú bene 
della religione catholica. Dominus multiplicet fructus euangelij 
sui in hoc sterili Germaniae agro. Rdo. Padre, alli fratelli cha- 
rissimi del collegio et di casa sempre molto mi raccomando. Di 
Lubiana ''^ a 10 di Junio. D. V. R. figliuolo et seruo indegno, 

Joña, pp. 

La risposta a monsignor Rmo, di Lubiano mandará la R. V. 
per don Philippo Ruis, abbate di Sumanga, al Rmo. Modru- 
siense \ si come 1' altra uolta scrissi. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in Christo Padre, el P. M. Igna- 
tio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia di JESV, 
in Sta. Maña della Strada, appresso S. Marco. In Roma. Alia 
manu: 1556. R.'* alli 8 di Luglio. • Ms. prediqche. 

2 Aquilejensis patriarcha erat Daniel Bárbaro. Gams. 

3 «Labacum, Laubach incolis, Lubiana italis dicitur, 9 leucis distat a 
Tergeste in Boream». Ferrarius, Lexicón geographicum, t. i, pag. 359. 

* Christophorus Madruccius, tridentinus episcopus ac cardinalis. ÉílSTOLAX MiXTAE, TOM. V. *3 354 Epístolas Mixtae — 1147 

11419 

THOMAS ROMANUS 
PATRI IGNATTO DE LOYOLA 

BIBONA 13 JUNII 1556 *. 

Status et misera facies populi bibonensis. — Egestate incolae premuntur. — 
Raro ad audiendas conciones accedunt. — Sacra nostri sedales obeunt 
muñera. — Scholae frequentantur. — Pueri ad Societatem afficiuntur. — Ex 
iis remedium malo nasciturum rector Pontanus sperat. 

i 

Pax Christi, etc. Molto Rdo. in Christo Padre. Per coman- 
damento de V. P. mandiamo con' le presente il contó del mese 
passato, benché un' puocho piú tardo che non conuerebbe, per 
causa di rnolte occupationi , che ci sonno occorse li giorni pas- 
sati. Sappi adonque V. R. P. come al' principio di Maggio 
molti da noi si confessorno, huomini et donne, per guadagnar' 
il giubileo; et in questo essercitio fossimo tanto occupati, che 
non bastauamo a satisfar' ala moltitudine che concorreua. La 
causa, come intesi d' alchuni, é, percioché 1' altri sacerdoti et 
relligiosi non uoleuano ascoltarli, dicendo che non erano obli- 
gan , et che abastanza haueuano confessato tutta la quaresima. 
II Signore ne fu molto seruito di questo giubileo, come pensó, 
et molte anime aiutate, le quale prima stauano miseramente 
intrigate nelli lacci del demonio. 

II venerdí auanti la pentecoste, il P. Marino ^ fu chiamato 
dal giudice per udire la confessione di tre huomini, le quali il 
giorno sequente doueuano esser' impiccati, et questo, come 
pensó, per non trouarsi sacerdote chi uolesse a questo attendere. 
Imperoché, come me dicono, quasi ptr tutta la Sicilia si repu- 
tano infami quelli sacerdoti, H quali acompagniano. huomini 
condennati alia morte; et di piú hanno questa persuasione, che 
r anime delli giustitiati uenghino a molestar' coloro, da quali ^ Ex autographo in vol. Litt, Quadr. 1556, duplici folio, n. 67, 
prius 175, 176. — Usus est hac epístola Polanco, t. vi, pag. 307-312, 
n. 1235-1263. 

^ Vide epist. quae ante superiorem posita est, in qua tum de P. Marin, 
tum de alus sociis collegii bibonensis sermo fit. 13 juNii T556 355 

furono ala morte acompagniati. Per il cui essempio, fatti audaci 
tutti r altri sacerdoti, uennero la sera in tanta copia a uisitarli, 
che tutta la notte hebbero con seco in compagnia cinque o sei 
sacerdoti, insieme con' un' fratello delli nostri. Per le cui parole 
et essortationi, oltra che tutti furono grandissimamente confor- 
tati et consolati, 1' uno etiam tanto fu illuminato, che confessaua 
esser' grande beneficio de Dio esser' cascato nelle mani della 
giustitia, et non esser' stato amazzato da qual' che d' uno al' 
improuista senza confessione et penitentia de suoi peccati. 

L' incarcerati piú uolte sonno stati uisitati, et indutti a con- 
fessione, a perdonare inimicitie ; il che uno promesse di farlo 
alegramente, reprendendo aspramente un' altro incarcerato, che 
troppo difficile si dimostraua uoler' perdonar 1' ingiuria a se 
fatta. Molti di loro et quasi tutti si sonno confessati al P. Marino. 

La gente ogni di piglia piú afettione a noi, et in tutto le loro 
necessitade ricorrono a noi, come alli loro padri et protettori. 
Tanti poueri ci vengono a domandare socorso, chi per passole, 
chi un' puocho d' oglio, chi un' puocho di carbone per il suo 
amalato, chi pane, per non hauer' che mangiare, che ho un' cor- 
doglio troppo grande non poter' aiutarli. lo uorria piú uolte, 
ad essempio di santo Martino, darli la mia ueste. Altre uolte 
pensó in che modo potessi far' alchuni danari per aiutarli; ma 
non ci é riparo. Imperoché, Padre mió, tanti sonno li poueri 
di Biuona, che di 2000 fochi che ci sonno, tutti quasi (in fuora 
di quaranta o cinquanta fameglie) sonno poueri; et richo si ri- 
puta, chi ha pane da mangiare abastanza. La causa é, imperoché 
non si fa qua mercantia alchuna, et cosi li poueri non trouano 
da guadagniare; et benché io sia stato quasi per tutta la Fiandra, 
Franza, et Italia, nondimeno mai mi ricordo hauer' uisto tanta 
pouertade, quanta ho ritrouato in Biuona. Habitano in casali, 
doue non ci é piú d' una stanza, senza camino et fenestra altro 
che la porta et li busi che sonno nel tetto; di modo che, quando 
fanno fuocho, ií fumo si sparge per tutta la casa, et escie per li 
coppi del tetto, In una medesima stanza dormeno, mangiano, 
fanno la cocina et purgano il corpo, et in quella medesima 
stanno le galline, li porci insieme col' asino. In un' letto dormeno 
tutti, maschi, femine, figlioli, parenti, schiaui, per il che acadeno 
mille inconuenienti. Et benché questo che dico paia cosa mará- 35^ fípiSTOLAE MiXTAE — II47 

uegÜosa, nondimeno piú é in ueritá di quello che scriuo. Et 
tanta é la pouertade, che la maggior parte delle donne non 
hanno con che coprirse, et perció quasi tutto 1' anno non uanno 
alia messa. Et tanto sonno pouere, che, se non lauorassero le 
domeniche, crepariano di fame con li figlioli. Cosa in uero a 
diré stupenda et miserabile. Di qua uiene che quasi nullo potia- 
mo attrare a confesarsi et comunicarsi al spesso, dicendo loro 
che non hanno peccati, se non che desperan© et biastemano et 
maledicono i figlioli, per la pouertade; et se loro uenessero a 
confesarsi et comunicarsi, mentre, li figlioli in casa crepariano di 
fame. Et sopra le altre miserie questa é quasi la piú grande, che 
con tutto questo che uogliano guadagniare afFaticandosi, non 
trouano, per esser cosi pochi li facultosi, li quali diano da lauo- 
rare a poueri. Per questa causa anchora non uiene quasi nessu- 
no alia predica. Et essendo usanza che si predichi in mezzo 
della messa, doppo il credo in [unum] Deum, alie uolte, ueden- 
do il predicatore ascenderé in pergolo, tutti quasi si mettono a 
fugire fuora della chiesa con fretta, come se uisto hauessero il 
demonio. Et questo credo non per altro, senonché temono, se 
tanto tempo spendessero nella chiesa, non trauariano a mangiar 
in casa. Siché il Padre predicatore si reputa hauer' brauo audi- 
torio, quando ha trenta o quaranta donne che 1' ascoltino. Et il 
stesso giorno della pentecoste, ariuando in chiesa per predicare, 
non ritrouó nessuno; et il sequente giorno, montando lui in per- 
golo, tutti quasi quelli che stauano alia messa, fugirno; per le 
quale cause rare uolte si predica, confessando il stesso uicario 
della térra esser' quasi perder' il tempo uoler' predicare ogni do- 
menica. 

La gente é tanto ignorante per mancamento d' instruttione, 
che pare non siano christiani, se non col nome. Vitij grandissimi 
et bruttissimi si comettono, parte per pouertade, parte per igno- 
rantia. II giorno della pentecoste et la festa sequente hauessimo 
assai da fare con tre ciarlatani, li quali 1' uno et 1' altro giorno, 
essendo montati in bancho dopo disnare, hebbero tanti auditori, 
che pareua fusse ariuato in Biuona san Paulo. Et finalmente 
furno scacciati, quantunche li piú precipui della térra gli dessero 
fauore et aiuto. In che si cognosce manifestamente la poca affet- 
tione delli biuonesi alia parola d' Iddio, che il stesso giorno 13 juNii 1556 357 

della pentecoste, la matina non uolsero aspettare il predicatore 
per udirlo, et doppo disnare tutti stauano ad ascoltare tre ciar- 
latani, li quali diceuano cose inhoneste et impudiche, per far' 
rider'; la gente con tanto silentio, che non si sentiua mosca per 
tutto quel' concistorio. 

Le schole nostre per gratia de Iddio uanno augmentandosi 
ogni giorno, di modo che ariuano li scholari quasi a 180. Fanno 
frutto nelli costumi et nelle lettere, benché non tanto quanto si 
potria fare altroue: et questo perché quanto alie lettere non 
hanno libri necessarij molti di loro, per la povertade dei parenti, 
li quali, non hauendo da comprar' pane, molto mancho haranno 
da comprar' libri. Di piú perché, súbito che sonno ritornati in 
casa dalla schola, li parenti se ne seruono in mille negocij, di 
modo che non possono studiare, et le piú uolte non uengono di 
tre o quattro, otto giorni alia schuola, per esser' occupati da 
parenti, chi nella uigna, chi nella massaria, chi in altre facende: 
si che bisognia che et noi et loro habbiamo patientia. 

Quanto alli costumi, perché hanno tanto cattiui essempij in 
casa dalli proprij parenti, da quali imparano ogni hora a giura- 
re, desperare, far' il demonio santo, et delle altre ribaldarie; non- 
dimeno ho piú speranza che, per il mezzo delle scuole et ama- 
estramento delli scholari, habbi d' aiutarsi questa cittá, che per 
confessioni o prediche. Et per questo io stesso mi son' posto a 
leggere in una classe delle piú basse, della quale tutti li scolari 
hanno fatto tanta mutatione de costumi, che non paiano li me- 
dessimi, Tra li quali ce n' erano alchuni tanto tristi, che li pa- 
renti stessi ne desperauano, et io quasi al principio; ma Iddio é 
potente in mutar' li cuori, quando gli piace et noi ci despo- 
niamo. 

Molti giá d' essi uoglion' esser' della Compagnia; et, tra gl' 
altri, doi piú dotti et di megliore gratie della mia schola; et il 
terzo, il meglio acostumato et quasi piú dotto della schola de 
Guidantonio ^ lo dico. Padre mió, che sonno tutti tre tanto 
ben' dotati da Dio nel corpo et nel' animo, che parono angelini, 
delli quali 1' uno si chiama Benedetto, 1' altro Domenico, il terzo í Guido Antonius. 35^ Epistolae Mixtae — 1147 

Mariano: io non dubito che Iddio 1' indrizzará ogni giorno di 
meglio in meglio. 

Li putti imparano la dottrina christiana felicissimamente, et 
la cantano per 1' strade, non senza consolatione di coloro che li 
sentono. Molti di loro molto sonno dati alia confessione et co- 
munione, et quasi, di quelli ch' ariuano a 14 anni o 15, nessuno 
si confessa ogni mese, che non si comunichi insieme; et oltra di 
ció, ogni festa grande, come alia pentecoste, corpo di Christo, 
ascensione. Di modo che, si come dissi di sopra, tutta la speran- 
za mia d' aiutar' Biuona, et far' frutto in questa térra, é per 
mezzo delli nostri scholari. 

Quanto alli nostri fratelli, per gratia d' Iddio tutti si sonno 
assai ben' ritrouati questo mese, fuora d' alcuni, li quali per doi, 
o tre, o 6 giorni sonnosi un' pocho trouati mal' disposti. Vanno 
inanzi nelle lettere et spirito, et spero che si diportaranno di tal' 
modo, che V. P, se ne ritrouará sodisfatta. 

Altro per adesso non scriuo, se non ch' io con tutti li miei 
fratelli sum mámente prego siamo recomandati all' orationi et 
santi sacrificij di V. P., acció potiamo satisfaré insino al fine alia 
uocatione nostra, caminando in abnegatione proprii iudicii et 
propriae uoluntatis, quod nobis praestare dignetur, qui uiuit et 
regnat in saecula saeculorum benedictus. Amen. Di Biuona il di 
13 Junii 1556. Per commissione del nostro Padre rettore. 
D. V. R. P. minimo seruo et figliuolo, 

Thomasso Romano. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M.° Ig- 
natio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia de Jesús, 
in Roma. Alia manu: R"^^. alli 8 di Luglio 7. 17 juNii 1556 359 

tl4S 

JOANNES BAPTISTA VIOLA 
PATRI IGNATia DE LOYOLA 

LUGDUNO 17 JUNII 1556 '. 

Frater Lambertus infirma utitur valetudine.— Quid in illo P. Viola notet. 

t 

Gratia et pax Xpi. Molto Rdo. in Christo Padre. Questa 
sarra per fare intendere a V. R. come giá, noue giorni passati, 
essendo infermo il fratello Lamberto ^ di vna tertiana, con con- 
siglio delli altri fratelli si determinó ch' io restasse con lui in 
vna terra, chiamata S. Joanni de Moriena, et consultassi il me- 
dico, et li facesse le necessarie prouisioni; et che li altri tre an- 
dassino auanti alia volta di Claramonte, et che loro (mentre noi 
tardauamo nel camino) si rispossassino, adcioché alia gionta 
nostra potessimo incomminciare qualche cosa. Scrissi al Rmo. 
di Claramonte ^, et ancho a M. Pietro Canale, dela dilatione, 
scriuendoli quel che in questo mezo si hauea a fare. 

In S. Joanni di Moriena son stato quatro giorni con la spesa 
di sei scudl d' oro, et fatto medicinare il fratello. Al fine con 
consiglio del medico se siamo partiti, soggiornando la piú parte 
del giorno, nel quale li viene la febre, sopra le hosterie. Ma per 
essere lui di suo capo, et non volere vbidire né al medico né a 
me, fa ogni di qualche inconueniente. Non so, per diré il vero, 
che spirito lui habbia, perché mai non ha tenuto contó de cosa 
che li ho detto o prohibito, di modo che posso diré che piú 
graue mi é la fatica di condurlo, che non é di tutto il camino, 
quantunque lo sentó pur assai. Hoggi, che é il 17 di questo, 
siamo gionti in Leone, et domani si partiremoalla volta de Cla- 
ramonte, doue pensó che giá li altri siano presso. Altre volte 
scriueró piú a longo, et darró particolari informationi de ogni 
cosa a V. R. Non altro, senonché mi riccommando a V. R. et * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 245, prius 291. 
"^ «Lambertus Leodiensis». Polanco, t. vi, pag. 30, n. 79. 
' Gulielmus III du Prat. 360 Epjstolae Mixtae — 1149 

a tutti li Padri et fratelli di costi. Di Leone il 17 di Giugno 
1556. D. V. R. indigno figliolo nel Signore nostro, 

GlOANNI BaTTISTA ViOLA. 

Inscriptio: -\ Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. Mro. 
Ignatio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia de 
Giesu. Appresso S. Marco, in Sta. Maria de Strada. A Roma. 
Di porto doi baiochi. Alia manu. R'^^. alli 28 del medesimo. 

1149 

BERNARDUS OLIVERUS 
PATRI PETRO DE RIVADENEIRA 

TORNACO 18 JUNII I556 ^. 

Socii tornacenses gnaviter in excolendis proximis desudant. — Pater Charlat, 
lecto affixus, decumbit. — Fructus ex navata opera perceptus. 

Jhs. 

Pax Christi. Molto Rdo. in Christo Padre. Ho receputo 
quelle di V. R., scritte alli x di questo, con quelle del charissi- 
mo fratello Gheraldo ^, delle quale molto io ringratio V. R. 
Habbiamo detto et fatto dir' messe et orationi per la madre de 
don Lope, como V. R. ci ha scritto. II signor conté ^ non é 
mai dismenticato nelle nostre indigne orationi et sacrificij, ni 
V. R., ni Francisco, il quale priego mi habbia per scusato, si 
adesso io non \\ scriuo, perché siamo tropo occupati in confes- 
sar' per questo jubileo. 

Confessiamo adesso il P. M." Anthonio * et io tutto il di, et 
hieri insino alli dieci di notte. II P. Quintino sta quasi al sólito, 
col suo dolor' di testa: non permettiamo che faccia niente; et 
io temo che di qui a mol ti giorni restará inutile a far' qualche ^ Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. 1556, duplici folio, n. 197, 
priüs 309. 

2 Frater Franciscos Giraldo, sive Ghiraldo, Patris Rivadeneira socius. 

3 Comes de Feria, Gomus Suarez de Figueroa, cujus est epistola 1143. 
* Antonius Boucletus. De eo ac de P. Quintino Charlat, qui statim 

occurrit, agit POLANCO, t. vi, pag. 468 et seqq., ubi De NOSTRIS TORNA- 
CENSIBUS fit sermo. i8 juNii 1556 361 

cosa. Si V. R. potesse hauer' commodita di venir' insino a qui 
per alcuni giorni, io penso che ne pigliaria piacer', et saria molto 
vtile per farli far' testamento autentico, perché, si Dio lo chia- 
masse, io penso che haueressimo da far' con li suoi parenti, che 
giá ne hanno parlato al nostro cuoco: io non li voglio dir' nien- 
te, espettando V. R., per non contristarlo, perché altra volta io 
li ho parlato di quello, et non lo piglia tropo bene. Almanco 
V. R. mi scriui quello che li pare, perché io non resto conten- 
to, si non fa quello inanzi che io mi parti ^ 

Quanto al frutto che Dio fa per le prediche et confessioni, é 
tanto, che io ho occasione de confundermi. In Lilla io ho per- 
seuerato tutta la octaua, et ogni giorno cresceua lauditorio tanto, 
che lultimo giorno io predicay due volte in due diverse chiesie 
principale, et ni luna ni laltra poteua capir' la gente, del che 
molto si maruigliauano tutti, massime che la chiesa, doue io ho 
predicato ogni giorno, é, al mió parer', due volte piú grande 
che quella di Sto. Michele in Louanio, o poco manco. Vene- 
uanno alcuni di Ganda per sentir', che sonó 13 leughe, altri 
molti di 5, di 4, et di tre leughe ^ Lultimo giorno il magistrato 
mi mandó a ringratiar'; et perché haueuano sentito dir' che io 
non pigüaua danari, mi faceuano presente di 12 bocali di vino, 
non per modo di satisfattione, ma solamente per mostrar' el 
grandissimo piacer' che haueuano receputo delle nostre predi- 
che (como diceuano), pregándome che io ritornasse il piú presto 
che io potesse, poiché io non desidero sinon la salute del anime, 
et che li si offriua grandissima occasione et anzi grandissimo 
frutto. I o non volse pigliar' niente, dicendoli che, secondo le 
constitutioni, non possiamo pigliar' ni danari, ni altro, ringra- 
tiandoli del buono animo loro, promettendo che, hauendo com- 
moditá, io molto voluntieri ritornaria in Lilla. Molti mi hanno 
detto, che moltissime heretici si sonno confusi, li vacillanti con- 
firmati, et li catholici molto excitati a diuotione et reuerentia ^ «Ivit eo [Rivadeneira] cum fratre Francisco Ghiraldo, et magnam 
retulit consolationem ex eorum charitate et zelo, quo in vinea Domihi 
laborabant et toti civitati aedificationi erant». Polanco, t. vi, pag. 472, 
473, n. 2028. 

2 Polanco, t. vi, pag. 473, n. 2034, ubi tamen perperam Cauda pro 
Ganda legitur. 362 EpISTOLAE MlXTAE — 1x49 

et frequentatione del santissimo sacramento; et dicono che in la 
processione, doue si portó il santissimo sacramento il giorno de 
lottaua, si vedeua noua et insólita diuotione: laudato sia il author 
dogni bene. lo penso che il principale frutto si fossi fatto in 
confessar' depoi le prediche; ma per non hauer hauuto anchora 
risposta di V. R., non si é potuto satisfar' alia diuotione et 
petitione di quella gente. 

II medesimo di, io me nandai in Torcoing * per predicar' il 
giorno sequente, cioé il venerdi et sabbato; et non. essendo i di 
di festa, era lauditorio doppio o piú di quello che io soleua 
hauer' in Louanio. Io confessaua li il resto delli doi giorni, 
depoi la predica, perché veniuanno di Lilla et altri luochi piu 
lontani per confessarsi, o conferir' di cose di consciencia. Per il 
camino io penso che maccompagnorono piú di 50 persone di 
Lilla insino a Torcoing, et cossi caminando, io satisfaceua a 
ciascheduno quanto io poteua. La domenica, hauendo predicato 
a Torcoing, io haueua promesso di venir' predicar' in Tornay, 
per poterme con manco sentimento delli amici partirmi presto 
per Brusella, perché non haueua anchora vestre rispuoste; et 
nella strada mi fu sempre bisogno parlar' con vno o con altro, 
che mi veneuano accompagnar' insino a Tornai, molti per 
hauer' consiglio. 

Madama la contessa di Burra ^ mi ha mandato pregar' che 
io volesse visitarla, et far' vno sermone doue lei sta, tre leughe 
di qui: io spero far'lo prima che io me parti. 

10 non ho tempo scriuer' molte particularitade ni altro per 
adesso. V. R. ringratia Dio per me, et mi aggiuti a satisfar' a 
la diuotione di tante gente con orationi et consegli, et ci auisi 
di Roma si cé alcuna noua. 

11 seneschalco di Haynau, gubernator' di Tornay, domenica 
passata se nandó al Signore con grandissima diuotione, insino 
al fine; tanto, che non volse nissuno responder' al sacerdote che 
li daua la extrema vnctione, sinon se stesso: era molto amico * Varié hoc nomen apud Polanco scriptum reperitur, Torchai, ibid. 
pag. 472, n, 2030; Torqitin, pag. 473, n. 2038. Est autem Torcoing sive 
Jourcoing. Vide Polanco, t. v, pag. 306, n. 830, annot. i. 

2 «Comitissa Bur» dicitur a Polanco, t. vi, pag. 474, n. 2039. i8 jüNii 1556 363 

nostro et zeloso della fede catholica \ V. R. lo raccommandi et 
faccia raccommandar' al Signore. Di Tornay, alli 18 di Jugnio 
1556. Di V. R. inutile figliolo in X.°, 

Bernardo Oliuerio. 

Inscriptio: ^ Rdo. in X." P. M." Petro Ribadeneyra, Socie- 
tatis Jesu, Bruxellae, in aedibus comitis de Feria, e regione 
dominicanorum. Bruxellae. 

tl50 

HIERONYMUS VIGNES 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI 18 JUNII 1556 2. 

Multorum animi commoventur occasione cujusdam adolescentis, 
• insciis parentibus, ad ignatiana castra confugere meditantis. 

Jhs. -j- Maria. 

Molto Rdo. in Jesu Xpo. Padre. La somma gratia et amore 
eterno de Jesú Xpo. nostro signore sia sempre con V. R. Non 
ho scritto a V. R., atteso dopo la mia graue infirmitá sonó 
stato molto debile, ét trauagliato assai delle reliiquie de essa; et, 
alcuni giorni sonó, me é ritornato vn g[r]auissimo dolore de testa 
con febre, et questo con alcune occasioni forsi de alcun trauaglio 
e diaspiacere, qual ho preso del caso socceso del figlio de Pietro 
Antonio Córtese, il quale ha generato vn scandalo uniuersale ad 
tutta questa cita, etiam appresso de persone graue principali et * «Adjuvit etiam [Oliverius] Sinescalcum Anoniae, gubernatorem Tor- 
nad, Societati valde amicum, et religionis catholicae egregium fautorem, 
qui hisce diebus magna cum devotione ad Dominum migravit». Polanco, 
t. VI, pag. 474, n. 2040. 

2 Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 213, prius 136. — Adhibuit 
hanc epistolam Polanco, t. vi, pag. 255, n. 982 et seqq., quisic exorditur: 
«Secunda tempestas multo fuit gravior, quae orta fuit occasione cujusdam 
adolescentuli, qui Vincentius Cortesius, Petri Antonii filius, dicebatur; qui 
cum ad Societatem aspiraret, consultus P. Ignatius, habita facúltate paren- 
tum et non aliter concessit ut Romam mitteretur; hoc enim juxta institu- 
tum CoUegiorum erat, cum ad scholas nostras veniret. At ejus pater quin- 
qué vel sex annos eum spectare volebat...» 364 Epistolar Mixtae — 1150 

deuote dello collegio, et si sonó ditte diuerse infamie diabolice 
contra le persone del collegio, in modo che la cita tutta quasi 
steua disposta de supplicar il signor duca d' Alba *, et supplicarli 
che uolesse ordinare che se mandassero fora de questa cita li 
Padri della Compagnia. Et tra molti et molti citadini, se era 
fatto tal ragionamento, et huniuersalmente steua questa diabó- 
lica inpressione, et andorno giá li eletti della cita per parlare 
sopra (ii questo alia excelentia del ducha. Et hauendose suspi- 
tione chel Padre M. Gio: Francesco ^ hauesse consigliato al 
figliolo che uenesse ad Roma, desideroso il suo padre de sapere 
la ueritá che ne era del suo figlio, venne da me, tanto esso come 
molti altri soi parenti, preghandome me ne informasse del tutto. 
Et perché io era infermo, venne da me il Padre don Xpopha- 
ro ^ et il P. Gio: Cola, et il sudetto M. Gio: Francesco, al quale 
il sodetto Padre don Xpopharo, li commandó in virtute sante 
obedientie che dicesse quello che sapeua del detto figliolo, et 
esso replicó che non ne sapeua cosa alcuna. Et hauendo dopoi il 
signor duca de Monte Lione '' inuiato ad chiamare sí il Padre 
don Xpopharo, come il P. M. Francesco, et cosi in presentia 
de sua signoria volse in ogni modo che il sodetto Padre com- 
mandasse ad M. Gio: Francesco che dicesse la veritá de questo 
negotio, et esso Padre cel commandó del medesmo modo, et lui 
li rispóse che non ne sapeua cosa alcuna. Et cosi durando il 
detto strepito tutto quel giorno, per la grandissima soHicitudine 
vsata, fo ritrouato il figliolo in potere de Santicocchi ^, il quale 
lo menorno súbito in pregione, et per la cita li fiaran fatte gran- 
dissime baye, et al presente anchora se ritroua incarcerato. Et la 
veritá é che Mtro. Gio: Francesco piú uolte ha persuaso questo 
figliolo se uolesse andaré con lo detto Santi, et questo lo fe dopo ^ Ferdinandus Alvarez de Toledo. 

2 «Sic; cognomine non expresso. Eritne P. Joannes Francjscus Araldus, 
qui a collegii primordiis Neapoli versabatur?» PoLANCO, /. c. pag. 255, 
annot. 3. 

' P. Christophorus de Mendoza, neapolitani collegii rector. 

* Héctor Pignatelli. 

^ Vocabatur hic «Sanchius Cocci, jam vir, ad multas res idoneus», qui 
Romam a nostratibus, ut Societatem iniret, mittebatur, et in urbe «admis- 
sus est». PoLANCO, t. VI, pag. 252, n. 969. i8 juNii 1556 ' 365 

de hauefli commandato il Padre rettore che non se impacciasse 
in modo alcuno del detto figliolo, non estante quello se era 
scritto da Roma, atieso haueuamo insieme conferito innanzi non 
essere expediente de mandare il detto figliolo, il quale hauendo 
pigliate alcune cose de oro et de argento da casa del suo padre, 
lo fece (secondo se dice communemente, et máximamente dal 
figliolo) che lo ha fatto con consulta del M. Gio: Francesco, 
acció le seruessero per lo uiatico. Onde dalle dette cose essendo 
nato grande et vniuersale scandalo, et máxime appresso de al- 
cuni deuoti del collegio, che se sonó grandissimamente maraue- 
gliati, precipuamente della inobedientia de M. Gio: Francesco: 
perilché al Padre rettore, parendo expediente de mandarlo, li 
ordinó douesse uenire a Roma, et il detto M. Gio: Francesco 
dice di questo volere expettare ordine particulare da V. R. Per 
tanto, hauendo inteso il tutto, potra ordinare quel piji li parerá 
expediente; et facendose tal mutatione, la supplico, quanto piú 
posso, per lo seruitio et honor de Dio, resti contento inuiare al- 
cuno altro sacerdote exercitato si in casi de conscientia et cose 
spirituaü, et similmente essendo multo uiui questi scandali et 
uniuersali turbationi, saria expedientissimo hauere per alcuni 
mesi il P. Mtro. Laynes. Et adesso é magior necessitá che non 
era nelli principij, et questo passa senza excesso alcuno, et son 
tanti li murmurij et scandali huniuersali, che quasi questi di non 
se é ragionato et non si ragiona d' altro, excetto de noue inuen- 
tioni de infamie contra de quelli del collegio; ma non dubito il 
Signore ne sará glorificato nel fine, et il magior desplaceré che 
de questo habbi, si é 1' occasione del scandalo. 

Placerá a V. R. far recuperare quella lettera mandata al si- 
gnor abbate Campanile ', et quella inuiare al cardinal della Cuoua, ^ Ad rem Polanco, ibid. pag. 256, n. 988, qui uberius epistolae locum 
declarat: «Videbatur autem expediré ut praedictus sacerdos [Joannes 
Franciscus] Romam statim mitteretur, quo scripserat pater adolescentis 
litteras ad quemdam Abbatem Campanilem, Societatem a culpa praedicti 
negotii ¡mmunem significans. Et illae literae a nostris neapolitanis repetitae 
fuerunt, ut Cardinali de la Cueva, qui sub initium mensis Junii Neapolim 
[venit] ad Pro-regis officium exercendum, ostenderentur, et ille cum Duce 
Albano communicaret». — Petri Antonii Córtese litteras ad abbatem Carri' 
panile habes in Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 696; Ignatii vero ad 3^6 Epístolas Mixtae — 1151 

acció la possa monstrare al signor duca de Alba, et informarlo 
della ueritá: et con questa occasione se potriano racommandare 
le cose dello collegio et li uacui, et il medesmo ofRtio se potria 
fare con il signor Mardones ^, il quale saria óptimo instrumento 
per aiutare tutte le cose del collegio. Et in questa non accade 
altro, eccetto con tutto il core et humilmente me raccomando a 
V. P,, et la p[r]egho se degni hauer spetial memoria di me nelli 
sui santi sacrificij et orationi, il medesimo desiderando da tutti 
quessi Rdi. in Xpo. Padri et fratelli: et V immensa bontá del 
Signore conserui V. P. per gloria de sua diuina maestá. Da 
Napoli il di 18 de Giugno 1556. D. V. P. R. infinio seruo che 
r ama con tutto il core, 

Gerónimo Vignes. 

Inscriptio: 7 Al molto Rdo. in Jesú Xpo. Padre, il P, Igna- 
tio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia de Jesú. 

1151 

FRANCISCUS GUIRALDO 

PATRI JACOBO LAINEZ 

BRUXELLIS 21 JUNII I556 ^. 

Patris Lainez litterars avere cupit. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en X.° Padre mío. La gracia, paz y amor de 
X.°, señor nuestro, sea siempre con todos. Amén. No me aquer- 
do del número de cartas que yo e escrito á V. R., y aquérdo- cardinalem Bartholomaeum de la Cueva, ibid., pag. 333. Vide locuní, ubi 
in annot. 2 plurima de nobilissimo hoc purpúrate principe dicuntur. — 
Caeterum Neapoli educere Patrem Joannem Franciscum non «Patri Ignatio 
expediré visum est, cum simplici animo, et putans se obsequium praestare 
Deo, in negotio Vincentii Cortesii errasset». Polanco, ibid., pag. 258, 
n. 997. Vincentius vero «constanti animo et desiderio ingrediendi Societa- 
tem perseverabat; et a Rectore, ut in Societatem admitteretur, licet domi 
retentus, urgebat». Ibid., n. 998. 

^ Lupus Mardones, domus proregis neapolitani praefectus. 

'^ Ex autographo in vol. F, único folio, n. 250, prius 327. 21 JUNII 1556 367 

me que tengo la primera por rrezibir; no sé si es la causa las 
grandes ocupaziones que suelen cargar sobre V. R., ó que 
V. R. me aya querido mortificar con su ausenzia. Yo juzgaba 
que era mortificación para mí estar ausente, aunque V. R. me 
consolara á menudo con sus cartas; pero ya me contentaría de 
ver alguna de V". R., si juzgase que. sería bien escribirme; y si 
no, aquello que á V. R. le pareziere hazer, terne por bueno, y 
pienso que será lo más seguro. De acá no tengo para qué dar 
quenta yo, porque pienso que no falta quien la dé. Sé dezir 
á V. R. cómo yo estoy bueno y con gran falta de llegar al gra- 
do que deseo. V. R. por amor de X.° señor nuestro se aquerde 
de mí continuamente en sus santos sacrificios y oraziones. Anme 
dicho que don Juan a entrado en la Conpañía. Dios sabe lo que 
yo me e olgado con tal nueba. V. R. me lo encomiende mu- 
cho. Padre, V. R. me perdone mi proligidad, porque ya sabe 
V. R. que se dize, petite et dabitur vobis, querite et invenietis, 
púlsate et aperietur uobis, y que después desto dize: omnis enim 
qui petit, accipit: et qui queri^, inuenit: et pulsanti, aperietur ^ 
Y con todo esto dudo que V. R. me responda. Nuestro Señor 
nos dé su gracia sienpre para que sintamos su santísima volun- 
tad y aquella cumplamos sienpre. Amén. De Bruselas á 21 de 
Junio 1556. De V. R. menor y indigno ijo en Jesu X.° señor 
nuestro, 

Francisco Guiraldo ^. 

Los días pasados enbié á pedir á V. R. una quenta de todas 
las gracias, y yo no e aliado gracia de respuesta. Por amor de 
Dios me la enbíe V. R. 

Inscriptio: Al muy Rdo. en X.** Padre, el P. Mtro. Laynes, 
probincial de la Compañía de Jesús, en Ytalia. Roma. * Luc. XI, 9. 

* Varié hoc cognomen reperimus scriptum, Guiraldo, Ghiraldo, 
Giralda, Heraldo. Séfi ÉPIStOLAE MiXTAE — 115a 

1159 

FRANCISCUS GUIRALDO 

JOANNI COVILLONIO 

BRUXELLIS 21 JUNII I556 *. 

Epistola officiosa, amoris notis adspersa. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en X." Padre mío. La gracia, paz y amor de X.", 
señor nuestro, sea siempre con todos. Amén. [H]a tanto tiempo 
que yo no e rezibido nueva ni carta de V. R., que, después 
que de allá me partí, no e sentido ninguna cosa de V. R., si yo 
no me engaño. Esta será para dar quenta á V. R. cómo por la 
misericordia de nuestro Señor me alio bueno del querpo; de lo 
demás arto lejos que se pueda d«zir otro tanto. A esta causa 
pido á V. P. por amor de Jesu X.°, señor nuestro, me ayude 
con sus santos sacrificios y oraziones, las quales no serán poca 
ayuda para que yo camine, como V. R. con su egenplo me tie- 
ne mostrado. Padre mío, V. R. me perdone y conozca quán 
desamorado soy con V. R., en no aber echo esto asta ora. De 
acá al presente no ay de qué dar parte á V. R., sino de ziertos 
sermones que el P. Mtro. Bernardo ^ a echo la octaba del santí- 
simo sacramento, que a sido una cosa rara. Creo que el 
P. Mtro. Pedro ^ escribirá más largo sobre ello. El P. Mtro. 
Pedro aze su débito. No me alargo, porque creo que ternán lar- 
ga relación de todo esto allá. V. R. perdone, si fuere brebe, por- 
que es menester acomodarse al tiempo. V. R. dé mis encomien- 
das al Padre dotor Olabe \ y le diga que yo le pido por amor 
de X.°, nuestro señor, que se aquerde de mí. Al P. Sebastián " * Ex autographo in vol. F, único folio, n. 251, pHus 328. 

* Bernardus Oliverius. 

3 Ms. heic et infra P." Est autein P. Petrus de Rivadeneira. 

* Martinus de Olave, 
^ Sebastianas Romei. 2t JUNII 1556 369 

y al P. Benedeto ', Padre dotor Torres ^ P. Mtro. Pisa'', 
P. Mtro. Emanuel *, P. Fulbio \ P. Batista de Jesú \ P. Ba- 
tista Bresano ', P. Rugerio ^ con los demás que abrán crezido; 
hermanos don Fedrique ^, Lorenzo Petronio," Juan Cola, Batista 
Romano, Benedito Filipe, don Juan de ÍVlendoza, sobrino del 
Mtro. Laynez ", con todos los demás, espezialmente al herma- 
no Torres Batista, nuestro padre, que con ra^ón le puedo lla- 
mar Padre. Padre, á V. R. escribo esto, perqué pienso que lo 
ara como yo lo espero: de todo le pido perdón. El Señor nos dé 
su santísima gracia. Amén. De Bruxelas, domingo, á 21 de Ju- 
nio 1556. D. V. R. menor yjo en Jesu X.", señor nuestro, 

Francisco Guiraldo. 

Manu P. Rivadeneira . Padre, aunque no e respondido á la 
carta, hase embiado el libro que V. R. pedía en la carta: enco- 
miéndeme á Dios. 

Inscriptio: 7 Al mui Rdo. en X." Padre, el P. Mtro. Juan 
Quibellon, sazerdote de la Conpañía de Jesús. Roma *'. Alia 
manu: De Francisco Heraldo. 1 Benedictus Palmius? 

* Balthasar Torres, olim medicus insignis. 

' Alphonsus de Pisa, qui Compluto Romam venerat. 

* Emnianuel de Sa, lusitanus. 

^ Fulvius Androtius, qui post discessum Giraldi, Meldulam se con- 
tulerat? 

6 Joannes Bla. Velati. 
' Joannes Bta. Pezzano? 

8 Joannes Rogerio, qui in Portugalliam nuper iverat? 

9 Fridericus (Fadrique) Manrique? Epist. Mixtae, t. IV. pag. 210, 2U, 
annot. 4. 

^^ Sic; quis autem fuerit hic Patris Lainez ex fratre aut sorore nepos, 
nondum prorsus invenimus; sed caveas, quaeso, ne illum (nisi jocus hele 
lateat)dici existimes Joannem de Mendoza, nobilem adolescentem, arcis 
neapolitanae quondam praefectum. 

*• Romae quidem versari Joannem Cuvillon bonus Giraldo putabat; at 
illum Ingolstadium missum jam tune cum sociis fuisse, tradit Polanco, 
t. VI, pag. 389, n. 1648. EntTOLAZ Mixtas, tom. v. 37" . Epistolae Mixtas — 1153 

1153 

leí VA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CORDUBA 30 JUNII I556 ^. 

Alias a cordubensibus datas litteras, commemorat. — Societas bene audit. — 
Civium in nostrates, aegrotos praesertim, amor. — Fructiis ex sacrorum 
mysteriorum usu. 

t 

IHS. 

Muy Rdo. en Christo Padre. Fax Christi etc. Porque por 
otra, que abrá recibido V. R. , estará ya informado de la fiesta 
que hizo el señor don Juan ^ el día que se puso el sanctíssimo 
sacramento en nuestra yglesia, y del alegría y consolación que 
recibieron, no solamente los Padres y hermanos, pero aun los de 
la ciudad aquel día, solamente scribiré á V. R. lo que el Señor 
ha obrado más de lo que está escrito en la otra carta. 

Por medio de nuestros Padres, así por confessiones como 
por comuniones, ha tocado el Señor los corazones de muchas 
personas desta ciudad, de tal suerte, que andan con mucha so- 
licitud restituyendo lo mal ganado, hasta yr ellos mesmos por 
estos pueblos, á comunicar con las personas, con quienes trata- 
ban sus tratos, á ver si les deuían algo por el trato illícito, para 
pagarles. 

Por la misericordia de Dios ay ya tantos conozidos y deuo- 
tos del collegio, que bien demuestran su charidad y amor en 
las frequentes limosnas que embían. Los enfermos han experi- 
mentado más particularmente este beneficio; porque enfermo 
ubo (aunque por la bondad de Dios no faltaba lo necessario 
en casa) que escapó, después de la gracia de Dios y de charidad 
de los hermanos, con las cosas que embiaban , sabiendo que es- 
taban en arto peligro. Destas y otras limosnas se embían muy 
á menudo. 
. Un Padre y hermano desta casa, viniendo de Jaén, encontra- í Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. ij^ó, único folio, n. 86, 
prius 496. Est et apographum in vol. F, único folio, n. 274, prius 495, 
quod a Pelro de Saelizes subscriptum fuit. 

2 Joannes de Córdoba.— Cf. Litt. Quadr., t. iv. pag. 388-390. í3 jüLii 1556 37t 

ron á ciertos clérigos en vn mesón, los quales tenían tan ruin 
opinión y deuoción á la Compañía, que al Padre le comenzó 
vno dellos, después de otros juegos y vurlas, á dezirle muchos 
males de la Compañía. El Padre les desengañó, y lo dispuso el 
Señor de tal suerte, que quedó bien satisfecho y con propósito 
de tratar de ay adelante en la Compañía. 

Los studios proceden (gloria á Dios) con euidente fruto, así 
de letras como de virtudes. Todos los Padres y hermanos están 
con salud, aunque algunos han estado enfermos. El Señor nos 
sane á todos para que perfectamente cumplamos su voluntad. 
En las oraciones y sacrificios de V. R. y de los nuestros en 
Christo charíssimos nos encomendamos. De Córdoba á 30 de 
Junio de 1556. De V. R. sieruo indigno en el Señor. Por 
commissión del P. párate, 

Leiua ^ 

Inscriptio: IHS. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
P. M." Ygnacio de Loyola, prepósito general de la Compañía 
de Jesús, etc., en Roma. 

1154 

FLORIANUS SYLVIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PRAGA 13 JULII 1556 2^ 

P. Petrus Canisius amplissimis laudibus cumulatur. 

Jhs. "¡^ Maria 

Benedictus Deus et Pater domini nostri Jesu Christi, qui 
benedixit nos in omni benedictione spirituali in coelestibus in 
Christo ^. Amen. R. P. Ignati. Mihi ab sancta obedientia iam 
pridem impositum est hoc onus, ut paucula quaedam de Patre 
nostro Petro Canisio V. R. in médium adferem, quo pacto in 1 Quod nomen sodali nostro Leiva inditum fuerit, nos quidem fugit. De 
eo mentionem faciunt Eptst. Mixtae, t. iv, pag. 633. 

' Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. ij^ó, único folio, n. 173, 
prius 220. 

3 Ad Ephes., i, 3. 37^ Epistolae MixTAE — II 54 

ómnibus, tum minimis tum maximis rebus, se gereret \ Nefas 
esse duxi sanctae obedientiae hac in parte refragari, quin aliquid 
scriberem. Prefecto, R. P., non ego cunctis meis uerborum 
syrmatis amplecti possim; non mihi, si linguae centum sint ora- 
que centum ^, uerbis ac ubertate sermonis eius laudes, quas in 
hisce Germaniae partibus de bonis ae synceris ómnibus catho- 
licae fidei viris meritus est, satis digne possim decantare atque 
consequi; siue enim árabes, siue aegiptii, siue omnia mundi 
regna petantur, nullus illi sane secundus reperietur. Hic uere 
poterit appellari Joannes Baptista, qui anteit praeparare germa- 
nis atque boémis uiam Domini; hic, ut ómnibus notum est, 
omni pietate nitet, omnique uirtutum genere triumphat; hic 
decus, honcs in tota Germania existit. Diu noctuque insudat, 
nullumque laborem subterfugit ad propagandam et promouen- 
dam ueram illam orthodoxae fidei religionem. Hic, quam terri- 
bilis malleus aduersus nefarios sanctae ecclesiae hostes, nemo 
explicare potest. Adeoque diuina pietate ac cultu uir tantus, ut 
ab ómnibus reuereatur, excolatur ameturque, ita iam, sicut flos 
campi, in hac ciuitate pragensi floret, resplendet eíFulgetque: ita 
nostrum collegium fundauit, extruxit et instaurauit, et tali au- 
ctoritate afFecit, ut omnes mirandum in modum satis mirari 
nequeant. 

Haec habui, R. P., de Patre nostro Canisio quae dicerem; 
possent profecto adhuc multo maiora et quaedam peculiaria de 
illo ob oculos poni, quae angustia temporis praetermitto; haec 
enim arbitror nunc esse satis. Quod ad me attinet, breui (ut 
spero) me [sic] ad V. R. literas daré: hactenus sane vsus sum 
máxima pigritia atque negligentia. Propterea oro atque obáecro ^ Cum Ignatius Canisium superioris Germaniae provincialem creasset, 
hic onus sibi impositum, prae animi demissione, refugiens, scciis suis 
injunxit ut Ignatio scriberent, et quae in ipso deprehendissent vitia, aperi- 
rent. Quae si Ignatio cognita essent, existimabat Canisius nullam in Socie- 
tate praefecturam a nostri ordinis auctore ei defcrendam esse. Verum, 
inquit Sacchinus, De vita Canisii, pag. 109-110; «Scripsere testimonia 
socii, sed qualia ille merebatur potius, quam volebat, plena commendatio- 
nis et laudis». Apud Braunsberger, Bti, Canisii epistulae ct acta, t. i, 
pag. 645. Cf. PoLANCO, t. VI, pag. 387, n. 1638, 1639. 

2 P. ViRGiLii Maronis Aeneidos vi, 625. 13 JULii 1556 373 

ut V. R. Deum pro me deprecetur, quo possim recte ambulare 
\n mea vocatione et memoria beneficiorum a Deo acceptorum. 
Jam non plura, et me indignissimum filium totum trado sub 
vestra * et Deus sit nobiscum perpetuo. Datum Pragae 3 Idus 
Julii 1556. Etiam atque etiam oro pro lacte spirituali, 

Florianus Syluius, indignissimus vester filius. 

Inscriptio: Reuerendo Dno., meo Patri Ignatio, de Societate 
Jesu, Romae. 

1155 

JOAN. LAUR. PATARINUS ET JOAN. MORTAIGNE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ASCULO IX PICENO I3 JULII I556 '^. 

Piceni oppida cum fructu peragrantur. 

t 
Jhs. 

Fax X'., etc. Molto Rdo. in Christo Padre. Essendoci occor- 
so questa opportunita di scriuer' a V. R. P., non V habbiamo 
uoluto perderé. Per tanto sará auisata quella, come per ordme 
del nostro Rdo. Padre rettor ^ et gouernator * si partessimo alli 
3 dil presente il P. Jo: Mortagnes, M. Francesco Diaz, diáco- 
no, e jo con lor, acció uenessimo in Ascoli, per far alcun' frutto 
in vinea Domini in questa cita. Cosi per il viagio predicassimo 
in Monte Santo, doue hor' si ritroua il nostro P. Dauid et il 
fratello Diomede. Poi venessimo a Fermo, doue allogiassimo 
nel vescouato, apresso il signore vicario, il qual con grande amor 
ci receuete, et iui facessimo la domenicha, per ordine di S. S.'*, 
vna predicha nel duomo, qual, per quel che potessimo cogno- 
scere, li fu grata, et iui insignassimo anchor la doctrina christia- 
na per tre giorni, et confessasimo alcune persone, stando sem- 
pre alie spese dil vicario. Ma perché uedessimo (per esser la 
cita piciola et il tempo non troppo cómodo, rispetto alia racolta * Adest heic verbum quod legere nequivimus. 

2 Ex originali in vol. F, duplici fol., n. 193, prius 64. 

' Oliverius Manareus. 

* Gaspar Doctis, almae domus lauretanae gubernator. 374 Epistolar Mixtae — 1155 

de grani) che non li era speranza di far' molto frutto, venessi- 
mo a Vffida, doue sta M. don Rocho Abbati, qual giá fecci 
r exercitij spirituali a Loreto * con dessiderio di intrar nella 
Compagnia, ma poi restó per vn suo male. Cosi da lui fussimo 
receuuti con gran charitá, onde stassimo doi giorni et facessimo 
vna predica nella sua chiesa che vfficia, et il fratello M. Fran- 
cesco ne fecce due sula piaza, et poi il sabbato tutti dacordo, 
per alcuni buoni rispetti (li quali intenderá V. R. P. per la pó- 
lice inclusa in questa ^), si partessimo, il Fratello verso di Loreto, 
et il P. Mortagna e jo verso Ascoli, al qual peruenessimo con 
la diuina gratia a mezo giorno: cossi andassimo allogiar alia casa 
nostra, cioé al hospitale. Poi andassimo a bassiar' la mano a 
monsignore Rmo. vicelegato, monsignore de Gaiazo (qual hora 
é per andar, secundo habiamo inteso, per gouernator di Peru- 
gia), il qual con grandissima charitá et amor ci receuete, et tut- 
tauia insin hora habbiamo mangiati a sua tauola, facendosi dar' 
la benedictione et gratie a noi. Poi salutassimo li signori che 
gouernano la térra, poi il vicario dil vescouo, monstrandoli no- 
stra patente, qual dechiaraua a che fine erauamo uenuti. Cosi da 
tutti cortessemente fussimo receuuti et domandati che facessimo 
vna predica il di sequente, che fu la dominica di la multiplica- 
tion de 7 pañi e pochi pessi, qual facessimo nel duomo, doue si 
ritrouó il vicelegato, li signori, il vicario, e tutto il clero cum 
multo populo; e per quello che habbiamo potuto cognoscere, é 
stato grata. 

Hieri, doppo il pranso, ci visitó nel hospital il padre e fratello 
di quel nostro fratello Ascolano, ofFerendoci sua casa; ma li 
respondessimo, ringratiandolo, che la comunitá tractaua di darci 
vn' luoco cómodo con vna chiesa, doue potessimo exercitarsi, 
secundo I' instituto di nostra Compagnia, in confessar, commu- 
nicar, insignar doctrina xpiana., etc., perché il predicar lo fare- 
mo nel duomo. Mi disse anchora hauer trattato, insieme cum 
r imbasciator di questa comunitá, cum V. R. P., de far qua vn' 
collegio; anchor me ne parló vn' de primi procuratori di questa 
cita. Andaremo cautamente, et secundo vedremo passarano le * Ms, heic et infra /' Oretto. 
2 Vide epistolam sequentem. 13 juLii 1556 375 

cuosCj se parerá * sia cosa idónea per far vn collegio de nostri, 
auisaremo V. R. P. Qua, secundo 1' ordine dil Padre rettor' 
nostro et dil gouernator di Loreto, potiamo star insin alia Ma- 
donna di Agosto, ancho insin a quella di 7.'"'°, se iudicaremo 
esser a magior gloria dil Signore, se altro non ci occore. II pre- 
sente lator di questa, che si domanda M. Lorenzo Luchese, 
auditor di monsignore Rmo. da Gaiaze, mi par' persona pesca- 
bile et di boni dessiderij, amator'di la Compagnia nostra, il cui 
institutto multo li agrada, secondo quello che, tratando con lui, 
ho potutto cognoscere: sol' li exercitij domestici di humiltá al 
suo senso paiono alquanto rebelli, ma se facesse 1' exercitij (come 
pensaua dargiü io, se staua qua), forsi si risolueria in bene. 

Se V. R. P. si uolesse ordinar alchuna cosa, potria indriciar 
le lettere al padre dil nostro in Xpo. fratello Ascolano, o a li 
signóri, ouer' anchor a noi soli, perché giá siamo cognosciuti da 
tutta la cita. Non altro. V. R. P. ci perdoni, se son mal scrite, 
per esser' stati mal accomodo al scriuere: et quella si degni nelle 
sue oration' et santi sacrificij tener' memoria di questi suoi in 
Christo figlioli indegni, che son qua, vt concordet illorum vita 
cum nomine, et professio sentiatur in opere. Dil' hospital di 
Ascoli alli 13 di Lulio 1556. D. V. R, P. indegni in Christo 
figlioli, 

Jo: Laurentio Patarino 

et JOANNE MoRTAIGNE. 

Post scripta. Habiamo habuto vna bellissima camera et am- 
pia chiesa per insignar la dotrina xpiana., et confessar e commu- 
nicar, vicino alia piaza, giunta cum 1' hospital, qual si domanda 
la Compagnia di la Scopa. Di questo potra auisar nostro retor', 
se V. R. P. li scriue, per non hauer noi di qua messi, et che 
siamo qua receuuti da tutti cum gran chanta, et habiamo dormito 
vna notte, et pransato vna volta a casa dil padre dil nostro fra- 
tello Alfonso. Alli 15 Lulio 1556. 

Inscriptio: 7 Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
tio Loyola, prepósito general di la Compagnia di Jesv, in Roma. 
Alia manu: R."^^ a 29 del medesimo. 

i Ms. parara. 376 EpISTOLAE MlXTAE — II 56 

1156 

JOAN. LAUR. PATARINUS ET JOAN. MORTAIGNE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ASCULO IN PICENO I3 JULII I556 *. 

Franciscus Diaz vehementi tentatione circa vocationem pulsatur. — 
Lauretum revertitur. 

t 
Jhs. 

Pax X.*, etc. Quanto a Mtro. Francesco ^, giunti che fussi- 
mo in Fermo, li diceuamo che, secundo V ordine che hauea dal 
Padre rettor', metesse in pratica alli puti la lectione che haue- 
uamo letto di la doctrina xpiana. Allhora comincio a tentarsi, 
dicendo che non uolea farsi pegio che putti, et perderé sua gra- 

' Ex autographo in vol. F, unico folio, n. 192, prius 63. 

2 Franciscus Diaz. Vide epist. superiorcm. — De eo autem haec accipe 
ex PoLANCO, t. VI, pag. 102, n. 352-355: «Franciscus Diaz, hispanus, 
magnae puritatis ac fervoris juvenis... cum eum retentaret vetus quaedam 
tentatio vel desiderium ingrediendi Cartiiusiam, remissus est Lauretum. In 
itinere autem, cum sibi videretur plus satis commode se vitatn agere, pau- 
latim pecuniam, quae ei data fuerat in viaticum, coepit distribuere; et cum 
nihil illi reliquum esset, interrogatus a quibusdam, triturantibus frumentum, 
quam virtutem haberet, serviendi, inquit, Christo et benemerendi de pró- 
ximo; et deinde petens: est ne aliquis inter vos indigens? Et cum illi quidam 
ostensus esset egenus, statim exuit suam tunicam et illi dedit, ac simul ad 
bené vivendum hortatus est. Supererant iUi calcei, quos primo, qui obvius 
ei fuit, dedit. Proposuerat etiam tibialia alii dare, sed interim nudis pedibus 
tam dura via ipsi visa est, ut amplius inccdere non posset. Tune coepit di- 
scretionis suae defectum agnoscere, et a Domino auxilium ardenter postu- 
labat. 

Coepit autem intra se statim magnam reprehensionem, quasi a Deo da- 
tam, persentiscere, ac potissimum de mutatione religionis, quodque Car- 
thusiam propter suam commoditatem expeteret. Et deinde, magnam conso- 
lationem sentiens, sua vota renovavit, et detestatus est in aeternum omnes 
phantasias, quae aliam ipsi religionem suaderent. Et usque ad illud tempus 
se nunquam perfecte liberatum tali tentatione fatebatur. 

Eo in loco, in quodam hospitio pernoctans, et humaniter exceptus, cum 
sudarium loco pretii dare vellet, accipere id recusarunt: galerum cum cal- 
céis motare voluit, sed gratis ob Dei amorem ei donati sunt, et demum 
sanus et in vocatione confirmatus Lauretum pervenit». 13 JULii 1556 377 

uitá, et si reprehendeua in diuersi modi, e quali non scriuo per 
esser breue, benche noi si sforzasimo di dar' ogni edificatione 
secundo 1' instituto di nostra Compagnia. E noi, estimando che 
parlase per zelo et feruor di spirito, sopportauamo ogni cuosa; 
e partendosi per Ascoü, nella strada cominció a disputar di la 
magior perfection tra le relligione; e giunti che fussimo in 
Vffida il 2." di, intró nella nostra camera, dicendosi che era tutto 
perturbato, e che a niun modo era la sua conscientia riposata, 
insin tanto hauese mandato in execution' quello che di tutto il 
cuore bramaua et desideraua: et albora si dechiaró che da piú 
mesi in qua ogni giorno prometeua al signore Iddio di far ció 
potea per intrar nella relligion dei cartusiani, et voleua instan- 
temente andar' a confessarsi a laltri frati. E noi, assai angustiati, 
lo consoleuamo in tutti e modi che poteuamo; e non uolendo 
aquietarsi al nostro consilio, li dicessimo che sotto specie di 
pietá hauea una tentazion diabólica, percioché il modo suo di 
procederé era indiscreto et inordinato; et albora cominció piú 
a perturbarsi, e gitarsi a térra, et far' segni d' huomo fuora di 
ceruello; et confirmando la sua promesa, dicea, che piú non si 
tenea membro di la Compagnia, e uolea albora albora andar- 
sene a la sua impresa senza altro consilio. Et noi li dimostras- 
simi per li dottori che non potea; et restó lui in questa opinión, 
de vsir fuora di la Compagnia con 1' ordination di V. R. P.: et 
cosí concludessimo finalmente, iudicando il spirito suo multo 
periculoso, non menarlo con noi in Ascoli, temendo che non si 
impedissi alia nostra impresa, ma lo rimandassimo a Loreto ' 
dandoli tre giulij per il viatico, e pane, vino et caso, prohiben- 
doli che non predicase, né domandasi eleemosine, né manco 
dase, di quel' li haueuamo datto per il suo uiuere, a poueri, il 
che uolea lui 1' opposito; tamen promesse di star' al' ordinatione 
nostra, et cosi per molti boni respetti lo rimandasimo per la 
strada marítima a Loreto. Et non hauendo habbuto opportunitá 
di hauisar il rettor' nostro di questo, se non implicite, dicendo 
che lui li la hauerebbe dechiarato; et essendosi poi uenuta questa 
occasion di scriuer' a V. R. P., quella, se li par' bene, potria 
mandar' questa al nostro rettor' lauretano, et darli anchor' * Ms. heic et infra /' Oretto. 378 Epistolae Mixtae — II 57 

nuoua di noi. Non altro. V. R. P. si degni pregar' il Signore 
per noi. 

De V. R. P. indegni en X.° figlioli, 

lo: Laurentio Patarino 
et lo: Mortaigne: 

Inscriptio: f Per il nostro Rdo. in X." Padre, Mtro. Ignatio. 
FULVIUS ANDROTIUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MELDULA 15 JULII I556 ^ 

Solemnis puerorum pompa die dominica indicitur.— 
Muñera sacra obeuntur. 

t 

Jhs. 

Pax X'. etc. Molto Rdo. Padre in X". osseruandissimo. Le 
cose nostre di qua passano al sólito ^. Le domeniche et altri di 
festiui si segue 1' ordine che giá scrissi a V. R. Et se bene que- 
ste genti mostrano fin qui esser poco diligenti auditori della pa- 
rola de Dio, pur' tuttauia nostro Signore manda delli suoi, et ne 
fará tanto gridare, che saremo forsi intesi: tutto il pensiero loro 
par che stia in farci molto honore et reuerentia. Apresso per 
ordine di questo Illmo. signor ^ fu ordinato che la processione 
delli putti, la qual soleamo far' il sabbato, si facessé la domeni- 
ca; per tanto fu cominciata la domenica prossima passata a sera, 
doue ui fu molta gente d' huomini et donne, et fu dato princi- 
pio a fare oratione per un quarto d' hora: credo che sará per 
tornar molt' utile a questa térra. II signore Leonello * é stato 
per otto di in circa amalato di febre, et ogni di son andato a 
uisitar S. S'^. et sforzatomi di darü quelle consolationi che sonó 
proprie della nostra Compagnia. Giá é fuor di letto, et parmi * Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 203, prius 107. 
2 Vide episl. 1142. 

^ Theodoricus Pió di Carpi, faventinorum antistes, Polanco, t. vi, 
pag. 73, n. 232. 

* Leonellus Pió di Carpí. 17 JULii 1556 379 

me sia stata una buona occasione d' hauerli a parlar piú libera- 
mente, et esortarla alia frequentatione delli santissimi sacramenti. 
In questa térra é sólito farsi molti offitij de morti, della qual 
cosa li sacerdoti sogliono receuer assai buone elemosine; pero 
questi del' hospitale faceano pensiero che douessemo ancor noi 
andaré alli detti offitij et esequie de morti, et consequentemen- 
te, receuendo noi le dette elemosine, douer loro essere sgrauati 
della maggior parte della spesa; et hauendoci fatto chiamar, et 
noi resposto che questo é contra 1' instituto della nostra Com- 
pagnia, parmi siano restati marauigliati, et alcuni di essi scan- 
dalizati, se bene nesuno a me ne parla. Ho ben detto che mol- 
to uolentieri diró la messa nella nostra chiesa a loro instantia, 
senza receuere per ció elemosine. Credo se contentariano se an- 
dassemo, et loro pigliar I' elemosina; ma perché ne saria una 
seruitú con molto nostro scommodo, non mi é parso douerne 
far niente. V. R. potra, parendoli, farne saper' suo animo, e se 
a quelli che uogliono darci qual cosa per messe uotiue, potiamo 
responderé che la dieno a quelli del' hospitale, ancorché de tutte 
queste cose, ch' io sappia, poco rumor ue sia fin qui: che sará 
fine di questa, molto raccommandandoci alie orazioni di V. P. 
Di Meldula il di 15 di Luglio del lvi. Di V. P. seruo indegno, 

FuLuio Androtii. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. Padre in X°. osseruandissimo, il 
P. Mtro. Ignatio dé Layóla, prepósito genérale della Compa- 
gnia di Jesú, in Roma. Alia manu: R'^^ a 27 del medesimo. 

FULVIUS ANDROTIUS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

MELDULA 17 JULII I556 '. 

De more res fluunt. — Fratre adjutore, in re domestica industrio et in culina 

versato, indigent. 

Pax X.', etc. Molto Rdo. Padre in X." osservandissimo. Le 
cose nostre di qua uanno al sólito, et speriamo in N. S. che dal ^ Ex autographo in vol. F, único folio, n. 204, prius 108. 380 EPISTOLAE MlXTAE — II58 

canto nostro ogni di piii andaranno' ar.anti. Di qua non hauemo 
commodita de scriuer' alli nostri lauretani: la R. V. potra con 
commoditá sua darli nuoua de noi. Noi andiamo alie uolte pa- 
tendo di qualche cosa, pero presto se representaranno inanzi 
questo Illmo. Signor ^ tutti li nostri bisogni, alli quali spero 
certo si dará buon' ordine. Tra 1' altre cose patiamo de serui- 
mento; che uno di questa térra, che da principio uenne a star 
con noi, se partí per imperar' un' arte, che ne fu charo, per 
esser' assai inetto; et uno ch' hora ui sta putto, manco ne sodisfá, 
et fin qui siamo andati scorrendo per aiutarlo nello spirito. 
Tuttauia mi é parso recorrer' a V. R., ch' hauendo qualch' uno 
per le mani, ce lo indrizzi; et per il nostro bisogno faria uno che 
sapesse cocinar', ch' in eíFctto hauiamo bisogno di esser gouer- 
nati; et de piú che se intendesse alquanto d' horto, che il frat- 
tello don Gio: ^ et io nel' uno et nel' altro siamo inettissimi; 
talché me risoluo, s' una uolta tornasi presso Battista, uoler' 
attender' per da uero alia cocina. Qucsti huomini del' hospitale 
giá me fecero instanza che facesse uenir' uno delli nostri; pero, 
uedendo che le cose uanno alquanto strette, me sonó andato fin 
qui trattenendo; ma se ui fusse uno delli nostri, piú charo ne 
saria. Di qua credemo se sia dato assai fogho, et tuttauia pre- 
garemo Iddio N. S. ne dia gratia d' accenderlo piú, massime se 
V. R. n' aiuta colle sue sante orationi. lo il maggior fastidio 
che habbia, é con questi del' hospitale, una «parte de quali parmi 
sia piú che inferma, et pare á loro esser sanissimi: credo che 
N. S. ci metterá la sua santa mano. 

I frati cappucini, che passano di qua, uengano a alloggiar' 
con noi, alli quali non si manca far quella charitá che posiamo 
alegramente, che sará fine di questa; et alie sue calde orationi 
molto ci raccomandiamo. Di Meldula il di 17 di Luglio del lvi. 
De V. R. afFettionatissimo servitore in X.°, 

FuLuio Androtij. 

Inscripíio: \ Al molto Rdo. Padre in X.° osservandissimo, 
il P. Mro. Giouanni Polanco, della Compagnia di Jesú. Roma. 
'ia manu: R."^* a 27 del medesimo. • Vide epistolam superiorem. 

2 Joannes Ignatius, Androtii socius. - 29 JULII 1556 381 

i 159 

JULIUS PAVESIUS 

VICARIUS NEAPOLITANUS 

PATRI IGNATÍO DE LOYOLA 

NEAPOLI 29 JULII 1556 ^ 

De novo Societatis collegio Neapoli instituendo, et sacrorum cura templi, 
cui Annuntiata nomen, sodalibus committenda. 

Molto Rdo. Padr' osseruandissimo. Occorre che \n vno dei 
primi hospedali di questa citta, doue si fanno molte opere di 
charitá, per complimento di quel che vi manca, et acioché tal 
luocho sia computo di quel che piú 1' é necessario, il che seria 
ch' in quella casa benedetta stesse vna congregacione de reli- 
giosi, quali attendessero al coito diuino et seruitio di nostro 
signore Tddio benedetto, grandemente si desiderariano vinticin- 
que Padri di 1' ordine di V. P. molto Rda. per le qualitá ch' in 
loro si ritrouano, le quali fariano che tanto piú di bona voglia 
le genti se inanimariano ad essercitarse in quelle et altre bon' 
opere. Per tanto io con questa la priego, che, hauendo commo- 
dicá di poter assignarui tal numero de Padri, me voglia far' 
gratia di darmene auiso, perché alhora io la farei ragguagliare 
particolarmente del luocho, et di quanto accaderá diré prima 
che si faccia tale essecutione, del che la priego quanto piú caí- 
damente posso, sapendo quanto tale opera será grata ala bontá 
di nostro signore Iddio. Et per hora diró a V. P. moho Rda. 
come, fra V altre commoditá che haueranno in quel luocho, la" 
stantia será molto commoda, et non haueranno da ricognoscer' 
superiore niuno secolare, né altro, a chi habbiano da vbbedire, 
saluo che il loro ordinario, il quale lei gli constituirá, et del 
resto spero che ogn' altra cosa será a sua sodisfacione, pur che 
di ció sia contenta: del che pregándola di nuouo, finisco con 
racomandarme ale sue orationi, et supplico il Signore che gli 
doni el vero contento ^. Di Napoli a xxviiij di Luglio mdlvj. Al 
comando de V. R. 

El vicario de Napoli et episcopo de Vestí. * Ex originan in vol. F, duplici folio, num. 214, prius 137. 

■^ Hujus epistolae mentionem facit, remque uberius declarat POLANCO, 382 Epistolae Mixtae— 1160 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. Padre, il P. Mtro. Ignatio di 
Loyola, prepósito genérale della Compagnia di Jesu. Alia manu: 
K}^ a 8 d' Agosto. 

116O 

FULVIUS ANDROTIUS, 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MELDULA 30 JULII I556 ^. 

Optat Leonellus Pio di "Carpi ut Societas Meldulae sedem fixam collocet. — 
Ratio agendi Patris Androtii, et munia ab ipso obita. — Vitia, quibus 
oppidani praecipue indulgent. Pax X.' etc. Molto Rdo. Padre in X." osseruandissimo. 
L' ultime lettere delli i8 di questo ne hanno data molta con- 
solatione. Quel che mi ocorre in risposta dire a V. P. é, che 
credo il signor Leoneilo habbia fatto di noi assai disegni, et che, 
per quanto posso conietturare, a ogn' altra cosa pensi ch' al 
nostro partiré: prima, per le cose di quest' hospitale; 2.°, per 
r edificatione che cerca daré et al populo et alli vicini; 3.", per 
qualche contentezza di S. S.'^, della signora consorte et sua fa- 
miglia: et pensó che se mai descideró qualch' uno della nostra 
Compagnia, hora li sia per ogni rispetto som mámente grato. 
II disegno di S. S. '% per quanto intendo, saria di fare stanze et 
chiesa ampia, doue noi stiamo, da metterui 1' osse de suoi morti, 
seppulti in uarie chiese, dotarla, che parechi delli nostri ui 
potessero stare; pero, consciderate molte cose, io ho fatto, come 
hora fo in ció, poco fondamento; et se bene ui fusse ogni com- 
moditá, parmi poco a proposito nostro. A noi par' che, quan- 
do o di la o di qua si potesse trouar modo che questo signore si t. VI, pag. 265, 266, n. 1025-1030: «Majoris momenti fuit alia CoUegii in- 
stitutio, de qua mense Julio Vicarius Neapolitanus (qui Vestanus Episco- 
pus erat) Patri Ignatio scripsit, quamvis post ejus obitum Romam litterae 
pervenerunt...» Et explicato hujusce collegii scopo, idem auctor subdit: 
«Sed cum eo tempore P. Ignatius ad Dominum migrasset, ejus sententia 
de hujusmodi Collegio intelligi non potuit». — Porro episcopus vestanus, 
neapolitanae dioeceseos administrator loco pontificis Pauli IV, qui sedem 
rctinuit, erat Julius Pavesius. Polanco, t. v, pag. 179, n. 515, annot. 2. 
í Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 222, prius 11 o. 30 JULii 1556 383 

contentasse, fusse per esser forsi magior gloria di nostro Signore 
et utile di nostra Compagnia, se quel che faciamo qui, potessimo 
fare altroue, per le ragioni ch' in questa potra raccoglere, an- 
corche quanto alia nostra parte ci trouiamo per gratia di nostro 
Signore indiferentissimi et di ogni successo contentissimi. Qui 
receuiamo molte reuerentie esteriore, le quali ne danno pero 
poco piacere; et per quanto ne par' accorgere, o niente o poco 
frutto si é fatto in questa térra per la nostra uenuta, anzi inten- 
diamo che molti mormorano con dir', che lo star nostro qua é 
dannoso alli poueri, et che colla spesa nostra (la quale pero é 
assai macra) si manteniano almeno sei poueri, distribuendosi 
r intrate dell' hospkale in poueri, talché quasi ci tengano chari 
per le spesse. S' a V. P, pare che ció sia uero, intese le nostre 
ragioni, c' haueremo un' alegra patientia. Prima ogni di de 
festa si lege o predica, et hauiamo offerto fare anco 1' uno et 
r altro, et per commoditá del populo andiamo in un' altra chie- 
sa, doue arriuati, siamo quasi tutti sudati. 2.°, ogni 3 di della 
7."^ s' insegna la dottrina xpiana. alli putti con qualche frutto. 
3.°, non si manca a ogni richiesta andaré a confessar' sani et 
infermi, consolarli, massime in articulo mortis. 4.°, il di delle 
feste, nel' hora che si ha a leger' o predicar', ne conuiene andaré 
per le estrade et piazze a impedirli li giochi con esortationi, et 
farli andaré alia chiesa, si fa doppo la processione delli putti, la 
quale rende assai deuotione et escita o deue escitar' non poco il 
populo, et c' accomodiamo uolentieri a leuar differenze et liti. 
Oltra di ció, ogni domenica a matina io faccio una esortation' a 
questi del' hospitale, et con tutto ció parmi che questa nostra 
mercantia sia molto poco stimata in questo luogo. Se V. P. pensa 
di poterne far miglior ritratto in altro luogo, o ch' almeno 
s' habbia piú a cara, noi ce ne remettiamo. E uero che gl' huo- 
mini da bene dicano altrimenti, et tuttauia uedemo che qualch' 
uno si uiene a confessar'. 

lo molto desciderarei di esser liberato di questo peso del' 
hospitale, per esser negotij secolari, nelli quali truouo molta dis- 
trattione di mente, talché mi son resoluto metter' auanti * a * Rupta papyrus est; ideo in ms. tantum legi potest a... Caeterum hac 
epistola usus est Polanco, t, vi, pag. 72,73, n. 224-232, exquo haecjuvat 384 Epistolar Mixtae — 1160 

questo signor certi modi per esserne liberato: non scriuo lo par- 
ticolare per breuitá. In questa térra trouiamo che queste perso- 
ne uniuersalmente sonó poco amiche della parola de Dio, incli- 
nati oltra modo al gioco, alia bastemmia, et infamati di quel 
pessimo uitlo, le quali ne hanno date ocassione di annuntiarli 
flagelli in ogni ragionamento quasi, et giá, sei di sonó, peruenne 
tanta grandine, che non recordano qua simile, con molto danno, 
solo in questo territorio, escettuate le possessioni di questo si- 
gnore, per quanto ho inteso, et hoggi anco é grandinato: certo 
é stato molto a proposito. Credo che nostro Signore n' habbia 
mandati per annuntiarli li flagelli, quali forsi sariano uenuti, se 
non fusse la bontá di questo signore et signora, che hanno rete- 
nuta r ira de Dio, né restaño che fare, et colla giustitia, et coH' 
esempi, et con 1' aiuti spirituali de ritirarli al ben uiuer'. Iddio 
nostro Signore ne dia gratia ch' il nostro seme sia per farne 
ricogler' abundanti manipoli. 

Quanto alli ricordi degl' esercitij et frequentationi delli san- 
tissimi sacramenti, non mancaremo far quanto n' auisa; pero 
quanto alli primi, non ci cade pensar'. Quanto alli suggetti, poca 
speranza puó V. P. hauer di qua, che, quando stesse in nostra 
elettione, non sapremmo trouarne tre, anco mediocri, talché da 
ogni banda par che qua perdiamo tempó: quello, che é scruta- 
tor' de cuori, et ha cura de gli suoi eletti, sa il tutto. 

Quanto alie processioni, ci lassammo traportar' dal descide- 
rio de tirar' questo populo in ogni modo, et fu principiato con 
pensiero di dar poi il carico agí' altri. Saremo hormai piú accorti, 
non hauendo io altra oppinione, ch' in tutto et per tutto accom- 
modarmi all' institutione della nostra Compagnia. 

Hauea pensato, anzi in pulpito hauea detto, uoler' andar' 
per la térra a domandar' V elimosina per li poueri uergogniosi, 
si per mia mortificatione, si per non lassar che far' per aiutar 
queste pouer' anime: mi é parso bene non far niente senza li- exscribere: «Assignatus est ei [se. Androtio] cum socio locus quidam, qui 
Sto. Rocho dicatus erat, et hospitalis velut membrum erat... et haecvideba- 
tur mens esse Domini Leonelli Pii, ut eo in loco Societas maneret, quam- 
vis potiusut ad missionem quamdam missus P. Fulvius cum socio videatur... 
ínter praecipua, quae Dominus Leonellus a nostris expectabat, reformatio 
erat ministrorum hospitalis. ..> 31 juLii 1556 385 

cenza di V. P. Ben mi par cosa gratiosa, pensando che queste 
genti faceano tanta cura del mío dottorato et canonicato, et 
tuttauia mi fanno tanta reuerentie, et nondimeno non li par 
quasi che meriti le spese. Credo ch' in questo habbino un bonis- 
simo giuditio, che sará fine di questa, molto ne raccomman- 
dando alie sue sante orationi. Di Meldula il di 30 di Luglio 
del LVf. Di V. P. R. indegnisimo seruo in Jesú X.°, 

FuLüio Androtij. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. Padre in X." osseruandissimo, 
il P. Mtro. Ignatio della yola, prepósito genérale della Com- 
pagnia di Jesú, in Roma. Alia manu: R.'^ a xi d' Agosto. tl6t 

FULVIUS ANDROTIUS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

MELDULA 31 JULII I556 ^. 

Leonelli Pió di Carpi ejusque uxoris benevolentia laudatur. — Cupit Andro- 
tius liberari cura- hospitalis domus moderandae. — In Leonelli aedes se 
recipere mavult. — Brictinorium (Bertinoro) adit: episcopum invisit. — 
Puer XI annorum, innocentíssimus, adspectu B. V. Mariae recreatus. — 
Dissentientes ánimos ad concordiam Androtius reducere satagit. — Gau- 
dium percipit ex litteris suorum fratrum, Societatem ineuntium. 

f 
Pax X.' Molto Rdo. Padre in X.° osseruandissimo. Mi é 
scordato nell' altra screuer', qualmente il signor Leonello per 
anco non é finito di guarir', et io non manco ogni di andarui. 
Et certo mi fa tante buone accoglenze, et monstra tanto amore, 
ch' é da lodarne nostro Signore: et perché non uuol sentir' cose 
di fastidio, mi trattengo ragionarli delle cose nostre ^. Tuttauia 
cercare occasion' de parlarli delle nostre cose, che sará, prima, 
di persuaderli che qua se puó far' senza noi; o se di questo non 
si contenta, che di giá mi par uederlo tentare in ogni modo di 
esser leuato di questa superintendentia, mettendoli auanti buoni 

^ Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 205, prius 109. 
^ Vida epist. superiorem. 

Epistolak Mixtae, tom. V. »5 386 Epistolae Mixtae — 1161 

modi di hauer' suo intento; de piú tentar che S. S.'^ pigli cura 
di noi, et leuar queste baie, et guadagnar questo mérito. Dalla 
qual cosa ne tornariano a noi qiiesti commodi: prima, staremmo 
meglio, ch' in eífetto spesso patiamo, ch' io porto la ueste del' 
inuernata, et il fratello Giovanni ^ la sottana. Poi delhe cose per 
il uitto, non pigliandosi nesuno la cura, segno di poca charitá 
di queste genti; é uero che alia fine mandiamo in casa della 
signora ^ che ne souuiene del tutto. i.\ non solamente se leua- 
riano queste dicerie, ma con effetto la spesa nostra, la quale 
andará piú auanti che non si pensauano, per le ragioni scritte 
nel' ultima, se distribuirla alli poueri, et oltra ció si leuaria a 
me il peso di andaré a dirli la messa ogni domenica fuor della 
nostra chiesa: la qual cosa a me displace alquanto, si per uedere 
che mi fanno chiamar', come li fusse obligato come cappellano 
o mercenario, si perché cominciaremmo il di delle feste a far 
qual cosa nella nostra chiesa. 

Domenica a sera andammo per ricrearci alquanto a Bertinoro, 
cittá piccola et lontana de qui tre miglia, et siamo stati düi di 
in un luogo de frati cappuccini, che piú uolte n' haueano inui- 
tati con molta charitá. Poi siamo andati a far reuerentia al ve- 
scouo ^, molto afFettionato della nostra Compagnia, et saremmo 
restati a far qual cosa; ma al vescovo parse che diferissemo, per 
essere le genti occupate per le faccende de fuori. 

Giá otto di sonó, in circa, fui menato dal parrochiale de qui a 
Ciuitella, térra del signore Vincencio de Nobili, lontana de qui 7 
miglia, per pigliar' informatione di una cappella della madonna, 
la quale ha molto concorso per molte gratie et miracoli; et pare 
che habbia hauto principio da un putto, al quale ha parlata la 
madonna. Trouammo ch' il vicario del vescouo hauea fatto il 
processo, et anco il commissario del luogo, dottore et huomo 
graue da Monte Pulciano, il quale subbito mi uenne a trouare, 
per r aíFettione che tiene della Compagnia. Mi raguaglió del 
tutto, et dissemi che giá sotto li nostri hauea fatto maggior 
parte degl' esercitij. Feci un poco di ragionamento alli primi * Joannes Ignatius Nieto, cujus est epist. 1142, pag. 339. 

* Uxor, ut videtur, Leonelli Pió di Carpi, spectatissima matrona. 

' Ludovicus Vannini de Theodulis. Polanco, t. v, pag. 86, annot. 1. 31 JULii 1556 387 

del luogo, che uennero assieme col commissario, et parlai col 
sopradetto putto, quale mi dette odore di santita, et me rispóse 
prudentissimamente, et lo trovai molto descideroso de commu- 
nicarsi, il che non gle 1' haueano permesso, per hauer solo xi 
anni. Credo che nostro Signor mi facess' andaré a diré a quelli 
sacerdoti, che securamente lo poteano communicar' ogni dome- 
nica: et tale fussero tutti. 

Hora stiamo per accordare una diferentia, che tiene occupati 
r animi di m[olti]. Iddio nostro signore ne da speranza ch' 
haurá buon fine, et forsi lo permetterá, accioché doppo siamo, 
non solo desciderati, ma pianti: virtutem incolumem odimus; 
sublatam ex oculis, quaerimus inuidi. 

Gran placer' ho sentito in nostro Signore della lettera del 
nostro fratello Hortensio et di C[ur]tio *: parmi che questo solo 
mi paghi di ogni fatiga, et me dia occassione di se[guitare?] 
et alegrarmi d' ogni propria tribulatione. Molto ne sará charo 
ueder' 1' altre lettere delli nostri lauretani, et saper' la loro di- 
stributione, alli quali tutti V. R. sia contenta in nostro nome 
dar molte saluti. 

Noi stiamo per gratia de nostro Signore sani di corpo fin 
qui; et se bene alie uolte stiamo alquanto di mala uoglia, de 
ueder' queste genti tanto indeuote, pur' alia fine sua diuina 
maestá si degna consolarci. Sia contenta V. P. perdonar' alia 
longhezza mia, molto pregar' Iddio per noi, et salutar' il 
P. Mtro. Lainez, il ministro Mtro. Corne[lio] con tutti li 
cognoscenti. Di Meldola il di vltimo di Luglio 1556. 

Qui ci sonó de 1' amalati, et spesso se ne more qualch' uno: 
dubito che nostro Signore uogli flagellar questo populo di bo- 
nissima sorte. Di V. R. amoreuolissimo seruitore in Jesú X.°, 

FuLuio Androtij. 

Inscriptio: \- Al molto Rdo. Padre in X." osseruandissimo, 
il P. Mtro. Gio: Polanco, della Compagnia di Jesú. Roma. 
Alia mann: R.*^ a xi d' Agosto. ^ Hortensius et Curtius, Fulvii Androtii fratres, de quibus supra dixi- 
mus, pag. 175, 176, annot, 4. 388 Epistolae Mixtae— 1162 

116« 

MICHAEL DE SOUSA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONIMBRICA 31 JULII I556 V 

P. Enriques Olisiponem venit, a provinciali vocatus, — Societas bene audit. 
— Óptima existimatio de scholis conimbricensibus. — Studentium profe- 
ctus. — Opera proximis data. — Plures, violentas sibi manus jam inferentes, 
a desperatione revocantur. — Amicitiae factae. — De convictoribus. 

IHS. 

Muy Rdo. en X." Padre, La gracia y amor de X.° nuestro 
señor sea siempre en nuestras ánimas. Deste mes de Julio no 
ay otra cosa que escreuir á V. P., sino que las cosas deste 
collegio uan de la misma manera, proseguiendo con augmento 
en el diuino seruicio, como hasta agora. Los hermanos que 
aquí studian, de la probación, de la misma manera uan ade- 
lante, dan harta satisfacción de sí y de su buen proceder, ansí 
en el spíritu como en las letras. Vuo entre ellos cinquo dolien- 
tes de febres y quartanas: ya uan conualesciendo dos, y los 
tres yazen en el lecho, gloria al Señor. 

El Padre don León ^ fué llamado del Padre doctor ^ á Lis- 
bona pro ueinte ó treinta días. 

Los studiantes de fuera uan mucho adelante en sus exer- 
9ÍCÍ0S, ansy en las virtudes como en las letras. Hazen muchas 
orationes publi^e en prosa y uerso, juntos los cursus con las 
demás classes, que es un buen auditorio. Las orationes son en 
loor de los sanctos y mártires, y de fiestas de nuestro Señor, 
de que todos mucho se edifican. Andanse aparejando con enig- 
mas y orationes para Setiembre, que es el tiempo en que solían 
hacer las fiestas deste collegio, antes que pera él veniéssemos. 

De la uniuersidad embió el rector á pedir al Padre doctor 
vn hermano, que hiziese allá una oración públice para los prin- 
cipios, diziendo, que, aunque fuesse pequeño, que no le daba ' Ex originan in vol. F, duplici folio, n. 289, prius 559. 

2 Leo Enriques, sive Henriques, collegii conimbricensis rector. 

3 Michael de Torres. 31 jULii 1556 389 

nada. Diéronle el hermano Nicolás *, que se espera hacerla 
muy bien y con mucha satisfación. 

De la classe de los niños de leer y escriuir escriuo á V. P., 
porque es cosa mucho para alabar al Señor, y de que en el 
tiempo con su ayuda se a de hazer mucho fructo por lo que 
agora se ue en ellos. Estando el maestro dellos tomándoles 
lectión un día destos, uino un hombre viejo ciudadano, y des- 
pués del maestro le preguntar, se quería algo, dixo, que quería 
uer y estaua admirado uiendo el número, que son perto de 300, 
y dahí á vn rato díxole: Yo traigo aquí un hijo; pero uéole 
tantos, que no sé cómo puede tener cuenta con todos. Y des- 
pués que el maestro le contó el modo de su ensino, holgósse 
tanto, y quedó tan satisfecho, que le dixo: Yo no lo digo 
quién soi, porque el Padre don León me conoce: solamente 
siruo en la cámara de la ciudad (que es la casa donde se ayun- 
tan los ciudadanos que la guouiernan), y ellos tienem asentado 
de escriuir á el rey, que le passe un aluará, de que no aya otra 
escuela en esta ciudad sino la del collegio de leer y escriuir, 
uiendo las buenas custumbres y doctrina de los mochachos que 
aquí se enseñan; diziéndole, que ally le entregaua su hijo. Los 
ciudadanos están mucho en esto, y tiénenlo ya muy asentado, 
y espérase desto mui grande fructo por la reformación de la 
ciudad: ay entre ellos muchos de buenos ingenios, y de que 
por el tiempo se espera mucho. 

Aquí uenieron á llamar un Padre para uer vna muger que 
se quería ahorcar, á la qual auían visto muchos Padres de 
muchos monasterios, y nunqua le pudieron quitar aquella ten- 
tación, la qual a mucho que tiene; y es de manera, que le qui- 
taron ya el barago de la garganta por muchas uezes, y la ma- 
dre con las uezinas tienen mucho trabaio en le esconderen 
sogas y toallas y cuchillos, que con todo se quiere matar. Fué 
allá hun Padre, y confessóla, y ua allá cada día. A hecho 
mucho, y algún tanto está meyor; pero aun tiene necessidad 
de la encomendaren á nuestro Señor: es mucho encomendada 
por los Padres y hermanos. Vltra desta uuo otra de la misma * Nicolaus Gracida, magnae spei juvenis, de quo videatur. POLANCO, 
t. II, pag. 327, n. 333. et t. iv, pag. 501, n. 1059. 390 Epistolae Mixtae — 1162 

tentación; pero como fué uista por un Padre de casa, lo qual 
uino á pedir su marido, plugo al Señor darle remedio. 

De un lugar, que está desta ciudade quatro millas, uinieron 
á pedir un Padre para un hombre que estaua como desespe- 
rado, y fué allá un Padre con un hirmano, y confessólo, y 
quitósele aquella tentatión. Y allá mismo hizo unas amistades 
que tenía una muger honrrada con un hombre, de que auía 
dado una querella desta ciudad, y dizía que no le auía de per- 
donar hasta que Dios no se lo metiese en uoluntad, y con- • 
fessóla y acabó las [ajmystades. 

Con los collegiales, que aquí iunto con nos tenemos á cargo, 
tengo muito trabayo á las uezes, y son para lo dar [á] otros 
más robustos que yo. Uno dellos, por uer unas fiestas que aquí 
se hizieron, salió sin licencia del collegio, y después á la tornada, 
para lo acotar, erar muy trabajoso; pero acotáronle, y con todo 
no auya quien le tuuiesse, que se quería quebrar la cabera por 
el suelo; y si yo no fuera, que le puse los pies debaxo, para 
que con ella no diesse en el suelo, tratárase mal. Después da- 
^otado, tornóse á salir por la puerta fuera, y estuuo allá algu- 
nos días. Después uino el padre con él, pediendo que lo a^o- 
tassen y recibiessen, y con lo tornaren acotar, le recibimos. En 
ellos se haze mucho fructo, y son muchos los que entrarían 
para por^ionistas, se tuuiessen aposientos. Está el rey con de- 
treminación de les dar un collegio á par de nos; y esto por el 
fructo y buena crianza que en ellos se haze. En número fueron 
este verano hasta 50, y para Octubre se espera seren más. 

El P. Ignatio Martínez, que acabó de aleer el 4." curso, y 
tiene ya quatro años de theología, fué pedido para defender 
unas desputas, á que llaman uesperias, de un doctor en theolo- 
gía y de materias difíciles: hyzolo muy bien, y quedaran muy 
marauillados del, con argumentaren con él doctores graues. No 
se ofrece qué más escriua á V. R., sino que estos sus hijos y 
yo nos encomendamos en su bendición y santos sacrifficios. De 
Coymbra último de Julio 1556. Sieruo i hiio de V. P., 

Miguel de Sousa. 

Inscriptio: ^ Al muy Rdo. en Christo Padre, el Padre M. Ig- 
natio, prepósito general de la Compañía de Jesús. En Roma. 
Alia manu: R.^^ á los 29 de Nouiembre. 31 jULii 1556 391 

tl«3 

ALPHONSUS DE ZARATE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COR.DUBA 31 JULII, 3I AUGUSTI I556 *. 

Capite plectendi a nostratibus adjuvantur. — Adolescentes duo Societati 
adhaerent. — Artium studia instaurantur. — Concordia inter ecclesiasticos 
vires stabilitur. — In exstruendis collegii aedibus remissius agitur. — Scho- 
larum exercitationes et experimenta habentur. — Societatis candidati. — 
Juvenes plures ad alios religiosorum ordines confugiunt. — Sodales nostri 
in adquirendis virtutibus operam collocant. — De Joanne de Córdoba. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi, etc. Lo 
que este mes se ofrece hazer saber á V. P., entre otras cosas, es 
de lo mucho que el Señor se sirue, y el pueblo se edifica, de 
uer á los Padres de esta casa aiudar á morir á los sentenciados 
á muerte. A auido munchos que, por ser el tiempo tan trabajo- 
so, y auer tanta charestía de pan, salteauan hasta las puertas de 
la ^iudad: y ansí prendieron, creo, de una uez ocho ó nueue 
dellos, y todos moros: dos dellos se tornaron christianos, y el 
uno por medio de un estudiante del collegio. Lleuándole al lu- 
gar para ahorcalle, y esto fué este domingo pasado, á 26 des- 
te, porque como ios tomaron, así los iuan sacando, y no vuo 
lugar para ir de casa, sino á tiempo que al uno dellos, que era 
esclauo del camarero del obispo, le tenían ya en la escalera, y la 
jente, con la deuoción que tenían de que se auía conuertido, 
viendo al Padre de casa, dieron boces á la justitia que aguarda- 
se, y según parece, la justicia se escandalizó, porque ya que es- 
taua el Padre en la escalera, le echaron della, y vuo espadas sa- 
cadas, y por poco le hirieran; aunque, como se supo después, 
un criado del camarero quiso cortar la soga al esclauo, y á esta 
causa vuo espadas sacadas. Y boluiendo el Padre por la cárcel 
para hablar con los otros moros, el correjidor le dixo, que es- 
candalizáuamos el pueblo (con ser muy deuoto de casa), y que 
lo auía de hazer saber á S. M., y si no, que él proueeríaen ello; Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 185, prius 48. 392 Epistolae Mixtae — 1163 

y el Padre, satisfaziéndole como mejor pudo, se despidió, por- 
que no le quiso dexar entrar: pero después acá les hemos ayu- 
dado, y siendo llamados de la justicia de la hermandad. (Gloria 
al Señor por todo.) 

Este mes an entrado dos mancebos. El vno uino deSegouia; 
procede muy bien en sus officios, es lego y hermano de Ceua- 
llos; el otro era escudero de un cauallero de aquí, buen escriua- 
no; y con auerse criado en alguna fantasía, el mesmo día se par- 
tió de aquí con el Padre provincial a pie y con grandes calores, 
que tales haze en esta tierra. Está agora en la casa de proba- 
(^ión en Granada. Tres enfermos tenemos, entre ellos el P. Ra- 
mírez * dos uezes sangrado: creo estará en breue bueno. Los 
otros son dos hermanos, que poco a entraron: están con calen- 
tura. 

Este mes dexó hordenado el Padre provincial que se comen - 
(^asen las artes, porque los estudiantes se entretuuiesen. Anse 
animado munchos, y parece que dan callor y ánimo á los otros 
estudiantes. Aora parece que ai estudio, que hasta aquí era cosa 
muerta, para lo que agora se ue. En las orationes y sacrificios 
de V. P. y de todos nos encomendamos muncho en el Señor 
nuestro. De Córdoua último de Julio 1556. De V. P. sieruo 
indigno en el Señor, 

Y Alonso de Cárate. 

t 
Jhs. 

Pax Christi, etc. ^. La uíspera de nuestra Señora de Agosto, 
gloria á Jesux.", se dio fin á un pleito, que a mas de de^isiete 
años que auía entre los canónigos y razioneros desta iglesia, por 
medio de la buena diligencia y cuidado que el señor don Juan 
a puesto ^. Ya creo que V. P, estará al cabo deste negocio , y 
por eso no escriuo. Dízese por acá, que las oraciones y di^ipli- 
nas deste collegio lo acabaron. Como quiera que sea, bendito * Michael Ramírez. 

■2 In eadem charta, quae sequuntur, reperimus scripta. 
^ Vide supra, epist. 1130, pag. 308 et seqq.; Polanco, t. VI, pag. 670^ 
671, n. 2885, et pag. 675, n. 2905, 31 jULii 1556 393 

sea el Señor. El señor don Juan pienso escriuirá á V. P. más 
largo sobre esto, y por eso, etc. 

En lo de las escuelas siempre [ha] auido remissión, y le ay, 
por ser cosa de ^ibdad, y auer nuevas inposiciones del rey, y 
otras muchas necesidades, aunque echan la culpa al P. Fran- 
cisco ^, porque le an escrito de parte de la ^ibdad, pues tenía 
cabida con la princesa, que le pidiese ^ierta merced de no sé 
qué blancas, con que pudiesen acabarse las aulas. Es uerdad 
que ya las paredes por todas partes están subidas, que este mes 
se acabaron: el carpintero se da la prisa que puede á cubrirlas. 
El Señor las acabe presto, porque, acabadas, espero en el Señor 
se seruirá más S. M. 

A la doctrina viene tanta gente como nunca, con hazer tan 
grandes calores: muchos se aprouechan, hacen muchas restitu- 
ciones de cos[as] fiadas atrasadas de diez, quinze, ueinte y más 
años. Sea bendito el Señor que lo haze, que muchos echan de 
uer la misericordia que S. M. a echo al mundo en embiar esta 
Compañía, aunque no faltan otros que nos dan en qué exer^i- 
tarnos. 

Anse tenido conclusiones de artes, los sábados en la aula, y 
los domingos en las tardes, antes de la doctrina, en casa, donde 
se muestran los ingenios de Córdoua. An uenido frailes de otra 
orden. Huélganse los Padres de uer á sus hijos argüir, que es 
cosa de que se edifican mucho, y alaban al Señor, que tanto 
bien hizo á Córdoua con la Compañía. 

Muchos piden ser admitidos, así estudiantes como legos. Es- 
tos no se reciben, porque no saben latín, y ansí muchos an de- 
xado sus oficios y estudian para entrar en ella. Los estudiantes 
tampoco, hasta que oygan sus artes. Otros an ydo á otras reli- 
giones. 

Los de casa proceden mejor que nunca en su spíritu, y estu- 
dio, y obediencia; despójanse de cosas a que tienen afición; di- 
zen sus faltas interiores públicamente; los de la pólica se comu- 
nican y ayudan. Sea glorificado Jesux," por todo. Ay salud 
corporal y spiritual; augméntela el Señor para su mayor ser- 
ui^io. Franciscus Borgia, 394 Epistolae Mixtae — 1164 

El señor don Juan muy raramente se confiesa acá; y aunque 
por agora no entendemos nada, tememos mucho á sus flaque- 
zas pasadas. En lo exterior bien muestra la mudanza, etc.; pero 
no nos satisface mucho. Procúrase de encomendar[le] á Dios, 
porque, ^ierto, si de ueras lo ouiese tocado el Señor, esperamos 
se seruiría mucho su diuina magestad, por la qual tenga por 
bien de darnos su gracia, para que sintamos y enteramente 
cumplamos su santíssima voluntad. De Córdoua vltimo de Agos- 
to de mili y quinientos y ^inquenta y seis. 

Parecióme escriuir estos dos meses en este pligo, ansí porque 
allá no se haga tanto gasto en los portes, como por no se ofre- 
cer todas uezes con quien, ni cosa que sea necesaria que allá 
sepan más oy que mañana: no sé si acierto, y con esto se cum- 
ple la obediencia que cada mes escriuamos. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
P. Ignacio de Loyola, prepósito general de la Compañía de Je- 
sús, etc., en Roma. Alia manu: R.'^^á los 29 de Nouiembre. 11G4 

BERARDUS BONGIOVANNI 

EPISCOPUS CAMERINUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MAGDALENA 3r JULII I556 ^. 

Patrem Gomes de Montemayor, ut oppida excoleret, arcessivit. — Ejus labor 
episcopo accidit gratissimus. — Quid tamen ex occasione illius concionis 
de doctrina christiana obortum sit, enarrat. 

Molto Rdo. Padre Ignatio. Scriuo al Rmo. de Carpi ^ una 
medesima lettera, qualmente a mia rechiesta el Padre rettore de 
Loreto ^ ha mandato in Camerino il P. Emanuel' con certi fra- ^ Ex autographo in vol. Epistolae episcoporum, duplici folio, n. 1 24, 
prius 229, 230, antiquitus 65. — Usus et liac epist. Polanco, t. vi, pag. 86, 
n, 284. 

2 Rodulphus Pío di Carpi. 

•'' Oliverius Manareus. 31 juLii 1556 395 

telli S el qual Padre fu pregato da me che leggesse la dottrina 
christiana, quale anco ho fatto qui stampare e spargere per la 
mia diocese '^. Questa dottrina el predetto ha predícate in Ca- 
merino quindeci giorni, doi uolte el di, et sempre in mia pre- 
senza, con gran satisfattione del populo. Et perché ho ueduto 
che tutto torna in gran gloria de Dio e utilitá de 1' anime, ma- 
gnificándose li sacramenti, per li quali se receue la gratia, et má- 
xime per el santissimo sacramento del corpo del Signor, me é 
parso, hauendo da Dio questa commoditá, mandarli per tutta 
la mia diocese, doue in Mathellica, facendose il medesimo offi- 
cio, un Padre Polonio, de lordine zoccolante, ha imputato el 
P. Emanuel' in questa concione, che non sia condecente chel 
marito, che ha renduto il debito alia donna, debbia la matina 
pigliare el sacramento. II contrario teneua il P. Emanuel' per 
molte raggioni, leuando molti scrupuli, acció li fideli debbino 
continuare li sacramenti, e in essi cresca la gratia. Contra questo 
il Padre zoccolante comenzó a esclamare auanti el mió vicario 
genérale, quale per gratia del Signor se trouó in fatto. Et di- 
cendo il frate che uoleua saltare in pergolo, e diré el contrario, 
el vicario lo prohibette che non lo facesse, acció el populo non 
sentisse queste contradittioni in le cose de Dio, anzi che uenes- 
sero da me, doue potriano risoluere quello che sarria piú spe- 
diente. II zoccolante uenne súbito, dicendomi la sua opinione, 
al quale io resposi che san Thomasso ^ in la quest. 80 in lart. 7, 
in la resposta del 2 arg°. con san Gregorio tiene quello che dice 
el P. Emanuel', remettendo li coniugati al suo arbitrio, quando 
per procrear' o render' il debito, usauano; perilché, uedendosi el 
frate conuitto in la conclusione, comenzó a reprenderé Ema- 
nuel', che hauesse parlato troppo ¡iberamente in reprobar' sim- 
pliciter li dottori che teneuano la opinione contraria, et addu- * «Comitabatur P. Emmanueiem [Gomes, sive de Montemayor] quidam 
P. Carolus ac frater noster Hortensius Androtius». Polanco, t. vi, pag. 83, 
n. 270. 

^ Vide quid de hoc libello, in lucem edito, et ab episcopo evulgato, 
annotavimus in Polanco, t. vi, pag. 84, annot. i. 

^ In ejus Summa theolog. part. iii. Corrige igitur lectionem, quae lapsu 
properantis calami irrepsit in Polanco, t. vi, pag. 87, n. 285, ubi loco iii 
partis citatur «2.^ 2.»^ quaest. 80, art. 7>. 396 Epistolae Mixtae — 1164 

ceua (non essendo stato presente lui) che Ihauea inteso un fra- 
tino suo scholare. AUa qual cosa io resposi, non creder' che 
Emanuel' hauesse reprobato simpliciter li santi dottori, ma piu 
presto dechiarato le sententie loro, come se deue fare in quello 
pare siano contrarij; et fui indouino, perché cosi me ha certifi- 
cato il mio vicario. Finalmente, per quietare el zoccolante, dissi 
che uoleua luno e laltro ponessero in scritto la opinione pro- 
pria, perché poi, con quel poco giuditio chel Signor ha dato a 
me, e anco con conseglio de quelli sanno piú de me, harria re- 
soluto quello hauesse a tener' il populo a me commeso, per la 
sua salute. II frate piú uolte accettó, e molte uolte contradisse: 
últimamente, persuasó, partí da me con questa resolutione. Ma 
poi il mio medico e altri de casa, che li faceuano compagnia, in- 
tesero da lui che non uoleua piú scriuerne larticolo, m,a si bene 
farlo intendere al suo genérale, chel predetto Emanuel predi- 
caua noue dottrine, et de piú che lo uoleua scriuere alli conuenti 
et dotti per le terre della mia diocese; il che, quando se facesse 
con pietá christiana, e acció non se seminassero dottrine scan- 
dalose, sarria cosa laudabile, del che, per quanto ho inteso, io 
posso far' piena fede non hauere inteso dal P. Emanuel' se non 
conclusione de san Thomasso, del quale io faccio qualche pro- 
fessione. Da laltra parte, sentendo questi tali offitij del frate, li 
reputo per molto scandalosi et nociui alia chiesa de Dio; pero 
tutto ho uoluto" far' intendere a Mons°^ Rmo. de Carpi et 
V. P., che con la prudentia loro piglino quel remedio che li 
pare piú espediente. Nostro signor Dio ue conserue, e prégatelo 
per me, raccomandandome alli fratelli. Dalla Magdalena il di 
ultimo de Luglio 1556. Di V. P. fratello, 

B. Vescouo de Camerino *. 

Inscriptio: Al molto Rdo. P. Ignatio, preposto genérale della 
Compagnia di Jesú, fratello in Xpo. osseruandissimo. Roma. ' Elogium Berardi Bongiovanni, camerinorum episcopi, vide ex Ughello 
apud PoLANCO, t, VI, pag. 83, annot. 2. 31 juLii 1556 397 

tt«5 

APPENDIX AD EPISTOLAM SUPERIOREM \ 

t 
Yhs. Maria. 

A. Copia d' una lettera di monsignore Rmo. da Cameri- 
no ^, mandata al suo vicario in Mattelica, essendo in visita. 

Rdo, vicario. Per la uostra ho inteso la differentia ch' é nata 
tra '1 P. Emanuel' e un' frate zocculante. Et perché la conclu- 
sión' predicata dal detto P. Emanuel' é moito approbata appresso 
di noi per uaiide raggioni et argumenti, né sappiamo che cosa 
adduchi '1 zocculante in contrario ; pero laudamo che uoi non 
habbiate lassato predicare il contrario di quello ch' ha detto il 
P. Emanuel', anzi, quando lo uolessefare, uoi li commandarete 
sub pena excommunicationis late sententie, che non lo predi- 
chi. Quando fosse tanto temerario, che dicesse uoi non poterli 
prohibiré che non predichi nella sua ecclesia, gli responderete, 
che questo é uero, ma prima deue presentarsi, et impetrare la 
licenza dal vescouo, il che non ha fatto. Di piú uoi potete 
commandare al popólo, che é comesso alia cura nostra, sotto 
pena d' excomunione, e altre ch' ha uoi parerá, non ui uada. Et 
quando a uoi bisogni partiré per le faccende della diocese, las- 
sarete questo ordine al signore et al uostro vicario, facendoli 
pero intendere al frate, che metta in scritti tutto quello che li 
pare circa le conclusioni, et anco faccia il medesimo il P. Ema- 
nuel', che noi determinaremo quello ci parerá piú espidiente 
per la salute del nostro gregge. 

Né hauendo altro, state sano. Dalla Mag."^ il 29 di luglio 
del 1556. 

B. Copia della seconda lettera mandata dal detto vescouo 
al sopradetto vicario, nel medemo luoco, portata dal detto frate * Ex apographo coaevo, Romam misso, ¡n vol. Epistolae episcoporum, 
duplici folio, n. 123, prius 227, 228, antiquitus 67, 68. — Instrumenta haec 
eodem a nobis exhibentur ordine, quo in apographo collocata sunt. 

- Ms. Cam."" 398 Epistolae Mixtae — 1165 

zoccolante, et ad esso lettali dal vescouo, e da esso frate rati- 
ficata. 

Rdo. vicario. E stato da me il P. Pollonio da FabrianOj el 
quale m' ha narata la difFerentia ch' ha hauta con '1 P. Ema- 
nuel' del Bon' Jesú, et dittomi alcuni de suoi fundamenti , a 
quale lo risposi, e monstratoli san Thomasso in la q. 80, ar. 7, 
in la resposta del 2.° argumento, doue destingue quando fit 
causa sobolis procreandi aut debbiti reddendi ^ et non ad uolu- 
ptatem, relinquitur suo arbitrio; e questa é oppenione, non 
solo di san Thomasso, ma di san Gregorio. Anchora il frate 
acquiesce a questa oppenion', ma le parso male, che dice el 
P. Emanuel' hauer' negati li quatro dottori simpliciter, che in 
questo caso non uole star' alia sententia loro, il che, quando 
fosse, seria prosuntion', perché se deueno dechiarare e distin- 
guiré li dottori, et non negare simpliciter, che torna scandalo a 
molti. Pero io ho detto si scriua da 1' uno e 1' altro, e se uedano 
li fundamenti ; perché quello será iudicato piú espediente al 
gregge di X.", quello uoglio si predichi in la mia chiesa ; e 
sopra questa materia non uoglio si predichi né dal' uno né dal' 
altro, fin tanto non sará ueduto quanto ue scriuo. Non altro. 
Dalla Mag."^ il 29 di luglio del 1556. 

C. Copia d' una lettera mandata dal detto vescouo al 
P. Emanuel' in detto luoco. 

Rdo. P. Emanuel'. Scriuo al mió vicario 1' ordine ch' ha da 
tenere nella differenza che uoi aduisate, perché non uoglio si 
predichi il contrario di quello hauete detto uoi, et il gregge 
nostro resti dubbio et ansio; ma sel frate tiene altra oppenion', 
mettete in scritti 1' uno e 1' altro di uoi, che risolueró quello che 
s' ha a predicar' al mió popólo con la gratia del signor Idio. Et 
quando il frate fosse temerario, e non uolesse stare a questa 
mia resolution', uoi uederete nella lettera del vicario quanto li 
ordeno. Ben loderei, che di questo uoi ne scriuesti una lettera 
al P. Ignatio, acció sia informato con gli altri fratelli; et paren- 
dogli, ne dichi una parola col Rmo. cardinale de Carpi, protet- • «Si fiat causa prolis generandae vel causa reddendi debitum.» Summa 
theoL, p. 3.^ q. 80, a. 7 ad 2.um^ ubi Stus. Gregorius etiam laudatur. 31 juLii 1556 399 

tore, supplicando S. S. Rma. che dia ordine a questi frati, 
quando uengano simili occasioni, si procedí con la debbita uia, 
et non acclamino con scandalizare il popólo. Non altro. Paren- 
doui, potrete mandare al P. Ignatio questa mia. Nostro signore 
Iddio ui mantenghi in sua santa gratia, et prégatelo per me. 
Dalla Mag."^ il 29 di luglio del 1556. 

D. Li 3 testimonij examinati nella negation' delli quatro 
dottori della ecclesia simpliciter. 

1 Ego Sanctus de Sanctis, racanatensis medicus, penes 
Mathelicae dominum testor me nunquam aüdiuisse in publicis 
Rdi. Patris Emanuelis concionibus ipsum quatuor ecclesiae 
doctores simpliciter negasse, nec in suis disputationibus. Mathe- 
licae die 30 Junii 1556. 

2 Et ego Barnabas Rundula, pisaurensis, publici gymnasii 
Mathelicae humanarum literarum magister, confirmo, assero, 
comprobó ', ut supra Sanctus de Sanctis, medicus eccellentis- 
simus, hac in re testatus est. 

3 Copia d' vna lettera del vicario genérale del sopradetto 
vescouo, mandata a esso vescouo in testimonio delle sopradette 
cose al luoco detto la Mag."% doue esso vescouo dimorava. 

Rmo. monsignore et padrón mió osservandissimo. Hebbi 
questa matina una di V. S. Né Emanuel' né '1 zocculante pre- 
dicará sopra la conclusión' dubitata; ma dico bene a quella, che 
non é uero che Emanuel habbi negato simpliciter san Gre- 
gorio, né san Hieronimo, ansi con distinsion', dicendo ancho 
che né san Thomasso in tutte le sue dottrineera accettato dalla 
chiesa. Pero il frate, partendosi dalla conclusione principale, a 
quella cedendo, ha meno ragione nelle dependenti, che non é 
stata negatione semplice, ma con distinsione. Questo medesmo 
dirranno li astanti, máxime il phisico e il maestro cappellano 
del signore et altri. Pero li ho ordinato mettino in penna, e si 
rfiandi a V. S., o uero si conuengano pro certa die , secondo 
parerá a V. S., ad disceptandum oretenus coram ea. Et cognosco 

^ Ms. compobro. 400 Epistolae Mixtae — 1166 

che i fratri non uanno a buon zelo, perché questa matina io 
monstrai la lettera di V. S. a Emanuel, e li disse non predicasse 
sopra la conclusione dubbita, il quale ueramente non la tocchó 
in parte alchuna, predicando solo sopra la frequentia del sacra- 
mento, et uno frate iouane di san Francesco, come pensó, suo 
discipulo, finita la predicha, me disse: Vicario, uedete che co- 
stui uol predicare puro sopra la detta materia; il che non é uero, 
quia nullum uerbum fuit habitum super conclusión' dubitata; 
onde V. S. potra uedere la bona mente del frate. Et il medico 
del signore m' ha referito da parte del frate, che non é uero che 
esso habbi detto che Emanuel habbi negato simpliciter li quat- 
tro dottori della chiesa ; ma che in questa materia li ha negati; 
pero Emanuel uol uenireda V. S. a dir' a bocea le sue raggioni, 
disputare, prouedere a quanto conuiene all' honor suo e della 
sua religión', ete. V. S. R.""^ determinará, intese le lor raggioni, 
quanto li pare; io pensó questa sera andaré a Sta. Natoglia, et 
humilmente melli ofFero e raccomando. Da Mattellica li 30 di 
luglio del 1556. 

Inscriptio: 7 Ihs. Al molto Rdo. in Christo Padre, il M. Ig- 
natio, [prepo]sito genérale della Compagnia de Jesú, a Roma. 
Sigilli vestigium. 

116« 

EMMANUEL GOMES DE MONTEMAYOR 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CAMERINO I AUGUSTI I556 *. 

Instrumenta Ignatio mittit, quibus liquido apparet quid, occasione suarum 
de doctrina cliristiana lectionum, acciderit, — Üt malo remedium adhi- 
beatur, poscit. — Societati adolescentes quatuor sese adjunxerunt. 

t 
Jhs. 

R.'*^ in Christo Pater. 

Gratia et pax X.' etc. Quoniam ex multis una cum ista in- 
clusis ^ existimauimus potuisse facillime Rdae. paternitatis tuae 
prudentiam, uniuersam rei huius sententiam colligere; ideo 

1 Ex originan in vol. F, duplici folio, n. i6i, prius 88. 

^ Vide epistolam superiorem cum subjecta eidem appendice. I AUGUSTI 1556 401 

superuacaneum esse duxi quicquid, ultra ea, quae ad inclusaruní 
explanationem. pertine[n]t, adderetur. Vt ergo hinc incipiam, 
placuit in primis Rmo. domino, Camerini episcopo, penes quem 
modo agimus, ut methodus quaedam, catholica sane et utilis, a 
nobis in sua diócesi publicis contionibus populis exponeretur, 
habita prius rei huius probabili experientia, quid inde emolu- 
menti in ecclesiam eius conferri potuerit, sicut in literis eiusdem 
Rmi. patebit legentibus. Huic tam pió sane operi sese quidam 
frater Pollonius a Fabriano, ex soccolantum familia, opposuit, 
hostiliter ne, aut quo impulsu, quoue denique fine? Ecclesiae 
relinquo iuditio: ego uero et ignoro et admiror. Fratris autem 
agendi modus male sonat; res uero ipsa, de qua criminamur, 
pessime audit. Quanti illam faciant prelati ecclesiae, nouimus; 
qua poena, in tali crimine deprehensi, sint mulctandi, audiui- 
mus; quae uero paternitas tua tanto in negotio sit factura, uide- 
bimus. Denique praeterquam quod Mathelicae, ubi lis orta fuit, 
omnis laborum nostrorum fructus ab ipso fratre, scandalo sane 
uniuersali percussus, antequam ex flore fuerit productus, exci- 
derit; est et illud adhuc peius priori, ut circumiacentibus dióce- 
sis ciuitatibus policeretur, se scripturum (quod et fecisse non 
dubitamus) ut a nobis, tanquam ab impostoribus nouaeque 
doctrinae praedicatoribus, caueretur. Hanc autem conclusio- 
nem, tametsi in literis Rmi. clarior sit luce meridiana, uolui 
nihilominus addere, ut intelligat paternitas tua, quantopere huic 
sit prouidendum negotio. Nec enim interea possumus inter 
homines conuersari, nedum praedicare, presertim inter promis- 
cuae multitudinis homines; et hinc aduersus ueritatem prebetur 
malignandi occasio, fitque non módica Christi animarum ia- 
ctura. 

Quamquam e mediis harum persequutionum fluctibus edu- 
xerit Spiritus sanctus quatuor iuuenes egregie sane indolis, 
cosque in Jesu Societatem asportauerit. Illorum autem primus 
est publicus communitatis magister, nomine Barnabas, ami- 
cus et coQtaneus charissimi nostri Petronii. Reliqui uero tres 
scholares eiusdem prouectiores erant. Prior ad kalendas Septem- 
bris ad nos migrabit Lauretum; posteriores denique (quorum 
alter Dominicus, 18, sequens Virgilius, totidem, vltimus uero 
Benedictus, 21 agens annum), quia periculum erat in mora, 

Epistolae Mixtae, TOM. V. 26 402 Epistolar Mixtae — 1167 

Lauretum, duce Hortensio, ^ missimus. Caeterum contiona- 
borne interea, aii a predicationis muñere desistam? nescio. Jussa 
sane Rmi. sequar, resolutionem tuae paternitatis expectans, 
simulque me sanctissimis tuis orationibus, ut plurimum, comen - 
dans. Uale. Camerini kalendis sextilis 1556. Tuorum in Do- 
mino minimus filius indignusque seruus, 

t 
Emanuel. 

Inscriptio: Ihs. Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M, Ig- 
natio, prepósito genérale della Compagnia de Jesú, etc., a 
Roma. 

1169 

CHRISTOPHORUS DE MENDOZA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI I AUGUSTI I556 ^. 

Ignatium docet de neapolitanorum consilio templum Annuntiatae Societati 
tradendi, constituendique collegium, cujus incolae divinum cultura et 
sacra munia curent. 

t 
Jhs. 

Molto Rdo. nostro Padre in Jesú X." Gratia et pax Jesu X.' 
sit semper nobiscum. Amen. Saranno quasi quindeci giorni che 
un gentil huomo del Seggio di Capuana, maestro principale 
deír, hospitale dell' Annuntiata di questa cittá, il qual' hospitale, 
come V. R. haurá inteso d' altri, é il megliore e piú segnalato 
di tutta Italia, nel qual si spendeno piú de 30000 ^ A 1' anno 
in opere pie, mi uenne a parlar con gran feruore et desiderio, 
che queír hospital fussi aiutato in le cose spirituale, dicendomi 
che Dio r hauea aperto gl' occhi a ueder che tutto quello che 
li si fa et s' attende, é in le corporale, et che lo spirituale ua 
uia, non intendendolo, né manco sentendo il bisogno d' esso, ' Hortensias Androtius Patrem Emmanuelem Gomes, ut diximus, 
comitabatur. 

'^ Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 216, prius 139, 140. — Usus 
est hac epist. Polanco, t. vi, pag. 265, 266, n. 1025-1030. 

3 Ms. . 

30 I AUGUSTI 1556 403 

dicendom' albora, che questo tanto grande bisogno si potrebbe 
rimediar per la Compagnia, se la Compagnia uolesse pigliar 
r assunto delle cose spirituali; che uolessi súbito scriuer a V. R. 
caídamente sopra questo. lo, conoscendo in parte quel che la 
Compagnia fugge, dissimulai di non scriuere quella settimana, 
il qual dopoi ritornó altre uolte a parlar sopra il medesimo, et 
fece che mi parlassi il vicario di Napoli sopra questo, il qual 
vicario scriue anco a V. R. lo, uedendo tanto desiderio, non lo 
uolsi escjuder', perché forse a queste angustie de questi tempi 
Dio uuol rimediar per questa uia in parte. Quel che adonque 
questi pretendono, per uenire al particolare, é, che ci daranno 
r assunto de tutte le cose spirituali dell' Annuntiata, et in tal 
modo si capitulará, che né li maestri tenghino che far con noi, 
né noi con li maestri mai, et che loro ci daranno casa appresso 
appartata, et entrata per uiuer' et bisogni nostri, etiam se sarán 
bisogno dui milia ducati d' intrata 1' anno (perché mo li spen- 
deno in li preti li dui milia ducati ogni anno et non fanno 
niente). Me han detto con questo, che uendessimo questa casa, 
per fornir la fabrica di nostra casa la. 

lo \\ ho risposto, che credeua, che, giá che questo douesse 
esser', si farebbe che restassi qui questo collegio, perché qui fos- 
sero le schole, et la non s' attendesse ad altro, se non alie cose 
spirituali della Nuntiata; et di questo 2." modo son' anco con- 
tentissimi, et lo uogliono cosi. Quel che ha da far la Compa- 
gnia li é, che quella chiesa stia fornita di messe, che ue ne 
bisognaranno da 26 o 27 incirca ogni di, et dui per lo hospi- 
tal delli amalati, per dir messa et ministrar li sacramenti, et uno 
o dui altri che li dicono missa a 300 o 400 zitelle , fra piccole 
e grandi, et che li giorni di festa 1' insegnano le cose christiane, 
del che non si fa niente hora, et confessarle al tempo suo, etc. 
Et per questo pare che bisognará 30 sacerdoti et 20 laici, di 
modo che saranno 50. 

La casa sta giá quasi mezza fatta, perché tengono di giá 
25 camer' fatte, et con facilita si faranno I' altre, con fontane et 
dui cortili, in li quali son le fontane in mezzo. Credo che, se la 
Compagnia piglia questo assunto, che sará far' un frutto in 
Napoli stupendo, et crescerá in tanta deuotion' et autoritá la 
Compagnia in Napoli , quanto in tutta Italia insieme. Perché, 404 Epistolae Mixtae — II 68 

se deuotione ci é in Napoli, tutta é in 1' Annuntiata, et alhora 
sarebbe il doppio, predicando et leggendo la Compagnia in 
quella chiessa, perché uogliono che la Compagnia habbi questo 
assunto, et la chiesa é una delle principali, piu deuota et piu 
bella de Napoli. 

Circa li offitij diuini dicono anco, che, se noi non diremo can- 
tato r uffitio, loro cercaranno li giorni principali preti condut- 
titij, per cantar la messa quelli giorni. Et questo é quanto posso 
diré circa questa materia \ Non altro, se non che nostro signor 
Dio sia sempre con noi. Amen. Di NapoH alio primo di 
Agosto 1556. 

Et questo negotio uorriano che, se fussi possibile, si spedisse 
in breue, di tal maniera, che, se fosse possibile, per tutto Set- 
iembre fussero qua li Patri et fratelli. De V. P. indigno filiólo, 

t 
Mendoza. 

Inscriftio: \ Al molto Rdo. nostro Padre in Jesú X.°, il 
P. Mtro. Ignatio di Loyola, prepósito general della Compagnia 
di Jesú. Alia manu: K}^ a 8 del medesimo. 

lie» 

GULIELMUS DU PRAT 

EPISCOPUS CLAROMONTANUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PARISIIS I AUGUSTI 1 556 ^, 

Gaudium significat, quod ex sociorum adventu percepit. — Polücetur se, ne 
quid illis desit, curaturum. 

Quod per literas tuas, ad 4 Maij exaratas, mihi significastj, 
frater charissime, hoc prius renunciauerat magister Baptista 
Violeus, qui ex Aruernia huc venit, relictis illic socijs ex tuo 
ordine, qui biliomensis academiae situm et ritus interim explo- 
rarent, dum aliquot dies hic mecum agit, vt de negocij successu 
et scholastico ordine inuicem colloquamur; nec multo post ad 

^ Vide epist. 1159, die 29 Julii datam, et quae de neapolitanoruní con- 
silio ibidem adnotavimus. 

'■^ Ex originan in vol. Epistolae cardinalium, único folio, n. 29, 
prius 252. 12 AUGUSTI 1556 405 

suos est reuersus *. Id vero quam gratum mihi fuerit, non satis 
explicare queam; gratius tamen fuisset, si eos presens excipere 
potuissem, quod futurum spero propediem. Absens tamen cu- 
rauj, et meis sollicite mandauj, vt necessaria illis suppeditaren- 
tur, daboque in posterum operam, vt nihil illis desit ad vitae 
commoditatem , sintque illis omnia sarta tecta, quos fratrum 
vice et amplectar et obseruabo. Magno, vt accepi, incolarum 
applausu exceptj sunt, eamque spem de se pollicentur, vt, au- 
spice authoreque Deo, non Aruerniae tantum, sed totj nostro 
regno atque vniuerso christianismo, tum eruditione tum pietate, 
non modicam frugem sint allaturj. Hanc igitur suam messem 
et vineam rationalem dignetur visitare bonitas diuina, et opera- 
rios in iilam missos diuinitus adiuuare, quam itidem precor, vt 
te suae ecclesiae diu seruet incolumem, meque tuis tuorumque 
precibus ex animo commendo ^ Vale. Lutetiae calendis Augustj 
1556. Frater humilis, 

GuiLIELMUS ClAROMONTENSIS. 

Inscriptio: Rdo. in Xpo. Patri, Dno. Ignatio de Loiola, pre- 
pósito Societatis Jesu. Romae. Alia manu: R.'^« 10 y.*""'* 

1169 

JOANNES BAPTISTA VIOLA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BILLOMO 12 AUGUSTI 1 556 '. 

Billomum perveniunt socii. — Humanissime excipiuntur. — Initium docendi 
fit. — Cives excoluntur. — Falsus rumor sparsus. 

» 

T 

La gratia et pace de Giesú Christo, nostro signore, sia con 
tutti noi. Amen. Molto Rdo. in Xpo. Padre. Questa sarrá per í Vide epist. proxime sequentes. 

2 Agunt de collegio billomensi Polanco, t, vi, pag. 492, n. 2125 
et seqq.; Prat, Mémoires poiir servir a rhistoire du Pere Broetet des 
origines de la Compagnie de jfésus en France, troisiéme partie, 
1552-1556. De clarissimo autem antistite claromontano saepe in laudato 
opere, in Cartas de San Ignacio, praesertim t. v et vi et in nostris 
MoNUMENTis factus est sermo. 

' Ex autographo, in vol. F, duplici folio, n. 234, prius 277, 281. — 
Adhibuit hanc epistolam Polanco, t. vi, pag. 492, n. 2125 et seqq. 4o6 Epistolae Mixtae — ii6g 

dare informatione a V. R. di quel tanto che ha piaciuto alia 
diuina maestá operare in questo paese di Aluernia doppoi la 
venuta di quelli della Compagnia. Et prima dirró, che tanta 
era la expettatione di questo populo che hauea conceputo déla 
Compagnia nostra, che alia arriuata nostra qua, pareua che fos- 
sero venuti tanti apostoli; et fossimo receuuti da questi princi- 
pali di Billione com grande gloria, se cosi bisogna diré, et sem- 
pre ha perseuerata et di nouo perseuera questa loro beneuolen- 
tia verso di noi; et tanto honorano il minimo de tutta la Com- 
pagnia, che niuno di noi puó comparire per le strade, che tutti, 
huomini et donne, non si leuano in piede, facendo chi genufle- 
xioni, chi leuando la bereta. Et questo fanno, non solo li sim- 
plici, ma tutti li primi della térra, tanto secolari che ecclesia- 
stici; et pare che iubilano della venuta nostra qua, et che non 
sappiano come farci assai honore. Dio sia laudato, al cui honore 
et gloria si debbe referiré il tutto. 

Hanno deliberato li principali di Bilione, súbito ch' el Rmo. 
di Claramonte ^ hauerá designato il luoco doue uuole fare il 
collegio, farci le schole grande et belle a loro propria spesa, che 
costarano (secondo designano) molti ducati. Si expetta il Rmo. 
di Claramonte al fine di questo mese, et speriamo nella bontá 
del Signore che si darrá ordine alie cose nostre in bona forma. 
Sin qui ha ordinato S. S. Rma. che ci sia datto tutto il bisogno 
nostro per mano del suo cancellario, il che é stato fatto; ordi- 
nando etiam che ci sia datto grano et vino, et oltra ció mi ha 
fatto sborsare docento franchi alia mano, pro victu quotidiano. 
Bisogna pregare sua diuina maestá che lo inspiri et moua a 
mandare in executione il suo giá principiato disegno, et desy- 
deriamo grandemente, anci strettissimamente preghiamo V. R., 
ne faccia fare calde orationi et sacrificij , perché speramo nella 
diuina bontá, che, fundandosi bene questo collegio di Billione, 
che ci sarrá aperta la porta per intrare in tutte le prouincie di 
Francia senza difficultá; et tanto piú, quanto che giá increbuit 
rumor per tutta questa prouincia del grande ordine et diligen- 
tia che si mette nelle schole, et come si nutriscano gli figlioli 
nelle lettere et religione xpiana., il che piace a tutti. 1 Gulielmus du Prat. Vide epist. superiorem. 12 AUGUSTI 1556 407 

Si sonó ordinate cinque classi distinte de lettere humane et 
grece, di modo che nelle due superiori se lege greco. La prima 
la fa il fratello Leonardo Masero, parmegiano; la 2.\ Mtro. Ni- 
colao Paradense; la 3.", Mtro. Hieronimo le Bas; la 4.", il fra- 
tello Ludouico ^; la 5.'', et inferiore, vno giouanetto, chiamato 
Oliuerio, quale alli di passati menai di Parigi. Tutti legono, 
Dio gratia, con grande contentezza, sia delli scholari, sia di 
^tutta la térra; di modo che ogni cosa va bene. Si examinano a 
vno a vno, secondo il stilo della Compagnia; et cosi ogniuno, 
grande o picólo, é puosto nella classe, quale li é conueniente. 
Di modo che, per esser' sparso il rumore di questo ordine datto, 
confluiscano ogni di scholari, et giá da quindeci giorni in qua 
(che sonó cominciate le schole) ne hauemo auditori il numero 
di trecento o circa, et a hora per hora ne arriuano. Gli hauemo 
giá confessati la maggiore parte, tanto grandi quanto piccoli, et 
credo che fra doi giorni tutti sarrano confessati. Di qui ne ha 
il populo della térra et li circumuicini altra noua edificatione, 
dicendo li vni, che mai tale cosa fu vista, né tal modo di rego- 
lare la giouentú; li altri, che questa é la renouatione del studio 
di Pariggi, il quale ha perso il suo antiquo stile. 

Sarebbe troppo longo recitare come questi populi circumui- 
cini ci molestino ogni di, chi da vna parte, chi da altra, adcio- 
ché Mtro. Roberto et M. Hieronymo Lebas ^ li vadino a pre- 

1 «Duodécima die Maji Roma missi fuerunt P. Nicolaus Paredensis, 
Mag. Leonardus Maserus et Mag. Ludovicus Gierardinus, ad graeca? et 
latinas litteras et rhetoricam docendam idonei. Quartus etiam adjunctus 
est, Lambertus Leodiensis, ut in inferiori aliqua classe doceret». Polanco, 
t. VI, pag. 30, n. 79. — De quo Lamberto, cujus in hac epistola mentio non 
fit, vide quid ipse Viola Ignatio scripserit 17 Junii, epist. 1148, pag. 359. 
L¿í¿. vero Quadr., t. iv, pag. 540, ita sociorum muñera distinguunt: «Pri- 
mariae classi praefectus est Leonardus Masserius... Alteri praeest Dominus 
Nicolaus Lotharingius. Tertiam administrat Lodouicus Gerardinus. Quarto 
ordini praesidet Jacobus Morellius. Extremum locum occupat Oliuerius 
[Hameleus], natione Picardus, qui e collegio Parisiensi in Aruerniam com- 
migrauit». Ex quibus locis, inter se coUatis, unus idemque esse videtur 
Nicolaus Paredensis et Nicolaus Lotharingius; quod confirmat Polanco, 
t. VI, pag. 493, n. 2127, qui Paradensem priorem illum vocat. Vide epist. 
sequentem, et infra, epist. 1209, in qua iterum de his sociis est serme, le- 
giturque 4Í1 fratello Lamberto studia nella 4.*» 

'^ Robertus Clayssonius et Hieronymus le Bas (Bassius). 4o8 Epistolae Mixtae — 1169 

dicare; ma sono constretto, per la paucitá de lettori che habbia- 
mo, non consentiré a tiitti loro voleri, cum sit che Mtro. Ro- 
berto é tutto il giorno occupato in confessare homini et donne 
et della térra, et altre damisele che di fuori di qua vengono a 
lui per confessarsi. Oltra che ogni di feriale lege vna lettione di 
santo Luca, alia quale vene monsignor il decano et canonici, et 
molti altri, a quali lege con grande satisfatione; et a lui anchora 
resta la cura di legere dialetica, quando sarrá venuta la molti- 
tudine de scholari, quali pensano habbian da esser, auanti di 
natale, piú di mille. Pur a certi signori qui vicini, quali li fanno 
instantia di hauerlo per predicare, lo concediamo alie volte; et 
cosí, laudato sia Dio, fa grande frutto. lo, per essere vno vero 
abortiuo, mi contento di confessar' li scholari, et attendere alie 
cose vniuersali, lassiando le particolari et domestice a M. Pietro 
Canale, quale hora é rettore di questo collegio, secondo ci ha 
ordinato Mtro. Paschasio K 

Lassiauo de diré, come alchuni maestri, quali alia venuta no- 
stra si sono partiti di qui in vna certa térra vicina, haueuano 
sparso vno rumore di noi, che tre di noi coelitus erano stati 
amazati dal fulmine (essendo venuti molti tali questi di) con 
sei nostri scholari; ma essendo scoperta la veritá, sono stati re- 
putati ridiculi, et da ogniuno é stato giudicato che ció faceuano 
per inuidia, adció la moltitudine de scholari, quale vene qua, 
non venisse, ma andasse a loro. Altri maestri haueuano fatto 
afligere certi loro scritti alie porte della chiesa di questa térra, 
et in certi versi diceuano che non cerchiamo se non tirare li 
giouani ad nostra claustra; ma (come Dio volse) súbito che 
furono attacati, passó di la vno nostro amico casu, et leuó gli 
detti scritti, et la matina sequente furno portati a noi, di modo 
che persona di questa térra non li vide. In tutto é da essere 
glorificato Dio nostro signore, il quale V. R. insieme con tutti 
li di casa si degnará pregarlo che ci sia propitio, non risguar- 
dando a nostre iñiquitadi, ma al suo sanctissimo nome, Jesús, 
adció non sia conculcato. Di Bilione il 12 di Agosto 1556. 
D. V. R. indegno figliolo nel Signore nostro, 

GiOANNi Battista Viola. 
1 Paschasius Broet. 13 AUGUSTI 1556 409 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. Mtro. Ig- 
natio, prepósito genérale della Compagnia de Giesu, in Roma. itvo 

JOANNES BAPTISTA VIOLA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BILLOMO 13 AUGUSTI I556 ^. 

Incunabula coUegii billomensis, — Quantum onus sustineat Societas. — 
Magna de gymnasio exspectatio. — Primae magistrorum exercilationes. 

A- 
i 

Gratia et pax Christi. Molto Rdo. in Christo Padre. Per 
questa intenderá V. R. come il sólito di questa térra, voglio 
diré delli scholari di essa, era di feriare spesso, et andarsene a 
spasso quatro o sei volte 1' anno, et questo per puoca cura delli 
maestri della térra; et che hora, vdendo la térra che noi non 
permetteremo che vadino a spasso, ma che vogliamo che siano 
continoi alie schole, senza intermettere le lettioni loro, sta molto 
contenta di noi. E vero che ho detto che sarrá buono rilaxarli 
vna volta 1' anno, ma che questo si puotrá fare dal santo 
Gioanni sino a nostra Signora d' Agosto, il quale tempo é total- 
mente inepto et pericoloso per il studio, per li grandi calori 
che qui sonó in quei tempi ; et questo trouano ancho esser 
bene consyderato. 

Credo che V. R. sa che tutta la carga et peso di questa vni- 
uersitá é puosta sopra le spalle della Compagnia, dalli signori 
canonici prima, et puoi dal Rmo. di Claramonte; ma non so se 
sa che, al fare questo transporto, vi fu contrarietá di alchuni, 
quali hebbero a diré che, quando saressimo qua venuti, faressi- 
mo del maestro, et che non stimaressimo persona, etc.; ma hora 
intendo dal signore decano di questa térra, che quelli tali hanno 
hauuto a diré, che le cose nostre gli piaccino molto, et che 
vanno meglio che non hauerebbano mai pensato, et che sonó 
molto contenti di noi. In molte cose conferimo con li signori 
canonici et decano per intratenerli in charitá con noi; et loro. * Ex autographo in vol. F, duplici fblio, n. 233, prius 276, 282. 410 Epistolae Mixtae — 1170 

vedendo (che, quantunque non siamo obligad di communicar- 
li quel che vogliamo fare, per hauerci loro datto a noi il totale 
gouerno) si edificano et ralegrano, et cambiano parole di male- 
dicentia in parole di benedictione. Sia laudato Dio. 

La dominica seguente la festa della Magdalena beata, Mtro. 
Leonardo Masero ^ hebbe vna oratione, de laudibus liberalium 
artium, nella chiesa cathedrale, doue si trouarno li principali della 
terra, et li signori canonici col signore decano, et tanta mol- 
titudine di persone, che si abbrusiaua nella chiesa, quantunque 
sia assai capace; et vi era concorso etiam la moltitudine delle 
donne, quali bisognó tutte mandarle fuora; et recitándola lui 
con grande memoria et gratia, et consyderata la etá giouenile, 
diede grande admiratione a tutti. 

II giorno seguente, in vna schola grande et anticha, Mtro. 
Leonardo fece altra oratione, ma piú piccola, insieme con vna 
lettione di rethorica, voglio diré delle partitioni di Cicerone; et 
Mtro. Nicolao Paradense fece vna lettione di Demostene in 
greco, con grande satisfatione tutti doi di ogniuno. Et questo li 
fece fare, per daré odore della Compagnia quel giorno, che era 
giorno di me reato, et cosi vi conconsero molte persone extra- 
nee, oltra quelli della terra et signori canonici. L' altro giorno 
feci destinguere tutte le classi, et feci tutta quella settimana che 
li maestri prouassero per interrogationi tutto il sapere de loro 
scholari che li erano assignati. 

La settimana seguente si cominciorno tutti li libri ordinati in 
ciascuna schola, excetto il texto greco di Demosthene, quale 
non si é anchora potuto hauere da questi scholari, ma si expetta 
di Pariggi. Hora le classi tengono il suo ordine, et si guidano 
alia messa, alie lectioni, alie repetitioni col sonó della campana, 
et ogniuno resta edificatissimo del nostro modo di fare, in tanto, 
che alchuni della terra hanno hauuto a diré a qualchi principali 
di essa, che per 1' amore de Dio facciono ogni cosa, accioché la 
Compagnia nostra mai piú non si parti di qui, et che piú presto 
vogliono pagare doe o tre taglie 1' anno, accioché questa opera 
perseuera. Credo che, se questi populi fossero richi, come nella 
Italia o altre grosse cita di Francia, che farrebbano cose grandi, Vide epist. superiorem. l8 AUGUSTI 1556 411 

consyderata la bona volunta che ci portino, et la grande edifi- 
catione che pigliano di vedere che tutd si affatichiamo per loro 
profitto et de loro figlioli, senza fetributione alchuna. Et pero 
bisogna che la Compagnia sia grata di tanta bona volunta, et 
insuper, che intratenga qua maestri et sacerdoti per perseuerar' 
r opera incominciata, quale, successu temporis, non é da dubitare 
che sarrá occasione che molti altri collegii si edificano in Francia. 
E cosa da laudare Dio nostro signore, vedendo tanta moltitu- 
dine de scholari, et etiam de pedagogi barbati, venire alie schole 
et a confessarsi com tanta humilitá, senza farsi pregare; vedere 
etiam come ogniuno di loro sta tanto quieto nelle schole, attento 
alie sue lettioni, tanto deuoti alie messe quotidiane, et ogniuno 
col suo víficio della madona alia mano, venire alie prediche ordi- 
nariamente et alli vesperi. Benedetta sia la maestá et bontá 
diuina, quale (quantunque sia indegno) mi fa vedere queste 
nouelle piante tanto docile et humili, et desyderose di bene fare. 
Molte altre cose occoreno, quali per la breuitá del tempo et con- 
tinué occupationi lassio; pregando V. R. insieme con tuttti li 
altri di casa fare orazioni per noi et per questo populo. Di Bil- 
liom il 13 di Agosto 1556. D. V, R. indegno figliolo nel Si- 
gnore nostro, 

GioANNi Battista Viola. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. Mtro. 
Ignatio de Loyola, prepósito genérale della Compagnia de 
Giesú, in Roma. 

1191 

EMMANUEL GOMES DE MONTEMAYOR 
PATRI JACOBO LAINEZ 

FABRIANO 18 AUGUSTI 1 556 '. 

Sensus in morte optimi parentis Ignatii. — Episcopi camerini vicarium, 
virum probum et amantem Societatis, comtnendat. 

t 
Jhus. 

Pax X.' etc. Molto Rdo. in X." Padre. Benché la superior' 
potentia dell' anime nostre con la diuina uoluntá se conformas- 

' Ex autographo in vol. F, duplici folio, n, 163, prius lo, antiquitus 9, 412 Epistolar Mixtae — 1171 

se, non resta pero che non fussemo tutti conquassati, inten- 
dendo esser communamente priuati della giocundissima pre- 
sentía, exempio perfectissimo de uita, spechio ueramente di 
custumi, gouerno prudentissimo del beato Padre nostro, et 
finalmente da questi duoi altissimi effetti dell' anima agitati, ne 
resoluessemo per diuina gratia in quello che scritto é: Dominus 
dedit, Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum est; 
sit nomen Domini benedictum \ il quale humilmente preghiamo 
ne dia una pietra proportionata al primo fundamento, si come 
egli uede esser necessario all' erettione della fabrica di questa 
minima sua Compagnia. 

Fra puochi giorni ritornaremo, chiamati da monsignor di 
Cammerino ^, per iui consultare alcuni casi importanti alia com- 
mune salute del suo grege et gouerno della sua mandra; et 
allhora scriueremo (il che adesso per urgenti negocij far non 
possiamo) il successo della uisita nostra in questa diocese, la 
quale non é stata senza molta gloria d' Iddio et commune utilitá 
della sua chiesa. 

II latore della presente é il vicario genérale de monsignor 
nostro di Cammerino, da esso molto amato, et da quel perso 
membro della nostra Compagnia, che in questa diocese si troua, 
molto benemérito, et in uero per le suc uirtú, sapientia et con- 
ditione a tutti molto charo. Viene a Roma per obuiare, et pari- 
menti giustificarsi d' alcune aduersitá che nell' esecutione dell' 
ufficio suo (come accade a quelli che uogliono fare) glie suc- 
cede. V. R. P. sará contenta, in quelle cose che secondo Iddio 
et r instituti della Compagnia saranno espedienti, demonstrarli 
gratificatione del particular' affetto che qua n' ha demónstrate, 
tanto per il mérito di monsignor Rmo. di Cammerino, al quale 
se reputaranno esser fatti questi santi fauori, quanto anchora 
per le uirtú di questo homo da bene ^, perseguitato per 1' ese- 
qutione della uoluntá di superiori, nella quale resplénde la diui- 
na; la quale illustre la nostra mente, a perfettamente cogno- ' Job i, 21. 

2 Berardus Bongiovanni. Vide epist. 1164, pag. 394. 

'^ Cf. appendicem ad epist. 1164, pag. 397. ig AUGUSTi 1556 413 

scerla, et prudentemente adimpirla. Di Fabriano il di xviij di 
Agosto nel 56. D. V. R. P. indegno in X.° seruo, 

•{- Emanuel de Monte Maggiore. 

Inscriptio: Jhus. Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. Jacomo 
[Lainez, vic]ario della Compagnia di Jesu. Roma. Alia manu: 
R.^^ a 28 del medesimo. 

119« 

PHILIPPUS II HISPANIAE REX 
JOANNI DE VEGA 

BRUXELLIS ig AUGUSTI I556 *. 

Cupit ad se referri de prima, quae in Siciliae regno abbatia vacet, 
ut eam messanensi Societatis collegio adjudicet, 

111.^ Juan de Vega, primo, nuestro visorey y capitán general. 
Por quanto, teniendo respecto á la grande y continua instancia 
que esse reyno ha hecho al emperador, mi señor, para que se 
anexase al colegio della Compañía de Jesús, que nuevamente 
se ha erigido en la ciudad de Mesina ^, otra semejante abbadía 
de nuestro patronazgo real, como la que los días passados se 
anexó al otro colegio de Palermo, y principalmente á la buena 
relación que de su vida y buen exemplo nos hauéis hecho, y del 
fructo que con su doctrina se ha seguido, y spera que adelante 
se seguirá mayor en el dicho reyno, lo hauemos tenido por bien; 
Por ende os encargamos y mandamos tengáis cuydado de aui- 
sarnos de la primera abbadía de nuestro patronazgo real que 
uacare en esse reyno, que fuere del mesmo ualor, qualidad y 
quantidad que la que se annexó al colegio de Palermo, que por 
los dichos respectos y particular voluntad que tenemos á la di- 
cha cibdad de Messina, queremos igualarla en esto á la de 
Palermo, para que podamos mandar hazer los despachos que * Ex transumpto coaevo in vol. Epistolae principum, duplici folio, 
n. 76, prius 597. Est et alterum apographum coaevum in eodem vol., único 
Ítem folio, n. 8o. 

^ Ms. Meccina, in alt. ex., Mecina. 414 Epistolar Mixtae — 11 73 

para el effecto de dicha annexión fueren necessarios, que tal es 
nuestra voluntad \ Dada en Brtissellas á xiiii de Agosto m.d.lvi. 

Yo EL Rey. 

1193 

JOANNES PELLETARIUS 

PATRI JACOBO LAINEZ 

ferraría 21 AUGUSTI I556 ^. 

Salutaribus baptismi aquis plures lustrantur. — Mater a suo puerulo addu- 
citur, ut manus victas Numini tándem aliquando tradat. — Alterius pueri 
facta. — De sociis ferrariensibus. — Quorundam mores et studia notantur. 

t 
Jhs. 

La gratia et pace del signor nostro Jesú X." accompagni 
la P. V. con la sanitá corporale. Amen. Per la prima volta che 
scriuo alia P. V., gli racconto vn miracolo del Signor nostro 
per rallegrarla in esso. Circa ii n' habbiamo da battezare, fra 
quali é vn giudeo con sua consorte et figlioli cinque, di quali il 
menori é di dua anni et mezzo, o al piú tre. Questo putto vn 
giorno in camera, presente suo padre et madre, olde sonare la 
campana del mezo giorno, et se mette ingenochioni, alzando le 
mani al cielo, mouendo le labra, come fanno li putti, ma non 
sprimendo parolle, per non hauere letá. Questo vedendo la ma- 
dre, la quale era alquanto duretta, grida alta voce: O Iddio 
per questo putto voi che sia xpiana.; et tanto fu confirmata, che 
gli é vn stupore. Li altri di volsero prouar che faria, et nel 
medemo tempo, nanti ingenochiarsi, va trare la veste de sua 
madre, con segni che priegasse la madonna, il che fu piú gran- 
de admiratione et confermatione del miracolo. Vera certo é la 
prophetia [?] del Signore ^, etc. Cuesto [sic] m' ha referito vn 
nostro spirituale, il quale ha li predetti in casa. 

Ce né vn altro puttino di 7 anni, il quale nanti il vicario, 1 Vide infra, epist. 1222, ubi dicitur quid senserit Vega de hac Philip- 
pi II concessione. 

^ Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 202, prius 100, 102. — Usus 
est hac epístola PolanCO, t. vi, pag. 197, n. 723 et seqq. 

3 «Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem». Ma'ITH. xxi, 16. 21 AUGUSTI 1556 415 

nanti il podesta et ogniuno se difFende miraculosamente , dice 
de parolle et con tale gratia, che vn stupore: onde veramente 
si po diré: digitus Dei est hic '. Quando ficte se li dice che lo 
vogliano daré alli marani ^ o giudei, se mette dentro le gambe 
dogni xpiano., gridando como se lamassassimo. Questo putto 
dice che volé amazzare tutti li giudei et marani, cosa che non 
si crederia, sel non si vedesse, quodammodo. Ho volsuto che 
li fratelli interpretassero le tre pietre del nostro glorificato Pa- 
dre, et cosí mando le pollizze loro alia P. V. per aprouar li in- 
terpreti pij, li quali tutti fanno oratione per la P. V., et li sacer- 
doti celebrano la messa, priegando el signor nostro Jesú X." che 
ci impresta la P. V. et il Padre dottore Olaue, et il P. Frus- 
sio ^, et tutte le colunne nostre, sino che habbiamo pigliato al- 
quanto piú del loro spirito. 

Riceuemmo quello del 15 con quelle di Parigi, le quali man- 
daremo piú presto che potremo. 

Nicoló ha eletto Portugallo. Guillelmo * sta in Argenta, ma 
pare non vi voglia stare; pur faremo che vi stia: é mal mortifi- 
cato. Ci rincresce del fratello Ambrosio ^, pur speriamo la 
uita ^ Giá desiderauo trouar coquo, ma non sapiamo doue tro- 
uarne, pur ci sforzaremo n hauer' vno qualunche. Francesco 
etiam studia, ma certo ha fatta tanto bona proua, che merita che 
sia siolto della cugina omnino. Quello Gio. cautiuo ' non é atto 
per il studio, come sino qua sé visto; onde, quando paresse alia 
P. V., faria la cugina o altri ofEcij in casa. Habbiamo sminuito 
il tempo delle lettioni. 

Qui in Ferrara sonó molti amalati per la cittá. Quid agen- 1 EXOD. VIII, 19. 

'■^ «Marranos vocant judaeos, post baptismum acceptum ad judaismum 
redeuntes». POLANCO, t. vi, pag. 194, n. 715. 

^ Martinus de Olave et Andreas Frusius, quorum primus «decima 
séptima die Augusti, acutis febribus consumptus, ad Dominum migravit», 
PoLANCO, t. VI, pag. 47, n. 136; Frusius vero «Octobri mense». lóid., 
pag. 48, n. 138. 

* Gulielmus Chiossova. 

' Ambrosius Pullicinus. • 

6 Ms. ¿a uita la. 

" Lectio dubia; legi enim potest Caulino^ Cantino, Cantiuo. 4i6 Epistolar Mixtae — 1174 

dum, se la peste assaltarala, circa le confessioni, etc., del che se 
dubita assai? 

De Claudio * screue Mtro. Andrea ^, saria molto bono man- 
darlo longe della patria et conosciuti. Altro non hauendo, priego 
al Signore dia la sua gratia alia P. V. con la sanitá. Alli 21 d' 
Agosto ^ ^6 di Ferrara. Della P. V. figliolo, 

lo. Pelletario. 

II numero de putti, 60. Niuno fa li essercitij. 

Post scripta. Nicoló giá sé mutato di volere andar in Portu- 
gallo, rimettendosi alli medici. Veda * la P. V. la mutabilitá et 
inconstanza di questo putto. Temiamo che non si penti di voler 
mutarsi, et che non sia tentatione, et di fatto li medici non ne 
fanno molto contó; solo parlano purgarlo, venuto il fresco. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. Mtro. Lay- 
nez, vicario genérale della Compagnia de Jesú, a Roma, yília 
manu: R.*^^ a 27 del medesimo. 

1194 

EMMANUEL GOMES DE MONTEMAYOR 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

CAMERINO 23 AUGUSTI I556 ^. 

Sensus ob felicem Ignatii e corporeis vinculis migrationem. — De candida- 

tis ad Societatem, 

t 
Jhs. 

Molto Rdo. in Christo Padre. Gratia et pax Christi, etc. 
Quella de V. R. de 12 del presente, insieme con quell' altra in- 
clusa, ho receuto in Fabriano. Et come noi restassimo conso- 
lati, intendendo il felice transito del Bto. Padre nostro, M. 
Ignatio, V. R. il puó ben pensare. Ben é uero ch' io il sapeua 
giá erano cinque o sei giorni, ancorché non mi bastassi 1' animo * Claudius Forgel. 

2 Andreas Boninsegna. 

^ Ms. dagosto. 

* Ms. Vedla la. 

" Ex originali in vol. F, único folio, n. 162, prius 9. 23 AUGUSTl 1556 417 

dirlo alli nostri compagni, per non portargli noue, le quali 
(etiamche V huomo si remetta alia uoluntá de Dio) non si pos- 
sono sentiré senza turbatione: fossimo doñea tutti in uero 
molto dissojati per le miserie et imperfettioni nostre. Appresso 
puoi fuó gionto a questa dissolatione, che nissuna pocerebbe 
essere maggiore, quell' altra secunda, nella qualle V. R. me si- 
gnifica (et io credo) essere io delle nate persequutioni colpeuole, 
sí nel principale, sí anco nel consequente. Certo in questo non 
posso non molfo contristarmi, puoiché per li mei deíFetti na- 
scono tanti impedimenti nella salute dell' anime et nel diuino 
seruitio et nel progresso della Compagnia; et si non mi fosse 
reputato in superbia, direbbe uoluntiere: Si propter me exorta 
est haec tempestas, proiicite me in mare *. Ma poiché questo 
non posso diré senza 1' interiore superbia, piú ch' ogni ueleno 
pestifera, né pensare senza mentale sacrilegio, il tutto remetteró 
alia vntione et ordine della santa obedientia. Uero é che con 
questo negare non posso, che non sia molto obligato a V. R., 
mandandomi (oltra li passati) questi santi ricordi; et a farlo cosí 
di qua inansi, tanto piú la pregaró, quanto piú uedo non poter- 
ía ^ dissimulare 1' amore che in X.° mi porta; molto pero piú la 
pregarebbe se degnasse pregare il signor Dio, mi faccia tale, 
quale V. R. desidera, et io uorrei. Quanto a quelli tre ^ che all' 
hora scriueuamo ch' hauiamo mahdato a Loreto, et ad altri tre 
che de Fabriano habbiamo mandato doppo quelli, et ad altri che 
sonó in precincto da mandare, a me mi pare che faccio secondo 
r ordine mi ha datto il Padre rettore di Loreto; et quando non 
fosse, uorrei intenderlo, per sapere come debbia fare. Della pre- 
dica de Camerino la quaressima, vna mente me tira a quello che 
dice V. R., r altra mi sprona alia despositione che si uede de 
molto frutto, et anco hoggi me ne parlauail vescouo *, con desi- 
derio et speranza che se darebbe costi ordine ad vn collegio: 
del tutto, secundo determinare la santa obedientia, seremo molto * JÓN. I, 12. 

2 Ms. prometerla. 

^ Erant hi Societatis candidati, concionibus et exemplo Patris Gomes 
allecti. 

'* Laudatus Berardus Bongiovanni. Vide epistolam sequentem. 
Epístolas Mixtak, tom. v. 27 4i8 Epistolae Mixtae — 1175 

contenti. De Camerino 23 de Agosto 1556. Indegno in X." 

seruo de V. R., 

t 
Emanuel. 

Inscriptio: \ Ihs. Al molto'Rdo. in Cfhristo Padre, il P. Mtro. 
Polanco, della Compagnia de Jesu etc., a Roma. Alia manu: 
R.*^ a 28 del medesimo. tl«5 

EMMANUEL GOMES DE MONTEMAYOR 

PATRI JACOBO LAYNEZ 

CAMERINO 23 AUGUSTI I556 ^ 

Coenobium virginum ad severiorem legum custodiam revocatum. — Sacra 
exomologesi cives expiantur. — Inimicitiae sedatae. — Christiana doctrina 
edocetur. — Conciones ad populum. — Plures ad perfectioris vitae ratio- 
nem consectandam accenduntur. — Societatis collegium cives institui 
peroptant. — Sacerdotes tres nostrae sodalitati adhaerent, alii eam ingredi 
statuunt. — -Stum. Genesium adit, disciplinae redintegrandae causa, tem- 
poris diuturnitate miserabiliter prolapsae. 

t 
Jhs. 

Molto Rdo. in Jesú Christo Padre. Gratia et pax Christi, etc. 
Del successo delle cose in Fabriano nel diuino seruitio per 1' 
eterna gratia fatte, resta auissare a V. R. P., et in questa parte 
mi rincresce 1' assentia del nostro fratello Hortensio'^, il qualle 
in uero megüo poterebbe il tutto a gloria diuina explicare; ma 
puoiché r eterna dispositione cosí dolcemente ha ordinato , so 
certo che quella alia mia balbutienti lengua ogni errore fácil- 
mente indulgerá, per la commune charitá, con la qualle a tutti • Ex autographo in vol. Litt. Quadrim. i¿s6, duplici folio, n. 17, 
prius 66. Est et transumptum coaevum in vol. F, duplici item folio, n. 164, 
prius II. — Adhibuit hanc epist. Polanco, t. vi, pag. 87 et seqq,; n. 288 
et seqq. 

'■^ Hortensius Androtius, qui Patrem Gomes comitabatur, et Lauretum 
ab ipso missus fuerat ut Societatis candidatos eo perduceret. Polanco, t. vi, 
pag. 89, n. 295. 23 AUGUSTI 1556 • 419 

in Christo ui ama. Qui *, per il primo, vn monesterio di santa 
Margarita, doue era racolta la nobiltá de Fabriano, de Monte- 
chio, de Racanata, de Camerino, et finalmente alcune de Roma, 
et párente del vescouo ^ .et de M. Fuluio nostro ^, doue giá 
antiquamente se uiueua con molta edificatione et religione, et 
adesso per il contrario con grandi scandali et dissolutione, et 
tutte, non solo in particulari, ma ancho in partialitá, saltauano 
fori quando gli pareua, et ritornauano al suo piacere; né ve- 
scouo, né communitá le potea metter per la uia, hora piache a 
sua diuina magestá talmente apergli il tesoro delle sue sanctis- 
sime gratie, che a tanto, quanto noi habbiamo desiderato, se 
sonó sua sponte condotte, non senza grande edificatione della 
térra et consolatione del vescouo; al quale gli era tanto incredi- 
bile questa cosa, quanto fuó necessario per ordinede S. S. Rma. 
che venessimo da lei, per dargli a bocea dal tutto relatione. 
Primo, egle si sonó tutte confessate generalmente con molta 
nostra sodisfatione. Tutte le forestieri veste *, dinaro, robbe, 
senza reseruarsi ni anco le pianelle, se sonó messe in commune; 
hanno renovato le uoti et communicatosi tutte il giorno dell* 
assumptione della gloriosa Vergine; et quelle che primo mag- 
giauano, bebeano et vesteano secondo il suo uolere; et quando 
gli venea detto qualche cosa della madre abbatesa, reprehen- 
dendo li suoi uitij et dissolutioni, se gli uoltauano con li oppro- 
brij et con li bastoni, adesso nissuna cosa fanno senza obedien- 
tia, né anco leuarsi d' vn' loco per andaré ad un' al tro. Sea del 
tutto benedetto Jesú X." 

Neir altre confessioni delli cittadini s' é fatto anco mirabil 
fruttQ de casi horrendi et abominebol. Si sonó trattati composi- 
tioni della pace d' alcuni inimicitie, et datosi ordine nelle schole 
ch' ogni giorno se lega una lettione de dottrina christiana, peril- 
ché la communitá ha fatto venire di Camerino trecenti libreti. 
S' ha predicáto ogni domenica et festa, et letto ogni giorni vna ^ Ad oram chartae, huic versículo respondentem, scripsit Polanco: 
Fabriano, 

2 Intellige episcopum camerinum, Berardum Bongiovanni (Bonjoannes), 
cui Fabrianum oppidum tune subjiciebatur. , 

^ P. Fulvius Androtius, Hortensii frater. 

* In transumpto legitur scriptum: Tutti le forzzieri, veste i 420 Epistolar Mixtae — 1175 

lettione della dottrina christiana con frutto, et, per quello che 
se uedea, con sodisfattione. 

Sonó costi otto monastieri di monache, nelli quali in diuersi 
giorni per tutti diceamo ogni di messa, et si faccea-vna exhor- 
tatione della perfectione et dignitá della vita religiosa. Et final- 
mente pretendea la cittá reteneruene, et ad ció hauea prepárate 
stanza per tutto questo anno, trattando la erettione de vn 
collegio; et in questo s' adoperaua anco vn fratte di S. Benedet- 
to, che é priore in Perosa, et natiuo de questa térra, et demo- 
straua moka aifettione alia Compagnia; che tutti sonó segni ma- 
nifesti ch' il Signor non guardaua alie nostre imperfettione, ma 
che interiormente si communicaua alie anime loro, maggior- 
mente che molti loro si uoleano daré alia Compagnia. Delli 
qualli, hauendo noi occhio a quanto il Padre rettore ^ ui ordena, 
non habbiamo pigliato piú di tre, li quali habbiamo mandato a 
Loreto, et in guardia et compagnia loro, il fratello Hortensio, 
che prima hauea menato 1' altri tre de Mathelica. Questi tutti 
tre sonó sacerdoti: vno era mastre schola nel domo di S. Ve- 
nantio, maestro dico et nel humanitá et nel canto basso et figu- 
rato, giouano di 28 anni al piú, molto humile et modesto, de 
mediocri statura, nel volto uerile et tutto barbato, da tutti 
molto amato, et la piú forte coluna nelle virtú (non derogando 
niente agli altri) ch' era in questo collegio. Fuó tanto il pianto 
nelli canonici alia sua partita, che pare gli fosse morto il padre. 
II secondo era vn terribile al mondo, come prima dicessimo vn 
Hortensio, ancora maestro qui in vna térra della Marca, gio- 
uane grande et bene proportionato, et del qualle se spera piú 
che del primo. L' ultimo é vn siciliano, de 27 anni, nel qualle 
piú le virtú innate habbiamo considerato che le acquisiti, giu- 
dicando essere et capace et a tempo de aggiutarsi in queste: 
questo é vn giouano de mirabil charitá, et ben gagliardo ^, etc. 

Questo, Padre mió in Christo Rdo., é quello pocco che mi 
occorre. Oltra é ancora, che duoi maestri di Camerino della 
communitá si sonó mosso alia Compagnia, et per il fine de Set- 
tembri deliberatosi, et parimente duoi chierici di S. Seuerino; al 1 Oliverius Manareus. 

2 POLANCO, t. VI, pag. 88, 89, n. 294-296. 27 AUGUSTI 1556 421 

fine auisaremo della loro perseuerantia. Adesso ni rirnanda 
monsignor a S. Ginese, ad un' altro monasterio (dappo tutta la 
terra) tanto o piü difícil come quello di S. Margarita; ma la 
excede in questo, che in quello non sonó piú di 20 monache, et 
in questo sonó piú di 70. II Signor ni dia lume da cognoscere 
la [sua] santissima volunta , et quella perfettamente adimpire ^ 
Di Camerino, li 23 de Agosto 1556. De V. R. P. minor 

in X.° seruo, 

t 
Emanuel. 

Inscriptio: Jhs. Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. Mtro. 
Laynez, vicario generali della Compagnia [de Giesú], etc., a 
Roma. Alia manu: R.'* a 28 del medessimo. 1196 

• PAULUS DORIA 
PATRI JACOBO LAYNEZ 

GENUA 27 AUGUSTI 1 556 *. 

De coenobio Sti. Augustini, genuensi coUegio attribuendo. — Id Patri Lainez 

non probatur. 

Molto Rdo. Padre in X." osseruandissimo. Notificai a V. R. 
con vn altra mia, sonó pochi giorni, come la S.'* 111. "^^ ^ non 
haueua per bene il perseuerar' piú delli fratti conuentuali in * Ad rem Polanco, t. vi, pag. 89, n. 298, 299: «Missus est praeterea 
ad S.m Genesium idem P. Emmanuel ab Episcopo, qui cujusdam monialium 
reformalionem promoveré cupiebat... Adfuit tamen Christi gratia, et quod 
habebatur totius Marchiae dissolutissimum, et deplorar! potius quam 
reformar! posse videbatur monasterium, observantiae sui instituti restitu- 
tum est, et omni studio moniales contendebant, ut.quanto majori cum 
offendiculo multorum prius vixerant, tanto majori cum aediflcatione sua et 
populi vitam et actiones suas omnes Christo consecrarent». 

2 Ex autographo in vol. D, duplici folio, n. 260, prius 23. — Usus est 
hac epist. Polanco, t. vi, pag. 176, n. 648, 649. Porro hujusce auctor, 
Paulus Doria, nobilis genuensis, antiquus erat sociorum amicus, cui cae 
Nicolao Sauli, ut benemeritis de Societate, communicavit P. Ignatius Socie- 
tatis bona, quod ipsis pro singulari dono fuit». Polanco, t. vi, pag. 171, 
n. 629. 

3 Respublica scilicet genuensis. 422 Epistolar Mixtae — 1176 

questa cittá, nel conuento di santo Agostino. Hora fació auisata 
V. R. della deliberacione molto secreta, et che con questo ordi- 
nario a Mons. Rmo. 1' arciuescouo ^ ne da commissione di 
supplicare S. S.*^^ et di intrometter' fratti osseruanti di quello 
ordine. Dal Illmo. Signor. duce ^ mi é stato fatto saper', che 
tutta la signoria goderá et hauerá per molto bene che S. SS^ dii 
quella chiesa et rediti alia Compagnia, perilché mi é parso, oltre 
di auertir' di ogni cosa il Padre rettor' ' di qui, far' intendere a 
V. R. che sommamente da molti viene desiderato che quella 
adoperi ogni mezzo perché S. B."^ resti seruita di conferir' la 
detta chiesa et renditi a questo collegio con questa occasione, di 
non hauer' per bene la S.^* Illma. quanto di sopra ho detto delli 
frati conuentuali. Dil quale particcolar' noi, deputati, ne scri- 
uemmo a Mons. Rmo. 1' arciuescouo, et Mons. suo vicario '' 
fa il medesimo. Et per agiutar' questa oppera da ogni parte che 
ci é parsa oportuna, M. Francesco Adorno, M. Thomaso Spi- 
nola et M. Antonio de Noue, signori et intimi amici di Mons. 
Rmo. de Trani ^, scriuono et suplicano S. S. Rma. per il fauor' 
suo appresso S. S.*^^ V. R. potra far' dar* súbito essa lettera,, 
accioché S. S. Rma. possi et mandar' a domandar' il prefato 
Mons. arciuescouo, et prouedere doue fu' bisognio. Li rediti 
della préfata chiesa di santo Agostino sonó in loci di santo 
Georgio, da scuti ducento in piú, et altri trecento cinquanta in 
fitti di case lócate a piú persone. Et per quello che occorressi 
sborsar per 1' esspedicione delle bolle, haueuo pensato, per non 
grauar né il publico né li particcolari, che con impetrar' gratie 
da S. S.*^^ di poser' alienar alcuna de quelle case, per poser' dil ' Archiepiscopus genuensis, idemque bononiensis prolegatus, erat Hie- 
ronymus Sauli. 

* Augustinus Pinello. 
^ Gaspar Loarte. 

* «Aegidius Falcetta, Caprulensis (alias Cavorlensis et Caorlensis) 
Episcopus suffraganeus, qui Archiepiscopi Genuensis, alibi alus muniis 
distentí, vices in gubernanda dioecesi gerebat». Polanco, t. vi, pag. 163, 
n. 600, annot. i. 

^ De illis Societatis amicis, genue'nsis coUegii fautoribus, haud semel 
egimus. Archiepiscopus autem et cardinalis tranensis erat Joannes Bernar- 
dinus Scotti, ordinis theatinorum, vir pietate insignis. 31 AUGUSTI 1556 423 

precio soplir' alia sudetta esspedicione di bolle, si debba hauer' 
facile la detta gratia, massime col mezzo della R. V., la quale 
non lasciaró di pregare, come piú posso, a non manchar' a talle 
occassione per gloria dil Signor nostro et agiuto di molto anime; 
et V. R. será contenta non manchare di farmi sapere quello 
che in talle oppera si será essequito. Dil stato della quale ho 
inteso quello che ne tiene in le sue lettere il sudetto Padre ret- 
tore, et la memoria che V. R. ha di me, et il particcolar' afFetto 
che ci porta a tutti *. Nostro signor Dio sii quello che sempre ci 
faccia adempir' il suo santo volere, et V. R. conserui. Da Genoa 
a di xxvii di Agosto mdlvi. Al seruicio di V. R. parattissimo, 

Paulo d'Oria. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. Padre in X." osservandissimo, 
[il P.] Jacomo Laynes, vicario genérale [della] Compagnia di 
Giesú, etc. A Roma. 

1179 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 

PATRl IGNATIO DE LOYOLA 

GRANATA 3 1 AUGUSTI 1 556 ^. 

Res Societatis secundo cursu feruntur, — Episcopi et civium amor erg* 

nostrates. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi, etc. La 
del mes pasado escribió por mí el. Padre doctor Pla^a, rector 
deste collegio y casa de probación, á causa de estar yo en la 
cama de unas tercianas dobles, que por la bondad del Señor me 
han durado casi hasta el fin deste mes. Lo que se ofrece que 

^ Exitum hujus rei scimus ex Polanco, qui, hac adhibita epistola, subji- 
cit: «Archiepiscopus prudenter censuit potius Observantibus ejusdem Ordi- 
nis [Sti. Augustini nampe],, quam Collegio nostro monasterium illud esse 
tradendum; nec etiam Patri Laynez Vicario aliud decere aut fieri posse 
videbatur. Scripsit támen Archiepiscopus Duci ac Senatui, serio exhortans 
locum aliquem commodiorem Collegio prospicero. PoLANCO, t. vi, 
pag. 177, n. 649. 

' Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 278, prius 517. 424 EpISTOLAE MlXTAE — II 77 

escrebir después de aquella es, que el señor arzobispo desta 
^iudad *, cresciendo siempre en la deuoción de la Compañía, nos 
haze tantas charidades, que con la gran opinión que se tiene de 
su persona, se anima mucho á su exemplo toda la ^iudad á nos 
ayudar y fauore^er; y así es para alabar mucho á nuestro Señor 
uer la opinión en que aquí están los de la Compañía. Plegua á 
la diuina majestad de darnos su gratia para responder a, esta 
opinión, que, cierto, es para confundirnos mucho, entender de 
una ^iudad, tan grande como esta, que no ay enfermo que se 
quiera confesar, ó se uea en peligro de muerte, que no trabaje 
de llamar algún Padre de la Compañía: y si aquí houiese cien 
sacerdotes, nunca les faltaría en qué entender. 

Muéstrase la deuoción, en que estamos 32 personas, y sin sa- 
lir á pedir por la ^iudad limosna, nos la traen abundantemente 
á casa, de manera que nunca se siente falta, y aun siempre se 
dize por el pueblo que nos dexámos morir de hambre, por no 
pedir lo que hauemos menester. Y a hauido algunos deuotos, 
que nos han persuadido á que lo pidamos por el pueblo, aunque 
yo, mientras dura la charidad, siempre e iuzgado en el Señor 
nuestro que no conuiene, porque ahora nos sobra la limosna 
con mucha edificación de todo el pueblo, y no sé si, comen- 
(^ando á pedir, aunque en los principios nos acudyesen bien, 
después se cansarían ó descuydarían muchos de darnos, con 
dezir que en toda parte nos dan; lo que ahora es al reués, que, 
acudiendo muchas limosnas á casa, como ueen que no pedimos, 
siempre entienden que tenemos necesidad, y en la uerdad nos 
sobra [de] todo. 

También escrebí á V. P. cómo la quaresma pasada el señor 
arzobispo nos hizo limosna de tres mil ducados para comprar 
casa, y la ^iudad mandó otros mil. Buscóse vn sityo capa^ y en 
la meyor parte de toda Granada, que, según las buenas cuali- 
dades que tiene, iuzgan que es muy barato, y en la verdad lo 
es: no llegará el precio á mil y setecientos ducados, con entrar 
cinco ó seis pares de casas en él. Speramos en nuestro Señor 
proueerá de limosnas para el edificio, según lo que toda esta * Pelrus Guerrero, de quo videantur Patris Bustamante epistolae, supra 
positae. 31 AUGUSTI 1556 425 

^iudad desea que se comience, y así se está ahora haziendo la 
tra^a, y se comentará á abrir las ^anjas de los cimientos esta 
semana, placiendo al Señor. Su diuina maiestad dé el augmento 
á esta obra, que sabe ser menester para su mayor gloria y ser- 
uicio. Amén. 

Y porque todauía estoy con mi flaqueza y debilitación, remi- 
tiré k) demás que aquí podía dezir á la del Padre doctor Pla- 
ga \ Solamente diré, que es para alabar mucho á nuestro Señor 
lo que en estos collegios de la Compañía desta prouincia se es- 
fuerzan todos á guardar muy exactamente las constituciones y 
reglas de nuestro instituto, cuya observantia los haze tales, qua- 
les V. P. quiere que sean. Plegua al Señor tenernos de su diui- 
na mano, para que de die in diem nos uamos más aprouechan- 
do de la merced y fauor tan singular que nos ha hecho en 
traernos á la Compañía, que es un beneficio que tan grandes 
esperanzas nos da de gozar eternalmente de sus diuinos theso- 
ros en el gielo. Todos humilmente nos encomendamos en los 
sanctos sacrificios de V. P., y en las oraciones de nuestros Pa- 
dres y charísimos hermanos. Dénos el señor su gratia para sen- 
tir y enteramente cumplir su sanctísima uoluntad. De Granada 
postrero de Agosto de 1556. De V. P. indigno hijo y sieruo 
en el Señor nuestro, 

BUSTAMANTE. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, 
P. M. Ignacio de Loyola, prepósito general de la Compañía 
de Jesús. 1 Vide epist. proxime sequentem, n. 1179. 426 Epistolar Mixtae — 1178 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

GRANATA 3 1 AUGUSTI I556 ^ 

Animum ostendit proclivem ad subveniendum collegio romano, inopia 
laboranti. — Bernardinas de Figueroa cupit ut granatenses socii curam 
coenobii cujusdani virginum suscipiant. — Incommoda inde secatura 
innuit Bustamante. — Judicat etiam non expediré ut extranei relaxationi- 
bus nostrorum intersint. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre mío en Christo. Pax Christi. Muchos días 
ha que dexo de escrebir á V. R., mortificándome en el conten- 
tamiento, sabiendo sus muchas ocupaciones, y entendiendo 
ansímesmo que por las letras de. nuestro P. Francisco ^ habrá 
entendido V. R. las cosas de importancia que desta provincia 
le podría yo escrebir. Con todo esto, porque V. R. no me olbide, 
le escrebiré más be-zes de aquí adelante, si me da licencia, por 
la mucha afFectión que nuestro Señor me ha dado con los que 
tanto trabajan, como V. R., en las cosas deste bien general de 
la Compañía. Doy gracias á nuestro Señor, que va oíTre^iendo 
ocasión en esta probingiapara un mediano socorro dése collegio, 
y aun creo que más que mediano, quanto á la presente necesi- 
dad, como nuestro P. Francisco y el P. Mtro. Nadal creo abrán 
escripto, cuyas letras me escusarán de dar á V. R, auiso de los 
medios. Entiendo que las cédulas de los quinientos ducados que 
de aquí se enbiaron, llegaron tarde, y yban á treynta días vista, 
porque aun con eso nos hizo el jinobés muy gran charidad, que 
en tanta cantidad no quiso Uebarnos interese nenguno, y cada 
día nos haze muchas limosnas. 

Por ciertas letras de Bernardino de Figueroa, electo arzo- 
bispo de Nazaret *, en el reyno de Ñapóles *, para su hermano, ^ Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 279, prius 518. 

2 Franciscus Borgia. 

' Ms, heic et deinde, Nazareht. 

* Vide supra, epist. 11 18, pag. 268, adnot, i. 31 AUGUSTI 1556 4.27 

canónigo de aquí, tengo entendido que trata con nuestro Padre 
mande que la Compañía se encargue de un monasterio de mon- 
jas desta cibdad, subjectas al señor arzobispo della, quanto al 
confesarlas ordinariamente, por la gran deboción que la aba- 
desa y las más de las monjas deste monasterio tienen á la Com- 
pañía. Luego que aquí vine, me habló el arzobispo sobre esto. 
Yo me escusé con su señoría por nuestras constituciones, di- 
ziendo que, quando por ellas lo pudiéramos hazer, no conue- 
nía á las monjas, que suelen hazer tanta propriedad de sus con- 
fesores, que, á no dárselos, todas bezes suelen ponerse con sus 
preladas á no confesarse con otros, aunque mueran sin confes- 
sión. Y en la verdad, el arzobispo se satisfizo, como quien lo 
entiende tan bien. Con todo esto, ofFrecí á su señoría, que, si 
alguna vez por alguna particular ocurrencia se offreciese nece- 
sidad de confesar á alguna, se haría, y que en lo que más ellas 
se podrían aprobechar, sería en algunas pláticas particulares 
que se les hiziesen á todas las monjas juntas vn día entre sema- 
na, en que las instruyesen y animasen á la perfectión y obser- 
uancia de su instituto. En todo esto quedó el señor arzobispo 
muy bien; y corno el señor Bernardino de Figueroa es tan de- 
boto de estas monjas, y ellas no se satisfazen con la dicha limi- 
tación, creo que se profirió de que trataría el negocio con nues- 
tro Padre, y así ha escripto acá buenas esperanzas de que su 
paternidad mandará condecender á la petición de las monjas. 
Lo que puedo y debo dezir es, que semejante ocupación bas- 
taría para que ningún Padre deste coUegio pudiese entender en 
otro exer^icio alguno ; y aun todos los que aquí estamos no 
bastaríamos ' para las confesiones de solas las monjas. Y vna de 
las cosas en que el Spíritu santo notablemente guió ^ á nuestro 
Padre, fué, en auer obuiado en las constituciones á este incon- 
uiniente. 

También escribió aquí el dicho electo de Nazaret al canó- 
nigo, su hermano, que auía pedido á nuestro Padre le con- 
cediese que pudiese estar en las quietes destos nouicios algunas 
bezes á su electión, y no quiero yo poner aquí los inconuinien- ^ Ms. vastásemos. 
* Ms. guyó. 428 Epistolar Mixtae — 1179 

tes grandes que desto se siguirían, porque se sabrán allá, mejor 
que yo los puedo entender. Bien es verdad, que, siendo perso- 
nas tales, y notablemente bienhechores de la Compañía, que se 
sufriese, vna pasqua ó fiesta principal del año, admitirlos á refi- 
torio, parece que sufriría por aquel día ser también admitidos 
á la quiete. Con todo esto, esperamos el mandato de nuestro 
Padre, el qual ha de ser la regla de nuestro acertamiento. Dé- 
nos nuestro Señor su gracia, para que en todo acertemos á su 
mayor serbi^io y entero cumplimiento de su santa voluntad. De 
Granada vltimo de Agosto 1556. De V. R. menor sieruoen el 
Señor nuestro, 

BUSTAMANTE. 

Inscriptio: Ihs. Al muy Rdo. Padre mío en Christo, el 
P. Mtro. Juan de Polanco, de la Compañía de Ihs. 1199 

JOANNES DE LA PLAZA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GRANATA 3 1 AUGUSTI 1 556 *. 

Tirones in omni virtutum genere exercentur. — Exemplo sunt civibus. — 
Candidati duodecim inter sodales adlecti. — Unus, ex corporis ergastulo, 
in caelestem patriam migral. — Oppidum Loxa a Patre Avila excolitur. 

t 
Jhs. 

Muí Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. En grande 
obligación están los que tan á su cargo tiene N. S. en esta casa 
de probación, á le dar continuas gracias por las señaladas mer- 
cedes que de su mano cada día reciben, como se vee en las 
que, con los que de antes estauan, obra, y en las que, á los que 
de nueuo vienen, comunica. Ruego á su maiestad sea seruido 
dar tanta gracia para agradecer la recibida, como ha sido serui- 
do comunicarla sin nuestros merecimientos por sola su bondad 
v misericordia. 

Aora se cumplen quatro meses que ha [que] está en esta Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 332, prius 220. 3 1 AUGUSTI 1556 429 

^ibdad la probación, en el qual tiempo han entrado diez ó doze 
de nueuo en ella, dellos graduados en diuersas facultades, con 
buenos principios para passar adelante; y los que no son estu- 
diantes, con grandes deseos de seruir á N. S., y emplearse todos 
en su serui^io. Y esto es cosa que á todos pone en grande con- 
fusión, ver la grande y auentajada scien^ia que N. S. enseña, 
debaxo de la sancta simplicidad, á los que de veras se entregan 
en su serui^io á qualquier trabajo que se les oíFreciere. Porque 
muchas vezes, juntándonos á la hora del reposo, después de 
comer ó ^enar, sobre las cosas que se proponen ó platican dizen 
cosas, que, allende de la verdad que ay en ellas, es tan grande 
la biueza con que las tratan, que se podrían poner como dichos 
notables, y hazerse memoria dellos, como de los padres anti- 
guos la hizo Cassiano, pues vn mismo espíritu es el que lo da 
á todos. 

Mostróse esto mui señaladamente en la muerte de vn her- 
mano, que aquí falleció por Junio, en la qual se mostró por 
más que de palabra lo que tengo dicho. Porque, padeciendo 
vna enfermedad de grande dolor y fatiga, por las rezias calentu- 
ras que tuuo, no se le uió cosa de impaciencia, sino con grande 
sosiego. Nunca ^essaua de alabar á Dios ; y llegando al tiempo 
de la muerte, dezía que, por quanto ay en el mundo, no quisiera 
vna hora más de vida. Y consolándole en su muerte, con de- 
zirle que se acordase que N. S. le auía de lleuar á su gloria, 
dezía que no lo auía por la gloria, sino por alabar á Dios y 
hazer su voluntad. Dixo vn Padre, que auía dexado harto en 
el mundo, que nunca tanto se auía holgado de estar en la Com- 
pañía, como después que vio morir este hermano, diziendo que 
no era posible dexar de ser mui buena vida, la que tan buena 
muerte alcan^aua. Fué de grande edificación su paz en la enfer- 
medad y en el morir, ansí para los de casa, como para los mé- 
dicos que le visitaron, el vno de los quales dixo que, con ser 
médico, era este el tercero que auía visto tan contento y sose- 
gado en la enfermedad, y con tanto spíritu en el morir. Sea por 
todo alabado el dador, y todos animados á imitar vn tan buen 
exemplo. 

Véese en todos grande quietud en la obediencia, y los más 
letrados más subiectos y mortificados en el juizio y voluntad 430 Epistolae Mixtae — 1179 

i 

acerca de lo que les es mandado; y fuera de obediencia, grande 
simplicidad, por el continuo examen que se haze ^erca de los 
juizios, en lo qual se vee sensible prouecho, ansí en la quietud 
interior como en la exterior, y en el hazer todas las cosas sin tur- 
bación alguna. El deseo y exercicio en las mortificaciones es tan 
continuo, que, ya que fuera de casa no se les permiten, quieren 
recompensarlas con hazerlas muchas vezes dentro de casa. 

Acerca de la edificación del pueblo, de los que salen á con- 
fessar y predicar, es de ver quán particular deuoción se tiene 
con los desta casa, que algunos llegan á dezir que no se han de 
confessar, si no va algún Padre de aquí á confessarlos; y aun- 
que los sermones por el tiempo han cessado algo, pero no el 
deseo dellós en el pueblo. El señor arcobispo ha pedido, para , 
vn grande lugar que está ocho leguas desta cibdad. Padres de 
la Compañía; y por ocho ó quinze días pidió que embiassen al 
P. Basilio * con vn hermano, allá, para predicar algunos sermo- 
nes y dezir la doctrina. Aora está allá, y ha predicado con mu- 
cho sentimiento del pueblo y edificación en su conuersación. 
Espero en N. S. se seruirá mucho con su ministerio, y que se 
abrirá puerta por donde se passe mui adelante. Muchas perso- 
nas piden aquí la Compañía, y los más son estudiantes, que han 
acabado el curso de artes, y graduados. Plegué á N. S. hazer- 
nos verdaderos hijos della, para lo qual con humildad pedimos 
ser fauorescidos con las oraciones y sacrificios de V. P.; y yo 
particularmente lo pido, como más necessitado. De Granada 31 
de Agosto. De V. P. indigno sieruo en Christo, 

Placa. 

Inscriptio: Ihs. Al mui Rdo. Padre nuestro en Christo, nues- 
tro P. Mtro. Ignacio de Loyola, prepósito general de la Com- 
pañía de Jesús. En Roma. 

Alia manUy initio epistolae: E del ^6 chíaramente. 1 P. Alphonsus de Avila, dictus, mutato nomine, Basilius. Epist. Mix- 
tae, t. IV, pag. 761-764. — Porro oppidum ad quod, rogante antistite, mis- 
sus fuit, dicitur, vernáculo nomine Loja. Vide Polanco, t. vi, pag. 682, 
n. 2945; Litt. Quadr., t. iv, pag. 526 et 621. Ibi versatus est dies quinde- 
cim, plus minusve, ad médium Septembrem; supremum vero diem obiit 
17 Octobris. 5 SEPTEMBRIS 1 556 43 1 

ttso 

FULVIUS ANDROTIUS 
PATRI JACOBO LAINEZ 

MELDULA 5 SEPTEMBRIS 1 556 ^ 

Laetatur de recuperata Patris Lainez valetudine. — Sensus in morte Patris 
Olave. — Joannés Ignatius an Romam mittendus. — Operam in excolendo 
oppido coUocat. — Pueri instituuntur.- — Dominus Leonellus Pió di Carpi 
ejusque domus laudantur. — Morientibus Androtius adest. — Vitia carpit. — 
Mendicos et aegrotos juvat, — Comitem quemdam, cancere detentum, ad 
bonam frugem conatur adducere. 

t 
Jhs. 

Pax X.' etc. Molto R.<^° in X.° Padre osseruandissimo. In ri- 
sposta déla lettera delli 19 del passato, m' occorre dir' a V. P., che 
molta consolatione hauiamo riceuta nel Signore, ch' ella tuttauia 
repigli le forze, il che pensiamo sia per esser molto a seruitio de 
Dio nostro signore et augumento di mérito a V. R. ^ 

Della morte del biion Padre dottor Olaue ^, per la medesima 
ragione ci siamo alegrati nel Signore, non pretendendo noi o 
deuendo altro pretendere, che la gloria e uoluntá di Dio. 

Di leuare il fratello Gio. Ignatio di qua, mi parue, legendo la 
lettera, non potersi fare in modo alcuno, né con tale intentione 
lo scrissi; tuttauia repensatoui, trouo che, quanto al non parer 
mió, proceda solo da un certo dessiderio d' hauerlo meco, re- 
stando di ciascuna sua attione mirabilmente consolato, della qual 1 Ex autographo in vol, F, duplici folio, n. 157, prius 4, 5. 

2 Recreabatur e morbo Pater Lainez, qui graviter decubuerat. Polan- 
co, t. VI, pag. s6, n. 97. 

^ «Paulo post ejus», Patris se. Lainez, in vicarium generalem «electio- 
nem, P, Olavius in morbum incidit, ex quo decima séptima die Augusti, 
acutis febribus consumptus, ad Dominum migravit; et tune intellectum est 
eum fuisse socium, pro quo a P. Ignatio benedictio ei indulgentia plenaria 
postulata fuerat. Vir fuit non soliím eruditione et eloquentia, sed pietate 
etiam valde clarus, et de quo multum auxilii Collegium Romanum, cui 
praeerat (quamvis etiam theologiam in eo profiteretur), sperare poterat». 
PoLANCO, t, VI, pag. 47, n. 136. Tanti viri elogium, ab Orlandino, 
Hist. Soc. Jes., lib. xvi, n. 89-90, factum, ibi expressimus, ubi alios etiam 
adduximus auctores, qui Olavii virtutes meritis laudibus commendant. 432 Epistolar Mixtae — 1180 

tosa giá mi son spogliato. Quanto a lui, parme tuttauia piú 
ch' habbia attendere alli studij. Restaui il contento del populo, 
del quale in tal caso io tengo poco contó, si perché non mi pare 
riconoscer' quel dessiderio d' udir la parola de Iddio che saria 
necessario, si perché andaró io supplendo, che potro ogni dome- 
nica commodamente legere una lettione; talché, sodisfatto questo 
signore, il che spero fácilmente fare, s' hauerá V intentione del 
fratello Gio. Ignatio, et bastará uno che sia atto a insegnare la 
dottrina xpiana. alli putti, et di ediíicatione, come scriue. 

Quanto a me, trouomi per gratia di nostro Signore, massime 
doppo la morte del nostro buon Padre ^, tanto indiferente, che 
non mi pare star' in luogo alcuno, et star per tutto mi sentó in 
qualsiuoglia minima cosa inettissimo; et quando mi sará com- 
mandato, parmi a tutte douer' essere atto, in nesuna cosa ch' io 
faccia punto mi sodisfó, et mi par di esser da nostro Signore 
tuttauia piú fortificato. Per le ragioni scritte, credo per adesso 
Sará difficile la partita mia; quando ue sia modo d' hauer' anco in 
questo r intention' di V. P., né mancaró di cercarlo, né con 
ogni destrezza esequirlo, il che fin qui non uedo. 

Di mandar' altro per nostro seruimento, non cadera per 
adesso, che ce siamo alquanto piú accommodati, di ció che pri- 
ma non hauian fatto. 

Nel resto si fará in tutto quanto se scriue, et mi é stato charo 
saperle per non errar'. 

Quanto alie cose nostre di qua, non li posso altro dir' che 
quanto nel' altre, eccetto che di quella processione di putti, ch' 
ogni domenica si fa, par che nostro Signore molto si serui, che 
tuttauia piú c' é concorso d' huomini et de donne, et a noi anco 
é edificatione, massime di ueder che certi uechi delli buoni de 
qui si mettano fra li putti; et par ch' a questo signore piaccia 
mirabilmente, et me disse giá che se sua Signoria ^ hauesse 
potuto, uolentieri ui saria uenuto, di che ne fa argumento, che 
la domenica passáta ci mandó il suo figliolo con tutta quasi la * Vide áureas, quas post obitum sancti parentis Ignatii scripsit, litteras 
Androtius. Eae inveniuntur in Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 538 
et 407. 

2 Leonellus Pió di Carpi. 5 SEPTEMBRIS 1556 435 

corte sua. Con tutto ció io dessiderauo dar' tal carleo a altri, 
pero n' auediamo che, quando noi restassemo, o mancaria o 
molto si rifreddaria, et siamo stati molto pregati da qualche 
deuoto, che non lasciamo, per le quali ragioni mi é parso 
sequire. S' altro li pare douiamo fare, V. P. ce 1' auisi. 

Non si manca ogni di de feste leger' o predicare. Credo che 
nostro Signore se ne sia in parte seruito, per qualche buon segno 
esteriore che uediamo, et anco in questo contorno per le molte 
reuerentie che se ne fanno. 

Parecchie * donne hanno cominciato a communicarsi una 
uolta il mese. In corte di questo signore credo nostro Signore 
tuttauia uada operando, cosi in quella di sua signora consorte, 
la quale é tanto deuota, et tanto desciderosa di sentir' la parola 
de Iddio, che ne da molta consolatione; né li manca altro, che 
la frequentatione de sacramenti, quali lassa frequentare per li 
soliti suoi humili (?) respetti, parendoli far meglio. Credo che 
tuttauia se li leuará, che giá ha cominciato, et una sua gentil- 
donna ogni domenica si communica da noi. 

Intendo che la figliola di questo signore é molto inclinata 
alia religione. Tuttauia mi par che nostro Signore ne uoglia 
confondere, parendomi ch' il seme sia per far molto meglio 
reuscita che non pensauamo. 

E morto questi di un cittadino de qui, il quale si confessó 
da noi, et nella sua infermitá si é communicato due uolte per 
nostre esortationi, il che é qui cosa insoletissima, et tutto ha 
fatta con grande edificatione et tenerezza di questa térra, con 
molte lacrime nel pigliare il santissimo sacramento ; et se bene 
era assai carico di famiglia, é stato nondimeno sempre fortis- 
simo. puesto buon' huomo, una uolta ch' 1' andai a uisitar', me 
disse che, resanando, uolea fare ad unguem quanto le diceamo; 
et un' altra uolta a don Giouanni, che, s' hauesse potuto, haria 
uoluto intrar' nella nostra Compagnia in ogni modo. 

Quattro cose mi hanno fatto molto marauigliar' et confon- 
dere: prima, questo di sopra; il secondo, che, doppo 1' hauer 
minacciato per li peccati loro, uenisse tanta grandine, con molto 
danno di questo territorio; il 3.°, che per certi enormi peccati ^ Ms. pareche. 

EpISTOLaE MlXTAE, TOM. V. i8 434 Epistolae Mixtae — 1180 

hauiamo sempre gridato et detto, che presto si saria scoperto, 
il che poi é stato con modi marauigliosi; il 4.°, che, quando io 
dico a questi, che giocano il di delle feste, che si leuino, non 
hanno ardir' de replicare: cosi nello reprenderli di qualche cosa; 
ma quel che é piú marauiglioso, che nesuno, non solamente non 
si marauigli di questi effetti, ma non se n' aueda. 

Intendo che questo signore ha mandato un bando, che fin 
che si lege o predica, nesuno giochi a qualsiuoglia giogo, et ne 
fa rigorose demonstrationi senza riguardo alcuno, et é tanto il 
desciderio de sua signoria che se uiua bene, che molto é da 
lodarne sua diuina maestá, che con li fatti ancora et buoni 
esempi gle lo fa mostrare. 

Ci sforzamo aiutar in quel che posiapio certe donne mendi- 
che et amálate. Una sta hora nel' hospitale, alia quale ho ordi- 
nato ch' una uolta uada don Giouanni a darli da mangiar', et 
r altra io, facendoli noi il necessario per il suo uitto. E cosa, 
certo, di molta nostra confusione, ch' essendo ella mal gouer- 
nata, é restata tanto marauigliata di questa cura che di lei 
teniamo, che si é tutta remessa in Dio, et uolentieri supporta 
ogni suo male, et dice parole di molta edificatione. Cosi un' 
altra pouera donna, alia quale se é dato aiuto nel spirito et nel 
corpo. 

Questi di questa signora mandó per me, che un certo conté, 
che sta in pregione da un' anno et piú in qua, si era sdegnato 
per certo uino, talché non uolea mangiare. Fu cosa gratiosa; 
che tanto lo mortificai, che, se bene egli é nobile et d' ingegno 
acutissimo, quasi tremaua, dicendoli che tutto il suo patir' 
Dio li daua per la sua superbia, et acció retornassi ; et che saria 
stato tanto pregione per diuina prouidenza, fin tanto che se 
fusse humiliato. Questo li diceuo con parole et modi assai au- 
steri, et, secondo me, in'discreti, che del' altre uolte hauea cercato 
tirarlo con dolcezze, et poco o niente haueuo fatto. Credo che 
nostro Signore mi facesse fare parte di peñitenza delli miei cat- 
tiui modi, colle risposte sue, peggiore che di demonio; che, se lo 
confortaua a confessare, me rispondea, accennando che lo faces- 
se acció si confessasse meco per saper suoi peccati. Se li ricor- 
dauo il morir', rispondea che lo credea, accennando esser aiutato 
col veleno, et quasi ch' io ne sapesse, con infinite altre cose 6 sepTembris 1556 435 

simili. Alia fine cenammo insieme alegramente, et poi io me 
pigliai la cura de trouarli il uino; il che ho fatto fin qui, et da 
principio gle lo portauo io in pregion', fin tanto che mi pregó 
non c' andasse piú. Credo sia restato molto confuso, et giá mi 
ha fatto domandare. Piaccia a nostro Signore farlo reuedersi ^ 
Resta che V. R. molto ci raccomandi a nostro Signore nelle 
sue calde orationi, nelle quali molto speriamo, che sará fine di 
questa. Di Meldula il di v di y.'"'^ del lvi. Di V. P. R. inutilis- 
simo seruo in X.", 

FuLuio Androtij. 

Inscriptio: y Al molto Rdo. Padre in X." osseruandissimo, il 
P. Mtro. Jacomo Lainez, vicario della Compagnia di Jesú. In 
Roma. Alia manu: R.^^ alli 9 del medesimo. 

lt§l 

EVERARDUS MERCURIANUS 
PATRI JACOBO LAINEZ 

PERUSIA 6 SEPTEMERIS 1 556 ^. 

Socii collegii perusini describuntur. 

i- 

Pax X.' Molto Rdo. in Christo Padre. Per questa, secondo 
il sólito, renderó a V. P. particular' auiso di suppositi di questo 
collegio et portamenti loro, 

In prima, vi é il P. Andrea Galuanello, d' etá di 46 anni in- 
circa, persona di buona semplicitá; et con la diligentia ch' egli 
vsa con grande charitá nel seruigio d' Iddio et offitii soliti a 
sacerdoti de la Compagnia in agiuto del prossimo, da grand' 
edificatione, si in casa, si etiam fuor di casa, et gli serue molto 
la sanitá. 

II fratel Gio. Antonio Viperano, de la persona é stato sano: 
hebbe pero ali mesi passati vn catarro in vn occhio. E stato ^ Ad bonam tándem frugem fuisse hunc comitem revocatum, narrat 
POLANCO, t. VI, pag. 73, n. 230. 

"^ Ex autographo in vol. Informationes antiquae, duplici folio, n, 75, 
prius pag. 222, 223. — Charla atramento corrosa est, ideoque ejus scriptio 
lectu saepe difficilis. 43^ fiplStOLAÉ MiXTAE — IlSl 

sempre obediente et di buona edificatione, et per il suo In- 
segnare greco et latino, agiuta molti, et anche il collegio, fa- 
cendo etiamdio gran progresso nelle Jettere. 

II fratel Marco Valdes, per esser cosi nouitio, camina molto 
bene. Ci edifica molto la suoa obedientia, et va tuttauia cre- 
scendo nelo spirito. Nele lettere ha fatto buon frutto a se stesso, 
reuedendo obiter le cose déla grammatica, et insegnando nela 
classe de Virgilio et Cicerone, et sadisfá assai ali suoi scholari 
et officio suo, et sta sano d' vn poco di rogna in fuora. 

II fratel Gio. Rodríguez é stato assai sano. Questi giorni gli 
é venuto vn catarro, che li causa vna grande tosse et doglia di 
capo : il medico sta di buona speranza che presto guarisca. 
E persona questo fratello di singolar' edificatione a tutti per la 
suoa obedienza, charitá et modestia; é stato molto diligente nel 
insegnare nela suoa classe cose di grammatica, nela quale ha 
fatto buon frutto; ha ben insegnato anchor a, come le bucólica 
di Vergilio et vn poco d' epistole familiari di Cicerone. Di lui 
giudicano alcuni nostri fratelli che non sia per andar' molto 
inanzi nele lettere, per non hauer' ingegno da ció, et pensó che 
esso stesso cosi giudica, et anche per 1' etá che giá ha, perché 
altra volta s' é ragionato de farlo promouere ali sacri ordini. 
Adesso ch' intende bene la grammatica, credo li bastaria 1' ani- 
mo imparare casi di conscienza et altre cose apartinente a 
r officio de lordine, et con questo, quando paresse, potria con- 
tinuare r insegnare grammatica, che in questo ha buona gratia, 
et faci gran frutto neli scolari, et li saria facile ad insegnar' 
queste cose, quali fin qui ha molto ben studiato '. 

II fratel Gabrielo Bissolio é stato sano quel tempo ch' é stato 
qui. E di buona edificatione, e molto diligente nelo studiare. Da 
qualche poco tempo in qua, ha insegnato in vna classe cose di 
grammatica, come de generibus, declinationibus, et le rególe di 
Guarrino ^, et ha anche letto vn poco di greco, in che s' é ritro- 
uato assai nouitio, per non hauer' mai, como dice, atesso ala ^ Joannis Rodríguez obitum el funus narrat hoc ipso anno Polanco, 
t. VI, pag. io8, 109, n. 385. 

2 Joannes Bta. Guarini, veronensis, de quo videatur Bibliographia 
critica..., auctore Michaele a Sto. Joseph, t. iii, pag. 12. 6 SEPTEMBRIS I556 437 

grammatica per poter né render' ragione, né manco insegnarla; 
puré spero che, tanto per V agiuto che se gli é dato, quanto per 
suoa diligentia, presto haurá ricuperato ció li mancaua in cose 
di grammatica greca et latina, et potra seruire in cose magiori. 

II fratel Gio., modenese, seguita sempre nel' ofíicii temporali 
con edificatione. Da che se partí Pietro Natal *, ha atteso a 
r Ínfima clase con qualchun di noi (?), et benché sia stato vn 
poco malaticcio per questi caldi, 1' ha guardato sempre nostro 
Signore in piede per i bisogni grandi che questo collegio hauea. 

II fratel Girolomo, senese, é stato sano déla persona, et ha 
atteso a vna classe di concordantie. Li suoi portamenti esteriori 
dimostrano ch' habbi bisogno d' altro agiuto che non gli possa 
daré questo collegio, et presto, non parendo che V imbecillitá 
di suoa mente possa comportare il peso deli officii, ni manco 
la liberta necessaria a chi le essercita, pare li conuenga. Deli 
studi suoi non "posso render contó, perché non s' é possuto 
fácilmente acostare a quello ci pareua, il che quasi osserua anche 
nel insegnare. II bene che ce parso possergli far' qui, da vn 
pezzo in qua, é stato tratenerlo: né pare ch' andasse molto in 
longo. 

II fratel Balthasaro Salmerone, si sta quando alquanto alle- 
gro, quando aggrauato. II medico dice che gl' é necessario vn 
aere húmido, et che staria bene, massime per 1' inuernata, a 
Roma, o a Napoli, o vero a Palermo. Lui hauerá charo che 
presto si risolua la determinatione de suoa mutatione. 

II Volfgango, boemo, é stato molto sano per insin ali caldi, 
et albora s' ammaló (?), e puoi é stato cosi mezzo sano. In 
questo mezzó ha agiutato vn poco nela Ínfima classe, doue ha 
fatto frutto nela lingua volgare. Prima di continuo ha studiato 
et ha fatto buon frutto in gramática et lettere Latine: é buona 
speranza che vada inanzi nelle lettere. Ha fatto gran frutto nei 
costumi et spirito, che ci edifica tutti. Credo se tenga per de 
la Compagnia, benché non Ihabbi anchora apertamente mani- 
festato, ni manco Iho apertamente sollecitato, ma agiutatolo ala 
dispositione, che spero verrá presto da esso, giá ch' ha solleci- ^ Juvenem hunc, dimissum e Societate fuisse, tradit Polanco, t. vi, 
pag. 117, n. 426. 438 Epístolas Mixtae — 1182 

tato se gli imponga vn altro nome. Adesso Ihabbiamo concesso 
col fratel Giouan Antonio a vn gentiihuomo amico, ació si 
rinfreschino per alquanti giorni con suoi figliuoli scholari nostri 
in contado. 

Vn deli scholari, che presto si riceueranno ala Corapagnia 
a Roma, ci diede ali giorni passati vn giouenetto contadino di 
16 anni, il qual dice hauere desiderio farsi religioso. Lo pigliam- 
mo per far vn poco di cuccina et altri seruitii, et con questo 
impara et giá fa alcuni latini, mostrando anche ingegno: al resto 
portasi bene fin qui, il cui nome é Pietr' Antonio. 

L' vndecimo et vltimo déla familia, si di numero, si di mé- 
rito, son io, chi scriuo, et humilmente racommando ale orationi 
di V. P. questo suo pouero collegio. Da Perugia ali 6 di 7.^''^ 
1556. Di V. P. seruo inutile in X.", 

EUERARDO MaRCURIANO. 

Inscriptio: y Al molto Rdo. in X." Padre, il P. M.J° Jacomo 
Laynez, vicario genérale déla Compagnia de Jesv, a Roma. 
Alia manu: R.'^ alli 10 del medesimo. 11^9 

JOANNES DE CÓRDOBA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CORDUBA 10 SEPTEMBRIS I556 *. 

Laetitia gcstit, propterea quod sanctissimum eucharistiac mystcrium in 
cordubensibus Societatis aedibus, a se extructis, tándem aliquando posi- 
tum solemni pompa fuerit. — Humillimis precibus se Ignatio commendat 
eique ex toto animo se offert. — Magna sperat de gymnasio cordubensi. — 
Ut solemnioribus anni diebus horariae preces, submissa voce, in templo 
Societatis decantentur, modeste postulat. 

4. 
i 

Muy Rdo. en Jhu. Xpo. Padre y señor mío. El misericors 
et miserator Dominus a vsado de tan grandes misericordias 
conmigo, que me a dexado gozar de ver esta casa bendita, y 
con su presencia real acompañada, y hasta ver esto no e que- * Ex originali in vol. F, duplici folio, n. 151, prius 669. 10 SEPTEMBRIS I556 439 

rido escreuir á V. P. No escriuo el modo y la manera con que 
N. S. fué seruido de tocar el corazón de nuestro prelado para 
que, de tan contrario como hasta aquí a sido, le aya mouido 
[á] hazernos tanta merced y fauor en bendezir esta casa y ygle- 
sia, y poner el santísimo sacramento con tanta y tan gran sole- 
nidad, que se puede bien dezir: A Domino factum est istud ', 
como me parece que obra por tales medios todo lo que toca á 
esta santa Conpañía, que da bien á entender que la industria 
humana obra poco en ella ^. Bsndito y alabado sea él para sien- 
pre jamás, pues así, á los que más contradizen lo que tan suyo 
es, por los- medios que él es seruido y que á nuestro juizio son 
más dispai-a[ta]dos, los atrae al verdadero conocimiento de la 
verdad. Y como bien acuchillado, es justo que se me crea en 
esta materia, pues á los principios, careciendo de la verdadera 
lunbre y conocimiento que deuía tener, tan contrario fui á la 
santa Conpañía, que ninguno fué mayor; y confieso mi culpa, 
que por los medios que pensé y procuré de échalla desta ^ibdad, 
y que no parase en ella, por esos mismos me hizo N. S. tanta 
merced, de atraerme á que conociese parte de lo que en ella ay, 
porque del todo yo me hallo yncapaz, y no cognosco en mí 
aprouechamiento de tantos y tan. grandes fructos, quantos en 
esta cibdad se hazen, mas de, aunque no beua en la tauerna, de 
holgarme en ella, y así de noche y día no querría apartarme 
desta santa conuersa^ión. 

Muy de ueras y por las entrañas de Jhu. Xpo. suplico á 
V.. P. me encomiende en sus santas oraciones á mi Dios y re- 
denptor, y le suplique que ayude á mis pocas fuerzas, y no per- 
mita que, estando en fuego tan encendido en su am.or, me dexe 
descalentar y esté tan frío, quanto estoi en el aprouechamiento 
para mi salua^ión. Y aunque yo no aya hecho obras y serui^ios 
dignos de tanta merced á la santa Conpañía, V. P. con particu- 
lar precepto por amor de Dios me encomiende en que se tenga 
en sus santas oraciones particular quenta con mi salua^ión. 
Estoy ^ierto que, por el abundancia de charidad que en V. R. ^ PS. CXVII, 23; MATTH. XXI, 42. 

2 Rem, quae in hac epist. attingitur, uberius explicant Litt. Quadr., 
t. IV, pag. 442; quae litterae 31 Augusti hujusce anni 1556 datae sunt. 440 Epístolas Mixtae — 1182 

ay, así lo mandará, y á mí hará mucha merced en enbiarme á 
mandar, como al menor subdito de la Conpañía, que, aunque 
indigno, por tal me ofresco. Alabanza de N. S., después de la 
venida desta santa Conpañía á esta gibdad, es grande el fructo 
que se a hecho y se haze en serui^io suyo y aprouechamiento 
de las ánimas, y no menos en las scientias que hasta aquí se an 
leido; y espero en él, que se hará en las que se leieren. 

En el año venidero, nuestro Padre, el prouincial Bustamente ', 
persona de gran santidad, prudencia y scientia, a ordenado y 
mandado que se lean artes. Los injenios desta ^bdad, que tan 
afamados son, estauan perdidos por falta de doctrina spiritual y 
temporal. Con el abundanc^ia de que Dios N. S. les a hecho tanta 
merced en resplandecer en lo vno y en lo otro, sería para que 
esto fuese en crecimiento gran instrumento, si su santidat fuese 
seruido de concedernos que en este colejio se pudiesen graduar 
de todos los grados, conforme á como los reciben en esotras 
vniuersidades, y con las mismas preeminencias y facultades. 

[A] Andrés de Buenrostro, que tiene en esa corte cargo de 
mis negocios, le escriuo pidiéndole que bese las manos y pies á 
V. P. por mí, y le dé la obediencia y quenta desto que aquí 
digo. Suplico á V. R. mande dar en ello el orden que más con- 
uiniere al seruicio de N. S., porque este es el que pretendo. De- 
más de lo dicho, hasta estar bendita esta yglesia y casa, no [he] 
estado satisfecho de su permanecentia. Ya que tan de veras 
N. S. la a aceptado y dedicado para sí, me atreuo á suplicar á 
V. R. que, si no es en derogación de los institutos de la Con- 
pañía, V. P. me haga merced de mandar dar licencia, que en 
los días principales de N. S., de nuestra Señora, ángeles, san Juan 
Baptista, santa Catherina, ques la vocación de la yglesia, se 
digan el oficio diuino juntos en el choro, en tono baxo; y las 
fiestas que yo dexare ordenadas en mi testamento, que se digan 
por clérigos seglares en mi capilla, ques la principal á do nos 
emos denterrar los Padres y hermanos que aquí fallecieren y 
yo, con toda solenidad mande dar licencia que se digan y se les 
dé todo recado de mi capilla, especial el día de santa Catherina, 
á quien yo dende niño tengo gran deuoción, y en su mismo día ^ Ms. Fustantante, II SEPTEMBRIS 1 556 44I 

se me quemó la casa, [y] milagrosamente me libró del fuego; 
que se haze vna solene procesión y a de ser á esta casa. Y esto 
todo suplico á V. R. con toda la humildad que puedo; y si se 
puede hazer sin grande derogación de los institutos, se haga; y 
si no, no lo suplico, mas de insinuar á V. P. mi voluntad, y 
sometella, como la tengo sometida debaxo de la obediencia de 
V. P., cuia muy Rda. persona N. S. guarde y acreciente en su 
santo seruicio. De Córdoua y de Setiembre lo de 1556 *. Al 
seruicio de V. P. 

Don Juan de Córdoba. 

Inscriptio: \ Al muy Rdo. en Christo Padre y señor mío, el 
P. Ignacio, general de la orden de la santa Compañía del nom- 
bre de Jesú. Duplicada. Alia manu: R.^* á los 2,9 de Nouiembre. 1193 

FULVIUS ANDROTIUS 

PATRI JACOBO LAINEZ 

MELDULA II SEPTEMBRIS I556 ^. 

Pío di Carpi Patris Androtii discessum aegre fert. Pax X'., etc. Molto Rdo. Padre in X.° osseruandissimo. 
Questa dirá a V. R. qualmente, doppo 1' ultima mia ■', finiti li 
tre di deír oratione, parlai a questo lUmo. signore '*, concludendo 
che tuttauia piú, non solamente ci sentiuamo d' animo et ne 
parea fusse uoluntá de Dio nostro signore di partirne de qui, 
ma anco di esser in uiaggio quanto piú presto: di che mostró 
stare alquanto di mala uoglia, et ch' alia fine non potea non 
contentarsi di quel che nostro Signore uuole, et che la partita 
riostra li da chiarissimo segno ch' questo luogho sará molto fla- 
gellato. Et perché mi parea ueder' alquanto displaceré, pió pero. * Numerus 6 non recte conformatus est; verumtamen dubitari non 
potest quin haec epístola anno /jjó exarata sit. 

^ Ex autographo in vol. F, único folio, n. 158, prius 6. 
3 Víde supra, epist. 5 Septembrís. 

* Leonellus Pió di Carpí. 442 Epistolae Mixtae — 1184 

della partita nostra, non giá quello ch' io mi presupponeua, re- 
plicai a S. SM che di tutto questo non mi era stato imposto niente 
dair obedienza; pero si contentasse di quanto li parea, che quel- 
lo respetto principale, quaie pensauo douess' hauer mosso il no- 
stro benedetto Padre, di mandarci qua, cioe per compiacer' il 
nostro Rmo. protettore ^ et S, S. IUma., quello medesimo haueria 
anco causato quanto fusse stato suo disegno o altro simile. Alia 
fine mostró contentarsi del tutto, pensando che questa fusse 
uoluntá de Dio nostro signore, et in consequentia maggior glo- 
ria di sua diuina maestá. De maniera che di qua hauiamo il de- 
sciderato beneplácito, con gratia di S. S.'% et tanto si potra dir' al 
cardinale, et a noi potra fare intendere quanto hauiamo a fare, 
che fra questo mezzo non si mancará procederé col nostro ordi- 
nario di predicar' et legere; et crediamo per molti segni, che 
doppo sará, non solamente conosciuto il benefitio della minima 
Compagnia nostra, rna grandemente desciderato, ch' in effetto 
c' auediamo tuttauia piú ch' il seme non é stato gittato in uano: 
che sará fine di questa. Di Meldula il di xi di y.^""^ del lvi. Di 
V. R. affettissimo in X." seruo, 

FuLuio Androtio. 

Inscriptio: Al molto Rdo. Padre in X.° osseruandissimo, il 
P. Mtro. Jacomo Lainez, vicario della Compagnia di Jesü, 
in Roma. 

JOANNES ANTONIUS VIPERANUS 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

PERUSIA 20 SEPTEMBRIS I556 '^ . 

Eustathii Commetiíarios in Homerum postulat. 

t ' ■ 

Pax X.', etc. Molto Rdo. in X." Padre. Hauendo noi di 

leggere quest' anno 1' iliade d' Homero, non essendo qui com- * Cardinalis, Societatis protector, erat Rodulphus Pió di Carpí, Leonelii 
filius. 

2 Ex autographo in vol. F, único folio, n. i86, prius 50. 22 SEPTEMBRIS 1556 443 

moditá d' hauer Eustatio \ comentatore d' esso Homero, pre- 
ghamo S. P, che si contenti, ouer' imprestarcelo senza alcuna 
discommoditá uostra, ouero pigliar questo fastidio che ci si possi 
mandare alcuno cómprate, scriuendoci il prezzo, che ui sara sú- 
bito mandato. Hauendosi questo libro, il potra portare il mu- 
lattiero di M. Cipriano Pantano, nel Struzo, ouer per altra uia 
ch' a S. P. párerá conueniente. Da Perugia a 20 di Settembre 
1556. D. Sua P."^^ seruo indegno, 

Gio. Antonio Viper. 

Inscriptio: \ [Al] Molto Rdo. in X." P., Mtro. Giouanne 
Polanco, theologo della Compagnia di Giesú, a Roma. 

11^5 

JOANNES BAPTISTA DE BARMA ' • 

SOCIIS PEREGRINANTIBUS 

MURCIA 22 SEPTEMBKIS I556 ^. 

Sodales ad solidam perfectamque virtutem adhortatur. — Caveant pericula 
a malo daemone structa; proficiendi occasiones, passim oblatas, prompto 
animo abripiant. 

Jhs. 

Padres charíssimos. El dulcíssimo Jhs., gozo nuestro y rey 
de infinita gloria, habite siempre y haga mansión en sus almas, 
esforzándolas como glorioso capitán, y enseñándolas, como be- 
nigno maestro, el camino sanctíssimo que sus amigos y discípu- 
los han caminado y seguido, para que con tales exemplos con 
ánimo christiano y generoso cobréis nuebas fuerzas para de * «Eustathius, constantinopolitanus, archiepiscopus thessalonicensis, 
eloquentia et eruditione claruit exeunte saec. xii. Scripsit Comnientarios 
in Iliadem atque Odysseam Homeri, qui prodierunt primum Romae 1542- 
1550...» Casti Gonzalesii, emeritensis, Compendiaría in Graecinm 
via, pag. 122. 

"' Ex apographo in vol. Varia Hisi., t. i, único folio, n, 477, — Sub 
epistolae initium titulus in hunc modum legitur, incógnita nobis manu 
exaratus: Carta que el P. Baptista de Barma scribió á unos Padres 
que estaban peregrinando y siruiendo en hospitales, desde Murcia, 
año 1556. 444 Epístolas Mixtas — 1185 

nuebo comenzar y perseuerar en su santo temor y amor. Las 
buenas nuebas que tenemos ordinariamente de sus trabajos y 
ministerios, nos consuelan mucho, y juntamente solicitan para 
los encomendar á Dios, conoscieíido que, quanto más son fabo- 
rescidos de su magestat, tanto están obligados á corresponder 
con maior humildad, con mayor diligencia, con mayor fortaleza, 
y con maior agradescirriiento. 

Aunque bien cansado, porque también peregrinamos y tene- 
mos hartas occasiones de trabajar, scribo esto, tiniendo por cierta 
la consolación que rescibirán con mis borrones, y será para dos 
cosas: La una, para refrescar la memoria de lo que dixe á la par- 
tida, y es, que anden siempre proveídos de atriaca, hoc est, de 
oración, de memoria de Dios, como gente que anda entre ser- 
pientes; porque sería gran mal, yendo á encantarlas, quedar, si 
no encantados, á lo menos heridos, ó á lo menos emponzoñados. 
Quis enim miserebitur incantatori a serpente percuso? ' Herma- 
nos charíssimos, en el desierto andan, inter serpentes; aunque 
sean hijos de Israel spiritual, menester es traer puestos los ojos en 
la serpiente de brozne y sin ponzoña, X.° nuestro redemptor. 
Orationi Ínstate ^, uigilantes in ea, in gratiarum actione orantes 
simul et pro nobis, ut Deus aperiat nobis ostium sermonis ad 
loquendum misterium XJ, etc. 

La 2." es, porque creo que no faltan cruzes que offrecer al que 
por todos se oíFreció en ella, para les proueer de un cordial ma- 
rauilloso para desmayos, y sea el que dize S. Pablo á los he- 
breos: Recogitate quaiem sustinuit contraditionem, ut non fati- 
gemini ^. O si los hombres tibios, perezosos, ingratos, con pro- 
funda consideración mirássemos al, inocentíssimo cordero Jesús, 
por nosotros humanado, por nosotros uituperado, perseguido, 
necessitado, y en fin por nosotros puesto en una cruz! Sin dubda 
que esto sólo bastaría para que deseásemos morir y renascer mil 
uezes al día, y poner todas mil vidas por su nonbre y honrra! 
Hermanos charíssimos, esta es la dignidad xpiana. Calicem 
meum bibetis *. No sé si auéis comentado, no digo á gustarla, 

í EccLES. xn, 13. 

•2 Ad Coloss. IV, 2. 

* Ad Hebr. XII, 3. 

* Matth. XX, 23. ^i SEPtEKiBRlS 1556 445 

mas á tomarla: y no á tomarla, mas á desearla. Anímense vues- 
tras almas, esfuércense uuestros corazones in fame, in siti, in 
iejuniis multis, in frigore, in nuditace, praeter illa quae intrin- 
secus sunt ^ 

O hermanos charíssimos, y qué mala señal es no comer de la 
mesa del Señor! O quánto difabor no uestirse de la librea de su 
príncipe! O quánta baxeza no armarse de las armas de su capi- 
tán! O qué dolor auía de causar al christiano deuoto, no gustar 
del cáliz del bendito Jesús! En verdad os digo, hermanos, que 
una de las cosas que algunas uezes me entristece es, que no ueo 
ni hallo en qué padescer, sabiendo que las puentes y pasadizos, 
por do pasan las almas á X.", son las affliciones; que por buena 
y mala fama se pasa á X.", por salud y enfermedad á Christo, 
por hambre se pasa á X.Vpor desnudez, por deshonrras, escar- 
nios, murmurationes, por hospitales se passa á X.", y en fin por 
la cruz. Este es el camino, esta es la puente. Este es el paso: 
quien por aquí no quiere pasar, no quiere pasar á X." O buen 
Jhs. y Señor mío! ¿Diré por uentura por esto, que no queréis 
que vaya á uos.? diré que no queréis que passe de mí á uos.'' 
Diré que no me dais la mano.? diré que me aleáis la puente.? diré 
que me enpedís el passo.? No podré. Señor de mi alma, dezir 
tal: y si tal dixere, mendax ero; pues, aunque yo no merezca 
padescer injurias de otros, las podré padescer de mí: si no ay 
quien me persiga, podréme yo perseguir; si no hay quien me 
acuse, podríame yo acusar; si no ay quien me aborrezca, po- 
dríame yo aborrescer, de manera que el paso libre le tengo para 
pasar á uos. Señor mío; mas mi proprio amor es el jebuseo y amo- 
rreo que me estorua el camino real y el passo. Por tanto. Señor, 
ayudadme. Si yo por mi maldad no uoy á uos, vos por uuestra 
bondad no dexéis de benir á mí; si yo no os llamo, llamadme 
uos á mí, si yo no os busco, búscame uos á mí, pues erraui, 
sicut ouis quae periit ^, que aunque y [sic] ciego, hos cognosco y 
confieso por mi Dios, por mi bien, y todo mi todo, etc. Et vos 
quoque, fratres, adiuuate me uestris orationibus. Animo, ánimo, 
hermanos: si ay cansantio, si ay mala cama, si falta el pan, etc., * II Ad Cor. XI, 27, 28. 
2 Ps. ex VIH, 176. 446 Epistolar Mixtae — 1186 

si abundan las cruces, regalos son de Jhs., rogadle no os 
las quite antes que las conozcáis; y más se puede aprouechar un 
alma en estas tempestades, quen la bonanza. Esas son las escue- 
las donde enseña el maestro uniuersal de todas las criaturas á 
sus escogidos grandes cosas; sab.edlo cognoscer, sabedlo agrades- 
cer, recebidlo como de padre. En el cáliz de X." no ay ponzo- 
ña, no ay que temer. En la cruz de X." no ay ueneno. Bendí- 
ganle millones de veces los ángeles, que por trabajos, da des- 
cansos; por penas, consuelos; por uituperios, honrras; por ham- 
bre, hartura; por desnudez, ropas de immortalidad; por el frío, 
el calor de la charidad; por hospitales, mansiones celestiales. A 
tal Señor justo es que le siruamos, que le amemos, que con uer- 
dad y humildad, sin bolber atrás, sigamos, y para siempre ala- 
bemos con tales alabanzas en la tierra, que merezcamos gomarle 
en compañía de los ángeles y santos sin fin en el cielo: cui sint 
benedictio, claritas, sapientia, honor, uirtus, et fortitudo in 
saecula seculorum ^ Amén. 

Los dos quartos empe^^amos á cubrir, y Jos estudios se em- 
pegarán antes de nauidad. De Murcia 22 de Setiembre 1556. 

Vester in X." conseruus, 

t 
Baptista. 

ttso 

MICHAEL BOTELHO 
PATRI JACOBO LAINEZ 

AMERIA 23 SEPTEMBRIS 1 556 ^. 

Incunabula collegii amerini. — Doimus Naucius aedes offert. — Incolae 
amerini benevoli et páupercs. — De supellectile instruenda. — Victus 
parandus. 

Jhs. 

Molto Rdo. in X.° Padre. Fax X.' Hier' sera, 22 del pre- 
sente mese, gions'e qui Francesco ^ colla buona compagnia lau- 
retana a saluamento, ancorché il P. Pisa * alqiíanto stanco. ' Apocal. v^^ 12. 2 Ex autographo in vol. F, duplici fofio, n. 170, prius 18, 19. 
^ Franciscus Diaz? 
* Alphonsus de Pisa, 23 SEPTEMBRIS I556 447 

Riposeranno hoggi qui, et per consolation' mia se fermaranno, 
et'domanni colla gratia del Signor' se ne partiranno alia uolta 
de Loreto. 

Quanto alie cose che! P. M." Polanco scriue, mi sonó hoggi, 
come pensó, ben informato, et quella medessima information' 
daro adesso alia P. V. Maestro don Doymo s' ha decchiarato, 
et pensó 1' escriua al P. M." Polanco ^ Cioé ch' in uita della 
sorella et nepote, M. Vincentio non puó far' altro, se non las- 
sarli la casa sua, et che, dopo la morte loro, uerrá al collegio d' 
Amelia, et che cosi fará. presto il testamento, et disporrá a 
questo modo de sua volontá; ma ch' interim la Compagnia se 
potra seruire, se uorá, della casa. Lui ha buon animo, et la sua 
amicitia sempre sará utile et buona; ma per adesso par' che 
bisogneria pigliar' altro partito, de comprar' questa casa grande, 
ch' sta qui appresso, quale tutti duoi patroni* son giá d' accordo 
et uoglian' uendere a estima: al piú si pensa ch' ascenderá a 
300 o 400 Aj et intendo che la daranno a censo ^ Questo mi 
parrebbe assai meglior' partito, et mi persuado chel P. M." 
Polanco, uenendo et uedendo il tutto, non gli dispiacerá: et per 
questo et per altre cose la uenuta di detto Padre mi pare neces- 
saria quanto prima. Mi son' hoggi molto ben' informato di 4 o 
5 cittadini della spesa che potria far' vno, etc., et tutto compú- 
tate, fuor' del uestir', etc., uiene a undeci A per uno 1' anno; ^ Vide epistolam sequentem, et Polanco, t. Vi, pag. 6;^ et seqq.: DÉ 
COLLEGIO Amerino. Porro «coUegium Amerinum hocetiam anno inchoatum 
est. Missus fuerat P. Michael Botellus valctudinis gratia Ameriam, et, con- 
dones aliquas habens, populum illum vehementer inflammavit; et ita 
amicus Societatis, Dominus Doimus Nascius, facultatem a P. Ignatio 
postulavit ad quaradam ecclesiam et domum accipiendam, ubi collegium 
institueretur, quod hujus Romani quasi membrum esset, sine ulla obliga- 
tione; et ita res transacta fuit. Et tamen, succedente paulo post migratione 
P. Ignatii, dúo tantum ex nostris Ameriae hoc anno versati sunt». Polan- 
co, t. VI, pag. 28, n. 74. «Sed initio P. Ignatius admitti noluerat hoc 
Collegium, sed ut domum quamdam, ubi quinqué vel sex habitare et toti- 
dem hospites excipi possent, et tamquam membrum Collegii Romani ad 
convalescentium aut valetudinariorum recreationem; et ita cum civitate de 
reditu actum non est». Polanco, /. c, pag. 63, n. 192. 

^ Verba eí intejtdo che la daranno a censo ad oram paginae sunt 
apposita. 448 Epístolae Mixtae — 1186 

de maniera che a uinti persone, 220 A faranno 1' spesa 1* anno, 
et agiongeuano, a farla larga, 10 A de piú. 

Quanto alli letti, \\ mulatieri gli potrebbono portar' di Roma, 
et sarebbe meglio, et piú a proposito, si per cuitar' 1' spesa, sí 
etiam perché , ancorché si potrebbono trouar', parte a uendere 
parte a piggione, sarebbe piú fatticca: et per ció sarebbe di 
bisogno uenir' uno a posta a proueder' et pigliarli. 

L' aspettar' et star' a ueder', etc., per contó di mandar' qua 
gente, é buono; ma ho paura, Padre, che dipoi se trouarebbono 
le cose piú care, et adesso si trouarebbono a molto buon mer- 
cato; et il uino quasi per niente, per esserci grande abundantia 
quest' anno, et di persone ch' han no adesso quantitá di gran no 
per uender' a buon mercato, et albora non so se si trouaria. 
Qua cresce tuttauia la gente forastiera, che uien' di Roma, et 
primo occupanti conceditur locus. 

Almeno mi parrebbe ch' adesso V. P. mandassi far' proui- 
sione di uino, che per uecchezza non si guasta, anzi se megliora; 
di maniera, ch' ancorché qua non s' hauessino a mandar' li no- 
stri, potria benissimo seruir' per Roma, et potria andar peí 
Teuere, che no é discosto, et si farebbe gran guadagno. Et per- 
ché qua cé carestia de bote quest' anno, piú che de uino, pare 
a qualche pratico, che di Roma se potriano far' uenir' disfatte 
per uia de mulatieri a puoca spesa: credo che di bote votte; che 
di piene ce né piú abundantia nef collegio. Se questo partito 
piace, bisogna che anco piacia mandar' vno con danari per 1' spe- 
ditione, perch' 1' uno seguita a 1' altro, conciosiaché questa térra 
(come ho scritto) sia molto pouera di danari, ist non si troua- 
rian' prestati, né a censo, etc., de onde nasce che le case si 
trouano qua a si buon mercato et altre cose. 

Ricordomi hauer scritto che questi cittadini han' molto buona 
uolontá alia Compagnia, et la desideranno; ma son molto poueri, 
et la speranza che cé, é'íie lasciti che si faranno, come dicano 
questi amici nostri. 

II giouane falegname che uerrá, s' adoperará, se ce sará da 
far; altrimenti, 1' inuiaremmo uerso Loreto, come ordina V. P. 

A Andrea 1' ha lassato la febre et sta in piedi; mi sforzaró 
che non gli manchi niente, poiché in altro non par' si possa 
adoperare, et non sará puoco, anzi assai guadagno per me, con- 23 sEPTfiMBRis 1556 449 

ciosiach' in ció fació la santa obedientia: la consolatione et recrea- 
tione procuraró ricercarla nella volunta del Signore et della 
santa vbedientia. 

Quando V. P. mandassi dar' ordine che mi fussi mandata 
qualche veste peí freddo, almeno sottana, accettaria la elemo- 
sina; et anco per Andrea vna veste grossa et qualche camisa per 
esso, se ce né. 

Di qua non uogliaron portar' lettere li mulatieri, ma si ben* 
portarli di Roma in qua; et pero harei a caro che la P. V. ci 
mandassi qualche uolta consolar' con qualche lettera. Et altro 
non accadendo, restará humilmente raccomandarne alie orationi 
et santi sacrifitij. Di Amelia 23 di Settembre -1556. D. V. P. 
indegno seruo in Jesú X.", et minor figliuolo, 

MlCHAEL BoTTEGLIO. 

DOIMUS NAUCIUS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

AMERIA 23 SEPTEMBRIS I556 ^ 

Benevolum animum ostendit. — Sororem laudat et nepotem, Societatis 

íimantcs. 

Rdo. Padr' in X." In resposta della sua circa della casa, non 
mia, ma uostra^ selli fa intendare, che mia sorelia et mió ñipóte 
sonno conformi con la uolontá mia, et hanno piú spirito di me, 
et piú desiderio de seruir' alia Compagnia: et mia sorelia é la 
procuratrice apresso di queste donne nobili et ricche, che faccino 
delle elemosine a S. Angelo. Circa delle possessioni e delle én- 
trate, non celli tolleria, perché ne uiuono: et ne fanno elemosine 
in bona parte, che ledispensano bene ad honor' del signore Idio; 
ma el mió testamento contiene, che lasso heredi la sorelia col mió 
ñipóte, alli quali sustituisco el collegio de santo Angelo della 
cittá de Amelia. Quando V. R. uenerá, si potra meglio risol- 
uere, che per lettere non si puó bene exprimere il tutto. Biso- 
gnaua chel Pisa ^ fosse restato qui per la sua sanitá et per it com- 

^ Ex autographo in vol. F, único folio, n. 172, prius 22. 
* P. Alphonsus de Pisa, 

EWSTOLAI: MiXTAE, TOM. V. ^9 450 Epistolae MixTAE — 1188 

modo nostro, ouero un altro che desse principio a legiare una 
lettione, che ne scriuo al Rdo. vicario genérale, che molti citta- 
dini me hanno sollicitato che ne scriuesse. 

Ha data consolatione al vescouo, a 4 monasterij de monache, 
et a tutta la citta, la passata de questi, anchorche alia improuisa 
siano arriuati. Non altro. De Amelia a 23 de Settembré 1556. 
De V. R. seruitore, 

DoYMO Naucio \ 

Inscriptio: Al Rdo. Padre in X.°, M." Joan Polancho, pro- 
curatore genérale et mió osseruandissimo, in Roma, in santa 
Maria de Strata. 

FULVIUS ANDROTIUS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

MELDULA 25 SEPTEMBRIS I556 ^. 

Leonellus Pió di Carpí ejusque domus gaudent quod diu apud ipsos Andro- 

tius versetur. — Proficit in pietatis studio óptima Leonelli uxor. — Oppi- 

dani frequentius sacris concionibus intersunt. — Oratio fit XL horarum, 

ad pacem ínter chrístíanos príncipes firmandam. — Anímum ad Societa- 

tem juvenis meldulensís adjicit. — Socius in locum Joannis Ignatíí, 

Romam petíturi, sufficiendus, poscítur, qui doctrínam chrístíanam docere 

possit. 

j. 
1 

Pax X.', etc. Molto Rdo. Padre in X.° osservandissimo. 
Hauiamo riceuta una di V. R. delli 19 di questo, in risposta 
della quale, quel che mi occorre dirli é, che quanto alia partita 
mia di qua, dapoi ch' io intesi che questo Illmo. signore ^ ne 
hauea scritto a Roma, mi parue senza dubio douere aspettare la 
resolutione da lei scrittane, della quale son restato contentissimo, ' Vide epístolam superíorem et POLANCO, t. VI, pag. 62,, n. 193 et seqq. 
Varíe hujus virí cognomen scríbítur, Nascio, Nagio, Naccius, Nancio, qíc. 
Sic etiam índíscrimínatím Doimus et Doymus. Caeterum bonus hic senex 
«ab inítío Socíetatís P. Ignatii studíosus..., cum alíquot díebus in proba- 
tíone fuisset, judicatum est expediré magís ut líber ab obedíentia Domino 
ínserviret». Polanco, t. v, pag. 43, n. 81. 

'^ Ex autographo in vol. F, duplicí folio, n. 153 prius, 2. 

3 Leonellus Pió di Carpí. Vide epíst. 1183. 25 SEPTEMBRIS I556 45 1 

et credo che il signore Iddio m' habbia uoluto in ció molto con- 
solare, per non hauer sentito in me, se non m' inganno, punto 
di mutatione interiore. La causa, ouero mezzi che Iddio nostro- 
signore si é seruito che la partita non succedesse, son stati che 
certi nostri deuoti intesolo, se bene noi se ne guardauamo, ne 
hanno fatti molti gridi et scrupuli a questo signore. K uero che, 
doppo le lettere scritte, par' che sua diuina maestá ci habbia fatto 
megho conoscere che si é seruito delli suoi inutilissimi serui in 
molte cose, che per il mezzo delle confessione parmi hauer' chia- 
ramente uisto: di maniera che tuttauia piú si uerifica il detto de 
V. R. Molto dispiacere mostraua la maggior parte del populo 
della partita che hauea presentita, il che li ha augmentato rnag- 
gior piacer; et intendo che questo 111. "^" signore con sua signora 
consorte et famiglia ne ha mostrato notabil piacere. lo mi stu- 
pisco ogn' hora piú della mirabil cura che nostro Signore tiene 
della nostra miriima Compagnia, anzi tuttauia piú mi par rico- 
noscer' quanto frutto facciano le intercessioni del nostro bene- 
detto Padre et altri nostri; talché, quando V. R. ne da nuoua 
della morte delli nostri, parmi douerne far molta festa. Questo 
dico per molti particolari ch' occorrono alia giornata, quali per 
breuitá lasso. 

Doppo r ultimo nostro auiso, parmi che qua il foco messo 
habbia cominciato a far buoni.effetti, si perché tuttauia piú uen- 
gono le genti a odire la parola de Dio, si per il crédito che ne 
danno, perilché molti s' adducano a confessarsi et lassar qualche 
loro notabil difetto. Né mancaró dirli che, doppo il detto auiso, 
per il dubio della partita, son' andato due et tre uolte la settimana 
a far' qualche ragionamento a questa 111. ""* signora et sua corte, 
et parmi che nostro Signore se ne sia molto seruito, et giá si é 
resoluta uolersi confessar' ogni sabbato con suoi figliuoü et fami- 
glia, et presto pensó saltaranno piú auanti, et pensarei farli fare 
molto bene, se si confessassero da me, il che fanno da un con- 
fessore di santo Domenico, molto buon religioso; pero ne par 
uedere ch' a molti rehgiosi la si continua frequentatione de sa- 
cramenti pare non meno dispiaceuole che nuoua, per le uulgari 
ragioni, anzi diaboliche tentatione. Pero per anco non hauiamo 
impedimenti manifesti, ma li aspettiamo al suo tempo, acció 
tanto piú da ciascuno siano conosciuti questi santi esercitij. 45^ Epistolae Mixtaé— 1188 

Appresso hauiamo ordinato et ricordata 1' oratione delle xl 
hore, della quale son stato forzato hauer cura io, per carestía 
di persone spirituali, talché mi é conuenuto andaré a casa di 
ciascuno a inuitar' et esortar' ciascuna famiglia. Parmi che Dio 
nostro signore molto se ne sia per seruir', si per il caldo che con 
questo mezzo uuol cominciar' a mettere in questo luogo, si per 
r authoritá che [a] noi da. E stata fatta per la remissione de 
peccati et per la santa pace nel popólo xpiano., et ui é stata 
due uolte questa signora col suo figliolo, il vescouo * et tutta la 
corte, doppo tutti 1' huomini et donne, gioueni et uechi, che 
non sonó stati da legitima causa impediti, del che, non solo questo 
111.™° signore , ma tutta la térra ne comincia a sentir' molto 
piacer', il che é stato ancora parte che molti huomini et donne 
si sonno communicati. Di tutto sia lodata sua diuina bontá. 

Vn seruitore di questa signora, per quanto me dice il fratello 
Giouanni ^, col quale si é scoperto, mostra hauer molto desiderio 
d' esser della nostra Compagnia. Egli é di etá, per quanto giu- 
dico, de 24 ^ anni incirca, di assai quieta natura et buone creanze.* 
Credo sia senza lettere: sará per seruitij di casa molto buono. Mi 
é parso darli questo poco di raguaglio, accioché, instando, se li 
possa daré resposta, che fin qui si trattiene con farli intendere 
che faccia oratione piú uolte per sapere la uoluntá de Dio no- 
stro signore. Hauerei a caro [saper] quel che in tal caso douiam 
fare prima, con suggietti che fussero d' importanza, doppo colli 
mediocri et infimi, quali intendo gioueni senza lettere et simili 
qualitá; che quando questo, ouero altri facessero instantia, non 
saprei resoluerme in altro, che ouero mandarli a Roma con 
simplice lettera, senza darli speranza, o di lá aspettare resposta. 

II compagnio in luogo del fratello Giouanni forsi intende 
V. R. che leghi la dottrina xpiana. A me bastará che sappia le- 
gere et insegnar' quattro uersi il di aüi putti, tale, che il minimo 
della Compagnia, punché sappia legere, bastará. Fra questo 
mezzo non si mandará andaré auanti, che colli segni che ne 
mostra ogni di piú sua diuina bontá; et per V animo che ne da * Theodoricus Pió di Carpi, episcopus faventinus. 

^ Joannes Ignatius Nieto. 

^ Numerus ^ vix legi potest, abscissa charta. 29 SEPTEMBRIS 1 556 453 

per mezzo di V. R. speriamo alia fine ne ricauaráquel che sará 
sua santa gloria, che non altro pretendiamo, molto sperando 
nelle orationi di V. R. et di tutti, che sará fine di questa. Di 
Meldula, il di xxv de y.'"'^ del lvi. Di V. R. humil seruo 
in X.", 

FuLuio Androtio. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. Padre in X.° osseruandissimo, il 
P. M." Giouanni [Polanjco della Compagnia di Jesú. In Roma. 

ttS9 

MICHAEL BOTELHO 

PAXRl JACOBO LAINEZ 

AMERIA 29 SEPTEMBRIS 1 556 '. 

Acceptis litteris respondet. — Quae opportunitas Ameriae sit sociis e collegio 
romano excipiendis. — Vilitas annonae. — Oppidanorum voluntas benévola 
in nostrates. — Societatis candidatus. 

Jhs. 

Molto Rdo. in X.° Padre. Pax X.' Per le lettere de 25 de ^ 
ho intesa la uolontá di V. P., di mandar' qui alcuni fratelli ^; et 
quantunque ci para che, secondo la disposition delle cose, la 
lor' uenuta doueria esser' senza far' dimora, per alcuni rispetti 
etiam giá scritti, tamen son' certo che, ció che la P. V. ordinerá, 
sará il meglio. 

Quanto alia uenuta del P. M," Polanco, giudichiamo che sia 
necessaria, et 1' esperientia ci fa uedere che per lettere, trattan- 
dosi il negotio della casa che sta qui appresso, et anco di far' • Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 171, prius 20, 21. 

2 Sic in ms. , spatio vacuo non relicto. Subaudi vero mensem Se- 
ptembrem. 

' De collegio romano «dividendo, si bella ulterius procederent, P. Vi- 
carias cogitabat», PolanCO, t. vi, pag. 62, n, 189. Igitur «cum de collegia- 
libus extra Romam mittendis, si quae necessitas urgeret, a P. Vicario 
ageretur, scire voluit quae commoditas Ameriae futura erat ad aliquos ibi 
excipiendos et alendos, et quid pro singulorum sustentatione expendí 
necesse esset, etc.» Polanco, t. vi, pag. 67, n. 210 et seqq., quo in loco 
nostra epístola usurpatur. 454 EpiSTOLAE Mixtas — 1189 

'V erection' del coUegio in quella de M. don Doymo, non reu- 
scira cosi bene, come si farebbe trouandosi il P. M." Polanco, et 
uedendo * la disposition delli luoghi. Questi mulatieri son uenuti 
a saluamento questa uolta, come anco le altre, et spero ch' 
accompagnandosi sua R.* con loro, si condurebbe qua senza 
fastidio; nondimeno, quando non paressi, almeno delJi altri fra- 
telli, mi pare, Padre, che non douessi indugiare né aspettare che 
le cose qua stessino cossi in ordine, perch' a ogni modo in ogni 
principio bisogna patir qualche puó di scomodo. 

Harei hauuto a caro che V. P. ci hauessi mandata qualche ^ 
resolutione ferma della uenuta, etc., perché la lettera pareua al- 
quanto dubbia; et in dubio pigliar' le robbe a credenza, quelli 
che la danno non si rendono cosi facili, pur' intendo la lettera 
ad literam. Et ancorché saria stato molto al proposito che V. P. 
hauessi mandato alcuni danari, perché qua non ce né, tamen 
quel che in questo breue tempo s' é potuto far' é, ch' habbiam' 
trouato chi ci da a credenza, a paghar' secondo che uorrá il 
patrón', dieci somme di grano al pretio corrente, che son 4 A> 
come pensó. II che da questo grano é monsignor il uescouo ': 
io procurare si maccini súbito. Li matarazzi bisogna che si fac- 
ciano, perché altrimenti non si trouano, per esser' occupati li 
letti ch' s' harebbon potuto trouare. Altri, che son prima uenuti, 
domane colla gratia del Signore uederemo de far' far' da 12, et 
pigliarli a credenza, et le coperte et lensuoü et tauoie a pagar 
al modo che dice la lettera. Colli duoi sumari del collegio se 
potrian far' portar' di li alcune altre Cose necessarie, et anco 
alcune coperte et lensuoli. . 

Del uino non s' é potuto remetter' piú ch' una botta de me- 
diocre, de 6 somme, et un' altra piccola, per mancamento de 
botte, che qua non si trouano, né anco per danari, per hauerle 
ogni de bisogno, etc.; pur' se trouará a comprar colle bote insie- 
me, scoso che sará questo puoco, et a buon mercato. 

La comunitá, per hauer' il maestro fin' al Magio salariato. * Ms. uendendo. 

* Ms. guache. 

* Joannes Dominicus Moriconi, qui jam abhinc triginta et sex annis 
dioecesim amerinam tenebat. 29 SEPTEMBRIS 1 556 455 

non ci puó agiutar' colla prouisione delli too ducati, et io non 
ho ardimento far' altra recchiesta, perch' é pouerissima et non 
reusciria. Hauerian pur' molto da caro tutti, ch' hauendo V. P. 
mandar' questi fratelli, fra loro" uenessero alcuni che leggessero 
humanitá et greco, etc. Li cursanti del la lógica é certo che po- 
triano studiar' qui piú quietamente, et s' agiutaria anco il fra- 
tello Andrea, quale al presente sta bene, et studia da per se. 

10 r harei piú de bisogno ch' esso, ch' hora mai se passan' li anni; 
ma pur' faccia V. P. Ad agiutarme et studiar da per me, predi- 
cando et attendendo ad altre cose, et col contrapeso della indi- 
sposition corporalle, non ce ordine; né dopo che son' qui ho 
potutto reueder'una sol parolla di quel puoco udito, etc. Atten- 
deremmo il meglio che si puó a far' la santa vbedienza. Per la 
casa de M. Doymo, bisogna mandar murator per concciar', 
benché insieme potria uenir' li fratelli, s' hauessino a uenir 
pi'esto; ouero biscgnará mandar' danari per paghar qua il mura- 
tore, perché qua non si trouano, né li muratori fano credenza. 

11 fratello falegname é arriuato a saluamento, ancorché per uarios 
casus; et non é stato spogliato, perché un' certo gentilhuomo 
gl' ha fatto render' il tutto. Et non é maraueglia hauergli acca- 
duto cossi, perche falo la uia, etc. Domani cominciará far' le 
porte de sant Angelo, finché de V. P. questa settimana siamo 
auisati della certeza della uenuta delli nostri, et allhora si mette 
a far' 1' impanate, et ció che bisogna nella casa de M. Doymo. 

Qua cé vn' sarto molto da ben' persona, et molto deuoto 
della Compagnia, et ch' in tutte le cose ch' é bisognato, s' é 
adoperato con molta charitá, et s' adoperará in le cose che biso- 
gnaranno per quelli ch' hanq a uenire; et si fussino uenuti danari, 
a un tratto 1' harebbe spedito. V. P. ueda di mándame alcuni^ 
perch' d' altro modo io non so come mi fare a far' cossi presto 
et accomodar' d' altre cose minute. 

Questo buon' huomo da molti giorni ha ofFerto vn suo 
figliolo alia Compagnia, giouane de 17 anni; et ancorché non 
sia di statura tanto grande per la etá, tamen ha buona parte, et 
ha buon' ingegno, et nella grammatica ben' entrodotto. Fa qui 
li seruitij de fuor' di casa, de portar' le limosine che gli daño 
per noi, con molta diligentia, in modo che mi par' sará buon' 
instrumento del Signor nella Compagnia. Suo padre et esso 456 Epistolar Mixtae — 1190 

supplicano V. P. il uoglia admettere, et jo humilmente, ren- 
dendo di fatti suoi per ció la relation' conueniente. Suo padre 
il uole uestire, et mandarlo doue V. P. ordinará. 

Riceuemmo le uesti mandateci dal collegio. Hoggi s' é predi- 
cato in sant 'Angelo, per esser' stá la festa di santo Michelle, di 
chi é la festa. Esso ci impetri gratia a tutti, acció facciamo sem- 
pre la uolontá d' Iddio signor' ^ D' Annelia 29 d' Settem- 
bre 1556. 

Se diranno le messe et orationi, come ordina V. P. Di V. P. 
indegno seruo in X.°, 

MiCHAEL BOTTEGLIO. it»o 

DOMINICUS NUMAGLI . 

PATRI FRANCISCO PALMIO 

FOROLIVIO I OCTOBRIS 1 556 ^, 

Epístola familiaris, amoris benevolentiaeque notis adspersa. — Sese • 
ac omn^a sua Societati offert et dedicat, — Propriae demissionis sensus. 

La gratia e pace di Christo sempre sia con tutti nui. Rdo. 
M. Francesco, fratello charissimo. Allí di passati hauisai a V. R. 
come Saluatore stete con nui una sira: símilmente quelli altri 
tri, cioé quello uechio da Padua, e quello sacerdote da Parma, 
e quello giouene spagnolo. Di quanto tutti mi siano stati grati, 
io non lo potria esprimer' con a uoce, et li feci quelle carece et 
con quella carita, qual' debbe far' vno bon' fratello uerso laltro, 
et come so obligato; et disse a quello giouene, che andaua a 
Roma, che dicessi a M. Jacomo Láineze, che uolea obligar' la 
mia casa per instromento, che fossi dalla Compagnia, et tanto 
dico a uoi; et non solo la casa, ma tutto il mió hauer' et poter', 
et tanto uogli sia, et cusí prometto, et forsa vn' giorno anchora 
io seró dil tutto dalla Compagnia, a ben' per li mei pecchati et 
per la mia ignorancia me cognosce inhutil' et insuficiente in tal' 
Compagnia, et non meritaria star' tra tanti huomi da bene; ma * Sic; prios tamen scriptum fuerat del Sigr\ (í Iddio Sigr\; sed 
deletum postea fuit del Sigr\ 

^ Ex autographo in vol. F, único folio, n. i66, prius 13. I OCTOBRIS 1556 457 

la misericordia di Dio é granda, et spiritus ubi uult spirat ^ Per 
tanto ui prego, quando uiene la ocasione a pasar' alcuno per 
Forli, li indriciati a casa sua, et quando lo fareti, me le tero d' 
vna gratia grandissima, et un' particular' priuileggio che io habia 
tanta sorte, che meriti di esser' hospito de tali congregationi et 
simil' quaiitá d' huomini. II Signor' nostro si uolse dar' la alle- 
greci et consolationi perfetta. 

Quella sera che allogió quelli tri della Compagnia, la matina 
medeme che essi si partirno, uenne M. Fuluio ^ da Meldua, et 
stette con nui vna sira, et mia madre ne habe tanta consolationi 
di lui et delli passati, quanto dir' si possa. 

Altro non ocorendomi, faro fine, con racomandarmi alie uo- 
stre orationi. Mia et uostra madre si racomandi a V. R. per in- 
finite uolte, insieme con tutti de casa. Monsignor' coadiutore ^, 
il signor vicario, M. Paulo, M. Francesco, M. Girolamo et tut- 
ti li altri fratelli in Christo se ricomandino alie uostre orationi. 
Ue dignariti salutar' tutti li Padri et fratelli d' casa per mió 
nome. Di Forli alio primo 8.'"^^ ^SS^- -^' uostro fratello, 

Dominico Numagli. 

Inscriptio: A\ molto Rdo. Padre in X,° osseruandissimo, 
M. Francesco Pal mío, rettor' dil colegio de la Compagnia di 
Jesú di Bologna. Bologna. • Joan, iii, 8. — Porro Numagli, bonus plañe vir ac Societatis studio- 
sissimus, Ignatii consuetudine, dum hic in vivis esset, delectabatur. Numa- 
gli litteras ad Ignatium afferunt Epist. Mixtae, t. ii, pag. 76-78. 

* Fulvius Androtius, cujas deinde litteras edimus, n. 1193. 

^ «Petrus Joannes Aleotus, Foroliviensis, post resignationem Bernardi 
[Medices], ad hanc sedem pervenit anno 1551, habuitque coadjutorem, cum 
futurae spe successionis, Simonem Aleotum, nepotem, anno 1555, 11 De- 
cembrisi. Ughellus, Italia sacra, t. 11, col. 586. 458 Epistolae Mixtae — 1191 

tt9t 

JOANNES GESTI 

PATRI JACOBO LAINEZ 

BARCINONE I OCTOBRIS I556 '. 

Sensus sociorum in beata Ignatii migratione. — Rebus Societatis barcino - 
nensibus praesens illius e caelo auxilium adesse cernitur. — Studium 
civitatis erga nostrates crescit in dies. — Pater Govierno orator expo- 
scitur. 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre en Christo. Fax Christi, etc. A los 13 del 
mes passado rebebimos la del P. Mtro. Polanco por comisslón 
de V. P., en que auisa del glorioso tránsito de nuestro Padre, 
que para nosotros, como somos avn muy carnales, ha sido la 
más triste nueua que se nos podía dar, hauiendo tanta razón de 
nos alegrar y consolar, por verle fuera de tan continuos trabaios, 
y por la certitud que nuestro Señor nos da que está en el cielo 
gozando del premio dellos, de donde muy mejor podrá regir y 
gouernar estos sus hijos, que de la tierra, y su grande zelo será 
allá más eficaz en procurar la salud de las almas, que nunca haya 
sido acá I 

Y plega á nuestro Señor que en esto se muestren todas las 
marauillas y milagros que su diuina magestad en la muerte de 
algunos santos suele manifestar, como ya aquí algunos lo han 
notado, viendo claramente más motión en las almas, del Julio 
acá, que en todo el tiempo que la Compañía ha tenido aquí casa. 
Y se vee que esta ciudad cada día se va más preparando para 
poder hazer mucho fruto en ella, porque ya no tenemos aquella 
contradictión que teníamos, ni hallamos aquella indignatión que 
solíamos en los más, antes muchos nos muestran mucha bene- 
uolencia y amor. Y en la parroquia de sant Miguel desean mu- 
cho al P. Mtro. Gouierno ^ para la quaresma, y han escrito * Ex autographo in vol. F, único folio, n. 180, prius 36. 

2 Hujusmodi litteras, in quibus felix ac sanctus Ignatii obitus sociis 
nuntiabatur, habes in Cartas de San Ignacio, t, vi, p. 360. 

3 P. Michael Govierno. I ocTOBRis 1556 459 

sobre ello por diuersos al P. Mtro. Baptista \ á Murcia, por lo 
mucho que se han contentado de sus sermones este mes passado 
que ha predicado en aquella yglesia, adonde ha tenido muy buen 
auditorio y de gente principal; y á nosotros nos han hecho ro- 
gar que no contradigamos mouiendo al superior á otra cosa. 
Y aunque parece conuernía más se predicasse en nuestra yglesia, 
conferiéndolo entre nosotros, nos ha parescido que por este año 
cumplyría más, se diesse la quaresma á otra yglesia, y assí lo 
hauemos escrito al P. Mtro. Baptista: no sabemos lo que deter- 
minará. 

A la doctrina christiana acuden siempre muchos niños, y á los 
domingos y fiestas acude mucha gente á la plática que se haze, 
de todo lo qual resulta muy notable prouecho. 

También el número de los que frequentan los sacramentos se 
augmenta de cada día, que ya no bastamos quatro confessores á 
les despachar todos el domingo, y assí quedan algunos para 
entre semana. En diuersos monasterios de monjas se haze tam- 
bién mucho fruto. 

Dentro de casa se entiende en los sólitos exercicios de obe- 
diencia, orati